Κατάργηση τῆς ἐπιτηρήσεως

Τὴν κατάργηση τῆς ἐπιτηρήσεως καὶ τὴν παροχὴ προσθέτων πιστώσεων στὰ μέλη της, κατέληξε τὸ Γιούρωγκρουπ, μὲ τὴν προσθήκη καὶ τῶν ἀντιστοίχων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης καὶ τοῦ Σταθεροποιητικοῦ Μηχανισμοῦ, ἐνῶ τὸ πρῶτο μέτρο καλύπτει τοὺς 27 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως· ἡ Γερμανία, μάλιστα, ἀνακοίνωσε πρόγραμμα 750 δις γιὰ τὴν τόνωση τῆς οἰκονομίας, ἀπ’ τὰ ὁποῖα τὰ 150 διατίθενται ἀμέσως. Στὴν Ἑλλάδα ἄρχισε ἡ ὑποβολὴ αἰτήσεων γιὰ τὸ ἐπίδομα τῶν 800 εὐρώ, τὸ ὁποῖο σύντομα θὰ καταβληθεῖ στοὺς λογαριασμοὺς τῶν ἐνδιαφερομένων· στὸ Χρηματιστήριο ἡ κατάρρευση τῶν μετοχῶν συνεχίζεται, μὲ καταβύθιση τῶν τραπεζικῶν, ἀλλὰ ἐπικρέμεται τὸ ἐρώτημα τὸ ἐὰν εἶναι μόνο ἀντιδράσεις τῆς ἀγορᾶς· ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ ἐμφάνιση συνδικαλιστῶν νοσοκομείων, μὲ καταγγελίες γιὰ ἐλλείψεις, ὡς πρὸς μελλοντικὲς ἀνάγκες μάλιστα, σὲ προσωπικὸ καὶ ὑλικά, ἐνῶ ἔχει ἀνακοινωθεῖ ἡ πρόσληψη καὶ νέων 2145 ἰατρῶν καὶ νοσηλευτῶν, πέραν τῶν 2000 τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα.