Εὐνοϊκὴ ἀνταπόκριση λαοῦ

Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, στὴν ἀπαγόρευση τῆς κυκλοφορίας, ἦταν ἀρκετὰ εὐνοϊκή, καθὼς ἐμφανίσθηκαν ἐλάχιστες περιπτώσεις παρανομίας· οἱ Ἕλληνες ἔδειξαν τὴν πειθαρχία τους καὶ τὴν ὑπευθυνότητά τους, ἀπέναντι στὸν ἀόρατο ἐχθρὸ καὶ στὸν κίνδυνο ἀπροβλέπτων καταστάσεων. Ὁ σχεδιασμὸς ἐφαρμόζεται σχολαστικά, μὲ στρατηγικὸ σκοπό, τὴν ἔγκαιρη ἐφαρμογὴ προληπτικῶν μέτρων, ἀλλὰ καὶ τὴν προετοιμασία μας γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο· ἡ ἀντιπολίτευση ἀντέδρασε ὑπεύθυνα, ἂν καὶ ὑπῆρξαν κάποιες κορῶνες ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ χαμηλότερες τοῦ ἀναμενομένου. Φαίνεται, ὅτι φθάνουν στὴν ἡγεσία του οἱ πληροφορίες, γιὰ πρόθυμη ὑπακοὴ τοῦ κόσμου στὴν κυβερνητικὴ πολιτική· οἱ παραφωνίες καὶ ἡ δημαγωγία δὲν πείθουν πλέον. Πάντως χθὲς μειώθηκαν τὰ νέα κρούσματα σὲ 71 κατὰ 23. Τὸ κύριο θέμα εἶναι ἡ προετοιμασία, γιὰ τὴν περίπτωση, μαζικῆς μεταδόσεως τῆς νόσου, ὁπότε θὰ χρειασθοῦν πρόσθετες κλίνες· ἤδη ἔχουν γίνει οἱ προετοιμασίες γιὰ τὴν χρησιμοποίηση ξενοδοχείων σὲ Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη.