Εὐρώπη, πλήρης αὐστηρότης

Ἡ πλήρης αὐστηρότης στὰ ἀπαγορευτικὰ μέτρα ἐπιβλήθηκε στὴν Εὐρώπη, γιὰ προστασία της· πάντως ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ βρέθηκε ἀρνητικὴ στὸ τέστ, ἐπειδὴ εἶχε ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ γιατρὸ ποὺ ἔγινε μετὰ θύμα τῆς νόσου. Δύο εἶναι οἱ κατευθύνσεις τῶν μέτρων: πρῶτον, ἡ ἐπίβλεψη τῶν ἐθνικῶν παρεμβάσεων καὶ ἡ ἀποστολὴ κοινοτικῆς βοηθείας, ὅπου κρίνεται ἀπαραίτητο, ὅπως στὶς Ἰταλία καὶ Ἱσπανία, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ λοιμοῦ· δεύτερον, ἡ πρόνοια, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα, διατηρώντας τὴν κάλυψη τῶν ἀνθρωπίνων ἀναγκῶν στὸ καλύτερο δυνατὸν ἐπίπεδο. Ἡ γηραιὰ ἤπειρος ἀποτελεῖ τὸ ἐπίκεντρο τῆς πανδημίας παγκοσμίως, καθὼς κάποιες χῶρες της δὲν ἔλαβαν ἐγκαίρως μέτρα προφυλάξεως· ἡ κοινοτικὴ ὅμως ἀλληλεγγύη ἰσχύει κι αὐτὸ εἶναι ἐμφανέστατο, κανεὶς δὲν ἐπικρίνει τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἀντιθέτως, πληθαίνουν οἱ ἐπικρίσεις στὴν Βρεταννία γιὰ τὴν ἔξοδο, ἐνῶ κι ὁ πατέρας τοῦ πρωθυπουργοῦ της ζήτησε γαλλικὸ διαβατήριο.