Παρεμπόδιση τῆς ἐπιδημίας

Ἡ παρεμπόδιση τῆς ἐξαπλώσεως τῆς πανδημίας ἀποτελεῖ τὸ κύριο μέλημα ὅλων τῶν κυβερνήσεων· ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία τῆς προσπαθείας, θὰ κριθεῖ καὶ ἡ ἑπόμενη μέρα γιὰ κάθε χώρα καὶ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. Ὁ κόσμος ζεῖ τοὺς παλιοὺς λοιμούς, ἀγνώστους τὸν τελευταῖο αἰῶνα, μετὰ τὴν ἱσπανικὴ γρίπη κατὰ τὸν Πρῶτο Παγκόσμιο πόλεμο· ἡ διαφορὰ εἶναι μία, ἡ αὐταπόδεικτη διεθνὴς ἀλληλεγγύη καὶ ἡ ὕπαρξη ὑπερεθνικῶν ἑνώσεων, ὅπως ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωση, μὲ εὔλογες δυνατότητες πληρεστέρας προστασίας. Τὸ πόσο θὰ διαρκέσει, θὰ κριθεῖ ἀκριβῶς ἀπ’ τὴν ἀλληλεγγύη αὐτή, ἀλλὰ καὶ τὴν προθυμία τῶν λαῶν στὴν προσαρμογή τους στὰ αὐστηρὰ μέτρα, μὲ τὴν ἐπίδειξη τῆς προσηκούσης πειθαρχίας· ὁ ἑλληνικὸς εἶναι ἀπ’ τοὺς πιὸ πειθαρχημένους καὶ ἀποφασισμένους στὴν ἄμυνά του κατὰ τοῦ λοιμοῦ. Ἔχει, ἄλλωστε, ζωντανὴ τὴν μνήμη σοβαρῶν κρίσεων, ὅπως στὴν δεκαετία τοῦ πολέμου, στὴν δικτατορία καὶ τέλος στὰ δεκαετοῦς διαρκείας μνημόνια.