Συναγερμὸς κατὰ πανδημίας

Ὁ συναγερμὸς τῆς παγκοσμίου κοινότητος κατὰ τῆς πανδημίας ἐξαπλώνεται, σὲ ἀνάλογο βαθμὸ μὲ τὸν κοροναϊὸ ἢ περισσότερο σὲ κάποιες χῶρες ἢ λιγώτερο σὲ ἄλλες· ἡ Εὐρώπη βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο τῆς προσβολῆς του, μὲ τὶς Ἰταλία καὶ Ἱσπανία στὴν χειρότερη μοῖρα, καὶ τὴν Βρεταννία ἀκολουθεῖν σταθερά, ἐνῶ καὶ ἡ Ἀμερικὴ θεωρεῖται ὡς ἡ ἑπόμενη «πρώτη». Πάντως στὶς ἀναδυόμενες οἱ ἀντιδράσεις εἶναι καλύτερες, ὅπως στὶς Ἰνδίες, ὅπου ἡ κυβέρνηση ἐκήρυξε τὴν ἀπαγόρευση τῆς κυκλοφορίας σὲ 1,3 δις πληθυσμό· ἔχει σαφέστερη ἐπίγνωση ἀπὸ πολλοὺς Δυτικοὺς τῆς κρισίμου καταστάσεως, ἐπειδή, ἐὰν εἰσβάλλει ἀνεξέλεγκτα ὁ λοιμός, ὁ ἔλεγχός του εἶναι ἀδύνατος. Οἱ μεγάλες ἀλλαγὲς στὴν διεθνῆ δυναμικὴ καταγράφονται πλέον, καθὼς καὶ οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἀπευθύνονται στὴν Κίνα καὶ στὴν Ρωσία γιὰ βοήθεια, κάτι ἀδιανόητο ἄλλοτε. Μάλιστα, ὁ Ρῶσος πρεσβευτὴς στὴν Οὐάσιγκτον προσέφερε τὴν βοήθεια τῆς χώρας του γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς νόσου.