Οὐσιαστικὴ βοήθεια Εὐρώπης

Ἡ βοήθεια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, καὶ τῆς Εὐρωζώνης περισσότερο στὰ οἰκονομικά, εἶναι οὐσιαστικὴ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας· ἦταν ἕνα πρόβλημα ἄγνωστο καὶ χωρὶς ἀνάλογη εὐρωπαϊκὴ πολιτική. Πάντως ἀντέδρασε ἐγκαίρως ἡ Ἐπιτροπή, μὲ τὴν πρωτοβουλία ἑναίας προμηθείας ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ καὶ διανομῆς του στοὺς ἑταίρους· στὰ οἰκονομικά, ἔγινε ἡ διάθεση ἑνὸς τρις εὐρὼ ἀπ’ την ΕΚΤ, μὲ προοπτικὲς στὰ τρία, μὲ μέτρα ποσοτικῆς χαλαρώσεως, ἐνῶ μέσῳ τῶν κοινοτικῶν ταμείων, ΕΣΠΑ, ἄλλων, διατίθενται ἄλλο ἕνα μὲ δύο τρις. Ἐκκρεμεῖ τὸ εὐρωομόλογο, μὲ τὶς διαφωνίες στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ δὲν εἶναι καὶ τὸ καθοριστικὸ μέτρο· συμβαίνει πάντα αὐτὸ στὶς δημοκρατίες, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει, ὅτι δικαιολογεῖ τὴν ἀντιγερμανικὴ καὶ ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα τῶν ἀτλαντικῶν κύκλων. Εὐτυχῶς ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν τὰ λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του αὐτά, ἐπειδὴ τὰ ἔχει πληρώσει ἄσχημα ἀπ’ τὰ ἴδια κυκλώματα, κατὰ τὴν δεκαετία, μὲ διάφορες μορφὲς ἀνθελληνισμοῦ.