Ἐμβληματικὴ προσωπικότης

Ἡ ἐμβληματικὴ προσωπικότης τῆς ἑλληνικῆς καὶ εὐρωπαϊκῆς ἀντιστάσεως μᾶς ἄφησε χρόνους· εἶχαν προσφέρει τὴν νύκτα τῆς 30ης Μαΐου 1941, ὁ Μανώλης Γλέζος καὶ ὁ Λάκης Σάντας, τὴν πρώτη ἀκτίδα φωτὸς κι ἐλπίδας στὴν γερμανοκρατούμενη Εὐρώπη, μὲ τὴν ἀφαίρεση τῆς γερμανικῆς σημαίας ἀπ’ τὴν Ἀκρόπολη καὶ τὴν ἔπαρση τῆς ἑλληνικῆς. Ὅλοι οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ αἰσθάνθηκαν ἀνακούφιση κι ἄρχισαν νὰ πιστεύουν, ὅτι δὲν ἦταν ἀήττητος ὁ γερμανικὸς στρατός· ὁ σχολιασμὸς τοῦ παρανόμου τύπου καὶ τοῦ μόνου ἐλευθέρου, τοῦ ἀγγλικοῦ, εἶναι ἐνθουσιαστικός. Συνέχισε τὸν ἀγῶνα του ὁ Μανώλης Γλέζος κι ἀναδείχθηκε σὲ κορυφαία προσωπικότητα τῆς ἀριστερᾶς, στὴν ἀντίσταση κατὰ τῶν Γερμανῶν καὶ τῆς χούντας, ἐνῶ ἀναδείχθηκε πολλὲς φορὲς βουλευτὴς καὶ εὐρωβουλευτής.