Τέλος βιομηχανικοῦ προτύπου

Ἡ πανδημία ὁδηγεῖ τὴν ἀνθρωπότητα στὴν ἀποβολὴ ὅλων τῶν προτύπων τῶν τριῶν τελευταίων αἰώνων· ἡ βιομηχανικὴ ἐπανάσταση ταυτίσθηκε μὲ τὸν ὀρθολογισμὸ καὶ τὴν «ὀρθὴ» συμπεριφορὰ τοῦ ἀνθρώπου, πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία του, ὅπως εὐαγγελίζονταν οἱ διανοητές της. Κι εἶχαν δίκαιο, ἐπειδὴ ἡ βιομηχανικὴ παραγωγὴ ἐπέβαλε τὸν προγραμματισμὸ τῆς νοοτροπίας τοῦ ἀνθρώπου της, ἐπιχειρηματίου καὶ ἐργαζομένου· σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸ ἐπέτυχε στὴν καπιταλιστικὴ καὶ κομμουνιστικὴ μορφή της. Αὐτὲς τὶς μέρες ὅμως ζοῦμε, δύο πράγματα, ἐπέλαση τῆς θεομηνίας καὶ πλήρη ἀδυναμία τῶν ἐκπροσώπων τοῦ βιομηχανικοῦ ἀνθρώπου, Ἀμερικανῶν καὶ Βρεταννῶν, στὴν πρόχειρη ἔστω ἀντιμετώπισή της· εἶναι ἀδιανόητη ἡ χειρότερη στάση τῶν κυβερνήσεών τους ἀπέναντί της. Ἔδειξαν, ὅτι δὲν διαθέτουν αἰσθητήρια προνοίας, ὅπως πολλὲς μικρὲς χῶρες. Εἶναι τυχαῖο ἢ κάτι ἄλλο;