Διεθνὴς οἰκονομία ἑπομένης

Ἡ διεθνὴς οἰκονομία τῆς ἑπομένης τοῦ λοιμοῦ εἶναι τὸ ζητούμενο τῶν οἰκονομικῶν κύκλων· ἡ ἀντιμετώπιση τῆς θεομηνίας γίνεται κατὰ περίπτωση, ἀλλὰ ἡ Εὐρώπη, παρὰ τὶς διαμαρτυρίες, ἐμφανίζεται μὲ καλύτερο σχέδιο ἀπὸ ὅλους, ἐξαιρέσει τῆς Κίνας. Τὸ Πεκῖνο ἔχει θέσει πλέον τὴν παραγωγική του μηχανὴ σὲ πλήρη λειτουργία καὶ καλύπτει τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ τῆς ὑφηλίου· ἕνα πρόβλημα κυρίως ἀντιμετωπίζει τὴν ἀπότομη πτώση τῆς παγκοσμίου ζητήσεως, γιὰ ὅλα τὰ ἀγαθά, πλὴν ὑγειονομικῶν, ὁπότε προσαρμόζει καὶ τὴν οἰκονομία του ἀναλόγως. Ἡ διατήρηση τοῦ πετρελαίου γύρω στὰ 33 δολλάρια εἶναι τὸ δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, μαζὶ μὲ ἐκεῖνο τῶν ἀερομεταφορῶν καὶ ὅλων τῶν μεταφορῶν· στὸ πετρέλαιο τὸ κύριο θέμα ἀφορᾶ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καθὼς τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς παραγωγῆς τους προέρχεται ἀπὸ σχιστολιθικὰ πετρώματα, μὲ κόστος παραγωγῆς 50-55 δολλάρια τὸ βαρέλι. Πολλὲς ἑταιρεῖες του ἔχουν ὑπαχθεῖ σὲ καθεστὼς χρεωκοπίας.