Ἀντιμετώπιση τοῦ κοροναϊοῦ

Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ κοροναϊοῦ ἔδειξε τὴν διαφορὰ ἀντιλήψεως καὶ προνοίας στὶς διάφορες περιοχές· ἡ Κίνα, κοιτὶς τῆς πανδημίας, μετὰ τὰ πρῶτα ἄγαρπα βήματα, ἐπέβαλε τὸν ἀπόλυτο ἐγκλεισμό, διευκολυνθέντα καὶ ἀπ’ τὴν ψηφιοποίηση τῆς καθημερινῆς της ζωῆς· στὴν Δύση, οἱ ἐκφραστὲς τῆς βιομηχανικῆς ἀναπτύξεως, Ἀμερικὴ καὶ Ἀγγλία, διέπρεψαν μὲ τὴν ἀμεριμνησία καὶ τὴν ματαιοδοξία τῶν ἡγετῶν τους, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν μαζικὴ εἰσβολὴ τοῦ λοιμοῦ, μὲ ἐξαίρεση μερικὲς μικρὲς χώρες, Ἑλλάς, Σλοβενία, μὲ μέριμνα γιὰ τοὺς λαούς τους καὶ συμμόρφωση πρὸς τὶς συμβουλὲς τῶν ἰατρῶν. Στὴν Ἀφρικὴ ἡ διείσδυση ἀνεκόπη σὲ μεγάλο βαθμό, ἐπειδὴ οἱ κυβερνήσεις της ἐπέδειξαν ἐπίσης πρόνοια καὶ μάλιστα ὑποδειγματική· γεννᾶται πλέον τὸ ἐρώτημα, τὸ Ποιός εἶναι ἀναπτυγμένος; Εὔκολη ἡ ἀπάντηση καὶ ἡ συνέχειά της, ὅτι αὐτοὶ οἱ λαοὶ εἶναι ἴσως πλέον εὐέλικτοι στὴν προσαρμογή τους πρὸς τὸν ἄλλον ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἀναδύεται μαζὶ μὲ τὴν ψηφιοποίηση…