Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία καὶ πτωτικὲς στὴν Εὐρώπη· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,0942 δολλάρια καὶ 117,7890 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1735,25, καὶ πετρέλαιο, 32,09. Οἱ ἐπιφυλάξεις παραμένουν στοὺς ἐπενδυτές, κυρίως τῆς Δύσεως, ἐπειδὴ ἀκόμη δὲν διαφαίνεται στὸν ὁρίζοντα συμφωνία τῶν μεγάλων της, ὡς πρὸς τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας· τὸ Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο θεωρεῖται παρήγορο σημεῖο, ἀλλὰ ἀφορᾶ μόνο τὴν γηραιὰ ἤπειρο καὶ μάλιστα περισσότερο τὴν Εὐρωζώνη. Ἡ διασφάλιση τῶν διεθνῶν συναλλαγῶν, ἀγαθῶν καὶ ὑπηρεσιῶν, εἶναι τὸ ζητούμενο, καθὼς ἀνατρέπονται ὅλες σχεδὸν οἱ ἀρχὲς τῆς μεταπολεμικῆς ἐποχῆς· ἡ προσαρμογὴ πρὸς τὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τοῦ κοροναϊοῦ στὴν συμπεριφορὰ τοῦ ἀνθρώπου προστίθενται στὴν βαρύτητα τῆς κρίσεως. Οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν ἀποδείξει ὅτι ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιληφθοῦν κάτι ἄλλο πέραν τοῦ βιομηχανικοῦ ἀνθρώπου καὶ μάλιστα τοῦ προσαρμοσμένου στὰ δεδομένα τῆς καλβινιστικῆς ἠθικῆς καὶ τοῦ προτεσταντικοῦ πνεύματος.