Ὡριμότητος τῆς κοινωνίας

Ἡ ὡριμότης τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, στὸ ἄνοιγμά της στὴν ἀγορά, μετὰ τὸν δίμηνο ἐγκλεισμό της, ἐπιβεβαιώνεται δύο ἑβδομάδες τώρα· τὰ πρῶτα καταστήματα ἄνοιξαν μὲ ὅλα τὰ προφυλακτικὰ μέτρα κι ἑτοιμάζονται καὶ τὰ ἑπόμενα. Ἡ συμμόρφωση ὅλων μας θὰ κρίνει τὴν ἐπιτυχία τους, μὲ τρεῖς κύριους ἄξονες, τὴν λειτουργία τῶν σχολείων κάθε βαθμίδος, τὸν τουρισμό, ὅσος ἔρθει φέτος, καὶ τὴν ψηφιακὴ ὁλοκλήρωση· ἡ ἐπιτυχία αὐτῆς θεωρεῖται δεδομένη, ἐπειδὴ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀποδέχθηκε ἐνθέρμως τὰ δυσκολώτερα βήματα ψηφιοποιήσεως τῆς ζωῆς μας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πανδημίας κι ἀγωνιᾶ κυριολεκτικὰ γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή της· ἡ ἐπεξήγηση τῶν μέτρων ἦταν λεπτομερὴς καὶ ἄκρως πειστική, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ ἀντιπολίτευση, ὁ ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, νὰ λέει ἀσυναρτησίες. Πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση κινούμαστε ὅλοι μας.