Ἕνα παιδί θαῦμα τῆς Πέλλας

Ὁ Τάσος Γερανίδης ἀπ’ τὴν Πέλλα εἶναι παιδὶ θαῦμα, καθὼς σὲ ἡλικία ὀκτὼ ἐτῶν κάνει εὔκολα μαθηματικοὺς ὑπολογισμοὺς σὲ ταχύτητα παρόμοια μὲ τοὺς ὑπολογιστές· ἔχει κεντρίσει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν καθηγητῶν του καὶ τῶν ἐπισήμων, καθὼς ἡ διαφορὰ τοῦ ἐπιπέδου του στὰ μαθήματα εἶναι πολὺ μεγάλη, σὲ σύγκριση μὲ τοὺς συμμαθητές του κι αἰσθάνεται πνιγμένος στὴν τάξη του. Ἔτσι, μετὰ ἀπὸ ἐνέργειες τῶν ἀρχῶν, ἐξασφάλισε τὴν μετεγγραφή του σὲ σχολεῖο τῆς Νυρεμβέργης, ὅπου μετακόμισαν καὶ βρῆκαν δουλειὰ καὶ οἱ γονεῖς του· στὴν Γερμανία παρέχεται ἄνεση σὲ ταλαντοῦχα παιδιὰ νὰ κερδίζουν τάξεις καὶ νὰ μὴν ἀκολουθοῦν τὴν πορεία τῆς ἡλικίας του. Ὁ μικρὸς Τάσος ἀποκτᾶ νέους ὁρίζοντες.