Εὐρώπη, δοκιμασία Ταμείου

Ἡ διαδικασία ἐγκρίσεως τοῦ Ταμείου Ἀναπτύξεως εἶναι τὸ κύριο θέμα τοῦ διὰ τηλεδιασκέψεως Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου· οἱ παρασκηνιακὲς συζητήσεις ἦταν πάμπολλες καὶ ἡ προεργασία τῆς Ἐπιτροπῆς βαθύτατη, μὲ ἕναν σκοπό, τὴν ἔγκαιρη ἔγκρισή του ἐντὸς τοῦ Ἰουλίου, ὥστε νὰ καταστεῖ δυνατὴ ἡ πρώτη διάθεση ὅσων κονδυλίων του προορίζονται γιὰ ἄμεση χρηματοδότηση τῶν μικρομεσαίων, ἐντὸς τοῦ τελευταίου πενταμήνου τοῦ ἔτους, δηλαδὴ τῶν κλάδων ἀμέσου καταναλώσεως καὶ ἐνισχύσεως τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς. Ἡ Εὐρώπη ὑφίσταται τὴν χειρότερη κρίση τῶν τελευταίων ἑκατὸ ἐτῶν καὶ σὲ κλίμα ὀξυτάτης διεθνοῦς οἰκονομικῆς τουλάχιστον ἀντιπαραθέσεως, ὁπότε εἶναι ἐπείγουσα ἡ ταχύτατη ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας της· τὸ παρήγορο γεγονὸς εἶναι ὅτι δὲν ἐμφανίσθηκαν οὐσιαστικὲς ἀντιρρήσεις, σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα κοινοτικὰ προγράμμαρα. Οἱ ἐπιφυλάξεις εἶναι ἐλάχιστες, ὁπότε ἰσχύει τὸ γνωστὸ πλέον δόγμα, «στὴν Εὐρώπη, ὅλοι ἔχουν τὴν δική τους ἄποψη, ἀλλὰ στὸ τέλος, αὐτοὶ συμφωνοῦν μὲ τὴν Γερμανία».