Εὐρώπη, ἡγεσία καὶ λαοὶ

Ἡ διάσταση νοοτροπίας καὶ πολιτικῆς ἀντιδράσεως ἡγεσίας καὶ λαῶν εἶναι ἐμφανέστατη στὴν Εὐρώπη, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, μετὰ τὸν πόλεμο· οἱ ἡγέτες στὸ σύνολό τους, μὲ κάποια διαφοροποίηση τοῦ Ἐμμανουὲλ Μακρόν, ταυτίσθηκαν ἀπολύτως μὲ τὴν ἀτλαντικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ οὐκρανικοῦ πολέμου καὶ τὴν ἐπιφανειακή της ἑρμηνεία, ὡς πρὸς τὴν ἀφορμή, τὴν ρωσικὴ εἰσβολή, καταδικαστέα ἀναντιρρήτως· οἱ λαοί, μόνο μὲ τὴν διαίσθησή τους, δὲν ταυτίζονται μαζί τους κι ἐκφράζουν σοβαρὲς ἐπιφυλάξεις, ἐνῶ βλέπουν, ὅτι τὰ αἴτια τοῦ πολέμου ὁδηγοῦν σὲ σοβαρὴ οἰκονομικὴ κρίση καὶ ἐκ βάθρων ἀποδυνάμωση τῶν ἀκρογωνιαίων λίθων τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποιήσεως, ὅπως εἶναι ἡ βαρειὰ βιομηχανία. Ὄχι μόνο οἱ βιομηχανοί, ἀλλὰ ὅλες οἱ τάξεις ἀντιλαμβάνονται τοὺς κινδύνους…