Εὐρωζώνη, ἐπίδειξη δυναμικῆς παρουσίας

Εὐρωζώνη ἐπέτυχε χθὲς τὴν ἐπίδειξη τῆς δυναμικῆς της παρουσίας, μὲ δύο ἀποφάσεις: τὴν καθιέρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς, ὅπως ἀκριβῶς τὸ ζητοῦσε, καὶ τὴν ἔγκριση τῆς ἐνισχύσεως τῆς Ἑλλάδος, παρὰ τὴν καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς. Ἡ πρώτη σημαίνει τὴν παράδοση τοῦ Σίτυ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων· ἡ δεύτερη ἐπισφραγίζει τὴν συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά της γιὰ τὴν διατήρησή της πάσῃ θυσίᾳ. Εἶχαν προδιαγράψει οἱ κερδοσκόποι τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν διάλυση τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς, ἐπειδὴ εἶχαν ἐξασφαλίσει τὴν ἀμέριστη βοήθεια τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ μας. Ἀπέτυχαν οἰκτρῶς καὶ ἐξουθενώθησαν. Ἡ Εὐρωζώνη ἀλλάζει σελίδα, ἐνῶ Παρίσι καὶ Βερολίνο ὁμιλοῦν πλέον γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν διαδικασιῶν τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως.

Σαμαρᾶς, ἀλλαγὴ πλεύσεως

ἔγκριση τῆς δόσεως, 52 δις εὐρὼ συνολικά, σημαίνει τὸ τέλος τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν νέα ἀφετηρία γιὰ τὴν χώρα, δήλωσε ὁ πρωθυπουργός, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Συμβουλίου τῶν Ὑπουργῶν· ἡ εἴσπραξη τῶν 34 γίνεται ἐντὸς τῶν ἡμερῶν, τὰ ὁποῖα διατίθενται, 16 στὶς τράπεζες, ἕνδεκα στὰ χρέη καὶ ἑπτὰ στὸν προϋπολογισμό. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς αἰσθάνθηκε ἀνακούφιση, μετὰ τὴν ἀγωνία τῶν πέντε μηνῶν τῶν συνεχῶν καθυστερήσεων ἀπ’ τὴν πλευρὰ τῶν κερδοσκόπων καὶ τὴν καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς· ὁ χρόνος γιὰ τὴν ἀξιοποίησή τους στὴν ἀγορὰ τῶν ἑορτῶν εἶναι ἐλάχιστος, ἀλλὰ ἐπιδιώκεται τὸ μέγιστο ἀποτέλεσμα. Στὴν πολιτικὴ δυναμικὴ ἀλλάζουν πολλά, διότι εἶναι ἐμφανέστατες πλέον οἱ προοπτικὲς γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, καθὼς διοχετεύονται χρήματα στὴν ἀγορά, κεφάλαια στὶς τράπεζες καὶ ξαναρχίζουν τὰ μεγάλα ἔργα. Ἡ ἀπογοήτευση τῶν καταστροφολόγων, πολιτικῶν καὶ διαπλεκομένων, φαίνεται ἀπ’ τὴν βροντερὴ σιωπή τους.

Κατάθεση τοῦ φορολογικοῦ

Τὸ φορολογικὸ νομοσχέδιο κατετέθη χθὲς στὴ Βουλὴ καὶ ψηφίζεται τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα, μετὰ τὴν ἔγκρισή του ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο· ὁ πρωθυπουργὸς δήλωσε, ὅτι, τοὺς πρῶτους μῆνες τοῦ ἔτους, μὲ τὴν εἴσπραξη τῶν κονδυλίων, ἡ κυβέρνηση θὰ ἐξοφλήσει ὅλα τὰ χρέη τοῦ δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες τῆς τελευταίας τριετίας, τὰ ὁποῖα ἀνέρχονται σὲ ἐννέα δις εὐρὼ περίπου. Ἡ ἱκανοποίηση τῶν ὀφειλετῶν εἶναι ἡ μία πλευρά, ἐνῶ ἀπὸ πλευρᾶς οἰκονομικῆς σημαντικώτερη εἶναι ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς μὲ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν χρημάτων αὐτῶν· ἀφοροῦν ἐπιχειρήσεις καὶ πρόσωπα μὲ μεγάλες ἀνάγκες, ὁπότε ἔχουν ὑψηλὸ πολλαπλασιαστὴ κι ἑπομένως τεράστια ὤθηση στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Τὸ κύριο βάρος στὸ ἄμεσο μέλλον εἶναι, πέραν τῆς ἀνακάμψεως, ἡ προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων καὶ ἡ ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων· προγραμματίζονται ἄλλωστε, οἱ ἐπισκέψεις τοῦ πρωθυργοῦ στὴν Ρωσία καὶ Κίνα, κατάλληλα προετοιμασμένες γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό.

Διάλυση τῶν Ἀνεξαρτήτων

διάλυση τῶν ΑΕΛ ἄρχισε, μὲ τὴν ἀποχώρηση δύο βουλευτῶν τους, μετὰ τὴν προχθεσινὴ τῶν τεσσάρων πρώην βουλευτῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποκάλυψη τῶν ἀτλαντικῶν διασυνδέσεών τους· οἱ ἀποχωρήσαντες κατήγγειλαν τὶς παρεμβάσεις Ἀμερικανῶν καὶ πρώην ὑπουργοῦ τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ ἐκτὸς κόμματος πλέον, ἐνῶ σὲ ἐπίπεδο ἁπλῶν στελεχῶν ἀραιώνουν κανονικά. Ἡ ἀποστολή τους, γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν πρόσδεση μὲ τὸ δολλάριο, ὅπως ἰσχυριζόταν ὁ πρόεδρός τους, τελείωσε μὲ παταγώδη ἀποτυχία, ἐνῶ οἱ ἄλλοι ἀτλαντοκίνητοι ποιοῦν τὴν νύσσαν κι ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν βρίσκει μιὰ λέξη γιὰ τὸ πολιτικὸ γεγονός· τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ ἀλλάζει καὶ ἡ δυναμική του ἄρδην μὲ ταχεῖς ρυθμούς.

Λαυρεντιάδης, Στατιστικὰ

Οἱ οἰκονομικοὶ εἰσαγγελεῖς συνεχίζουν ἀπτόητοι τὸ ἔργο τους καὶ καλοῦν γιὰ κανονικὴ ἀνάκριση τὸν πρόεδρο τῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς, γιὰ τὴν ἀλλοίωση τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων, ἐνῶ τὸ Πρωτοδικεῖο διέταξε τὴν κατάσχεση ὁλοκλήρου τῆς περιουσίας τοῦ Λαυρέντη Λαυρεντιάδη καὶ τῶν 29 συνεργατῶν του καὶ ἡ ἀνακρίτρια τὸν συνέλαβε ὡς ὕποπτο διαφυγῆς· οἱ ἔρευνες στὰ σκάνδαλα τῆς τριακονταετίας συνεχίζονται, παρὰ τὶς προσπάθειες πολλῶν ἀντιπολιτευομένων γιὰ τὴν συγκάλυψή τους. Μὲ τὸν Λαυρεντιάδη καταδικάζεται, ὁ ἄνθρωπος της Carlayle, τῆς μητρικῆς τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατιωτικοβιομηχανικοῦ συμπλέγματος μεταπολεμικά, ἐνῶ μὲ τὸν Ἀνδρέα Γεωργίου τὰ ὄργανα τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων· ὁ Ναπολεοντίσκος, οἱ πομφόλυγες τῆς πολιτικῆς ἀποφεύγουν τὰ σκάνδαλα αὐτά. Οἱ ἄνθρωποί τους ἔχουν πάρει μεταγραφὴ στὸ ΣΥΡΙΖΑ.

Ἀπομαλθακωθεὶς κατέλυσεν

ἀνθρώπινη θυσία γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πατρίδος ἐξεταζόταν στὴν ἀρχαιότητα, ἀλλὰ μὲ ἀντικρουόμενες ἀπόψεις· ὁ Μενοικεὺς θυσιάστηκε γιὰ τὴ Θήβα, ἡ Μακαρία τοῦ Ἡρακλέους γιὰ τὴν οἰκογένειά της, ὁ Λεωνίδας στὶς Θερμοπύλες κατὰ τῶν Περσῶν. «Ὁ δ’ οὐκ ἔδωκεν»· ὁ Ἀγησίλαος δὲν θυσίασε τὴν κόρη του στὴν ἐκστρατεία κατὰ τῶν Περσῶν. «Ἀλλ΄ ἀπομαλθακωθεὶς κατέλυσε τὴν στρατείαν ἄδοξον καὶ ἀτελῆ γενομένην»· ἀλλὰ ὑποχωρήσας στὰ πατρικὰ αἰσθήματα διέλυσε τὴν ἐκστρατεία μὲ τέλος ἄδοξο καὶ χωρὶς ἀποτέλεσμα. «Οἱ δὲ τοὐναντίον ἀπηγόρευον»· ἄλλοι ἀντιθέτως τὴν ἀπαγόρευαν. «Ὡς οὐδενὶ τῶν κρειττόνων καὶ ὑπὲρ ἡμᾶς ἀρεστὴν οὖσαν οὕτω βάρβαρον καὶ παράνομον θυσίαν»· ἐπειδὴ δὲν ὁδηγεῖ σὲ ἀνώτερα συναισθήματα τὸν ἄνθρωπο τόσο βάρβαρη καὶ ἀπάνθρωπη πράξη. «Οὐ γὰρ τοὺς Τυφῶνας ἐκείνους οὐδὲ τοὺς Γίγαντας ἄρχειν»· διότι δὲν ἄρχουν οὔτε ἐκείνοι οἱ Τυφῶνες οὔτε οἱ Γίγαντες πλέον, τὰ μυθικὰ τέρατα τὰ ὁποῖα ἐξόντωσε ὁ Ζεύς.

Εὐρωπαϊκὴ τραπεζικὴ ἕνωση

Οἱ 27 συμφώνησαν τὴν τελευταία στιγμὴ γιὰ τὴν σύσταση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὁπότε ἀρχίζουν οἱ προεργασίες γιὰ τὴν ἐφαρμογή της ἀπ’ τὸν Μάρτιο 2014· ὁ ἔλεγχος τῶν 6000 τραπεζῶν τῆς Εὐρώπης θὰ γίνεται ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ὁπότε ἔχει τὴν ἄνεση θωρακισμοῦ τοῦ συστήματος ἀπέναντι στὶς κερδοσκοπικὲς ἐπιθέσεις. Ἡ συμφωνία ἐπετεύχθη μετὰ ἀπὸ ὑποχώρηση τῶν Βρεταννῶν, διότι ἡ Εὐρωζώνη εἶχε ἀποφασίσει τὴν ἐφαρμογή της μόνο στὰ μέλη της καὶ σὲ ὅσες ἀπ’ τὶς ἀπ’ τὶς ὑπόλοιπες τὸ ἐπιθυμοῦν· τὸ Λονδίνο διέβλεπε ὅτι θὰ ἀπομονωνόταν πλήρως ἀπ’ τὴν Εὐρώπη, μὲ κίνδυνο τὴν ἀπαξίωση τοῦ Σίτυ στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀγορά. Τὸ βῆμα εἶναι σημαντικό, διότι μὲ τὴν ἑνιαία ἀρχὴ ἀποκτᾶ τὴν δική της ὀντότητα ἡ εὐρωπαϊκὴ τραπεζικὴ ἀγορὰ καὶ θὰ κλείσουν οἱ κερκόπορτες τῆς ἀτλαντικῆς κερδοσκοπίας. Ἡ Εὐρωζώνη ἀποκτᾶ ἔτσι τὴν αὐτόνομη δυναμική της διεθνῶς.

Παρέμβαση ἰταλικοῦ Βορρᾶ

Ἡ δήλωση τοῦ Σύλβιο Μπερλουσκόνι, ὅτι θὰ ὑποχωρήσει, ἐὰν εἶναι ὑποψήφιος στὶς ἐκλογὲς ὁ Μάριο Μόντι, ἔγινε μετὰ ἀπὸ σοβαρὲς διεργασίες σὲ οἰκονομικὸ καὶ πολιτικὸ ἐπίπεδο· οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες τοῦ ἰταλικοῦ Βορρᾶ ἀντέδασαν ἀμέσως μόλις ἄκουσαν τὶς δηλώσεις τοῦ καβαρέλε κατὰ τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Εὐρώπης, ὁπότε παρενέβησαν εὐθέως. Ὁ πρώην πρωθυπουργὸς δὲν ἔχει πολλὰ περιθώρια ἐλιγμῶν ἀπέναντι στοὺς παράγοντες τοῦ Βορρᾶ, οἱ ὁποῖοι καὶ ἀποτελοῦν τὴν ἰταλικὴ οἰκονομία, ὡς ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς Εὐρωζώνης σὲ ὅλους τοὺς κλάδους της· ἔχει δυναμικὴ βαρειὰ βιομηχανία, μεγάλες τράπεζες, βιομηχανίες ὑψηλῆς τεχνολογίας, πολεμικοῦ ὑλικοῦ, μὲ  στενὲς συνεργασίες στὶς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς ἐπιχειρήσεις. Κανεὶς δὲν δύναται ἀγνοῆσαι τὶς ἐπιδιώξεις τοῦ Βορρᾶ, διότι αὐτὸς εἶναι ἡ οἰκονομία τῆς χώρας· αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη διαφορὰ μὲ τὴν Ἑλλάδα, δὲν διαθέτουμε ἰσχυρὴ ἀστικὴ τάξη, μὲ συναίσθηση τῶν εὐθυνῶν της. Ὅσους ὑπῆρχαν τοὺς ἐξαφάνισε ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, παρὰ τὰ εὐχάριστα νέα ἀπ’ τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ ἐξ αἰτίας τοῦ ἀδιεξόδου στὴν Ἀμερικὴ γιὰ τὸν ὁμοσπονδιακὸ δανεισμό· τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του, στὰ 1,3066 δολλάρια καὶ 109,0470 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,16, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1694,75. Τὰ καλὰ νέα τῆς Εὐρώπης εἶναι τρία, ἐγκρίθηκε ἡ σύσταση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς ἀπ’ τὸν Μάρτιο τοῦ 2014, ἐγκρίθηκε ἡ δόση γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ὑποχώρησαν τὰ ἐπιτόκια τῶν ἰταλικῶν ὁμολόγων στὰ 2,5% ἀπὸ 2,64% καὶ τῶν ἱσπανικῶν, 3,58% ἀπὸ 4,2%· οἱ Κασσάνδρες ἀπογοητεύθηκαν γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας μας καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι ἔχασαν πάνω ἀπ’  τὸ ἕνα τέταρτο τῶν κεφαλαίων τους, ἐπειδὴ εἶχαν προεξοφλήσει τὴν ἐπιστροφὴ στὴ δραχμή. Μοναδικό τους καταφύγιο παρέμεινε τὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν, τὸ ὁποῖο ὑποχώρησε, ἐντελῶς ἀνέλπιστα, καὶ ἡ διαπλοκή.

Ρωσικὴ ἔκδοση Smartphone

Τὴν δική της ἐκδοχὴSmartphone, πολὺ πιὸ ἔξυπνο ἀπ’ τὰ κυκλοφοροῦντα καὶ μὲ περισσότερες δυνατότητες, παρουσίασε ρωσικὴ ἑταιρεία· τὸ κινητὸ αὐτὸ θὰ παρουσιασθεῖ στὶς ἀρχὲς τοῦ ἔτους ἐπισήμως στὸ ἐξωτερικὸ καὶ θὰ κυκλοφορήσει ἀμέσως μετὰ στὴν ἀγορά. Ἡ ἑταιρεία ἀνακοίνωσε ὅτι διέθεσε 25 ἑκατομμύρια δολλάρια ὡς ἐπένδυση καὶ ὅτι ἐργάστηκαν ἐπὶ μῆνες 25 προγραμματιστές, οἱ ὁποῖοι πρόσφεραν τὸν προϊὸν αὐτό, μὲ τὴν ἀπαίτηση τῆς συμμετοχῆς τοῦ χρήστη του στὶς λειουργίες του κι ὄχι τὴν ἁπλῆ χρησιμοποίησή του· αὐτὴ εἶναι ἡ καθοριστικὴ διαφορά, ἡ ἐνεργὸς συμμετοχὴ τοῦ χρήστη. Ἡ Ρωσία ἔχει καταστεῖ μεγάλος ἐξαγωγὲας λογισμικοῦ τὰ τελευταῖα χρόνια, διότι ἀξιοποιεῖ τὶς δημιουργικὲς δυνατότητες τῆς γλώσσης της, μὲ πολλὲς ρίζες στὴν ἀρχαία ἑλληνική, στὴ σύνταξη καὶ τὴν προσῳδία της.

Ἀμήχανος ἀτλαντικὸς τύπος

Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ ἀτλαντικοῦ τύπου εἶναι χαρακτηριστικὲς τῆς ἀμηχανίας καὶ τῆς κακίας του γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως στὴν Ἑλλάδα· καθημερινὰ βομβάρδιζαν τὸ κοινὸ μὲ δηλώσεις, ἐπωνύμων καὶ μή, γιὰ ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, τὴν χρεωκοπία μας καὶ τὶς ἀδιόρθωτες πλέον κακὲς συνήθειές μας. Ἡ εἴδηση δόθηκε στὶς ὑποσημειώσεις, σὰν δευτερευούσης σημασίας, ὅταν εἶχαν προδιαγράψει τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ οἱ κερδοσκόποι ἔχασαν οὐκ ὀλίγα στὴν καταστροφολογία τους· οἱ ἀποκαλύψεις φέρνουν σὲ ἀδιέξοδο τὶς Κασσάνδρες τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς καὶ τὰ ἐπιχώρια δουλικὰ ὄργανά τους, διότι ἀκόμη συνεχίζουν τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα. Οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ πρῶτο τὸ Βερολίνο, ἀμύνθηκαν σκληρὰ τὴν τριετία, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἑλληνικῆς χρεωκοπίας, παρὰ τὶς ἀπεγνωσμένες προσπάθειες τῆς τότε σοσιαλιστικῆς κυβερνήσεως.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.