Ἀλλαγὴ παρεμβάσεων ἀτλαντικῶν κέντρων

Τὸ δημοσίευμα τοῦ Reuters, γιὰ τοὺς μηχανισμοὺς ἐλἐγχου τῆς ἑλληνικῆς διαπλοκῆς, μὲ τὶς ἀναφορές του σὲ ὀνόματα, σηματοδοτεῖ τὴν στροφὴ τῆς ἀντιμετωπίσεως ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα τῆς χώρας μας· τὸ πρακτορεῖο εἶχε πρωτοστατήσει, ὄχι μόνο στὴν ὑπονόμευση τοῦ Κώστα Καραμαλῆ καὶ στὴν προβολὴ τῶν Δεκεμβριανῶν, ὡς ἐπαναστάσεως τῆς νεολαίας, ἀλλὰ καὶ στὴν ὑποστήριξη τῆς σοσιαλιστικῆς κυβερνήσεως, ἐνῶ ἔδινε τὸν τόνο στὴν ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα καὶ στὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία, μὲ τὴν ἀναπαραγωγή της στὴ διαπασῶν ἀπ’ τοὺς ἐπιχώριους ὑποδούλους τους, γιὰ ἔξοδό μας ἀπ’ τὸ εὐρὼ καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Τὸ δημοσίευμα εἶναι σαφές, ἐγκατελείπουν οἱ ἀτλαντικοὶ ὕπατοι τοὺς ὑποτακτικούς τους καὶ τοὺς ρίχνουν βορὰ  στὰ θηρία, ἐνῶ φαίνεται ὅτι ἐπιλέγουν ἱστοσελίδες καὶ ἄλλα ἔντυπα ὡς ἐκλεκτούς τους.

Προώθηση τῶν ἐπενδύσεων

Στὴν ἔμφαση γιὰ προώθηση τῶν ἐπενδύσεων ἀπέβλεπε ἡ συνάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τοὺς δεκατέσσερους προέδρους τῶν μεγαλυτέρων πολυεθνικῶν τῆς χώρας μας, καθὼς γίνεται πλέον ἡ ἐκταμίευση τῶν 34,5 δις εὐρὼ καὶ ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς· ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας εἶναι ἐμφανέστατη, ἀλλὰ καὶ τὰ ἁπτὰ ἀποτελέσματα μετατρέπονται σὲ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Οἱ προοπτικὲς εἶναι εὐνοϊκὲς καὶ ἡ ἐξόφληση μέρους τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες σημαίνει ἐνίσχυση τῆς ἀγορᾶς, μὲ τὰ πολλαπλασιαστικά τους φαινόμενα· ὁπωσδήποτε οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες δὲν προχωροῦν σὲ ἐπενδύσεις, ἐὰν δὲν δοῦν τὴν ἐφαρμογὴ τῶν δεσμεύσεων τῆς χώρας μας ἀπέναντι στὴν Εὐρωζώνη. Πάντως ἡ ἀναγνώριση τοῦ μεταρρυθμιστικοῦ μας ἔργου ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ καὶ τὸν ἐκπρόσωπό της, γιὰ πρώτη φορὰ τὴν τελευταία τριετία. Στὸ Χρηματιστήριο ὅμως ἡ προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς διέπρεψε· ρίχνουν τὶς τιμὲς τῶν τραπεζικῶν μετοχῶν προκλητικά.

Ἑλληνοβουλγαρικὲς σχέσεις

Τὸ Συμβούλιο Συνεργασίας Ἑλλάδος, Βουλγαρίας, ἐπιβεβαίωσε τὶς καλὲς σχέσεις, πολιτικὲς καὶ οἰκονομικές, τῶν δύο χωρῶν, ἐνῶ οἱ συνομιλίες τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ μὲ τὸν Μπόρις Μπορισὸφ ἦταν οὐσιαστικές, ἀλλὰ μᾶλλον δὲν ἦταν πρὸς ἀνακοίνωση τὸ θέμα τῶν ἀγωγῶν· ἡ Βουλγαρία διαπίστωσε ὅτι ἄλλη εἶναι πλέον σήμερα ἡ βαρύτης τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἀναζητάει καλὲς σχέσεις μαζί μας, ἀφοῦ πέρασε ἡ περίοδος τῶν ἀτλαντικῶν προσανατολισμῶν της, ὅπως μὲ τὴν σοσιαλιστική μας κυβέρνηση καὶ τὴν συστηματικὴ ὑπονόμευση ἐκ μέρους της τῆς προσεγγίσεώς μας μὲ τὴν Ρωσία. Στὰ διμερῆ καὶ εὐρωπαϊκὰ ἡ συμφωνία εἶναι δεδομένη, ὅπως καὶ στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ Σκοπιανοῦ, ἀλλὰ ἄλλος εἶναι ὁ ρόλος μας στὴν εὐρύτερη περιοχή· ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς σκοπεύει νὰ συζητήσει τὸ θέμα τῶν ἀγωγῶν μὲ τὴν Μόσχα, στὸ ταξεῖδι του τοὺς ἀμέσως ἑπόμενους μῆνες. Ἄλλωστε σχετίζεται αὐτὸ καὶ μὲ τὶς ἀποκρατικοποίησεις καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῶν ὑδρογονανθράκων μας.

Ἔρευνες κατὰ ὀργανώσεων

Εἰσαγγελεία Πρωτοδικῶν ἄρχισε συστηματικὲς ἔρευνες τῶν κονδυλίων τῶν Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων καὶ διαπίστωσε οὐκ ὀλίγα· οἱ εἰσπράξεις ἀπ’ τὸ δημόσιο ἀνέρχονται σὲ δεκάδες ἢ καὶ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια εὐρώ, ἐνῶ τὰ δικαιολογητικὰ εἶναι, σχεδὸν σὲ ὅλες, ἐλλειπῆ ἢ καὶ ἄφαντα, γιὰ τὶς ὑποτιθέμενες δράσεις τους στὶς χῶρες τοῦ Ἰσημερινοῦ ἢ τῆς Ἀσίας, γιὰ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντοςτῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Μόνο τέτοιες ἀποδείξεις δὲν ἔχουν, ἐνῶ εἶναι πολλὲς οἱ δαπάνες γιὰ προσωπικὰ ἔξοδα, σὲ ὑπερπολυτελῆ ξενοδοχεῖα καὶ θέρετρα ἀναψυχῆς· κάποιες διαπρέπουν στὶς δαπάνες, ὅπως ἡ «Δήμητρα» ἀπ’ τὴν Λάρισα, ἐνῶ πολλὲς ἔχουν καὶ διασυνδέσεις μὲ ἄλλες στὴν Ἀμερική. Πλήρωνε τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο καὶ ἀπολάμβαναν οἱ ἡμέτεροι.

Γαλλικὸ UMP, νέες ἐκλογές

Στὴν προκήρυξη νέων ἐκλογῶν στὸ Γαλλικὸ Συντηρητικὸ κόμμα, γιὰ τὸν προσεχῆ Σεπτέμβριο, συμφώνησαν οἱ δύο ἀντίπαλοι, μετὰ ἀπὸ τρεῖς ἑβδομάδες ἀντιπαραθέσεων· ὁ μῆνας εἶναι ἡ μέση λύση, καθὼς ὁ φερόμενος ὡς νικητὴς τῶν προηγουμένων ἐκλογῶν, Ζὰν Φρανσουὰ Κοπέ, πρότεινε τὸν Μάρτιο τοῦ 2014 καὶ ὁ ἡττηθείς, Φρανσουὰ Φιγιόν, τὸν προσεχῆ Μάρτιο. Ἔτσι λήγει ἡ ἐκκρεμότης καὶ μᾶλλον ἐπανενώνεται ἡ Κοινοβουλευτική τους Ὁμάδα, ἡ ὁποία εἶχε διασπασθεῖ, λόγῳ τῆς διαφωνίας γιὰ νοθεία στὶς ἐκλογές· τὸ κόμμα πάντως δὲν πηγαίνει ἄσχημα, καθὼς στὶς ἐπαναληπτικὲς ἐκλογὲς σὲ τρεῖς περιφέρειες, κέρδισε μία ἕδρα ἀπ’  τοὺς Σοσιαλιστὲς καὶ διατήρησε τὶς ἄλλες δύο δικές του. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση πλήττει σοβαρὰ τοὺς Γάλλους.

Τοῦ Πελοπίδου διαποροῦντος

Πελοπίδας συζητοῦσε μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς τὸ ὄνειρό του, γιὰ θυσία ξανθῆς παρθένου, πρὶν τὴν μάχη στὰ Λεῦκτρα· Λακεδαιμόνιοι καὶ Θηβαῖοι εἶχαν ἀντιπαραταχθεῖ κοντὰ στὸ ἱερὸ τῶν Λευκτρίδων. «Ἐν τοιούτοις οὖν διαλόγοις τῶν πρώτων ὄντων καὶ μάλιστα τοῦ Πελοπίδου διαποροῦντος»· καὶ ἐνῶ οἱ ἀρχηγοὶ συζητοῦσαν τὸ ὄνειρο καὶ μάλιστα ὁ Πελοπίδας βρισκόταν σὲ ἀπορία. «Ἵππων ἐξ ἀγέλης πῶλος ἀποφυγοῦσα καὶ φερομένη διὰ τῶν ὅπλων»· ἀπ’ τὴν ἀγέλη τῶν ἵππων μιὰ φοραδίτσα ξέφυγε κι ἔτρεχε ἀνάμεσα στὰ ὅπλα. «Ὡς ἦν θέουσα κατ’ αὐτοὺς ἐκείνους, ἐπέστη»· ὅπως ἦταν τρέχοντας καὶ μπροστὰ σὲ αὐτοὺς σταμάτησε. «Καὶ τοῖς μὲν ἄλλοις θέαν παρεῖχεν ἥ τε χρόα στίλβουσα τῆς χαίτης πυρσότατον»· κι ἀνάμεσα στὰ ἄλλα ἔλαμπε ἡ θέα τῆς πυρρόξανθης χαίτης της. «Ἥ τε γαυρότης καὶ τὸ στιβαρὸν καὶ τεθαρρηκὸς τῆς φωνῆς»· τὸ περήφανο βάδισμά της καὶ ἡ βαρειὰ καὶ θαρραλέα φωνή της.

Κρίση Κίνας καὶ Ἰαπωνίας

Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Σένζο Ἄμπε στὴν Ἰαπωνία καὶ μὲ ηὐξημένη πλειοψηφία, ἴσως ὁδηγήσει στὴν ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Κίνα, μὲ ἀφορμὴ τὰ νησιὰ Νταϊγιάκου στὴν Ἀνατολικὴ Κίτρινη θάλασσα· ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Φιλελευθέρου κόμματος καὶ πρωθυπουργὸς ἕως τὸ 2010, φρόντισε νὰ εἶναι ἐπιφυλακτικὸς στὴν ἀναφορά του γιὰ τὴν Κίνα. Οἱ δημόσιες ἀντεγκλήσεις εἶναι πολλές, ἐνῶ πολεμικὰ πλοῖα καὶ ἀεροσκάφη τῶν δύο χωρῶν περιπολοῦν στὴν περιοχή· οἱ οἰκονομικὲς συνέπειες εἶναι ἐμφανεῖς στὴν Ἰαπωνία, καθὼς ἡ Κίνα εἶναι ὁ πρῶτος της ἐμπορικὸς ἑταῖρος καὶ ἔχουν μειωθεῖ σημαντικὰ οἱ ἐξαγωγές της πρὸς αὐτήν, ἐνῶ ἡ πτώση στὶς πωλήσεις τῶν παραγομενων στὴν Κίνα ἰαπωνικῶν αὐτοκινήτων εἶναι ἀπότομη. Ἡ κοινὴ γνώμ τῶν δύο χωρῶν βρίσκεται σὲ ἔξαψη, καθὼς ἀνακινοῦνται οἱ μνῆμες τῆς κατοχῆς κινεζικῶν περιοχῶν ἀπ’ τοὺς Ἰάπωνες προπολεμικὰ καὶ οἱ γενοκτονίες καὶ σφαγὲς στὸν ἄμαχο πληθυσμό της. Ἄσχημα τὰ πράγματα.

Κίνα, πρὸς μεταρρυθμίσεις

Ἡ πορεία τῆς Κίνας πρὸς τὶς μεταρρυθμίσεις εἶναι δεδομένη, ὑπογράμμισε ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ σὲ ὁμιλία του πρὸς τὰ κορυφαῖα στελέχη τῆς κυβερνήσεως καὶ τοῦ κόμματος· ὁ ἰσχυρὸς ἄνδρας τῆς μεγάλης χώρας ἐπισημαίνει σὲ κάθε ἐμφάνισή του, τὴν ἀνάγκη γιὰ προσαρμογὴ στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ καὶ τὸ ἄνοιγμά της στὶς διεθνεῖς ἀγορές, ἐνῶ ὑπόσχεται καὶ τὴν προστασία τῶν ξένων ἐπενδύσεων καὶ βελτίωση στὴν ποιότητα τῶν παραγομένων προϊόντων στὴ χώρα. Ὁ νέος ἡγέτης προωθεῖ συστηματικὰ τὴν προβολὴ τοῦ προγράμματός του, ὥστε νὰ τὸ θέσει σὲ ἐφαρμογὴ τὸν Μάρτιο, μὲ τὴν ἀνάληψη τῆς προεδρίας τῆς Κίνας· ἤδη οἱ ἀγορὲς ἀνταποκρίνονται εὐνοϊκὰ στὰ σχέδιά του καὶ τὸ Χρηματιστήριο τῆς Σαγκάης σημειώνει ἄνοδο, ἐνῶ αὐξάνεται καὶ ἡ εἰσροὴ ἀμέσων ξένων ἐπενδύσεων. Ἡ Κίνα ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἡγετικῆς της ρόλου στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία καὶ στὴν εὐρύτερη ἀποδοχὴ τοῦ ρεμίνμπι ὡς ἀποθεματικοῦ νομίσματος.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς σημείωσαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τοῦ ἀδιεξόδου στὴν Ἀμερικὴ γιὰ τὸν δημοσιονομικὸ δανεισμό, μὲ σταθεροποιητικὲς στὴ Σαγκάη καὶ στὸ Τόκυο, παρὰ τὶς ἀνησυχίες γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν σινοκινεζικῶν σχέσεων· τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του, στὰ 1,3154 δολλάρια καὶ 110, 2145 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1690, καὶ τὸ πετρέλαιο, 107,93. Τὸ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων τῆς Κίνας εὐνοεῖ τὶς ἀνοδικὲς τάσεις στὴν ἀγορά της, ὅπως καὶ οἱ ὑποσχέσεις τοῦ νέου Ἰάπωνος πρωθυπουργοῦ γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας· τὰ πρόστιμα στὶς τράπεζες, UBS, 1,6 δις δολλαρίων καὶ Barclays, 470 ἑκατομμυρίων, ἔχουν προκαλέσει ἐπιφυλάξεις τῶν ἀγορῶν, ἐπειδὴ ἀφοροῦν τὴ συμμετοχὴ τῶν τραπεζῶν σὲ παράνομη συμπεριφορὰ πρὸς τοὺς πελάτες τους. Τὰ δημοσιονομικὰ προβλήματα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν δὲν ὁδηγοῦνται σὲ διέξοδο, καθὼς οἱ διαφορὲς Λευκοῦ Οἴκου καὶ Κάπιτολ παραμένουν ἀγεφύρωτες, ἐνῶ ὁλοκληρώνεται τὸ ἔτος καὶ ὑπάρχει κίνδυνος διακοπῆς πληρωμῶν ἀπ’ τὴν κυβέρνηση.

Ἀμερική, ἀπαγόρευση ὅπλων

Ἡ ἀπαγόρευση τῆς χρήσεως ὅπλων στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τίθεται πάλι πρὸς συζήτηση, μετὰ τὴν σφαγὴ τῶν μικρῶν παιδιῶν στὸ Κοννέκτικατ· ἡ ἀναθεώρηση τοῦ σχετικοῦ ἄρθρου τοῦ Συντάγματος εἶναι πολὺ δύσκολη, καθὼς ἀντιδρᾶ τὸ λόμπυ τῶν ὅπλων, ἂν καὶ τὰ στοιχεῖα τοὺς διαψεύδουν. Στὴν Ἀμερικὴ κατέχει ὅπλα, μόνο τὸ 21% τοῦ πληθυσμοῦ σήμερα, ἀπὸ 50% τὸ 1970, ἐνῶ οἱ ἀπασχολούμενοι στὶς σχετικὲς βιομηχανίες εἶναι ἑκατὸ χιλιάδες καὶ διακόσιες στὶς ἐπιχειρήσεις πωλήσεων· ὁ κύκλος ἐργασιῶν τοῦ κλάδου ὑπολογίζεται σὲ δυόμισυ δις δολλάρια, ἐνῶ τὸ 2011 πουλήθηκαν περίπου 16500000 ἀτομικὰ ὅπλα. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἄλλο, ἡ βούληση τῆς πολιτείας γιὰ ἀλλαγὴ τῆς νοοτροπίας τοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἀποδοχὴ τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως, ἡ πάταξη τῆς βίας ὡς τρόπου ζωῆς στὴν κοινωνία.

Αἴγυπτος, νίκη προέδρου

Τὸ αἰγυπτιακὸ Σύνταγμα ψηφίστηκε ἀπ’ τὸ 56,5% τοῦ λαοῦ στὸν πρῶτο γύρο, σύμφωνα μὲ τὰ ἀνεπίσημα ἀποτελέσματα, ἐνῶ ἀπομένει καὶ ὁ δεύτερος γύρος τὴν ἐρχόμενη Κυριακή· ἡ ἀντιπολίτευση ἀμφισβητεῖ τὰ ἀποτελέσματα καὶ κάνει λόγο γιὰ νοθεία, ἐνῶ εἶχε καλέσει σὲ συγκέντρωση διαμαρτυρίας χθὲς στὸ Καϊρο. Ὁ πρόεδρος κερδίζει τὸ δημοψήφισμα γιὰ τὸ Σύνταγμά του, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἐφαρμογή του, καθὼς ἔχει ἀποδυναμωθεῖ ἀρκετὰ μὲ τὶς παλινωδίες του· οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι στὸ Κάϊρο, τὸ ὄχι ἦταν πλειοψηφία, ἀλλὰ ἔχασε στὴν ἐπαρχία. Στὴ Συρία οἱ συγκρούσεις συνεχίζονται, ἀλλὰ ἡ ἀντιπολίτευση, παρὰ τὴν πρόοδό της στὸ ἐξωτερικό, μὲ τὴν ἀναγνώρισή της ἀπ’ πολλὲς χῶρες, δὲν κερδίζει ἀρκετὰ στὸ ἐσωτερικό· ἡ κατάσταση μεταξὺ τῶν φυλῶν παραμένει πολωμένη, χωρὶς προοπτικὲς διεξόδου.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.