Τέλος ἔτους, ἀλλαγὴ διεθνοῦς συγκυρίας

Τὸ τέλος τοῦ ἔτους συνοδεύεται ἀπ’ τὴν ριζικὴ ἀλλαγὴ τῆς διεθνοῦς συγκυρίας• ἡ Εὐρωζώνη, ἐμφανίζεται ἐνισχυμένη, μὲ εὐοίωνες προοπτικές, ὅταν πέρυσι πολλοὶ προέβλεπαν τὴν διάλυσή της ἢ τουλάχιστον τὴν ἀποχώρηση τῆς Ἑλλαδος• ἡ Ἀμερική, φαίνεται ἀποδυναμωμένη ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, καθὼς οὔτε τὰ δημοσιονομικά της δὲν ἔχει ρυθμίσει, ἐνῶ ἡ σφαγὴ τῶν παιδιῶν προβάλλει, μὲ τὴν ὁπλοκατοχή, τὶς κοινωνικές της μαῦρες πτυχὲς• ἡ Κίνα, μὲ τὴν νέα της ἡγεσία, δείχνει ὅτι βαδίζει στὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀναπτύξεώς της, μὲ τὶς εὐεργετικὲς ἐπιπτώσεις στὴν παγκόσμια οἰκονομία καὶ στὴν πολιτική της ἐπιρροή• ἡ Ρωσία, ἀναδεικνύει τὸν ρόλο της σὲ Εὐρώπη καὶ Ἀσία, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιρροή της στὴ Μέση Ἀνατολή. Οἱ συσχετισμοὶ τῶν δυνάμεων αὐτῶν κρίνουν τὶς διεθνεῖς ἐξελίξεις.

Ἀγορά, αὔξηση ρευστότητος

Ἡ διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορά, μετὰ τὴν εἴσπραξη τῆς δόσεως, ἔστω τὶς τελευταῖες μέρες πρὸ τῶν ἑορτῶν ἄρχισε, ἐνῶ διετέθησαν τὰ δεκαέξι δις εὐρὼ γιὰ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν· οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία θὰ φανοῦν στὸ νέο ἔτος,  ὅταν θὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ διαχείριση τῶν κονδυλίων. Πάντως τὰ ἐπιτόκια τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων ὑποχώρησαν, μετὰ ἀπὸ εἴκοσι μῆνες, ἀπότομα κάτω τοῦ 10%, ἀλλὰ στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν οἱ κερδοσκόποι καλὰ κρατοῦν, ἐλπίζοντες στὴν ἀγορὰ τῶν τραπεζικῶν μετοχῶν ὅσο γίνεται χαμηλότερα, ἀφοῦ ἔχασαν τὴν εὐκαιρία, ὅταν ἦταν στὸ κατώτατο σημεῖο· τότε πίστευαν, ὡς ἀχόρταγοι, στὴν δραχμή, μὲ τὴν σύμπραξη τοῦ Ναπολεοντίσκου. Ἡ ψυχολογία ἔχει ἀλλάξει ἀπὸ τριμήνου, καθὼς τὸν Ὀκτώβριο αὐξήθηκε ἡ βιομηχανικὴ παραγωγὴ κατὰ 12% καὶ ἡ ζήτηση τοῦ ἐξωτερικοῦ κατὰ 17,3%, μετὰ τὴν τριετῆ συνεχῆ πτώση τους· οἱ ἐπισκέψεις τοῦ πρωθυπουργοῦ στὰ ὑπουργεῖα ὑποβοηθάει σημαντικὰ στὴν ἀναθάρρηση τοῦ κόσμου

Ἐνδοσκοπήσεις παρατάξεων

Οἱ ἐνδοσκοπήσεις στὶς παρατάξεις, κυρίως τῆς ἀντιπολιτεύσεως, βαθαίνουν, καθὼς καὶ μὲ τὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις δὲν κερδίζουν ἔδαφος· ἡ «ἄνοδος» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει ἀνακοπεῖ, ἐνῶ μειώνεται ἡ διαφορὰ τῆς Νέας Δημοκρατίας, στὶς χειρότερες μέρες γιὰ τὸν πρωθυπουργό. Ἡ κριτικὴ στὸ ἐσωτερικό του ἐντείνεται, καθὼς τὸ Ἀριστερὸ Ρεῦμα δείχνει ὅτι μόλις τὸν ἀνέχεται καὶ θὰ ἀλλάξει στάση, ἐὰν ἐπιδεινωθοῦν οἱ συσχετισμοί· στοὺς Χαμένους δὲν ἀπομένουν στελέχη, παρὰ μόνο βουλευτὲς καὶ προβολὴ τῆς διαπλοκῆς, ἐνῶ τὰ ἄκρα διατηροῦνται. Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας θεωρεῖται τὸ βαρόμετρο τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων· ἐὰν ἐπετύχει τὸ σχέδιο τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη, μὲ τὴν σταδιακὴ ἀπορρόφηση τῆς ἀνεργίας, τότε ἀνατρέπεται ἄρδην ἡ πολιτικὴ δυναμική. Οἱ ἄσχημες μέρες γιὰ τὰ κυβερνητικὰ κόμματα τελειώνουν μᾶλλον, ἀλλὰ ἀπομένει στὸ καθένα ἡ ἀξιοποίηση τῆς νέας δυναμικῆς· τὰ σκάνδαλα ἀκολουθοῦν καὶ ἐξαπλώνονται σὲ πολλοὺς καὶ διαφόρους, πολιτικοὺς καὶ δημοσιογραφίζοντες.

Ἵδρυμα Ἀντενάουερ, Σαμαρᾶς

Τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Ἱδρύματος Κόνραντ Ἀντενάουερ ὑποδέχθηκε ὁ πρωθυπουργός, σὲ ἐκδήλωση στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως· τὸ ἵδρυμα, πρὸς τιμὴν τοῦ πρώτου καγκελαρίου τῆς Δυτικῆς Γερμανίας μεταπολεμικά, ἀπ’ τὸ 1949 μέχρι τὸ 1963, ὁ ὁποῖος ἐπέτυχε τὸ οἰκονομικὸ θαῦμα καὶ ἔκανε τὴν χώρα του μεγάλη οἰκονομικὴ δύναμη, ἔχει ἀντικείμενο πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις. Τὸ Ἵδρυμα Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς συμμετεῖχε στὴν ὀργάνωση, ὑπογραμμίζον ἔτσι τὴν στενὴ συνεργασία τῶν δύο κομμάτων, τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ τῆς Γερμανίας· ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπισήμανε τὴν συμβολὴ τῶν δύο χωρῶν στὴν συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης καὶ στὸν διάλογο στὴν Εὐρώπη. Ὁ πρωθυπουργὸς εἶχε συνομιλία γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις μὲ τὸν Κώστα Καραμανλῆ, στὸ πλαίσιο τῆς ἐκδηλώσεως.

Ἀλλαγὲς διευθυντῶν Ἐφοριῶν

Οἱ ἀλλαγὲς στοὺς διευθυντὲς τῶν Ἐφοριῶν κρίθηκαν ἀπαραίτητες ἀπ’ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν γιὰ δύο λόγους, διότι οἱ περισσότεροι δούλευαν μὲ τὸ παλιὸ σύστημα καὶ δυσκολεύονται στὴν ἠλεκτρονικὴ μορφή του καὶ γιατὶ εἶχαν ἀνεχθεῖ τουλάχιστον τὶς γνωστές μας δουλεῖες· ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καὶ ὁ περιορισμὸς στὸ ἐλάχιστο τῆς προσωπικῆς ἐπαφῆς τοῦ ἐφοριακοῦ μὲ τὸν φορολογούμενο ἀπαιτεῖ ἄλλα προσόντα καὶ ἄλλες δυνατότητες. Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ ΠΑΣΟΚ δικαιολογημένες ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς, διότι ἀλλάζουν τὰ διορισθέντα τὴν τριετία στελέχη, ἀλλὰ καὶ γιατὶ χάνει τὶς προσβάσεις του στοὺς μηχανισμοὺς τῆς τριακονταετίας· ὁ Γιάννης Στουρνάρας γνωρίζει ὅτι οἱ μεταρρυθμίσεις θὰ προχωρήσουν μόνο, ἐὰν γίνουν στὸ ὑπουργεῖο του, διαφορετικὰ εἶναι χαμένη ὑπόθεση.

Στρέψας τοὺς τριακοσίους

Ὁ Κλεόμβροτος εἶδε τὴν λοξὴ φάλαγγα τοῦ Ἐπαμεινώνδου κι ἐπιχείρησε τὴν ὑπερκέρασή της ἀπὸ δεξιά του· μετακίνησε στὰ ἀριστερὰ τῶν Θηβαίων τὶς μοῖρες του. «Καὶ τὸ δεξιὸν ἀνέπτυσσον καὶ περιῆγον ὡς κυκλωσόμενοι καὶ περιβαλοῦντες ὑπὸ πλήθους τὸν Ἐπαμεινώνδαν»· καὶ ἀνέπτυξε καὶ ἐξάπλωνε τὴν δεξιά του πτέρυγα πρὸς περικύκλωση καὶ ἐγκλωβισμὸ ἀπ’ τὸ πλῆθος της τὸν Ἐπαμεινώνδα. «Ὁ δὲ Πελοπίδας ἐν τούτῳ προεξέδραμε»· αὐτὴ τὴν στιγμὴ δὲ πετάχθηκε μπροστὰ ὁ Πελοπίδας. «Καὶ συστρέψας τοὺς τριακοσίους δρόμῳ φθάνει πρὶν ἀνατεῖναι τὸν Κλεόμβροτον τὸ κέρας»· καὶ κόβοντας δρόμο μὲ τοὺς τριακοσίους προλαβαίνει πρὶν ἀναπτύξει τὸ κέρας του ὁ Κλεόμβροτος. «Ἢ συναγαγεῖν πάλιν εἰς τὸ αὐτὸ καὶ συγκλεῖσαι τὴν τάξιν»· ἢ συγκεντρῶσαι πάλιν τοὺς δικούς τους καὶ παραθέσαι κατὰ τὴν τάξη τους. «Οὐ καθεστῶσιν, ἀλλὰ θορυβομένοις δι’ ἀλλήλων τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπιβαλών»· ὄχι κανονικὰ παρατεταγμένους, ἀλλὰ ἀνακατωμένους μεταξύ τους ἐπιτέθηκε στοὺς Λακεδαιμονίους.

Ἀλλαγὴ δυναμικῆς Εὐρωζώνης

Ἡ ἀλλαγὴ τῆς δυναμικῆς τῆς Εὐρωζώνης ἀναγνωρίζεται πλέον κι ἀπ’ τοὺς κερδοσκόπους, τοὺς χειρότερους ἀντιπάλους της· οἱ οἴκοι ἀξιολογήσεως προχώρησαν στὴν βελτίωση τῆς θέσεως τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ ἀπηύθυναν προειδοποιήσεις πρὸς τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴν Βρεταννία. Ὁ λόγος εἶναι ἕνας, ἡ ἀνάκτηση μέρους τουλάχιστον τῆς χαμένης ἀξιοπιστίας τους στὴν Εὐρώπη καὶ μέσῳ αὐτῆς στοὺς ἐπενδυτές, διότι γνωρίζουν ὅτι ἔχουν γελοιοποιηθεῖ πλήρως σὲ δύο θέματα, στὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ στὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης· ἔτσι αἰφνιδίως παρουσιάζουν ἄλλη εἰκόνα. Στὴν πράξη ὁμολογοῦν ὅτι ἔχασαν τὴν πρώτη φάση τοῦ πολέμου εὐρὼ καὶ δολλαρίου· τὰ ἑπόμενα βήματα εἶναι κρίσιμα, διότι ὀφείλει προχωρῆσαι στὴν πολιτική της ἑνοποίηση ἡ Εὐρώπη καὶ στὴν ἐνίσχυση τῶν θεσμῶν της συνοχῆς καὶ ἑνιαίας λειτουργίας στὴν οἰκονομία καὶ στὴ διοικητικὴ ὀργάνωση. Οἱ συνθῆκες εἶναι ὥριμες. ἩἙλλὰςἔπαιξε πάλι τὸν κρίσιμο ρόλο της στὴ μεταβατικὴ αὐτὴ ἐποχή.

Δυσκολίες δανεισμοῦ ΗΠΑ

Ἡ προχθεσινὴ συνάντηση τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου μὲ τὸν Ρεπουμπλικανὸ ἡγέτη τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, γιὰ τὸ ὁμοσπονδιακὸ χρέος, δὲν κατέληξε σὲ συμφωνία · ὁ Τζὼν Μπόνερ ἀπειλεῖ μὲ τὴν ψήφιση τῆς προτάσεώς του καὶ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἀπαντάει, ὅτι θὰ ἀσκήσει βέτο στὴν περίπτωση αὐτή. Ἡ ἀβεβαιότης παρατείνεται, καθὼς τελειώνει ὁ χρόνος καὶ τὰ περιθώρια εἶναι ἐλάχιστα· ἡ κάθε πλευρὰ ἐξωθεῖ τὴν ἄλλη στὰ ὅρια της καὶ στὴν πολιτική της ὑποχώρηση. Οἱ ἐπιπτώσεις στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία εἶναι σοβαρές, καθὼς προστίθενται στὰ πρόστιμα εἰς τραπεζῶν γιὰ τὶς χρηματισρηριακές τους συναλλαγές, ἐνῶ συνεχίζεται ἀμείωτη ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων· ἡ ἀπαξίωση τῆς Γουὼλ Στρὴτ καὶ τοῦ δολλαρίου ἐπιτείνονται μὲ τὴν ἀδυναμία ἐπιδείξεως ἰσχυρᾶς ἡγεσίας στὴν Οὐάσιγκτον, ἐνῶ καὶ οἱ οἴκοι ἀξιολογήσεως σπεύδουν προσφέρειν γῆν καὶ ὕδωρ στοὺς Εὐρωπαίους. Ὁμολογοῦν ὅτι ἐναποθέτουν τὶς ἐλπίδες τους στὴν Εὐρωζώνη. Ὡς μετανοοῦσα Μαγδαληνὴ συμπεριφέρονται πλέον.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορές ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μετὰ τὸ ἀδιέξοδο στὶς συνομιλίες γιὰ τὸν ὁμοσπονδιακὸ δανεισμὸ στὴν Ἀμερική· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3269 δολλάρια καὶ 111,5450 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1667, ἀλλὰ ἀνέβηκε ἐλαφρὰ τὸ πετρέλαιο, 110,28. Τὸ δημοσιονομικὸ ἀδιέξοδο συνοδεύεται κι ἀπὸ τὶς πληροφορίες γιὰ νέα ἐλλείμματα τριῶν δις δολλαρίων ἀπ’ τὶς δύο κτηματικὲς τράπεζες, ποὺ προκάλεσαν τὰ τοξικὰ ὁμόλογα, ἀπὸ συμμετοχή τους στὴν ἀπάτη βραχυπροθέσμων ἐπιτοκίων τοῦ Λονδίνου· ἡ ἀνακριτικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Γουὼλ Στρὴτ δὲν ἀνακοίνωσε ἀκόμη τὴν ἀπόφασή της, ἀλλὰ κυκλοφορεῖ ἡ πληροφορία. Στὴν Εὐρώπη σημειώνεται ἀποκόμιση κερδῶν, καθὼς θεωρεῖται δεδομένη ἡ κάθοδος στὶς ἰταλικὲς ἐκλογὲς τοῦ Μάριο Μόντι καὶ ἡ ὑποχώρηση τοῦ Σύλβιο Μπερλοσκόνι. Οἱ χῶρες τοῦ Νότου ἀπολαμβάνουν τὴν ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων τῶν ὁμολόγων τους. Μόνο στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν ἁλωνίζουν οἱ κερδοσκόποι· τὸ παιχνίδι ἀφορᾶ τὶς προσωπικές τους «ἐξυπηρετησεις». Ἔχασαν πολλὰ τὴν τελευταία τριετία

Νότ. Κορέα, Πὰρκ Γκουένχε

Ἡ ἐκλογὴ τῆς Πὰρκ Γκουένχε στὴν προεδρία τῆς Νοτίου Κορέας θέτει σὲ νέες διαστάσεις τὴν πολιτικὴ κατάσταση τῆς Ἀνατολικῆς Ἀσίας· ἡ πρόεδρος ἐξελέγη μὲ 51,6% τῶν ψήφων καὶ εἷναι ἡ κόρη τοῦ παλαιοῦ δικτάτορος, ὁ ὁποῖος δολοφονήθηκε τὸ 1979. Ἀναλαμβάνει, ὅμως, τὴν προεδρία σὲ εὐνοϊκὴ στιγμὴ γιὰ τὴν χώρα της, παρὰ τὴν ὑποχώρηση τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως ἀπὸ 5,5% πέρυσι σὲ 2% φέτος· ἡ Νότιος Κορέα ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ ἰσχυρὴ οἰκονομικὴ καὶ βιομηχανικὴ δύναμη, μὲ τὰ ναυπηγεῖα, τὴν αὐτοκινητοβιομηχανία καὶ τὴν Samsung. Ἡ πολιτική της ἀπέναντι στὴν Βόρειο Κορέα εἶναι μᾶλλον ἀνεκτική, καθὼς εἶχε συναντηθεῖ μὲ τὸν προηγούμενο πρόεδρό της, ἀλλὰ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς δὲν σχολίασε ἀκόμη τὴν νίκη της. Οἱ σχέσεις μὲ Κίνα καὶ Ἰαπωνία μετροῦν.

Ἰσραήλ, νέος ἐποικισμὸς

ἰσραηλινὴ κυβέρνηση  ἀνακοίνωσε τὴν ἀνοικοδόμηση ἄλλων 1500 κατοικιῶν στὴν Ἀνατολικὴ Ἱερουσαλήμ, τρεῖς βδομάδες πρὶν ἀπ’ τὶς βουλευτικὲς ἐκλογές, μὲ μοναδικὴ στόχο τὴν συγκομιδὴ ψήφων· οἱ Παλαιστίνιοι, τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, τὸ κουαρτέτο, ἡ Ἐπιτροπὴ καταδίκασαν τὴν ἀπόφαση, ἀλλὰ τὸ Ἰσραὴλ διαθέτει τὴν ὑποστήριξη τῆς Ἀμερικῆς καὶ δὲν λογαριάζει κανέναν. Πάντως ἡ κατάσταση εἶναι κρίσιμη, διότι ὁ μόνος κερδισμένος εἶναι ἡ Χαμὰς τῆς Γάζας, ἡ ὁποία ἐπεκτείνει τὴν δράση της καὶ στὴν Δυτικὴ ὄχθη· στὸ ἐσωτερικὸ δὲν ὑπάρχουν οὐσιαστικὲς ἀντιδράσεις, καθὼς ἔχει ἀποδυναμωθεῖ τὸ φιλειρηνικὸ κίνημα, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ Ἰσραηλινοὶ θὰ ψηφίσουν τὴν ἀκροδεξιά. Ἡ κυβέρνηση βαρύνεται ἤδη μὲ τὴν ἀποτυχία της στὴν πρόσφατη ἀνταλλαγὴ βομβαρδισμῶν στὴν Γάζα καὶ στὴν ἄτακτη ὑποχώρησή της.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.