Λίστες, χρυσωρυχεῖο πολιτικῶν προσώπων

Σὲ χρυσωρυχεῖο πολιτικῶν προσώπων καὶ συγγενῶν τους ἀναδεικνύονται οἱ λίστες, μὲ ἐνδιαφέρουσα τὴν προέλευσή τους· οἱ συγγενεῖς τοῦ ὑπουργοῦ ὁμιλοῦν γιὰ νόμιμα χρήματα, ἀλλὰ ὄχι καὶ γιὰ δηλωθέντα, ἐκεῖνοι τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ κάθονται σὲ ἀναμμένα κάρβουνα, ἐνῶ οἱ μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις καὶ τὰ «ἱδρύματα» βρίθουν τρωκτικῶν καὶ ἀστέρων τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς. Αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα θὰ καταναλώσουμε τεράστιες ποσότητες ὀνομάτων, γνωστῶν καὶ ἀγνώστων, ὅπως ἀναφέρουν οἱ πολιτικὲς πληροφορίες· αὐτὲς θὰ διαμορφώσουν καὶ τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς συζητήσεως στὴ Βουλή, διότι τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ κατέχει δεσπόζοντα ρόλο στὶς λίστες καὶ στὶς παράκτιες. Τὰ μὴ πολιτικὰ πρόσωπα ἔχουν περισσότερο ἐνδιαφέρον, διότι κελαηδοῦν εὔκολα, ἐπειδὴ ὑπάγονται ἀπ’ εὐθείας στὸν εἰσαγγελέα καὶ δὲν μεσολαβεῖ ἡ Βουλή. Ἔρχονται πολλὰ καὶ χρειάζεται ἀρκετὴ ἀντοχή

Συνάντηση Σαμαρᾶ, Μέρκελ

Ἡ αὐριανὴ συνάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὴν Γερμανίδα καγκελάριο εἶναι ἡ τρίτη στὸ περασμένο ἑξάμηνο καὶ ἐπιβεβαιώνει τὴν ὁριστικὴ ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στὸν σκληρὸ πυρῆνα τῆς Εὐρωζώνης· ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐκπροσωποῦν τὶς δύο ἀκραῖες καταστάσεις τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς, τῆς ἀτμομηχανῆς τῆς οἰκονομίας της καὶ τῆς πλέον χρεωμένης χώρας, μὲ τὶς ἀκραῖες παρασπονδίες της τὴν προηγούμενη τριετία. Τώρα ταυτίζονται ἀπολύτως, ἀλλὰ καὶ εἶναι πλήρως πεπεισμένοι γιὰ τὴν πρόοδο τῆς Εὑρωζώνης καὶ τὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων ὅλων τῶν ἑταίρων ἐντὸς αὐτῆς· τὸ μήνυμα εἶναι ἰσχυρότατο καὶ φθάνει σὲ ὅλες τὶς ἄκρες τῆς γηραιᾶς ἠπείρου. Ὁ πρωθυπουργὸς εἶναι σαφέστατος, ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας διασφαλίζεται μόνο μέσα στὴν Εὐρωζώνη, διότι μᾶς καλύπτει μὲ τοὺς ἀναγκαίους πόρους, ἀλλὰ καὶ ἀποτελεῖ ἐγγύηση γιὰ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων ἀπὸ τρίτες χῶρες. Ἡ διεθνὴς συγκυρία αὐτὴν τὴν προϋπόθεση θέτει μὲ ἐπιτακτικὸ τρόπο.

Προπαγάνδα τοῦ ἀτλαντισμοῦ

Ἡ προπαγάνδα περὶ παραγραφῆς τῶν ἐγκλημάτων ἀπ’ τὸν τότε ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν συμπληρώνεται ἀπ’ τὴν προσπάθεια ὑπονομεύσεως τῶν ἐρευνῶν, γιὰ λόγους προσωπικῆς ἐκμεταλλεύσεώς τους ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό· ἡ πανομοιότυπη ἐπιχειρηματολογία καὶ ἡ ἀπαξίωση τῶν γεγονότων ἀπ’ τὸν ἀτλαντικὸ τύπο ἀποκαλύπτει τὴν πηγὴ τῶν κινήσεων αὐτῶν. Ἡ χάλκευση πληροφοριῶν γιὰ δῆθεν βασανιστήρια μεταναστῶν προβάλλεται στὴ διαπασῶν, μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο ὡς ἐπῳδό, ἀλλὰ ὄχι τὰ ἐγκλήματα τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τοῦ ρόλου τῶν κερδοσκόπων· τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα βλέπουν ὅτι χάνουν τὴν ἐξουσία στὸ προτεκτορᾶτο τους ἐπὶ σοσιαλισμοῦ ὀνόματι Ἑλλάδα καὶ κάνουν σπασμωδικὲς κινήσεις. Ἡ κυβέρνηση ἀκολουθεῖ τὴν γερμανικὴ πολιτική, ἐπειδὴ ἐξυπηρετεῖ, ὡς μέλος τῆς Εὐρωζώνης, καὶ τὰ συμφέροντα τῆς χώρας μας.

Συναρρμόττειν καὶ μάχεσθαι

μάχη στὰ Λεῦκτρα ἄρχισε μὲ τὴν παράταξη τῆς λοξῆς φάλλαγος τοῦ Ἐπαμεινώνδου, στὴν ὁποία ἀπάντησε, μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς δεξιᾶς πτέρυγος τῶν Λακεδαιμονίων, ὁ Κλέομβροτος· ἀλλὰ ἐκείνη τὴν στιγμὴ τοὺς ἐπιτέθηκε δρομαῖος ὁ Πελοπίδας μὲ τὸν Ἱερὸ λόχο. «Καίτοι πάντων ἄκροι τεχνῖται καὶ σοφισταὶ τῶν πολεμικῶν ὄντες οἱ Σπαρτιᾶται»· καίτοι ἀπὸ ὅλους οἱ Σπαρτιᾶτες εἶναι οἱ ἄριστοι καὶ εὔστροφοι τεχνῖτες στὰ πολεμικά. «Πρὸς οὐδὲν οὕτως ἐπαίδευον αὑτοὺς καὶ συνείθιζον»· σὲ τίποτε ἄλλο δὲν τοὺς ἐκπαίδευαν καὶ συνείθιζαν. «Ὡς τὸ μὴ πλανᾶσθαι μηδὲ ταράττεσθαι τάξεως διαλυθείσης»· ὥστε μὴ ταράττεσθαι καὶ μὴ πλανᾶσθαι ὅταν διαλυθεῖ ἡ παράταξή τους. «Ἀλλὰ χρώμενοι πᾶσι πάντες ἐπιστάταις καὶ ζευγίταις»· ἀλλὰ παραμένειν ὅλοι τους κοντὰ στοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ στοὺς διπλανούς τους. «Ὅποι ποτὲ καὶ συνίστησιν ὁ κίνδυνος»· ὁπουδήποτε παρουσιασθεῖ ὁ κίνδυνος. «Καταλαμβάνειν καὶ συναρμόττε μάχεσθαι παραπλησίως»· ἀλλὰ μάχεσθαι στὴν παράταξή τους ὅλοι ἀλληλεγγύως.

Δημοσιονομικὴ πειθαρχία

Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ δημοσιονομικοῦ συμφώνου ἀπ’ τὴν 1η Ἰανουαρίου στὴν Εὐρωζώνη σημαίνει τὴν αὐστηρὴ τήρηση τῶν δημοσιονομικῶν κανόνων ἀπὸ ὅλους τοὺς ἑταίρους· ἡ περιόδος τῆς ἐλαφρᾶς διαχειρίσεως τοῦ δημοσίου χρήματος τελείωσε, ἐνῶ ἀρχίζει ἡ πορεία πρὸς τὴν πραγματικὴ πολιτικὴ ἕνωση. Οἱ Δεκαεπτὰ ἐνισχύουν τοὺς κοινοὺς θεσμούς τους καὶ ἐμφανίζονται πλέον ὡς ἑνιαῖο μέτωπο πρὸς τοὺς τρίτους, ἀκόμη καὶ τὰ ἄλλα μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως· τὸ δεύτερο μεγάλο βῆμα ἔρχεται μέσα στὸ 2013, μὲ τὴν ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά, ὁπότε καὶ διασφαλίζεται ἡ ἀντιμετώπιση τῶν κερδοσκοπικῶν ἐπιθέσεων· τρίτο βῆμα εἶναι ἡ ἔναρξη τῆς λειτουργίας τοῦ εὐρωπαϊκοῦ οἴκου ἀξιολογήσεως, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν χειραφέτηση τῶν ἀγορῶν ἀπ’ τὴν ἀποπνικτικὴ ἐπικάλυψη τῶν ἀμερικανικῶν οἴκων. Ἡ παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας της ἐπέτρεψε στοὺς Δεκαεπτὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς τους, χωρὶς τὸν ἐπικρεμάμενο φόβο τῆς χρεωκοπίας τῆς χώρας μας.

Βρεταννία κατὰ Εὐρωζώνης

Οἱ ἀποστάσεις τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη διευρύνονται συνεχῶς, χωρὶς οὐδεμία προοπτικὴ συγκλίσεως στὸ ὁρατὸ μέλλον· ἡ αὐτοκρατορικὴ παράδοση καὶ οἱ σχέσεις μὲ τὴν Ἀμερικὴ μετροῦν πολὺ περισσότερο στὴ γηραιὰ Ἀλβιῶνα ἀπ’ τὰ ζωτικὰ οἰκονομικὰ συμφέροντά της μὲ τὴν Εὐρώπη. Ὁ Ζὰν Ντελόρ, ὁ ἀναγνωρισμένης συνεισφορᾶς πρώην πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, ζήτησε τὴν ἀποχώρηση τῆς Ἀγγλίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴν σύναψη εἰδικῆς σχέσεως μαζί της, ὅπως γίνεται μὲ τὴν Νορβηγία· ἡ παρέμβασή του ἀπέδειξε τὸ πόσο ὥριμη εἶναι ἡ πολιτική του σκέψη καὶ πόσο διορατικὴ γιὰ τὰ εὐρωπαϊκὰ πράγματα. Τὸ Λονδίνο σύρεται πλέον στὶς δεσμεύσεις του πρὸς τοὺς ἀτλαντικοὺς ἐπικυριάρχους του· διαπιστώνει τὴν ἀπότομη συρρίκνωση τοῦ Σίτυ καὶ τὴν μετακίνηση τῆς δυτικῆς ἀγορᾶς κεφαλαίου στὴ Φραγκφούρτη, καθὼς ἡ Εὐρωζώνη ἔχει μετατραπεῖ στὸν κύριο ἐταῖρο τῶν Ἀναδυομένων. Οἱ τελευταῖοι ἀποτελοῦν πλέον τὴν κινητήριο δύναμη τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας.

Δημοσιονομικὰ τῆς Ἀμερικῆς

Τὰ δημοσιονομικὰ τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως τῆς Ἀμερικῆς βρίσκονται μᾶλλον στὴ χειρότερη φάση τῆς ἱστορίας της· μὲ τὴν συμφωνία τῆς Πρωτοχρονιᾶς στὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων ἀπεφεύχθη ἡ στάση πληρωμῶν, ἀλλὰ ὄχι καὶ ἡ χρεωκοπία. Οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, γιὰ πρώτη φορά, προειδοποιοῦν τὴν κυβέρνηση γιὰ τοὺς κινδύνους τῆς πραγματικῆς χρεωκοπίας τῆς χώρας· τὸ ὁμοσπονδιακὸ χρέος εἶναι μόνο ἡ ὁρατὴ πλευρὰ τοῦ παγόβουνου, τὸ σύνολο τοῦ ἀμερικανικοῦ χρέους εἶναι δέκα φορὲς μεγαλύτερο καὶ μὴ διαχειρίσιμο στὸ ἄμεσο μέλλον, παρὰ τὴν ἀπόκρυψή του ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή. Ἡ ἐξασφάλιση τῆς μεταβατικῆς περιόδου προϋποθέτει τὴν λήψη αὐστηρῶν μεταρρυθμιστικῶν μέτρων ἐξυγιάνσεως τῆς οἰκονομίας καὶ τολμηρῶν πρωτοβουλιῶν γιὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς ἀνταγωνιστικότητάς της στὶς διεθνεῖς ἀγορές· ἡ κυβέρνηση ὅμως παραμένει σαφῶς ἀπρόθυμη καὶ ἀνίκανη γιὰ παρόμοιες πρωτοβουλίες καὶ τὸ τραπεζοπιστωτικὸ σύστημα βρίσκεται ἄκρως ἐχθρικὸ πρὸς πᾶσαν ἀλλαγὴν τῶν κεκτημένων.

Ὁριστικὴ ἀνατροπὴ πολιτικῆς δυναμικῆς

Ἡ ἀνατροπὴ τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς εἶναι ὁριστικὴ πλέον γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ πορεία της ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἕναν καὶ μόνο παράγοντα βραχυπροθέσμως, ἀπ’ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας· συμπληρωματικὸ ρόλο διαδραματίζουν, οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὰ σκάνδαλα καὶ ἡ λίστα Λαγκὰρντ ἀκόμη περισσότερο. Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ἀκολουθοῦν. Ἡ ἔγκριση τοῦ ἑλληνικοῦ προγράμματος καὶ ἡ διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορά -ἔστω καὶ καθυστερημένα, διότι οἱ κερδοσκόποι τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου διέβρωσαν ἐπαρκῶς τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα κι ἔτσι ἔχασε ἡ οἰκονομία μας τὴν γενναία ὤθηση στὶς γιορτές-, ἐπιδρᾶ πλέον στὴν ἀγορὰ καὶ μάλιστα μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμό· ἡ παραπομπὴ τοῦ πάλαι ποτὲ τσάρου τῆς οἰκονομίας δημιουργεῖ νέα κατάσταση στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς Ἑλλάδος, διότι συνοδεύεται ἀπ’ τὴν ἀποκάλυψη τῶν παρεμφερῶν παρεμβάσεων τὴν ἐποχὴ ἐκείνη τῶν κορυφαίων μελῶν τῆς σοσιαλιστικῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ καὶ τῶν διασυνδέσεών τους μὲ ἄλλους παράγοντες στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος συστήνεται ἀπ’ τὴν Βουλὴ Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ ἀρχίζει τὶς ἀνακρίσεις της, ἐνῶ οἱ οἰκονομικοὶ εἰσαγγελεῖς προχωροῦν στὴν ἐξέταση τῶν μὴ πολιτικῶν προσώπων, μὲ πλούσια συγκομιδή· ὁ ἀπόηχος στὶς πολιτικὲς παρατάξεις εἶναι διάφορος καὶ ποικίλος, καθὼς ἐλάχιστοι ἀνέμεναν τὴν τόσο ταχεῖα ἀντίδραση τῆς κυβερνήσεως στὶς ἐπιταγὲς τῆς δικαιοσύνης.

ἀντίκτυπος στὸ ἐξωτερικὸ ἀπ’ τὶς ταχύτατες δικαστικὲς διαδικασίες συμβάλλει στὴν ἐμπέδωση τῆς ἀξιοπιστίας μας καὶ στὴν ἑδραίωση τῆς πεποιθήσεως, ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ὄχι μόνο τηρεῖ τὶς δεσμεύσεις της, ἀλλὰ καὶ προχωρεῖ ἀταλάντευτη στὴν διαλεύκανση ὅλων τῶν σκοτεινῶν πτυχῶν τῆς τριετίας· οὐδεὶς ἀμφιβάλλει πιὰ γιὰ τὴν ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης, κι αὐτὴ εἶναι ἡ μεγίστη κατάκτηση τῆς χώρας. Οἱ λίστες εἶναι πολλὲς καὶ ὡς ποικιλόμορφες ἀποκαλύπτουν ὁλόκληρο τὸ πλέγμα τῆς ἐξουσίας καὶ παραεξουσίας τῆς τριακονταετίας· κινητήρια δύναμη ἔχουν τὸν ἔγκλειστο τραπεζίτη καὶ ἄνθρωπο τῆς μητρικῆς ἀμερικανικῆς ἐξουσίας καὶ προεκτάσεις τοὺς ὑπουργοὺς Ἀμύνης τοῦ σοσιαλισμοῦ, τὸν ἔνοικο τοῦ Κορυδαλλοῦ καὶ τὸν διάδοχό του στὸ Πεντάγωνο, ἀλλὰ καὶ συγκάτοικό του ὁσονούπω, μέχρι τοὺς συγγενεῖς τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ὑπουργοῦ του· ὅλοι τους ἀποτελοῦν τὸ δίκτυο τῆς σοσιαλιστικῆς κυριαρχίας καὶ τῆς ὑποδουλώσεως στὰ ἀτλαντικὰ κέντρα. Οἱ ἀποκαλύψεις ἔρχονται πλέον μόνες τους, ὅπως, ὅταν ξηλώνεται ἡ πρώτη θηλιὰ τοῦ πλεκτοῦ, ἀκολουθοῦν οἱ ὑπόλοιπες κι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς βρίσκεται συνεχῶς πρὸ ἐκπλήξεων· ἐλάχιστοι γνώριζαν τὶς οἰκογενειακὲς σχέσεις τοῦ ὑπουργοῦ κι ἀκόλη λιγώτεροι –μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν φίλων «Τοῦ Ἐμμελοῦς»-, τὶς συναντήσεις καὶ τὶς πλεκτάνες μὲ τοὺς κερδοσκόπους γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας. Οἱ μυστικοὶ δείπνοι τοῦ «Πεντελικοῦ» ἀκόμη παραμένουν ὑπὸ διερεύνηση, ὅπως καὶ τὰ παιχνίδια μὲ τὶς δηλώσεις γιὰ διεφθαρμένο λαό.

Ναπολεοντίσκος συνελήφθη κλέπτων ὀπῶρας, μὲ τὶς ἀντίδρασεις του γιὰ τὴν ἀφαίρεση τῶν κουκουλῶν καὶ τὴν ἀποκάλυψη τῶν μηχανισμῶν παραεξουσίας· δείχνει καταφανῶς ὅτι τὰ ἔχει χαμένα, ὅπως καὶ ἡ ἀκροδεξιὰ μὲ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ κέντρου τῆς πρωτευούσης ἀπ’ τὸ παρεμπόριο, τὰ ναρκωτικὰ καὶ τὴν στρατεία τῶν βανδάλων καὶ ληστοσυμμοριῶν ἀπ’ τοὺς Κοσοβάρους μέχρι τοὺς Πακιστανοὺς καὶ ἄλλους «μετανάστες». Οἱ ἀριστεροὶ χρησιμοποιοῦσαν ὅλους αὐτοὺς ὡς δυνάμεις κρούσεως καὶ καταστροφῆς τῶν πάντων, ὅπως τὸ ἔδειξαν στὰ Δεκεμβριανὰ καὶ στὰ Πανεπιστήμια· οἱ ἀκροδεξιοὶ τοὺς ἴδιους ἐπικαλοῦνται ὡς πρόφαση γιὰ τὴν ἄγρα  ψήφων καὶ τὸν ἐκφοβισμὸ τῶν κατοίκων. Ἀμφότεροι ἔχουν ἕνα καὶ μόνο ἐνδιαφέρον, τὴν συντήρηση τῆς παρανομίας καὶ τῶν μηχανισμῶν τοῦ παρακράτους, διότι τρέφονται τουλάχιστον πολιτικὰ ἀπὸ αὐτούς· ἡ διάλυσή τους τοὺς ἀποστερεῖ τοὺς κρουνοὺς τῆς πολιτικῆς ἐπιβιώσεώς τους. Ὡς φυσικὴ συνέπεια ἔρχεται τὸ συμπέρασμα, ὅτι κάτι κοινὸ ὑπάρχει στὸ βάθος κι αὐτὸ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπ’ τὶς ἐξαρτήσεις τους ἀπ’ τὰ ἴδια ἀμερικανικὰ κέντρα ἐξουσίας· δὲν εἶναι τυχαῖο ἄλλωστε τὸ γεγονὸς ὅτι, ὡς πρὸς τὴν ἀντιευρωπαϊκή τους προπαγάνδα καὶ τὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία χρησιμοποιοῦν τὴν ἴδια ἀκριβῶς φρασεολογία, πανομοιότυπη μὲ ἐκείνη τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, μὲ τὶς προβλέψεις γιὰ ἔξοδο τῆς χώρας ἀπ’ τὸ εὐρὼ καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Γνωστὰ αὐτά…

Γιὰ τὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση τὸ πρόβλημα εἶναι σοβαρώτερο, διότι τῆς ἀποστερεῖ τὴν κάθε δυνατότητα γιὰ ἄνοδό της· ἀκόμη καὶ οἱ προπαγανδιστές της ἀναγνωρίζουν ὅτι ἔχει βαλτώσει στὰ χαμηλὰ ποσοστά, στὴ χειρότερη περίοδο γιὰ τὴν Νέα Δημοκρατία καὶ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, μὲ τὴν ἐξαγγελία τῶν οἰκονομικῶν μέτρων, ἐνῶ παρουσιάζονται καὶ σαφεῖς ἐνδείξεις ὑποχωρήσεως. Ὅλοι δὲ ἀναγνωρίζουν ὅτι, στὸ βαθμὸ τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας, ἡ δυναμικὴ ἀλλάζει ἄρδην, μὲ πολλὰ τὰ πλεονεκτήματα γιὰ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ συνακόλουθα γιὰ τοὺς ἄλλους δύο ἀρχηγούς, «κοντὰ στὸ βασιλικὸ ποτίζεται κι ἡ γλάστρα», λέει ἡ παροιμία· οἱ δηλώσεις γιὰ τὶς ἀντιασφυξιογόνες μάσκες καὶ τὰ ρόπαλα δὲν ἔγιναν τυχαῖα, οὔτε εἶναι τόσοι κουτοὶἀφελεῖς στὴν Κουμουνδούρου. Οἱ λόγοι εἶναι ἄλλοι, ἡ ἔνδειξη συμπαραστάσεως στοὺς κουκουλοφόρους κάθε μορφῆς, διότι ἀποδεικνύεται ὅτι αὐτοὺς ἔχουν ὡς πρῶτο μέλημά τους, καὶ ἡ ὑπακοὴ στὶς ἐντολὲς τῶν ἀτλαντικῶν ὑπάτων· Γνωρίζουν ἄριστα ὅτι ἡ πολιτικὴ ζημία εἶναι ἀνυπολόγιστη, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι οἱ ἐξαρτήσεις μετροῦν περισσότερο· τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ ἔχει μετακομίσει στὸν ΣΥΡΙΖΑ μὲ τὴν προῖκα του, ἑπομένως καὶ τὶς ἀμερικανικὲς δουλεῖες του. Δὲν εἶναι τυχαῖο ἄλλωστε τὸ γεγονός, ὅτι οὔτε ἕνας βουλευτὴς τοῦ κόμματος δὲν ἔχει πεῖ λέξη γιὰ τὸν ἔγκλειστο τραπεζίτη, τόσο δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν κλοπὴ δισεκατομμυρίων εὐρώ. Οἱ δωρεὲς εἶναι δεσμεύσεις…

ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς συνοδεύεται πλέον ἀπὸ σαφῆ δείγματα ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας· ἡ ρευστότης αὐξάνεται, μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου, τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, τὴν ἐπανέναρξη τῶν μεγάλων ἔργων, τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων. Ὁ ἀντίκτυπός τους, στὶς οἰκογένειες ὅσων παίρνουν τὰ καθυστερούμενα ἐφάπαξ καὶ τὶς συντάξεις τους, ἔστω καὶ περικομμένες, στὶς τοπικὲς κοινωνίες καὶ τὰ δημόσια ἐργα σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, μετράει πλέον· ἐφ’ ὅσον προχωροῦν καὶ οἱ διαδικασίες τῆς δικαιοσύνης ὁ κόσμος ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἀλλάζουν πολλὰ στὴν Ἑλλάδα. Ἡ παλιὰ διάκριση ἀριστερᾶς καὶ δεξιᾶς ἐλάχιστα ἐπηρεάζει τὴν πολιτικὴ ζωή, καθὼς δὲν εἶναι καὶ πολὺ τιμητικὴ ἡ ἐπίκληση τῆς ἀριστερῆς ἰδεολογίας· ἡ τριακονταετία ἀπέδειξε ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν χειρότερη εἰσβολὴ βαρβάρων στὴν ἱστορία καὶ τὴν ἀκόμη χειρότερη καταλήστευση τοῦ ἐθνικοῦ μας πλούτου, ποὺ οὔτε οἱ Φράγκοι δὲν εἶχαν κάνει στὸν ἴδιο βαθμό. Ἡ διάκριση τώρα εἶναι ἄλλη, εὐρωπαϊστὲς καὶ ἀντιευρωπαϊστές· ἡ κυβερνητικὴ συμμαχία, μὲ τὴν Νέα Δημοκρατία πρώτη, διεκδικεῖ τὴν ἀποκλειστικότητα στὴν ἐκπροσώπηση τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀνάδειξή μας σὲ πρωταγωνιστικὸ ρόλο ἐντὸς αὐτῆς, ὅπως εἴμασταν ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ. Ἡ ἀντιπολίτευση ὄχι μόνο δὲν ἀναγνωρίζει τὴν Εὐρωζώνη, παρὰ μόνο τυπικὰ ἐνίοτε καὶ ποῦ, ἀλλὰ καὶ ὑπηρετεῖ πιστὰ τὴν ἀμερικανικὴ προπαγάνδα, γιὰ ἐπερχόμενη καταστροφὴ μῆνα τὸ μῆνα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.