Ἀξιοπιστία Ἑλλάδος, ἀνάκαμψη οἰκονομίας

Ἡ ἀναγνώριση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας καὶ ἡ προσέλκυση ἐπενδύσεων ἀποτελοῦν τὴν προτεραιότητα τοῦ πρωθυπουργοῦ, παρὰ τὶς ἐσωτερικὲς παρεμβολές· ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς συναντᾶται σήμερα μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, γιὰ δεύτερη φορὰ τὴν τρέχουσα ἑβδομάδα, ἐνῶ χθὲς δέχθηκε προέδρους πολυεθνικῶν ἐπιχειρήσεων γιὰ ἐπέκταση τῶν ἐπενδύσεών τους, ἀλλὰ καὶ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν τοῦ Βελγίου. Ἡ ψήφιση τοῦ φορολογικοῦ καὶ τῶν νομοθετικῶν πράξεων σημαίνει ὅτι ἐκπληρώνονται οἱ ὅροι γιὰ τὴν ἐκταμίευση τῆς δόσεως, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων, ἐνῶ συμβάλλουν στὴν δημιουργία καταλλήλου ἐπενδυτικοῦ κλίματος· ἡ ἐπιχείρηση πολώσεως τῆς πολιτικῆς ζωῆς δὲν φαίνεται νὰ ἀντανακλᾶ στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, καθὼς πληθαίνουν οἱ προτάσεις γιὰ ἐπενδύσεις στοὺς δυναμικοὺς παραγωγικούς μας κλάδους ἀπὸ πολλὲς πλευρὲς καὶ περισσότερο ἀπὸ τὶς ἀναδυόμενες χῶρες.

Πέμπτη, ἡ Προανακριτικὴ

Ἡ συζήτηση γιὰ τὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ γίνεται τὴν Πέμπτη, μὲ πιθανώτερο ἀποτέλεσμα τὴν παραπομπὴ μόνο τοῦ πρώην ὑπουργοῦ, καθὼς οἱ ἄλλες προτάσεις ἀποδυναμώθηκαν ἀπ’ τὶς θέσεις τῶν κομμάτων γιὰ τοὺς καταληψίες καὶ τὰ φορολογικά· οἱ ἀνακρίσεις τῶν οἰκονομικῶν εἰσαγγελέων συνεχίζονται συστηματικά, ἐνῶ ἀποστέλλουν τὶς καταθέσεις τῶν ἐξαδέλφων στὴν Βουλή. Ἡ ὑπόθεση τῆς ἀλλοιώσεως τοῦ ἀρχικοῦ CD περιπλέκεται, καθὼς ἀνακαλύπτονται νέα πράγματα, ὅσο προχωρεῖ ἡ ἔρευνα, γιὰ τὴν ἀρχικὴ παραλαβὴ καὶ τὶς μετέπειτα μετεγγραφές της· ἡ πρωταρχικὴ κακουργηματικὴ πράξη τῆς μὴ πρωτοκολλήσεώς της εἶναι τὸ βασικό, ἐνῶ ἀκολουθοῦν τὰ ἄλλα, τῆς μὴ ἀξιοποιήσεώς της καὶ τῆς καθυστερήσεως στὴν εἴσπραξη δημοσίων ἐσόδων. Φαίνεται ὅτι πολλοὶ ἀνησυχοῦν, ἐπειδὴ καὶ ἡ οἰκογένεια ἀπειλεῖ μὲ προσφυγὴ στὴ δικαιοσύνη, χωρὶς τὴν ἀναμονὴ τοῦ τελικοῦ πορίσματος τῶν εἰσαγγελέων, γιὰ τὶς προεκτάσεις τῶν ὀνομάτων τῆς λίστας. Μᾶλλον προπέτασμα καπνοῦ εἶναι αὐτά, γιὰ συσκότιση τῆς ὑποθέσεως.

Κλιμάκωση τῆς πολώσεως

Τὴν πόλωση μὲ κάθε μέσο ἐπιλέγει ὡς τακτική του ὁ Ναπολεοντίσκος, παρὰ τὶς σημαντικὲς ἀντιδράσεις στὸ κόμμα του, διότι βλέπουν ὅτι τοὺς ὁδηγεῖ στὴν πολιτικὴ ἀπομόνωση· οἱ δηλώσεις βουλευτῶν του, ὅτι εἶναι ἀναρχικοὶ καὶ ὁ χαρακτηρισμὸς τῶν Δεκεμβριανῶν τοῦ 2008 ὡς ἐξέγερση, γίνονται μᾶλλον ὑπὸ τὴν καθοδήγησή του, ἐνῶ, ἡ ἀφαίρεση ἐγγράφου ἀπ’ τὴν περιώνυμο βουλευτῆ του ἀπ’ τὸ προεδρεῖο τῆς Βουλῆς, μᾶλλον δὲν εἶναι τυχαῖα πράξη. Συνολικὰ ἡ τακτικὴ αὐτὴ ἐκφράζει τὴν χειρότερη ὁλοκληρωτικὴ νοοτροπία στὴν ἱστορία μας· στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς πολλοὶ βουλευτές του μένουν ἐνεοὶ ἀπέναντι στὴν αὐταρχικὴ τακτική, ἐνῶ ἄλλοι τὴν ἀποδοκιμάζουν στὶς προσωπικές τους συνομιλίες. Τὸ κρίσιμο ἐρώτημά τους εἶναι, ὅτι δὲν βλέπουν οὐδεμία προοπτικὴ καὶ χαρακτηρίζεται ὡς ἁπλῆ ἀντιγραφὴ τῶν προβλέψεών του γιὰ ἀπόρριψη τῆς δόσεως. Ἐὰν δὲν πέσει ἡ κυβέρνηση τὸ ἑπόμενο δίμηνο, τότε τὰ προβλήματα μεταφέρονται αὐτούσια στὸν ΣΥΡΙΖΑ.

Αὐταρχικότης Συρριζαίων

αὐταρχικότης καὶ ἡ ὁλοκληρωτικὴ νοοτροπία τῶν Συρριζαίων φάνηκε χθὲς στὴ Βουλή, ὅταν ἡ Ζωὴ Κωνσταντοπούλο ἀφαίρεσε κυριολεκτικὰ ἔγγραφο ἀπ’ τὸ προεδρεῖο τοῦ Σώματος καὶ ἐνῶ ὁ πρόεδρος ἦταν ἀπασχολημένος καὶ κατέβηκε στὰ ἕδρανά της· ὁ Χρῆστος Μαρκογιαννάκης ἐξερράγη μόλις τὸ κατάλαβε καὶ ζήτησε ἀμέσως πίσω τὸ ἔγγραφο, τὴν αἴτηση διεξαγωγῆς ὀνομαστικῆς ψηφοφορίας, ἀλλὰ αὐτὴ δὲν τὸ ἐπέστρεφε καὶ ζητοῦσε τὸν λόγο, ὁπότε τὴν ἀνακάλεσε στὴν τάξη. Παρενέβη τότε ὁ Παναγιώτης Λαφαζάνης, μὲ κάποιες δικαιολογίες, καὶ ἐπέστρεψε τὸ ἔγγραφο, λέγοντας ὅτι δὲν εἶχε πρόθεση τὴν ὑπεξαίρεση. Ἡ πράξη μετράει, τὸ πῶς τὸ σκέφθηκε καὶ τὸ ἔκανε. Ἡ διαπλοκὴ πέρασε τὸ θέμα στὰ μικρὰ ἢ καὶ τὸ ἀποσιώπησε πλήρως.

Ὑπόθαλψη κουκουλοφόρων

Ἡ ὑπόθαλψη τῶν κουκουλοφόρων καὶ τῶν καταληψιῶν γίνεται πλέον συστηματικὰ ἀπ’ τὸν ΣΥΡΡΙΖΑ, ὅπως ἀπέδειξε ἡ στάση τοῦ προέδρου του καὶ μερικῶν βουλευτῶν του στὴν ἀνακατάληψη τῆς βίλλας Ἀμαλία καὶ στὴν κατάληψη τῶν γραφείων τῆς ΔΗΜΑΡ· ὁ πρόεδρος ἀπάντησε σκωπτικὰ στὸ θέμα, τὸ κόμμα, στὶς ὑποσημειώσεις καταδίκασε τὴν κατάληψη τῆς ΔΗΜΑΡ, ἐνῶ ὁ βουλευτής του Βαγγέλης Διαμαντόπουλος τῆς Καστοριᾶς, εἶπε στὴ Βουλὴ ὅτι, αὐτὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ καί, «θὰ σᾶς πάρει καὶ θὰ σᾶς σηκώσει ὅλους», ἀλλὰ καὶ χαρακτήρισε, «ἐξέγερση» τὰ Δεκεμβριανὰ τοῦ 2008. Δὲν ἀποδοκίμασε τὶς θέσεις τοῦ βουλευτοῦ, ἂν καὶ τὶς κατέκριναν πολλοὶ συνάδελφοί του στοὺς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου καὶ ἀναγνώρισαν ὅτι χάνουν τοὺς σοβαροὺς ψηφοφόρους.

Συμπαρορμήσας τοὺς πολίτας

Μετὰ τὴν μεγάλη νίκη στὰ Λεῦκτρα οἱ Θηβαῖοι εἰσέβαλαν στὴν Πελοπόννησο, ἐνῶ ὅλες οἱ ἄλλες πόλεις ἔσπευδον προσχωρῆσαι στοὺς νικητές· πλησίαζε ἡ ἐποχὴ τοῦ χειμερινοῦ ἡλιοστασίου. «Καὶ τὴν ἀρχὴ ἔδει παραλαμβάνειν ἑτέρους εὐθύς»· κι ἔπρεπε ἀναλαμβάνειν ἄλλοι τὴν ἀρχή. «Ἱσταμένου τοῦ πρώτου μηνός, ἢ θνήσκειν τοὺς μὴ παραδιδόντας»· καὶ τὸν πρῶτο μῆνα παραλαμβάνουν ἄλλοι τὴν ἐξουσία ἢ ἐκτελοῦν τοὺς μὴ παραδιδόντας. «Οἱ δὲ ἄλλοι βοιωτάρχαι καὶ τὸν νόμον δεδιότες τοῦτον»· οἱ δὲ ἄλλοι βοιωτάρχαι ἐπειδὴ φοβόντουσαν αὐτὸν τὸν νόμο.  «Καὶ τὸν χειμῶνα φεύγειν ἀπάγειν ἔσπευδον ἐπ’ οἴκου τὸ στράτευμα»· καὶ διὰ τὸ ἀποφυγεῖν τὸν χειμῶνα βιάζονταν ἐπιστρέψειν τὸ στράτευμα στὴν πατρίδα. «Πελοπίδας δὲ πρῶτος Ἐπαμεινώνδᾳ γενόμενος σύμψηφος καὶ συμπαρορμήσας»· ὁ δὲ Πελοπίδας ψήφισε μαζὶ μὲ τὸν Ἐπαμεινώνδα καὶ παρέσυρε τοὺς πολῖτες. «Ἦγεν ἐπὶ τὴν Σπάρτην καὶ διεβίβαζε τὸν Εὐρώταν»· κατευθύνθηκε πρὸς τὴν Σπάρτη καὶ διέβαινε τὸν Εὐρώτα.

Εὐρωζώνη, καλύτερο 2013

Στὴν ἀναγνώριση τῶν καλυτέρων προοπτικῶν γιὰ τὸ 2013 γιὰ τὴν Εὐρωζώνη προβαίνουν ἀκόμη καὶ οἱ σχολιαστὲς τῆς ἄλλης πλευρᾶς τοῦ Ἀτλαντικοῦ· ὁ μεγαλύτερος οἴκος ἀξιολογήσες, Standard and Poors, προβλέπει στὴν τελευταία ἔκθεσή του, ὅτι θὰ ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης μέσα στὸ τρέχον ἔτος, μὲ ἀρχὴ ἀπ’ τὴν Γερμανία καὶ τὶς βόρειες χῶρες καὶ μὲ ἐπέκταση στὶς νότιες. Οἱ Εὐρωπαῖοι τηροῦν κάπως πιὸ ἐπιιφυλακτικὴ στάση, διότι γνωρίζουν ὅτι ἐκεῖ ὁδηγοῦν οἱ ἐνδείξεις τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ ἀναμένουν καὶ τὴν ἐπιβεβαίωσή τους στὴν πράξη· ἡ στάση τῶν ἀμερικανικῶν οἴκων ἔχει καὶ ἄλλους λόγους, διότι ἐπιδιώκουν τὴν ἀποκατάσταση τοῦ ὀνόματός τους στὴν Εὐρώπη, ἀφοῦ ἐπὶ τριετία ἐπιδίδονταν στὴν συστηματικὴ καταστροφολογία, μὲ ἀφορμὴ τὴν χώρα μας καὶ τὶς ἐγκληματικὲς δηλώσεις τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ. Γνωρίζουν ὅτι ἔχουν πλήρως ἀπαξιωθεῖ στὴ γηραιὰ ἤπειρο, μὲ ἀπότελεσμα τὴν πτώση τῶν ἐργασιῶν τους παγκοσμίως.

ΗΠΑ, ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν

Τελικὰ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ὅρισε ὡς ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν τὸν διευθυντὴ τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, δέκα μέρες πρὶν ἀπ’ τὴν ὁρκωμοσία του· ὁ Τζὰκ Λιοῦ ἐπελέγη, διότι διάθετει τὴν ἄνεση τῶν καλῶν σχέσεων μὲ τὸ Κογκρέσσο, ἐπειδὴ προβλέπονται δύσκολες μέρες στὸ ἄμεσο μέλλον. Οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ ἀπέναντι στὸν νέο ὑπουργό, ἐπειδὴ εἶναι ἄγνωστος στοὺς κύκλους τους καὶ δὲν διαθέτει τὶς ἀπαραίτητες προσβάσεις στὶς ἀγορὲς κεφαλαίου, ἀφοῦ τὸ κύριο πρόβλημα τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως εἶναι ὁ δανεισμός της· οἱ ἴδιοι παράγοντες ἀποδίδουν τὴν ἐπιλογὴ στὴν ἀξιολόγηση τοῦ προέδρου, ὅτι προέχον πρόβλημα εἶναι οἱ σχέσεις του μὲ τὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, στὴν ὁποία πλειοψηφοῦν οἱ Ρεπουμπλικανοί. Αὐτὸ ὅμως θεωρεῖται μειονέκτημα, διότι πιστεύουν ὅτι ἡ ἀνάκαμψη ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὴν προσέλκυση κεφαλαίων καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν τῆς Ἀσίας πρὸς τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία· οἱ ξένοι ἐπενδυτὲς κρατοῦν στὰ χέρια τους τὴν οἰκονομία.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὶς πληροφορίες γιὰ εὐοίωνες προπτικὲς στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ μὲ τὴν ἐπιφυλακτικότητα παροῦσα στὴν Ἀμερική· τὸ εὐρὼ σημείωσε ἐλαφρὰ ἄνοδο, στὰ 1,3111 δολλάρια καὶ 115,7440 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 112,71, ἀλλὰ ὁ χρυσὸς παρέμεινε σταθερός, 1663. Στὴν ΕὐρωζώνηΕὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα διατήρησε τὰ ἐπιτόκια σταθερά, διότι θεωρεῖται ἐπαρκὴς ἡ ρευστότης τῆς ἀγορᾶς στὶς παροῦσες συνθῆκες· ἡ ἀβεβαιότης γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομικὴ πολιτικὴ ἐπηρεάζει τοὺς ἐπενδυτές, διότι ἀδυνατοῦν χαράξαι τὴν πολιτική της μεσοπρόθεσμα καὶ μακροπρόθεσμα. Στὴν Κίνα τὸ ἐξωτερικό της ἐμπόριο σημείωσε αὔξηση σημαντική, ἐξαγωγές, 14%, στὰ 2050 δις δολλάρια καὶ οἱ εἰσαγωγές, 4%, στὰ 1820 δις, μὲ πλεόνασμα 230 δις· ἡ Εὐρώπη παραμένει ὁ πρῶτος της ἐμπορικὸς ἑταῖρος, μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες δεύτερες καὶ τὴν Ἰαπωνία τρίτη σὲ ἀπόσταση. Οἱ προοπτικὲς ἐπιταχύνσεως τῶν κινεζικῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως εὐνοοῦν σημαντικὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομία.

Πολλὲς βλάβες Boeing 787

Τὰ λίγα μεγαθήρια Boeing 787 ποὺ πετᾶνε ἔχουν ὑποστεῖ πολλὲς βλάβες τὶς τελευταῖες μέρες, μὲ διαρροὴ καυσίμων, πρόβλημα στὴν τροχοπέδηση καὶ ἄλλα· δύο ἀεροσκάφη τῆς JapanAirlines κρατήθηκαν στὸ ἔδαφος γιὰ ἐπισκευὲς μετὰ τὴν βλάβη. Λίγα ἀεροσκάφη ἀπ’ τὸ μεγαλύτερο σκάφος στὴν ἱστορία πετοῦν, διότι παρουσιάσθηκε πολυετὴς καθυστέρηση στὴν κατασκευή του· πέρυσι ἡ Boeing ἦρθε πρώτη σὲ πωλήσεις, πολὺ περισσότερες ἀπ’ τὴν ἀντίπαλό της, Airbus, ἀλλὰ οἱ βλάβες αὐτὲς ἴσως προκαλέσουν ἀπότομη μείωση τῶν παραγγελιῶν, μὲ ἀπρόβλεπτες τὶς ἐξελίξεις στὸ τρέχον ἔτος. Ὁ ἀνταγωνισμὸς τῶν δύο ἑταιρειῶν παραμένει ἀμείωτος, διότι κρίνεται τὸ γόητρο τῶν δύο οἰκονομιῶν, τῆς Εὐρωζώνης καὶ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν· προσφέρουν πολλὰ στὴν προηγμένη τεχνολογία ἀμφοτέρων καὶ στὶς σχέσεις τους μὲ τὶς ἄλλες οἰκονομίες.

Παλαιστινιακὸς διάλογος

διάλογος τῶν παλαιστινιακῶν πλευρῶν συνεχίζεται στὸ Κάιρο, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μωχαμὲντ Μέρσι καὶ μὲ καλὲς προοπτικές· συμμετέχουν ὁ Μαχμοὺντ Ἀμπὰς καὶ ὁ Χαλὲντ Μασαὰλ γιὰ πρώτη φορὰ σὲ ἀποδεκτὲς ἀπὸ ἀμφοτέρους συνθῆκες. Ἤδη ἔχει γίνει διαδήλωση τῆς Φατὰχ στὴ Γάζα, ἀλλὰ καὶ τῆς Χαμὰς στὴ Δυτικὴ ὄχθη· οἱ ἀραβικὲς χῶρες ὑποστηρίζουν θερμὰ τὸν διάλογο, ἐνῶ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ ἐμίρη τοῦ Κατὰρ στὴν Γάζα πρὸ διμήνου ἔδειξε, ὅτι τελείωσε ἡ διπλωματικὴ ἀπομόνωση τῆς περιοχῆς. Ἀκόμη καὶ τὸ Ἰσραὴλ ὑποχώρησε ἀτάκτως στὶς ἀεροποτικές του ἐπιθέσεις κατὰ τῆς λωρίδας, ἀλλὰ καὶ ἀνοίγει τὰ σύνορά του γιὰ τὸ ἐμπόριό της· ἡ διεθνὴς κοινὴ γνώμη ἔχει μεταστραφεῖ πλέον καὶ δὲν θεωρεῖ ἀποδιοπομπαῖο τράγο τὸ κίνημα τῆς Χαμάς. Ἄλλαξαν οἱ καιροί.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.