Παραποίηση τῶν στατιστικῶν στοιχείων

Ἡ παραπομπὴ σὲ τακτικὸ ἀνακριτὴ τῆς ὑποθέσεως τῶν στατιστικῶν στοιχείων τοῦ 2009 ἔχει προκαλέσει μεῖζον πολιτικὸ ζήτημα· ἡ ἀντιπολίτευση ζητάει τὴν παραίτηση τοῦ προέδρου τῆς ΕΛΣΤΑΤ, ἡ Νέα Δημοκρατία τηρεῖ οὐδέτερη στάση, ἐνῶ τὸ ΠΑΣΟΚ ἐκρύγνηται, μὲ πρῶτον τὸν πρὼην πρωθυπουργό. Ἡ Ἐπιτροπὴ δικαιολόγησε τὰ στοιχεῖα, ὅπως ἔκανε καὶ πρὸ τοῦ 2009, χωρὶς ἀναφορὰ στὶς παρεμβάσεις τοῦ διευθυντοῦ τῆς Εὐρωστατιστικῆς, διότι τότε ἀναδεικνύεται ἄλλο χειρότερο θέμα· γιὰ τὴν οὐσία ἀπαντᾶνε οἱ οἰκονομικοὶ εἰσαγγελεῖς καὶ ἀρκετὰ πειστικά. Φυσικὰ τὸ ΠΑΣΟΚ στηρίζει τὸν προηγούμενο πρόεδρό του, ἀλλὰ ἡ ὑπόθεση ἔχει μέλλον, μὲ τὴν διενέργεια τῆς ἀνακρίσεως· ἡ ἐξερεύνηση τῶν στοιχείων ἀποκαλύπτει πολλὰ κι ἐνδιαφέροντα, μὲ τὶς προεκτάσεις τους μᾶλλον στὴν ἑπόμενη Βουλή. Δὲν τὰ ἀντέχει ὅλα ἡ σημερινή.

Οἰκονομία, σὲ αἰσιοδοξία

Τὰ μηνύματα αἰσιοδοξίας γιὰ τὴν οἰκονομία εἶναι πολλὰ κι ἔρχονται ἀπ’ τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό· ὁ γνωστὸς Τσὰρλς Νταλάρα προέβλεψε ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας κι ἔξοδο στὶς ἀγορὲς τὸ 2014, ἐνῶ καὶ ὁ ἀτλαντικὸς τύπος ἀναγνωρίζει τὴν ἀλλαγή· στὸ ἐσωτερικό, τὸ Χρηματιστήριο σημειώνει ἀξιόλογη ἄνοδο, μὲ τὴν αὔξηση καὶ τῶν συναλλαγῶν του, μὲ ξένα καὶ ἑλληνικὰ κεφάλαια, ἐνῶ αὐξάνεται ἡ ἐπιστροφὴ καταθέσεων στὶς τράπεζες, σὲ ἕνδεκα δις εὐρὼ ἀπ’ τὸν Ἰούνιο καὶ πέντε τὸν Δεκέμβριο. Συμπληρωματικά, ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἐπισφραγίζει τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας μας, ἐνῶ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὸ Κατὰρ θεωρεῖται τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων καὶ μὲ προσωπικὲς παρεμβάσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ· ἡ ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων εἶναι ἡ ἄλλη πτυχή, ἐνισχυτικὴ τῆς ἀλλαγῆς τῆς ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς. Αἰσθητὴ εἶναι ἡ ἀναζωογόνηση τῆς ἀγορᾶς σὲ πάρα πολλοὺς κλάδους.

Ἀναμέτρηση στὶς ἀπεργίες

Ἡ ἀναμέτρηση μὲ τοὺς ἀπεργοὺς τῶν συγκοινωνιῶν γίνεται μετωπική, ἂν καὶ κινήθηκαν ἀρκετὰ λεωφορεῖα χθὲς στὴν πρωτεύουσα· ἡ ἐξαίρεση κάποιου κλάδου ἀπ’ τὴν εἰσοδηματικὴ πολιτικὴ εἶναι ἀδιανόητη, διότι σημαίνει τὴν ἀνατροπὴ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ συνεπάγεται τὴν ἐξέγερση ὅλων τῶν ἄλλων τάξεων. Φυσικά, στὸ ΟΑΣΑ συμβαίνει κάτι τὸ ἰδιαίτερο, διότι ἀποτελοῦσαν τὸ ἄντρο τῶν πρασινοφρουρῶν τῆς τριακονταετίας κι ἔχουν μετακομίσει οἱ περισσότεροι στὸν ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τοὺς ὑπολοίπους στὸ ΠΑΣΟΚ καὶ στὴ ΔΗΜΑΡ· τὰ προνόμια καταργοῦνται καὶ δὲν διασώζονται ἀπ’ τὶς παρεμβάσεις τρίτων, διότι οἱ ἀντιδράσεις τῆς κοινῆς γνώμης εἶναι ἔντονες· δὲν ἀνέχεται τὶς ἐξαιρέσεις. Ἡ ὑποχώρηση τῶν συνδικαλιστῶν θεωρεῖται βέβαιη, ὅπως καὶ οἱ προεκτάσεις τῆς ἀναμετρήσεως· τὸ χειρότερο μὲ τοὺς συριζαίους πρασινοφρουροὺς τοὺς ἦρθε ἀπ’ τὴν Ἀμερική, ὅπου ὁ πρόεδρός τους ἔδωσε εὐθαρσῶς «γῆν καὶ ὕδωρ» στοὺς Ἀμερικανούς. Ὁ ἀντίκτυπος εἶναι ἄμεσος στὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις τῆς χώρας.

Γραφικὸς στὴν ἐπαρχία του

Ὁ ἐκκεντρικὸς βουλευτὴς τῆς Καστοριᾶς, μὲ τὶς δηλώσεις γιὰ ἔνοπλο ἀγῶνα, ἔχει ἄλλο ὄνομα στὴν ἐπαρχία του· θεωρεῖται γραφικὸς καὶ ἀνάλαφρος ἀπ’ τὸν κόσμο, χωρὶς καμμία σοβαρότητα, ἀκόμη καὶ τώρα ποὺ τοὺς ἐκπροσωπεῖ στὴ Βουλή. Φαίνεται ὅμως ὅτι διαθέτει κάποιες ἄλλες προσβάσεις στὴν ἡγεσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κι ἀποφεύγουν νὰ τὸν πειράξουν· ἀρκετοὶ ἀπ’ τοὺς βουλευτὲς τοῦ κόμματος ἔχουν ἀγανακτήσει μὲ τὴν στάση του καὶ ζητοῦν τὴν ἀνάκλησή του στὴν τάξη ἢ καὶ τὴν διαγραφή του. Στὴν ὄμορφη πόλη τῆς Καστοριᾶς οὐδεὶς σχεδὸν τὸν παίρνει στὰ σοβαρά, ἀφοῦ ἐξελέγη μὲ ἐννιακόσιους ψήφους καὶ δὲν τὸν γνωρίζει «οὔτε ἡ μάνα του»· παρόμοια φαινόμενα δὲν τὰ ἀντέχει ἡ Καστοριά.

Brookings, Ἀλέξης Τσίπρας

Ἡ ὁμιλία τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στὸ Ἰνστιτοῦτο Brookings τῆς Νέας Ὑόρκης, μᾶλλον πέρασε στὶς ὑποσημειώσεις τῆς πολιτικῆς ζωῆς τῆς ἀμερικανικῆς μεγαλουπόλεως· στὸ ἀκροατήριο ἔλαμψαν διὰ τῆς ἀπουσίας των, ἀκόμη καὶ οἱ τακτικοὶ θαμῶνες του, ἐνῶ τὸν τίμησαν μόνο οἱ πρεσβευτὲς τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου, ὅπως ὄφειλαν. Ὅσο γιὰ τὸ περιεχόμενο τῆς ὁμιλίας του, καμμία νέα ἰδέα, ἁπλῶς καὶ μόνο διανθισμένη, μὲ ἔντονο ἀντιγερμανισμό, ἀλλὰ μὲ διαβεβαιώσεις ὅτι θὰ παραμείνει ἡ χώρα μας στὴν Εὐρωζώνη –τὸ πῶς συμιβάζοται τὰ δύο αὐτά, μόνο ὁ ἴδιος τὸ καταλαβαίνει, διότι ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων εἶναι ὁ κινητήριος μοχλὸς τῆς Εὐρωζώνης- καὶ μὲ ἀναφορὲς στὴν κρίση τοῦ 1929 τῆς Ἀμερικῆς. Τίποτε νέο.

Ἑτέρων ἀποδείξωσι κακίους

Μενεκλείδας, παρὰ τὴν συμμετοχή του στὴν ὁμάδα ἀνατροπῆς ῆς τυραννίας, ἐξελίχθηκε σὲ συκοφάντη τοῦ Ἐπαμεινώνδου καὶ τοῦ Πελοπίδου· τοὺς κατηγόρησε στοὺς Θηβαίους, ἀλλὰ ἔχασε. «Καὶ κοινὴν τινα τοῦ φθόνου παραμυθίαν ἔχοντος»· εἶχε τὸν φθόνο ὡς βάση τῆς συγκρούσεως. «Ἂν ὧν αὐτοὶ μὴ δύνανται βελτίους φανῆναι»· σὲ ὅσα δὲν δύνανται αὐτοὶ ἐμφανισθῆναι καλύτεροι. «Τούτους ἁμῶς γέ πως ἑτέρων ἀποδείξωσι κακίους»· ἐκείνους ὅσοι δὲν μποροῦν νὰ ἀποδειχθοῦν καλύτεροι τῶν ἄλλων. «Πολὺς ἦν πρὸς τὸν δῆμον αὔξων τὰ τοῦ Χάρωνος ἔργα»· κι ἐπιχειροῦσαν  μὲ κάθε τρόπο τὰ ἐγκώμια πρὸς τὰ  ἔργα τοῦ Χάρωνος. «Καὶ τὰς στρατηγίας τὰς ἐκείνου καὶ τὰς νίκας ἐγκωμιάζων»· καὶ τὶς ἀρχηγίες τους καὶ τὶς νίκες του έγκωμιάζων. «Τῆς δὲ πρὸς Πλαταιὰς ἱππομαχίας»· γιὰ δὲ τὴν ἱππομαχία στὶς Πλαταιές. «Ἣν πρὸ τῶν Λευκτρικῶν ἐνίκησαν ἡγουμένῳ Χάρωνος»· στὴν ὁποία ἐνίκησαν πρὶν τὰ Λευκτρικά, μὲ ἀρχηγὸ τὸν Χάρωνα.

Ἀπόηχος ἑορτῶν Βερολίνου

Ὁ ἑορτασμὸς τῆς πεντηκονταετίιδοςς τῆς συνθήκης φιλίας Γαλλίας καὶ Γερμανίας στὸ Βερολίνο συνοδεύθηκε κι ἀπ’ τὶς διαβεβαιώσεις τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ὅτι θὰ ἀναληφθοῦν οἱ ἀναγκαῖες πρωτοβουλίες γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως τῆς Εὐρωζώνης· ἡ ἑνιαία ἀγορὰ βρίσκεται στὶς καλύτερες στιγμὲς τῆς δεκαετοῦς ζωῆς της, ἔχει ἀντιμετωπίσει ἐπιτυχῶς τὴν κρίση χρέους τῶν νοτίων χωρῶν της, ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς γερμανικῆς οἰκονομίας εἶναι ἰσχυρή, ἐνῶ παραμένει συμπληρωματικὴ πρὸς ἐκείνη τῶν ἀναδυομένων χωρῶν. Ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς ἔχουν ἀποδυναμωθεῖ πλήρως στὸ ἐσωτερικό της οἱ Εὐρωσκεπτικιστές, ἐνῶ καὶ οἱ πρώην κομμουνιστὲς ἐπιδιώκουν τὴν ἔνταξη στὴν Εὐρωζώνη· ἡ Βρεταννία ἀπὸ τὸν δεύτερο πόλο τῆς Εὐρώπης ἐξέπεσε σὲ δευτερεύοντα ἂν ὄχι ἀμελητέο παράγοντα. Οἱ ἀπειλὲς γιὰ ἔξοδό της ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δὲν μετροῦν πλέον, ἐνῶ τὸ Σίτυ, τὸ βαρὺ πυροβολικό της ἄλλοτε, συρρικνώνεται σταδιακὰ σὲ ἀγορὰ κεφαλαίου δευτέρας τάξεως.

Ἰσραήλ, ἀλλαγὴ δυναμικῆς

Οἱ ἐκλογὲς ἔχουν ἀλλάξει τὴν πολιτικὴ δυναμικὴ τοῦ Ἰσραήλ, καθὼς ὁ συνασπισμὸς τοῦ Βενιαμὶν Νετανιάχου, ἦρθε πρῶτο κόμμα, ἀλλὰ μὲ 31 ἀπὸ 42 ἕδρες στὴ Βουλή, ἐνῶ αὐξήθηκε ἡ δύναμη τῶν κεντρώων κομμάτων· γιὰ νὰ παραμείνει στὴ θέση του ὁ πρωθυπουργὸς χρειάζεται νὰ κάνει ἀρκετὲς παραχωρήσεις στὸ πρόγραμμα του κι ἴσως νὰ ἀφήσει τοὺς ἀκροδεξιοὺς συνεταίρους του, ἂν αὐτὸ εἶναι δυνατό. Εἶχε προκηρύξει τὶς ἐκλογὲς πρὸ τριμήνου, μὲ τὶς προβλέψεις ὅτι θὰ εἶναι περίπατος γιὰ τὸ κόμμα του, ὁπότε ἐπιχείρησε καὶ τὶς ἀεροπορικὲς ἐπιδρομὲς στὴ Γάζα, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἐθνικιστικοῦ προσωπείου του· στὶς ἐπιδρομὲς ὑποχώρησε ἀτάκτως, ἀλλὰ οἱ ἐξαγγελίες γιὰ νέους οἰκισμοὺς στὴ Δυτικὴ ὄχθη, ἐνόχλησαν ἀρκετὰ τὴν εἰρηνόφιλη κοινὴ γνώμη τῆς χώρας, ἡ ὁποία καὶ ἀντέδρασε στὴν κάλπη. Τὰ ὑπὲρ τῆς εἰρήνης μὲ τοὺς Παλαιστινίους κόμματα ἔχουν τὴν πλειοψηφία στὴν Κνεσέτ, σὲ ἄλλα θέματα διαφωνοῦν.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, κυρίως λόγῳ τῆς ἀβεβαιότητος γιὰ τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς Ἀμερικῆς· τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,3348 δολλάρια καὶ 118, 1900 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1692,25, καὶ πετρέλαιο, 112,63. Ἡ ἀπειλὴ τοῦ Βρεταννοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ δημοψήφισμα, γιὰ τὴν συμμετοχὴ τῆς χώρας του στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, δὲν ἐπηρέασε καθόλου τὶς ἀγορές, καθὼς οἱ ἐπενδυτὲς δὲν δίδουν οὐδεμία σημασία στὴν ἔξοδο τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν ΕΕ· ἡ περιφρόνηση εἶναι χειρότερη κι ἀπ’ τὴν ὕβρι καὶ δείχνει τὴν ἀπουσία οἱασδήποτε ἐπιρροῆς τοῦ Λονδίνου στὴν γηραιὰ ἤπειρο. Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως στὴν Ἀλγερία καὶ ἡ προώθηση τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων στὸ Μαλί, μὲ τὴν βοήθεια τῶν Γάλλων, σημαίνουν ὅτι ἐλέγχθηκαν οἱ ἐπιπτώσεις τους στὴν διεθνῆ οἰκονομία· πολλοὶ παράγοντες πιστεύουν ὅτι τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα στὸ Ἰσραὴλ ὑποχρεώνει τὴν χώρα σὲ διαλλακτικὴ στάση ἀπέναντι στοὺς Παλαιστινίους καὶ σὲ εἰρηνευτικὸ διάλογο.

Κάμερον, δημοψήφισμα 2015

Στὴ διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος, μὲ ἐρώτημα, «ναὶ ἢ ὄχι», θὰ προχωρήσει ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργὸς μετὰ τὸ τέλος τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὡς πρὸς τοὺς ὅρους παραμονῆς τῆς χώρας του σὲ αὐτήν· στὶς Βρυξέλλες σχολίασαν μὲ εἰρωνικὰ μειδιάματα τὶς ἐξαγγελίες τοῦ Νταίηβιντ Κάμερον, διότι δὲν εἶναι διατεθειμένοι γιὰ οἱαδήποτε παραχώρηση. Ἡ Εὐρώπη, ὑπογράμμιζαν δὲν εἶναι, ἂ λὰ κάρτ . Ἄλλωστε ἄφησε κι ἕνα παράθυρο ἀνοικτὸ ὁ πρωθυπουργός, τὸ δημοψήφισμα θὰ γίνει, τὸ 2015, «ἐφ’ ὅσον κερδίσει τὶς ἑπομένες ἐκλογές», ὁπότε, ἐὰν τὶς χάσει, θὰ ἀποφασίσει ὁ διάδοχός του· τὴν ἀμηχανία καὶ τὴν ἀβουλία τοῦ Λονδίνου ἀποπνέουν οἱ θέσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ του. Ἕνα πρᾶγμα θεωρεῖται δεδομένο στὴν Εὐρώπη, ἡ ἐνίσχυση τῆς θέσεως τῆς Εὐρωζώνης καὶ τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος.

Boeing787, ἐπιθεωρήσεις

Οἱ ἐπιθεωρήσεις τῶν μεγαθηρίων Boeing787 ἔχουν ἀρχίσει στὴν Ἰαπωνία κι ἔχουν ἐντοπίσει τὴν βλάβη στὴν μπαταρία· πρόκειται γιὰ εἰδικὴ μπαταρία, μικροῦ βάρους καὶ πολλαπλῶν χρήσεων, τὴν ὁποία κατασκεύασε ἡ ἰαπωνικὴ ἑταιρεία Yuasa, σὲ συνεγασία μὲ τὴν γαλλική, «Θαλῆς», πρωτοπόρο στὴν ἀεροναυπηγική. Ἤδη Γάλλοι τεχνικοὶ ἔφθασαν στὸ Τόκυο γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὸν ἔλεγχο τῶν μπαταριῶν· ὁ ἔλεγχος προβλέπεται ὅτι θὰ διαρκέσει ἴσως μῆνες, πρὶν λάβει τὸ σκάφος καὶ πάλι τὴν ἄδεια πτήσεως ἀπ’ τὶς ἁρμόδιες ἀμερικανικὲς ἀρχές. Οἱ ζημίες στὴν Boeing εἶναι ἀνυπολόγιστες, διότι, ὄχι μόνο δὲν δίδονται νέες παραγγελίες, ἀλλὰ καὶ πολλὲς ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες κάνουν τὶς πρῶτες κρούσεις γιὰ τὴν ματαίωση ἀρκετῶν παλαιῶν· οἱ ἐπιπτώσεις στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία προβλέπονται χειρότερες, διότι ἡ ἀεροναυπηγικὴ εἶναι ἡ ἀτμομηχανή της.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.