Ἐντοπισμὸς τῶν ἐγκληματιῶν τῆς ΜΑΡΦΙΝ

Ἀστυνομία μετὰ ἀπὸ ἐξονυχιστικὲς ἔρευνες τριάκοντα καὶ μηνῶν ἐπέτυχε τὸν ἐντοπισμὸ δύο ἀπ’ τοὺς πρωτεργάτες τοῦ ἐμπρησμοῦ τῆς ΜΑΡΦΙΝ τὸν Μάϊο τοῦ 2010· αὔριο προσάγονται στὸν ἀνακριτὴ τὰ δύο πρόσωπα, ὅπου καὶ θὰ ἀπολογηθοῦν. Οἱ ἔρευνες ἦταν δύσκολες ὁπωσδήποτε, ἀλλὰ δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁλοκληρώθηκαν μὲ τὴν σημερινὴ κυβέρνηση· ἀξίζει ἔπαινος στοὺς ἀστυνομικούς, διότι ὁλοκλήρωσαν, ἔστω κι ἀργὰ τὴν ἔρευνα. Ἀντιθέτως τὸ πρόβλημα μὲ τοὺς τρομοκράτες προκαλεῖ· κρύβονται ὑποτίθεται κι ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς δικηγόρους τους, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀπειλῶν ἐναντίον ὅλων, μὲ τὴν χρησιμοποίηση τῆς διαδικτυακῆς πύλης τοῦ Πολυτεχνείου. Δὲν εἶναι ἄσχετα τὰ δύο γεγονότα, διότι τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα μεταξὺ τῶν δύο παρακρατικῶν μηχανισμῶν εἶναι γνωστὰ στὴ χώρα ἀπὸ τριακονταετίας.

Δῶρο, διεθνὴς ἀναγνώριση

Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐπισκέψεως τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Κατὰρ συνίσταται στὴν ἀναγνώριση τῆς χώρας μας ὡς διεθνοῦς ἐνδιαφέροντος γιὰ ἐπενδύσεις, μετὰ ἀπ’ τὴν τριετία τῆς πλήρους ἀπομονώσεως καὶ τῶν ὑπογείων ὑπονομεύσεων ἀπ’ τὴν οἰκογένεια· οἱ προσφορὲς ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς ἦταν πολλὲς καὶ πλήρως θεμελιωμένες. Ἀπομένει ἡ ἀξιοποίησή τους, δηλαδὴ ἡ ἄρση τῶν γραφειοκρατικῶν καὶ ἄλλων παρεμβάσεων προσωπικά ἀπ’ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ· οἱ μικρὲς συμφωνίες εἶναι πιὸ σημαντικὲς αὐτὴ τὴν ἐποχή, διότι σημαίνουν τὴν ἔναρξη τῶν ἔργων σὲ σύντομο χρόνο, μὲ τὶς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις τους. Ἤδη γενικεύεται ἡ ἀναγνώριση τῆς μεταστροφῆς τῶν ξένων πρὸς τὴν οἰκονομία μας καὶ μόνο ἡ ἐπιχώριος διαπλοκὴ συνεχίζει τὴν ὑπονόμευση, ἀναμενόμενο ἄλλωστε. Στὴν καθημερινότητα τὸ κέρδος εἶναι ἐμφανέστερο, μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς· σστρώματα αὐτὰ κρίνεται ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, δευτερευόντως στὰ μεγάλα ἔργα.

Λίστα Λαγκάρντ, ἀπεργίες

Οἱ ἐργασίες τῆς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς ἀποκαλύπτουν ἀπ’ τὴν πρώτη μέρα τὶς διασυνδέσεις τῶν ὑπουργῶν μὲ τὶς ἀποκρύψεις τῶν στοιχείων, ἐνῶ κορυφώνονται σήμερα οἱ ἀπεργίες· ἀπ’ τὴν Ἄνοιξη τοῦ 2010 γνώριζε ὁ τσάρος τὴν ὕπαρξή της καὶ τὴν παρέλαβε τὸν Σεπτέμβριο, ἐνῶ μᾶλλον ἦταν ἐνήμερος καὶ ὁ πρόεδρός του. Στὰ σκάνδαλα πολεμικοῦ ὑλικοῦ πολλὰ θὰ ἀποκαλυφθοῦν τὸν ἑπόμενο μῆνα, κατὰ τὴν ἀκροαματικὴ διαδικασία, ἐνῶ ἡ διαπλοκὴ συνεχίζει τὴν ἀπόκρυψη τῶν στοιχείων· ὁ πρωθυπουργὸς τῆς ἐποχῆς δὲν φαίνεται καθόλου ἄσχετος, ἂν καὶ προβάλλεται ἀπ’ τοὺς φραγκόδουλους ὡς ἐναλλακτικὴ λύση, χωρὶς διευκρινίζειν ἂν ἐννοοῦν στὸν Κορυδαλλὸ ἢ κάπου ἀλλοῦ. Ἡ ἀπειλὴ θεωρεῖται χειρότερη γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, διότι ἔρχεται μὲ τὶς διασυνδέσεις τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν ἄριστα τὶς ἐπιδόσεις τους ἐπὶ σοσιαλισμοῦ· ἔρχονται αὐτὰ μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς ἐπισκέψεως στὴν Ἀμερική. Ἡ κατακραυγὴ κατὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου γενικεύεται στοὺς ὀπαδούς.

Κατάρ, Κοινὸ Ταμεῖο ΜΜΕ

Ἡ συμφωνία γιὰ σύσταση Κοινοῦ Ταμείου τοῦ Κατὰρ καὶ τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ ἕνα δις εὐρὼ ἕκαστος, γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, εἶναι μᾶλλον ἡ πιὸ σημαντικὴ συμφωνία τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ πλούσιο ἐμιρᾶτο· ἀκολούθησαν καὶ ἄλλες γιὰ μεγάλες ἐπενδύσεις, ἀλλὰ μὲ μία διαφορά. Οἱ μικρομεσαῖες ἔχουν ὑψηλὸ πολλαπλασιαστή, δηλαδὴ γυρίζουν πολὺ γρήγορα τὰ χρήματά τους καὶ ἐπενεργοῦν στὴν ἀγορὰ πολλαπλάσιες φορὲς ἀπὸ ὅσα διατίθενται στὴν ἀρχή· ἡ σύλληψη εἶναι σωστὴ καὶ δείχνει ὅτι γνωρίζει ὁ πρωθυπουργὸς σὲ βάθος τὰ πραγματικὰ προβλήματα τῆς οἰκονομίας. Οἱ μικρομεσαῖοι δίδουν ἔμφαση στὶς πολλὲς δραστηριότητες, στὶς μικρὲς καὶ ζωογόνες, ἐνῶ οἱ μεγάλες ἔχουν, ἀπ’ τὴν φύση τους, χαμηλὴ κυκλοφορία τοῦ χρήματος.

Ἐπιστολὴ τῶν τρομοκρατῶν

Ἡ ἐπιστολὴ τῶν δύο τρομοκρατῶν στὴ δικαστήριο, μέσῳ τῶν δικηγόρων των, στὴ διεξαγόμενη δίκη, ἀποτελεῖ πρόκληση πρὸς τὴν ἔννομη πολιτεία καὶ πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό· οἱ τροκοκράτες παραβίασαν τὴν ἄδεια τῆς φυλακῆς καὶ ζοῦν ἄνετα στὴ χώρα, μὲ τὴν κάλυψη τῶν φίλων τους καὶ τῶν νομικῶν τους συμβούλων, ἐνῶ διαθέτουν καὶ τὸ Idymedia τοῦ Πολυτεχνείου γιὰ τὴν προβολή τους. Εἶναι ἀπαράδεκτα αὐτὰ γιὰ τὴν δημοκρατική μας νομιμότητα καὶ κακῶς ἡ κυβέρνηση ἐπιτρέπει τὴν διατήρηση τῆς διαδικτυακῆς πύλης τοῦ Πολυτεχνείου ὡς ὄργανο στὴ διάθεση τῶν ὑπονομευτῶν τῆς δημοκρατίας καὶ τῶν θεσμῶν· ἤδη ἔχει ἐκκαθαρίσει κάποια ὀχυρὰ τῶν κουκουλοφόρων, ἀλλὰ φαίνεται διστακτικὴ ἀπέναντι σὲ ἄλλα στὸ Πανεπιστήμιο καὶ Πολυτεχνεῖο.

Ἐπιβουλεύοντος δὲ πᾶσιν

Πελοπίδας, μετὰ τὴν νίκη στὰ Λεῦκτρα καὶ τὴν προσχώρηση ὁλοκλήρου τῆς Πελοποννήσου στὴν θηβαϊκὴ ἡγεμονία,  ἐστράφη πρὸς τὴν Θεσσαλία· ὁ Ἀλέξανδρος, τύραννος τῶν Φερῶν, καταπίεζε συστηματικὰ τὶς περισσότερες πόλεις της. «Ἐπεὶ δὲ Ἀλεξάδρου τοῦ Φερῶν τυράννου πολεμοῦντος μὲν ἐκ προδήλου πολλοῖς Θετταλῶν»· ἐπειδὴ δὲ ὁ Ἀλέξανδρος τύραννος τῶν Φερῶν πολεμοῦσε φανερὰ πολλοὺς Θεσσαλούς. «Ἐπιβουλεύοντος δὲ πᾶσιν, ἐπρέσβευσαν εἰς Θήβας αἱ πόλεις στρατηγὸν αἰτούμεναι καὶ δύναμιν»· τὶς ἐπιβουλεύονταν δὲ ὅλες, ἀπέστειλαν πρσβευτὲς στὴ Θήβα οἱ πόλεις ζητώντας στρατηγὸ καὶ δύναμη. «Ὁρῶν ὁ Πελοπίδας τὸν Ἐπαμειώνδα τὰς ἐν Πελοποννήσῳ πράξεις διοικεῖν»· βλέπων ὁ Πελοπίδας ὅτι ὁ Ἐπαμεινώνδας ἀσχολεῖται μὲ τὰ προβλήματα τῆς Πελοποννήσου. «Αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπέδωκε καὶ προσένειμε τοῖς Θεσσαλοῖς»· αὐτὸς προσέφερε τὸν ἑαυτό του στοὺς Θεσσαλούς. Ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε δολοφονήσει τὸν Ἰάσωνα· αὐτὸς εἶχε συγκεντρώσει μεγάλη δύναμη στὶς Φέρες, τὸ Βελεστῖνο, κι ἑτοιμαζόταν γιὰ ἐκστρατεία κατὰ τῶν Περσῶν.

Γαλλία, γάμος ὁμοφυλοφίλων

Ἡ ἐπεξεργασία τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων ἄρχισε στὴ Γαλλικὴ Ἐθνοσυνέλευση, ἐν μέσῳ σκληρῶν ἀντιπαραθέσεων τῆς σοσιαλιστικῆς πλειοψηφίας καὶ τῆς συντηρητικῆς ἀντιπολιτεύσεως· ἔχει μετατραπεῖ στὸ μεῖζον πολιτικὸ θέμα στὸ Παρίσι. Οἱ Σοσιαλιστὲς ὑποστηρίζουν τὴν ἐλευθερία στὸ γάμο ὅλων καὶ στὴν υἱοθέτηση παιδιῶν, ἀλλὰ δὲν καθιερώνουν… καὶ τὴν γέννηση τῶν παιδιῶν ἀπὸ ὅλους· οἱ Συντηρητικοὶ ἀντιτάσσουν τὴν φύση στὴ γέννηση καὶ ὅτι, «τὸ παιδὶ δὲν εἶναι ἀντικείμενο», ἐνῶ μερικοὶ εἰρωνικὰ πιέζουν τοὺς ἀντιπάλους τους νὰ ζητήσουν καὶ τὴν καθιέρωση τῆς πολυγαμίας, ἀμφοτέρων τῶν φύλων, γιὰ νὰ μὴν καταπιέζονται κάποιοι… πάλι. Τὸ θέμα κρίνεται καὶ στὶς διαδηλώσεις στοὺς δρόμους, ἀλλὰ ἐκεῖ οἱ προοδευτικοὶ χάνουν κατὰ κράτος, διότι ἡ προσέλευση στὶς διαδηλώσεις τῶν ὑπὲρ τοῦ φυσικοῦ γάμου εἶναι πολλαπλάσια· οἱ πιέσεις τῆς κοινῆς γνώμης εἶναι ἰσχυρότατες, ὅπως  τὶς ἀντιμετωπίζουν πολλοὶ βουλευτὲς τῆς ἐπαρχίας περισσότερο μὲ τοὺς ψηφοφόρους τους.

Πρόστιμο ΒΡ γιὰ ρύπανση

Στὴν ἐκδίκαση τῆ ρυπάνσεως τοῦ Κόλπου τοῦ Μεξικοῦ, ἀπ’ τὴν βλάβη σὲ πλατφόρμα ἀντλήσεως πετρελαίου τὸ 2010, ὁ δικαστὴς ἐπέβαλε στὴν ἀγγλικὴ ἑταιρεία ΒΡ πρόστιμο μαμοὺθ 4 δις δολλάρια· ἡ ἀπόφαση θεωρεῖται τελεσίδικη κι ὁ πετρελαϊκὸς κολοσσός θὰ τὴν πληρώσει, διότι δὲν εἶχε λάβει τὰ ἀπαραίτητα προληπτικὰ μέτρα κι εἶχε καθυστερήσει ἀρκετὰ στὴν παρέμβασή του γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς διαχύσεως τῆς ρυπάνσεως. Ἡ ὑπόθεση θεωρεῖται δεδικασμένο πλέον παγκοσμίως καὶ γιὰ ἄλλες περιπτώσεις μολύνσεως τοῦ περιβάλλοντος· οἱ ἑταιρεῖες πετρελαίου καταλαβαίνουν ὅτι δὲν εἶναι ἀνεξέλεγκτες στὴ δράση τους. Στὶς τράπεζες, ἡ Ἐπιτροπὴ Κεφαλαιαγορᾶς τοῦ Χρηματιστηρίου τῆς Νέας Ὑόρκης ἀνακοινώνει νέο πρόστιμο 800 ἑκατομμυρίων δολλαρίων στὴν μεγαλύτερη ἀγγλικὴ τράπεζα, τὴν Royal Bank of Scotland, γιὰ παραπλάνηση τῶν πελατῶν της στὴν ὑπόθεση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων· δὲν ἔχουν τέλος οἱ ἀνακρίσεις γιὰ τὸ πρὸ πενταετίας σκάνδαλο καὶ τὴν συνακόλουθη οἰκονομικὴ κρίση.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐλαφρῶς πτωτικὲς στὴ Δύση καὶ ἀνοδικὲς στὴ Σαγκάη μόνο· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3543 δολλάρια καὶ 123,5950 γιέν, ἐνῶ ἐλαφρὰ ἄνοδο παρουσίασαν ὁ χρυσός, 1662,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 115,03. Ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν πρὸς τὴν Εὐρωζώνη φαίνεται ἀπ’ τὴν ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων δανεισμοῦ τῆς Ἰταλίας, στὰ 4,17% τὰ δεκαετῆ καὶ 2,94% τὰ πενταετῆ, δηλαδὴ προσεγγίζουν πλέον τὰ ὁμαλὰ ἐπίπεδα, παρὰ τὴν προεκλογικὴ περίοδο στὴν ὁποία βρίσκεται ἡ χώρα· ἀνάλογη εἶναι ἡ ὑποχώρηση στὴν Ἱσπανία καὶ Πορτογαλία, ἐνῶ ἡ Γερμανία, οἱ ἰσχυρὲς χῶρες τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὰ ταμεῖα δανείζονται μὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια. Ἡ δυστοκία στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς, κατὰ τοὺς ἔγκυρους ἀναλυτές, δὲν ὀφείλεται μόνο στὴν ἀναμονὴ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ νέου ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ἀπ’ τὴν Γερουσία, ἀλλὰ καὶ στὶς δυσκολίες τῆς συνεννοήσεως μὲ τοὺς παράγοντες τῆς Γουὼλ Στρήτ.

Μαλί, ἀνακατάληψη Κιντὰλ

ἀνακατάληψη τοῦ Κιντάλ, στὰ βορειοανατολικὰ τοῦ Μαλί, δὲν ἦταν δύσκολη ὑποθεση γιὰ τὶς γαλλικὲς καὶ κυβερνητικὲς δυνάμεις· οἱ Ἰσλαμιστὲς ἔχουν χάσει ὅλες τὶς μεγάλες πόλεις, ἀλλὰ διατηροῦν τὰ κρησφύγετά τους στὴν ἔρημο, ἀπὸ ὅπου κι εἶναι δυσχερὴς ὁ ἐκτοπισμός τους. Ἤδη οἱ γειτονικὲς ἀφρικανικὲς χῶρες ἀποστέλλουν 8000 στρατιῶτες, γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς τάξεως, ἐνῶ Εὐρωπαῖοι ἐκπαιδευτὲς ἀναλαμβάνουν τὴν ἀνασυγκρότηση τοῦ στρατοῦ τοῦ Μαλὶ κι ὁ Ὀργανισμὸς Ἀφρικανικῆς Ἑνώσεως διέθεσε 455 ἑκατομμύρια δολλάρια, ὡς βοήθεια πρὸς τὴν χώρα· ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐνέκριναν ἐπίσης τὴν παροχὴ βοηθείας. Ὅλοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς διαχύσεως τῶν ἰσλαμικῶν καθεστώτων στὴ Δυτικὴ Ἀφρική, μὲ ἄμεση ἀπειλὴ πλέον σὲ ὁλόκληρη τὴν μαύρη ἤπειρο. Τὰ πρῶτα βήματα εἶναι ἐπιτυχῆ.

Βερολίνο, ἐπίσκεψη Μόρσι

Στὸ Βερολίνο βρέθηκε ὁ Μωχάμεντ Μόρσι, γιὰ συνάντηση μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ κι ἀμέσως μετὰ ἐπέστρέψε στὸ Καΐρο, ματαιώνων τὴν ἐπίσκεψη στὸ Παρίσι, λόγῳ τῆς κρισίμου καταστάσεως στὴ χώρα του· ἡ Γερμανία ἐπιβεβαιώνει τὸν κυρίαρχο ρόλο της στὴν Εὐρωζώνη, διότι ἀπὸ αὐτὴν ζητάει στήριξη ὁ Αἰγύπτιος πρόεδρος. Στὴ Αἴγυπτο ἡ κατάσταση παραμένει ἔκρυθμη, ἐνῶ ὁ στρατὸς προβάλλει τὴν ἀνάδειξή του σὲ ρυθμιστικὸ παράγοντα· στὴν πλατεῖα Ταχρίρ ἄλλα δύο ἄτομα σκοτώθηκαν στὶς συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία, ἐνῶ καὶ στὶς ἄλλες πόλεις συνεχίζεται ἡ ἀναταραχή. Στὴν Συρία ἀνακαλύφθηκε κοινὸς τάφος μὲ 71 πτώματα, ἐνῶ ἡ σύσκεψη τῶν δωρητῶν χωρῶν ἐξασφάλισε 1,2 δις δολλάρια γιὰ ἄμεση βοήθεια κι ἀνοικοδόμηση τῆς χώρας· ἡ Μόσχα ἐπιμένει στὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ἐξεύρεση λύσεως.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.