Τρομοκρατία καὶ ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις

Τὰ εὐρήματα γιὰ τὴν ὀργάνωση τῶν τρομοκρατῶν ἀποδεικνύουν ὅτι πρόκειται γιὰ νέα παραλλαγή, μετάλλαξη τῆς προγούμενης μεταδικτατορικῆς ἐποχῆς• γιὰ ὅσους ἔχουν μελετήσει σὲ βάθος τὶς ἐκδηλώσεις του καταλαβαίνουν ὅτι ἔχουν τὶς ἴδιες ρίζες: Αὐστηρὴ ὀργάνωση καὶ ἐκγύμανση, πέραν τῶν δυνατοτήτων τῶν ὅποιων νεαρῶν, ἀπὸ ὅσο πλούσια οἰκογένεια κι ἂν προέρχονται• ἄνεση κινήσεων καὶ πλήρη ἐπίγνωση μυστικῶν τὰ ὁποῖα ὄμως διεκόπησαν μόνο μὲ τὴν σημερινὴ κυβέρνηση καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν• εὐρύτατο δίκτυο ἐπαφῶν καὶ ἐντοπισμοῦ τῶν στόχων, τὰ ὁποῖα μόνο οἱ σχέσεις μὲ τὸν ὑπόκοσμο, ἀπὸ ὅπου προμηθεύονται καὶ τὰ ὅπλα, καὶ τὶς διακλαδώσεις του στοὺς χούλιγκανς τῶν γηπέδων μποροῦν νὰ ἐξασφαλίσουν. Ἑπομένως τὸ πρόβλημα εἶναι οἱ διασυνδέσεις κι ὄχι ὁ ρόλος τῶν ἀνάλαφρων μαμάδων.

Ἀναγνώριση νέας πολιτικῆς

Ἡ πεποίθηση γιὰ ἀλλαγὴ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς στὴν χώρα θεωρεῖται δεδομένη πλέον ἀπὸ ὅλους, ἐνῶ ἡ Εὐρώπη, μὲ τὴν παραχώρηση σαφῶν διευκολύνσεων, πρωτοστατεῖ στὴν ὑποστήριξη τῆς κυβερνήσεως πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση• ὁ πρωθυπουργὸς ἔχει ὑπογραμμίσει, κατὰ κόρο μάλιστα, ὅτι τὸ κλειδὶ βρίσκεται στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας περισσότερο καὶ λιγώτερο στὴν θεωρητικὴ ἐπεξεργασία τοῦ θέματος. Ἔτσι καὶ μὲ ὄργανο τὶς ἁπλουστεύσεις στὶς διαδικασίες γιὰ ἐκταμίευση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων τὸ βάρος ρίπτεται στὴν ταχύτατη ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ δευτερευόντως στὰ ἀναπτυξιακὰ προγράμματα• στὸ βαθμὸ τῆς ἐπανεκκινήσεως αὐξάνονται τὰ δημόσια ἔσοδα κι ἑπομένως ἡ ἐκπλήρωση τῶν δεσμεύσεών μας. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ διαπλοκὴ προβάλλει τὸ λάθος τοῦ ΔΝΤ, χωρὶς τὶς προεκτάσεις γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας• οἱ ἑπόμενοι μῆνες εἶναι οἱ κρίσιμοι. Τὰ σχέδια γιὰ τοὺς νόμους περὶ ἀπεργιῶν ἀποτελοῦν μᾶλλον ἀσκήσεις ἐπὶ χάρτου, παρὰ προοπτικὴ ἐφαρμογή τους.

Ἀτλαντικὸς προσανατολισμὸς

Τὸν ἀτλαντικὸ προσανατολισμό του προβάλλει εὐθαρσῶς ὁ Ναπολεοντίσκος, ὡς στρατηγική του ἐπιλογή, μετὰ τὴν ἀποτυχία τῶν τελευταίων κινήσεών του στὰ ἀπεργιακὰ καὶ στὰ τρομοκρατικά• ἡ ἐπίσκεψη στὴν Ἀμερικὴ ἀποδεικνύεται ὅτι ἦταν ἀποτέλεσμα τῶν σοβαρῶν προεργασιῶν του καὶ τῆς ἀντιευρωπαϊκῆς πολιτικῆς του. Ὅσο μάλιστα ἀποδυναμώνεται τὸ ἀπεργιακὸ κύμα -καθὼς καὶ οἱ ἀγρότες δὲν φαίνονται διατεθειμένοι γιὰ μετωπικὴ ἀναμέτρηση μὲ τὴν κυβέρνηση-, ἡ ἡγετικὴ ὁμάδα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπενδύει στὶς ἐξαρτήσεις της ἀπὸ τὰ ἀμερικανικὰ κέντρα ἐξουσίας καὶ στὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία• ἡ διαπλοκὴ μάλιστα τὸ θεωρεῖ δεδομένο, παρὰ τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικό του. Θυμίζουν αὐτὰ τὰ ἐγκώμιά της ὑπὲρ τοῦ Μνημονίου πρὸ τριετίας καὶ τὴν πολεμική της κατὰ τῆς κριτικῆς τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ• τὸ συμπέρασμα εἶναι εὔκολο, οἱ ὑπόγειες δεσμεύσεις καθορίζουν τὴν πολιτικὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου, σὲ ἀπόλυτο βαθμό, ἐνῶ γνωρίζει ἄριστα τὰ ἀντιαμερικανικὰ αἰσθήματα τῶν Ἑλλήνων σὲ ὅλα τὰ στρώματα.

Ἐπιτυχία τοῦ πρωθυπουργοῦ

Ἡ ἐξασφάλιση 18,3 δις εὐρὼ γιὰ τὴν χώρα μας στὸν προϋπολογισμὸ 2014-2020 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως εἶναι ἐπιτυχία τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ἐπιτελείου του• ὅταν ὁ προϋπολογισμὸς μειώθηκε κατὰ 10% περίπου κι ὅλα τὰ κονδύλια περιεκόπησαν, ἡ ἐξαίρεση τῆς Ἑλλάδος δὲν ἦταν τυχαῖα. Ὁπωσδήποτε ἀναγνωρίζουν οἱ μεγάλοι τῆς Εὐρωζώνης τὴν τετραετῆ ὕφεση τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐπιτυχίες τῆς κυβερνήσεως στὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοσιονομικῆς ἰσορροπίας καὶ στὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων• οἱ ἐπιτυχίες φέρουν τὴν προσωπικὴ σφραγίδα τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τῶν καλῶν σχέσεών του μὲ ὅλους τοὺς ἡγέτες καὶ πολὺ περισσότερο μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ. Ὁ ἱστορικὸς ρόλος τῆς Ἑλλάδος μέτρησε σὲ μεγάλο βαθμό.

Ἔκθεση γιὰ βασανιστήρια

Ἡ ἔκθεση γιὰ τοὺς τραυματισμοὺς στοὺς συλληφθέντες τρομοκράτες ἀπέδειξε ὅτι, αὐτοὶ προκλήθηκαν ἀπ’ τὴν πάλη τους μὲ τοὺς ἀστυνομικοὺς τὴν ὥρα τῆς συλλήψεώς τους, ὅταν ἀρνήθηκαν νὰ παραδοθοῦν κι ἀπειλοῦσαν τοὺς ἀστυνομικούς, ὅτι, «δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν ἐξουσία τους»• οἱ αὐτόπτες μάρτυρες καταθέτουν ὅτι κυλίσθηκαν συμπλεκόμενοι στὸ τσιμέντο, μέχρι νὰ τοὺς περάσουν τὶς χειροπέδες, ἐνῶ ὁ τέταρτος ποὺ παραδόθηκε κανονικὰ δὲν φέρει τραυματισμούς. Γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὴν Διεθνῆ Ἀμνηστία εἶναι κόλαφος ἡ ἔκθεση• ὁ πρῶτος ψέλλισε μερικὰ γελοῖα πράγματα, ἀποδεικνῦον τὴν νοοτροπία τῶν ἡγετῶν του• ἡ δεύτερη ἐσιώπησε. Πρὶν λοιπὸν ἀσχοληθεῖ καὶ πάλι μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἂς στρέψει τὴν προσοχή της λιγάκι καὶ στὰ συμβαίνοντα στὴν Ἀμερική.

Ἐπιφανῆναι τοῖς πράγμασιν

Ὁ Πελοπίδας ἐπέστρεψε στὴ Θεσσαλία, ἐπειδὴ ὁ τύραννος τῶν Φερῶν Ἀλέξανδρος ἄρχισε πάλιν προκαλεῖν ἀναταραχὰς εἰς τὰς πόλεις της• ἀναχώρησε μόνο μὲ τὸν Ἰσμηνία, χωρὶς θηβαϊκὸ στρατό. «Ἐν τούτῳ δὲ πάλιν τῶν κατὰ Μακεδονίαν ταραττομένων»• ἐν τῷ μεταξὺ προκλήθηκαν ταραχὲς πάλι στὴ Μακεδονία. «(Ὁ γὰρ Πτολεμαῖος ἀνῃρήκει τὸν βασιλέα καὶ τὴν ἀρχὴν κατέσχεν»• διότι ὁ Πτολεμαῖος σκότωσε τὸν βασιλέα Ἀλέξανδρο καὶ κατέλαβε τὴν ἐξουσία. «Οἱ δὲ φίλοι τοῦ τεθνηκότος ἐκάλουν τὸν Πελοπίδαν»• καὶ οἱ φίλοι τοῦ φονευθέντος καλοῦσαν τὸν Πελοπίδα). «Βουλόμενος μὲν ἐπιφανῆναι τοῖς πράγμασιν, ἰδίους δὲ στρατιώτας οὐκ ἔχων»• ἐπειδὴ ἐβούλετο τακτοποιῆσαι τὰ πράγματα, ἐνῶ δὲν εἶχε δικούς τους στρατιῶτες. «Μισθοφόρους τινὰς αὐτόθεν προσλαβόμενος μετὰ τούτων εὐθὺς ἐβάδιζεν ἐπὶ τὸν Πτολεμαῖον»• κάποιους μισθοφόρους προσέλαβε ἀπ’ τὴ Θεσσαλία καὶ μὲ αὐτοὺς προχώρησε κατὰ τοῦ Πτολεμαίου. Φάνηκε τολμηρὸς ἀλλὰ ἀπερίσκεπτος ὁ Πελοπίδας, διότι δὲν εἶχε δικό του στρατό.

Ὑποχώρηση εὐρωπαϊκῆς ἰδέας

Ἡ συμφωνία τοῦ Εὐρωσυμβουλίου, γιὰ μείωση τοῦ προϋπολογισμοῦ κατὰ 10%, χαρακτηρίσθηκε ὡς νίκη τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό της, ὡς ἀναγκαῖος συμβιβασμὸς ἀπ’ τὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα, ὡς κακὸς οἰωνὸς ἀπ’ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ καὶ ὡς ἀπαράδεκτη ἀπ’ τὶς μεγάλες ὁμάδες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου• ὁπωσδήποτε ἀποτελεῖ σαφέστατη ὑποχώρηση τῆς εὐρωπαϊκῆς ἰδέας, διότι, «δὲν προωθεῖται ἡ πολιτικὴ ἕνωση χωρὶς χρήματα», ὅπως ὑπογράμμισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Ἡ ἔγκρισή του ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο θεωρεῖται προβληματική, διότι δύσκολα πολὺ θὰ ὑποκύψουν οἱ εὐρωβουλευτὲς στὶς πιέσεις τῶν κυβερνήσεών τους, ἂν εἶναι οὐσιαστικὲς αὐτές• ἡ οὐσία εἶναι ὅτι οἱ ἐπιπτώσεις της στὴν Εὐρωζώνη μετροῦν περισσότερο. Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ Εὐρωζώνη ἔχουν τὸν ἴδιο προϋπολογισμό, ὁπότε ὁ ἀντίκτυπος εἶναι ἀρνητικὸς στὸ εὐρώ, τὸ ὁποῖο τρέφεται ἀπ’ τὴν πολιτικὴ στήριξή του• ὁπότε ἡ Εὐρωζώνη στρέφεται στὴν ἐνίσχυση τῶν νομισματικῶν κυρίως θεσμῶν της ὡς ἀναγκαία ἀντιστάθμισή της.

Ἑορτασμοί, Κίνας, Ἰνδιῶν

Τὶς μεγάλες ἑορτές τους γιόρτασαν οἱ πολυπληθέστερες χῶρες τῆς ὑφηλίου καὶ οἱ μεγαλύτερες τῆς Ἀσίας• ἀποδεικνύουν ἀμφότερες ὅτι σέβονται καὶ τιμοῦν τὶς θρησκευτικὲς καὶ πολιτικές τους παραδόσεις. Στὴν Κίνα γιορτάσθηκε ἡ βουδιστικὴ Πρωτοχρονιά, μὲ τὴν νέα σελήνη τοῦ Φεβουαρίου καὶ ἐκτιμᾶται ὅτι διακόσια ἑκατομμύρια Κινέζοι μετακινήθηκαν γιὰ νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὶς οἰκογένειές τους, ὅπως τὸ ἐπιβάλλει ἡ παράδοση• σὲ ὅλες τὶς πόλεις, ἀπ’ τὸ Πεκῖνο μέχρι τὴν μικρότερη, ἔχουν ὀργανωθεῖ εἰδικὲς ἐκδηλώσεις κι ἔχουν φωταγωγηθεῖ καὶ στολισθεῖ τὰ κέντρα τους. Ἡ ἡγεσία τῆς χώρας, μὲ πρῶτον τὸν Ξὶ Τζίπινγκ, συμμετεῖχαν σὲ διάφορες ἐκδηλώσεις• οἱ πολικὲς θερμοκρασίες δὲν ἐμπόδισαν τοὺς Κινέζους στοὺς ἑορτασμούς, ἐνῶ φαίνεται ὅτι ἔχουν ξεχάσει ἐντελῶς τὴν κομμουνιστικὴ περίοδο τῆς ἱστορίας τους. Στὶς Ἰνδίες ὑπολογίζεται ὅτι ἑκατὸ ἑκατομμύρια μεταβαίνουν στὸν ποταμὸ Γάγγη, γιὰ νὰ βαπτισθοῦν καὶ νὰ ἐξαγνισθοῦν ἀπ’ τὶς ἁμαρτίες τους• ἀμέτρητα πλήθη συρρέουν.

Κακοκαιρία στὴν Ἀμερικὴ

Ἡ πρωτοφανὴς στὴν ἱστορία της κακοκαιρία τῶν βορειοανατολικῶν πολιτειῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν προκάλεσε ἑπτὰ νεκρούς, διακοπὴ τῆς ἠλεκτροδοτήσεως σὲ ἑπτακόσιες χιλιάδες οἰκοκυριὰ καὶ τῶν περισσοτέρων πτήσεων• Νέα Ὑόρκη, Κοννέκτικατ, Ρὸντ Ἄϊλαντ, Μασσαχουσσέτη καὶ Μέην ἔχουν ὑποστεῖ τὶς περισσότερες καταστροφές. Τὸ χιόνι ἔφθασε σὲ πολλὲς περιοχὲς τοὺς ἐνενῆντα πόντους καὶ οἱ κυβερνῆτες ἐκήρυξαν τὶς πολιτεῖες σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης, μὲ ἔκκληρη πρὸς τοὺς κατοίκους νὰ ἀποφεύγουν τὶς μετακινήσεις τους, ἐκτὸς ἀπ’ τὶς ἄκρως ἀπαραίτητες• οἱ οἰκονομικὲς ζημίες εἶναι ἀνυπολόγιστες, ἀλλὰ ἀπὸ σήμερα ἀναμένεται νὰ ἐπανέλθει ἡ ζωὴ στοὺς κανονικούς της ρυθμούς. Εἶναι ἡ δεύτερη φορὰ μέσα σὲ λίγους μῆνες ποὺ πλήττεται ἡ περιοχὴ ἀπὸ μεγάλες θεομηνίες, ὅταν εἶχε πληγεῖ ἀπ’ τὸν κυκλῶνα Σάντυ, τὸν χειρότερο στὴν ἱστορία της• οἱ σοβαρὲς ζημίες ἀπ’ τὸν κυκλῶνα εἶχαν ἀκόμη ἀποκατασταθεῖ καὶ ξέσπασε στὴν ἴδια περιοχὴ ἡ τωρινὴ κακοκαιρία. Νέα δοκιμασία αὐτή.

Κριτήριο, ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας

Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας τίθεται πλέον ὡς τὸ μοναδικὸ κριτήριο τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς, μετὰ τὴν ἔγκριση τοῦ προϋπολογισμοῦ ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο• ἡ ἐξασφάλιση τῶν 18,3 δις εὐρὼ γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀδιαμφισβήτητα ἐπιτυχία τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ αὐτὴ περνάει γρήγορα, ὅπως καὶ τὰ θαύματα. Τὸ κρίσιμο θέμα εἶναι ἡ ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων τῶν προηγουμένων προγραμμάτων, διότι ἡ κοινὴ γνώμη, μετὰ τὴν πανωλεθρία τῆς ἀντιπολιτεύσεως γιὰ τὸ θέμα τῶν βασανιστηρίων καὶ τὴν ἐκτόνωση τῶν ἀπεργιακῶν κινητοποιήσεων, μόνο γιὰ τὰ οἰκονομικὰ ἐνδιαφέρεται πλέον• ἡ προσοχὴ στρέφεται σὲ αὐτὰ σχεδὸν ἀποκλειστικά, διότι καὶ ἡ μείωση τῶν δημοσίων ἐσόδων τὸν Ἰανουάριο μετράει καὶ ὁ νέος ἔλεγχος δὲν εἶναι μακρυά. Οἱ ἔρευνες γιὰ τὰ σκάνδαλα ἀποβαίνουν ὑπὲρ τῆς κυβερνήσεως, ὅταν καὶ ἡ κωλισιεργία τῆς ὑστερικῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ προκαλεῖ γέλωτα στὴν κοινὴ γνώμη, ἐπειδὴ ἀποκαλύπτει σὲ ὅλους ὅτι πρόθεσή της εἶναι περισσότερο ἡ συγκάλυψη τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ, παρὰ ἡ διερεύνηση τῆς ἀλήθειας• φυσικὰ αὐτὰ συμπλέκονται μὲ τὰ ἄλλα σκάνδαλα καὶ μὲ τὴν ὑπόθεση τῆς ἀλλοιώσεως τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων, καθὼς φαίνεται ὅτι οἱ ἀντιδράσεις μερικῶν τῆς Εὐρωστατιστικῆς ἀποβλέπουν στὴν συγκάλυψη τῆς ἐνοχῆς των, ἐνῶ ἀντιμετωπίζουν καὶ ἀντιδράσεις ἀπὸ πολλοὺς Ἐπιτρόπους, μὲ πλήρη γνώση τοῦ θέματος.
Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας κρίνεται τώρα σὲ δύο ἐπίπεδα: πρῶτο εἶναι ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ μάλιστα σὲ κλάδους μὲ ὑψηλὸ πολλπλασιαστὴ γιὰ τὴν διάχυση τῆς ἀνακάμψεως σὲ ὅσο εὐρύτερη ἔκταση γίνεται• οἱ συμπληρωματικὲς ροὲς πρὸς τὴν ἀγορά, μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες, γίνεται κι εἶναι σημαντική, ἀλλὰ ὄχι καὶ καθοριστικὴ γιὰ τὴν ρευστότητα της. Ἡ ταχύτερη δυνατὴ ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν εἶναι ὁ μόνος τρόπος στὴν ἐποχή μας γιὰ τὴν διοχέτευση χρήματος στὴν οἰκονομία• ὅσο καθυστερεῖ ἡ ὁλοκλήρωσή της, ἢ ὅσο γίνεται μὲ ἡμίμετρα, τόσο ἀναβάλλεται ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Ὁπωσδήποτε ὁ πρωθυπουργὸς γνωρίζει ἄριστα τὶς συνέπειες τῆς καθυστερήσεως κι ἀποκλείεται ἐπιτρέψαι τὴν παράτασή της, διότι κινδυνεύει ὁλόκληρο τὸ ἔργο τῆς ὀκταμήνου προσπαθείας του• ἡ ἔμφαση δίδεται στὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τὸ ταχύτερο δυνατό, ὁπότε καὶ παίρνει ἀνάσα ἡ οἰκονομία, κατὰ τὴν δική του φρασεολογία. Οἱ ἀπαιτήσεις μερικῶν τραπεζιτῶν, οἱ πιέσεις τῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν συνοδοιπόρων τους τῆς ἀριστερᾶς εἶναι δεδομένες• ἑπομένως δὲν ἀποτελοῦν ἐμπόδιο στὴν κυβέρνηση, διότι ὑπηρετοῦν τὰ γνωστὰ κυκλώματα τῆς τριετίας, μὲ τὶς ἐπιδιώξεις τους γιὰ χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Ἀπ’ τὴν ἄλλη ἀποδεικνύονται ἀνεδαφικές, διότι οἱ ἀτλαντικοὶ ἐπικυρίαρχοί τους ἔχουν ἀλλάξει στάση, μᾶς ἀπευθύνουν πλέον ὕμνους ἀφειδῶς…
Ἡ ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων, μαζὶ μὲ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ τὴν προώθηση τῶν μεγάλων ἔργων, εἶναι τὸ δεύτερο ἐπίπεδο, μὲ βαθύτερες ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία• οἱ καθυστερήσεις αὐτῆς τῆς κυβερνήσεως δὲν εἶναι μεγάλες, ἀλλὰ φαίνονται σημαντικές, διότι στὴν ἀξιολόγησή τους μετρᾶνε καὶ οἱ ἀρνητικὲς ἐμπειρίες τῆς τριετίας. Πολλὰ μεσαῖα καὶ μικρὰ ἔργα, μὲ ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν ρευστότητα, ἔχουν ἀρχίσει κι ἤδη προσφέρουν τόνωση στὶς τοπικὲς οἰκονομίες, ἀπομένει ὅμως ἡ αἴσθηση τῆς ἐπαναλειτουργίας μερικῶν μεγάλων ἔργων, μὲ ἀντίκτυπο στὴν κοινὴ γνώμη• ὁ χρόνος στὴν ψυχολογία παίζει κυρίαρχο ρόλο. Στὶς ἀποκρατικοποιήσεις ἡ παρέμβαση τοῦ Μαξίμου μᾶλλον κρίνεται ἀπαραίτητη, διότι μερικές, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ἔχουν ἄμεση σχέση καὶ μὲ τὴν διακήρυξη τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης• ἡ παραφιλολογία τῆς διαπλοκῆς δίδει τὸν τόνο τῶν ἀντιδράσεων καὶ τῶν παρεμβάσεων τῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων. Τὸ πόσο μετρᾶνε αὐτὲς θὰ κριθεῖ ἀπ’ τὸ ἀποτέλεσμα. Πάντως ὁ πρωθυπουργὸς ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴ Μόσχα καὶ στὸ Πεκῖνο στὸ ἄμεσο μέλλον• ἡ ἀποκατάσταση τῶν στρατηγικῶν σχέσεων μὲ τὶς δυνάμεις αὐτές, ὅπως ἦταν ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ, ἐνισχύει τὸν ρόλο τῆς χώρας μας στὴν περιοχὴ καὶ θέτει τέλος στὴν ἀπομόνωση τῆς σοσιαλιστικῆς περιόδου. Ἡ ἔνταξή τους στὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ εἶναι αὐτονόητη, ὅπως φάνηκε κι ἀπ’ τὴν παραχώρηση οἰκοπέδων ἀπ’ τὴν Κύπρο στὴ γαλλικὴ TOTAL.
Ἡ πολιτικὴ σύλληψη τοῦ οἰκονομικοῦ μας προβλήματος κρίνεται τοὺς ἑπόμενους μῆνες• ἡ κυβέρνηση μὲ τὸν εὐρωπαϊκό της προσανατολισμὸ καὶ τὴν προσαρμογή μας στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ καὶ στὸν διεθνῆ ἀνταγωνισμὸ εἶναι ἀπ’ τὴν μία πλευρά• ἡ ἀντιπολίτευση, σύσσωμη σχεδόν, μὲ τὸν ἀντιευρωπαϊσμό της, τὴν ἐμμονή της στὴν οἰκονομικὴ ἰδεολογία τοῦ 19ου αἰῶνος καὶ τὶς ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις της εἶναι ἀπ’ τὴν ἄλλη. Ἔτσι ἐπιλέγει ἡ κυβέρνηση τοὺς ἀνταγωνιστικούς κλάδους τῆς οἰκονομίας, ὡς κριτήριο, τὸ ὁποῖο μετατρέπεται σὲ ἐφαλτήριο ἢ ὀλιγώτερον σὲ ἀτμομηχανὴ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη• διαθέτει ἡ χώρα παρόμοιους κλάδους, ψηφιακὴ τεχνολογία, τουρισμός, ναυτιλία, ἀγροτικὰ προϊόντα ποιότητος, πέραν τῶν παραχωρήσεων γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν γεωγραφικῶν πλεονεκτημάτων μας, ὅπως ἔγινε μὲ τὴν COSCO. Ἡ διαφορὰ στὴν ἐπιχειρηματολογία ἔχει σημασία, οἱ κλάδοι αὐτοί, ὄχι μόνο θεωροῦνται ὡς προτεραιότητα ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ βρίσκονται καὶ ἐντὸς τῶν ἐξαγγελιῶν της• ἀντιθέτως ἀπουσιάζουν πλήρως ἀπ’ τὴν ἀντιπολίτευση καὶ περισσότερο ἐκεῖνος τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, ὅταν κατακτάει ἤδη τὴν διεθνῆ ἀγορὰ καὶ χαρακτηρίζεται, κυρίως αὐτὸς τῆς κινητῆς τηλεφωνίας, ὡς ὁ καλύτερος παγκοσμίως. Οἱ διαφορὲς γίνονται χάος ἀπροσμέτρητο στὴν κοινὴ γνώμη, ὅταν οἱ νεαροὶ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας φέρουν χρήματα στὴν λιμοκτονοῦσα οἰκογένεια καὶ τὸ πρῶτο μειδίαμα στὰ ἀποξηραμένα χείλη τῶν γονέων τους.
Τὸ πεδίο τῆς πολιτικῆς ἀναμετρήσεως εἶναι δεδομένο καὶ τὰ θέματα ἐπίσης• οἱ δηλώσεις γιὰ καταγγελία τοῦ Μνημονίου δὲν ἔχουν πλέον ἀπήχηση, διότι δὲν ἔχουν καὶ ἀντίκρυσμα. Ὁμοιάζουν μὲ τὴν παραφιλολογία κατὰ τὸ Θέρος τῆς διαπλοκῆς γιὰ νέα περικοπὴ τοῦ χρέους• οἱ τέττιγές της δὲν ἀντιλαμβάνονται, ἢ δὲν τοὺς ἐπιτρέπουν, τὴν βαθύτερη ἀνάλυση τῶν δεδομένων, ὅτι ὑπάρχουν πολλὲς μορφὲς περικοπῆς τοῦ χρέους, ἀλλὰ ἡ ἐπιλογὴ τῆς καλυτέρας κρίνεται ἀπ’ τὶς ἐπιδόσεις τῆς οἰκονομίας. Ἔτσι ὁ βαθμὸς τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας καθορίζει καὶ τὴν περικοπή, δηλαδὴ τὴν μείωση τῶν ἐπιτοκίων, τὴν χρονικὴ παράταση τῶν δόσεων, τὶς ἄλλες διευκολύνσεις ἀπ’ τὰ εὐρωπαϊκὰ ταμεῖα• φυσικά, αὐτὴ ἡ ἀξιολόγηση προϋποθέτει ἕνα πρᾶγμα, τὴν χειραφέτηση ἀπ’ τὶς ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις, τὴν ἀντικειμενικὴ τῶν κομμάτων καὶ τῶν ἐκδοτικῶν συγκροτημάτων καὶ τὴν προσωπικὴ τῶν ὑπηρετῶν τους. Στοὺς τελευταίους εἶναι δυσκολώτερη ἡ χειραφέτηση, διότι οὐδεὶς φύσει δοῦλος ἀπελευθερώνεται πραγματικά• μόνο ὁ θέσει δοῦλος σπάει τὰ δεσμά του. Στοὺς πρώτους ἰσχύουν γιὰ τὰ κόμματα οἱ φύσει ἐξαρτήσεις ἀπ’ τὶς ἰδεολογίες τους• σὲ ἄλλη ἐποχὴ ἔχουν διατυπωθεῖ οἱ ἰδεολογίες αὐτὲς καὶ γιὰ ἄλλες κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς συνθῆκες. Ὅσοι τὰ καταλαβαίνουν αὐτά, τὰ καταλαβαίνουν. Ὅσο γιὰ τοὺς ἐκδότες αὐτοὶ εἶναι χαμένοι στὴν χρεωκοπία τους, τὴν ὁποία μόνο τους προκάλεσαν, μὲ τὴν πολυετῆ σοσιαλιστικὴ καὶ ἀτλαντικῆς δουλείας προπαγάνδα τους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.