Ἐπιτυχίες κλάδων ψηφιακῆς τεχνολογίας

Οἱ ἐπιτυχίες τῶν κλάδων μας ψηφιακῆς τεχνολογίας ξεφυτρώνουν πλέον σὰν τὰ μανιτάρια, μὲ τὴν ἀνάδειξη δεκάδων νέων ἑταιρειῶν• στὴ διεθνῆ ἔκθεση τῆς Βαρκελώνης, γιὰ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία κινητῆς τηλεφωνίας, συμμετέχουν εἰκοσιπέντε ἑταιρεῖες, σὲ ἑλληνικὸ περίπτερο ποὺ χρηματοδότησε ἡ Γραμματεία Ἐπικοινωνιῶν, παρὰ τὰ ἰσχνὰ οἰκονομικά της. Ὁ Σύνδεσμος Ἑταιρειῶν Κινητῶν Ἐφαρμογῶν Ἑλλάδος (ΣΕΚΕΕ) πρωτοστατεῖ, ἐνῶ ἀναδεικνύονται καὶ οἱ ἄλλοι σύνδεσμοὶ παραγωγῆς λογισμικοῦ τῆς διαστημικῆς τεχνολογίας, μὲ τὴν προτίμησή τους ἀπὸ τὶς διαστημικὲς χῶρες• ἡ ἑταιρεία Upstream, πρωτοπόρος στὸ λογισμικὸ κινητῆς τηλεφωνίας ὑπέγραψε συμφωνία συνεργασίας μὲ τὴν ἀμερικαμικὴ Bain Capital, τὴν μεγαλύτερη στὴν διαδικτυακὴ διαφήμιση παγκοσμίως. γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς τεχνολογίας της στὴν Ἑλλάδα Δηλαδή, ἀπ’ τὶς ἐγκαταστάσεις της στὸν Γέρακα προωθεῖται τὸ λογισμικό. Ἀξίζετε πολλὰ εὖγε παιδιά!

Ἔναρξη τῆς ἐπανεκκινήσεως

Ἡ ἔναρξη τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας ἔχει γίνει, μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν μαζικὴ πλέον ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων στὶς τράπεζες• ἤδη ἔχουν ἐπιστρέψει 13,5 δις εὐρὼ καταθέσεις ἀπ’ τὸν Ἰούλιο κι ὁ ρυθμὸς ἐπιταχύνεται, διότι οἱ καταθέτες ἔχουν πεισθεῖ ὅτι δὲν ὑπάρχει περίπτωση ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ καὶ ὅτι τὰ ἐπιτόκια προθεσμίας στὶς ἑλληνικὲς τράπεζες εἶναι δέκα φορὲς μεγαλύτερα ἀπὸ ἐκεῖνα τῶν ἑλβετικῶν• ὁ δεύτερος παράγων εἶναι ὁ συνωστισμὸς πλέον στὶς τράπεζες ἀπ’ τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις γιὰ τὴν ἄντληση πιστώσεων, εἴτε ἀπ’ τὸ πρόγραμμα τῶν πεντακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρώ, εἴτε ἀπ’ τὶς πιστωτικές τους δυνατότητες. Οἱ ἀρνητικοὶ παράγοντες τῆς ἀνεργίας στὸ 27% μετατρέπονται πλέον σὲ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη, καθὼς οἱ δυναμικοὶ κλάδοι, ὅπως ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία, ἡ ἐπαναλειτουργία τῶν δημοσίων ἔργων, ὁ τουρισμός, οἱ ἄλλοι προσφέρουν τὶς παρενέργειές τους στὴν ἑλληνικὴ ἀγορά.

Παρεμβάσεις στὸ «στικάκι»

Οἱ παρεμβάσεις στὸ στικάκι τῆς λίστας Λαγκάρντ εἶχαν ἀρχίσει ἀπ’ τὸν Αὔγουστο 2010, ὁπότε ἀποκαλύφθηκαν οἱ παρεμβολὲς τοῦ τότε τσάρου καὶ οἱ πολιτικὲς εὐθύνες τοῦ προέδρου του• ἡ Προανακριτικὴ κάλεσε γιὰ ἐπεξήγησεις στὴν ἔκθεση τῆς Ἀστυνομίας Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος, διότι περιέχει πολλοὺς εἰδικοὺς ὅρους. Τὸ ἔγκλημα ἐκτείνεται πλέον, ὄχι μόνο στὴν ἀπόκρυψη δημοσίου ἐγγράφου ἰδιαιτέρως ἐθνικῆς σημασίας, ἀλλὰ καὶ στὴν συστηματικὴ κατάθεση ψευδῶν στοιχείων στοὺς ἀνακριτὲς καὶ στὴν Ἐπιτροπὴ Θεσμῶν τῆς Βουλῆς• ὅλοι πλέον διερετῶνται τὸ τί ἄλλο θὰ ἀποκαλυφθεῖ, διότι, «ἑνὸς κακοῦ μύρια ἕπονται». Ὁ σκοπὸς ἦταν ὁπωσδήποτε ἡ συγκάλυψη κάποιων προσώπων καὶ περισσοτέρων ἐνεργειῶν τῆς τότε κυβερνήσεως• σήμερα τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ νὰ θέλει, δὲν δύναται συγκαλύψαι τοὺς ὑψηλοὺς ποτέ… ἐνόχους. Οἱ προεκτάσεις στὰ ἄλλα σκάνδαλα ἔχουν ἐνδιαφέρον, ὅπως στὴν ἀλλοίωση τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων καὶ στὶς σχέσεις μὲ τὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια, κατὰ τοὺς μυστικοὺς δείπνους τοῦ Πεντελικοῦ.

ΣΥΡΙΖΑ, ἀνάλαφρος ἢ ἄλλο

Ἡ ὀξύτης τῆς ἀντιπολιτεύσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σὲ ὅλα τὰ θέματα δείχνει κάτι ἄλλο κι ὄχι ἁπλὴ πολιτικὴ ἀντιπαράθεση• ἔτσι διαστρέβλωσε τὴν ἀπάντηση τοῦ Ὄλι Ρὲν ὁ Ναπολεοντίσκος, ὅπως ἔκανε μὲ τὰ βασανιστήρια, μὲ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Μνημονίου καὶ τόσα ἄλλα. Δηλαδή, ἀλλάζει τὸ θέμα, κατὰ τὸ δοκοῦν, καὶ ἐξαπολύει τὶς κορῶνες του, ὁ ἴδιος κι ὄχι μόνο τὰ στελέχη του• ὁπότε μόλις διαψεύδεται συνέχεια τρέχει νὰ βρεῖ ἄλλο θέμα. Κάτι συμβαίνει, ὁπωσδήποτε δείχνει τὴν ἀνάλαφρη κι ὄχι προσεκτικὴ προσέγγιση τῶν γεγονότων, διότι κι ὁ ἀντίπαλος διαθέτει πάντοτε τρόπους ἀμύνης• δὲν γνωρίζουν ἑλληνικά, ἀλλὰ οὔτε ἀνάγνωση! ἐντύπωση προκαλεῖ. Ἄλλων διασυνδέσεων ἀποδεικνύονται μᾶλλον ὄργανα, πέραν τῆς ἐπιχωρίου διαπλοκῆς.

Ἐπίσκεψη Φρανσουὰ Ὁλλὰντ

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Γάλλου προέδρου τὴν Τετάρτη εἶναι ἡ δεύτερη ξένου ἡγέτου τὴν τετραετία, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀποδεικνύει ἐμπράκτως τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικὸ καὶ τὸ ἐπιβεβαιώνει καὶ μὲ τὶς δικές του ἐπισκέψεις. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἐπισφραγίζει τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Ἑλλάδος στὸν σκληρὸ πυρῆνα τῆς Εὐρωζώνης, καθὼς ἀναγνωρίζεται ἡ ἐπιτυχία τῆς δημοσιονομικῆς μας προσαρμογῆς καὶ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μεταρρυθμίσσεων• ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀναγνωρίζεται καὶ πάλιν ὁ ρόλος τῆς χώρας στὴν περιοχὴ καὶ ἡ συμβολή της στὴν εὐρωπαϊκὴ ἐπιρροὴ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Δὲν εἶναι τυχαῖο γεγονὸς ἡ ἀνάληψη ἀπ’ τὴν γαλλικὴ TOTAL τῶν ἐρευνῶν σὲ δύο οἰκόπεδα τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ.

Ἐνειργάσατο τοῖς ὑπηκόοις

Μόλις ἔφθασε ὁ Πελοπίδας μὲ ὀλίγους στὰ Φάρσαλα, εἶδε ὅτι κατέφθανε μὲ στρατὸ καὶ Ἀλέξανδρος τῶν Φερῶν• πίστεψε στὶς καλὲς διαθέσεις του καὶ πῆγε γιὰ συνάντηση. «Ὁ δέ, ὡς εἶδεν ἀνόπλους καὶ μόνους προσιόντας»• ὁ τύραννος, μόλις τοὺς εἶδε προσέρχεσθαι ἀόπλους καὶ μόνους. «Ἐκείνους μὲν εὐθὺς συνέλαβε, τὴν δὲ Φάρσαλον κατέσχε»• αὐτοὺς ἀμέσως τοὺς συνέλαβε καὶ ἔκανε κατοχὴ στὰ Φάρσαλα. «Φρίκην δὲ καὶ φόβον ἐνειργάσατο τοῖς ὑπηκόοις πᾶσιν»• τρόμος δὲ καὶ φόβος κατέλαβε ὅλους τοὺς κατοίκους. «Ὥς γε μετὰ τὴν τηλικαύτην ἀδικίαν καὶ τόλμαν ἀφειδήσων ἁπάντων»• διότι σκέπτονταν ὅτι μετὰ τὴν ἀδικία αὐτὴ καὶ τὸ τόσο θράσος κανέναν δὲν θὰ σεβασθεῖ. «Καὶ χρησόμενος οὕτω τοῖς παραπίπτουσιν ἀνθρώποις καὶ πράγμασιν»• καὶ θὰ χρησιμοποιήσει μὲ τὸν ἴδιο τρόπο τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὶς περιουσίες. «Ὡς τότε γε κομιδῇ τὸν ἑαυτοῦ βίον ἀπενεγκώς»• τότε θὰ χρησιμοποιοῦσε τὴν ζωή τους ὡς ἀπελπισμένους.

Εὐρώπης, ΗΠΑ, συναλλαγὲς

Ἡ πρόταση τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, γιὰ τὴν σύναψη συμφωνίας ἐλευθέρων συναλλαγῶν Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἔγινε εὐμενῶς δεκτὴ στὶς Βρυξέλλες κι ἀναμένεται ἡ ἔναρξη διαπραγματεύσεων• ἡ συμφωνία, συνήθως ἀφοροῦσε χῶρες μὲ περιορισμοὺς στὸ ἐξωτερικό τους ἐμπόριο, γνωστὸ ὡς προστατευτισμό, ὅπως ἦταν ἡ Κίνα πρὸ δεκαετίας ποὺ ὑπέγραψε παρόμοια συμφωνία. Στὴν πράξη θεσπίζει σειρὰ κανόνων, πέραν ἐκείνων τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ἐμπορίου, γιὰ τὶς διμερεῖς οἰκονομικὲς σχέσεις, ἀποφυγὴ μέτρων προστασίας ἢ ἐπιδοτήσεων• στὶς διαπραγματεύσεις θὰ τεθοῦν πολλὰ προβλήματα, ὅπως στὰ δημητριακά, στὴν ἀεροναυπηγική, τὰ ὁποῖα ἐκκρεμοῦν ἐπὶ μακρὸν. Ἡ ρύθμισή τους δὲν εἶναι εὔκολη, διότι προσκρούει στὰ συμφέροντα τῶν δύο πλευρῶν• ἑπομένως ἐπιτάχυνση τῶν σχετικῶν διαπραγματεύσεων δύσκολα γίνεται, μὲ προσαρμογὴ τῆς ἐμπορικῆς τους πολιτικῆς στὰ δεδομένα τοῦ ΠΟΕ, ἂν καταλήξουν σύντομα σὲ συμφωνία οἱ διαπραγματεύσεις. Οὐσιαστικὰ εἶναι ἡ πρώτη παρόμοια συμφωνία Εὐρώπης, Ἀμερικῆς μεταπολεμικά. Κάτι σημαντικὸ λέει αὐτό.

Ὕφεση Γερμανίας, Γαλλίας

Σὲ ὕφεση τὸ τελευταῖο τρίμηνο τοῦ παρελθόντος ἔτους κινήθηκαν ἡ Γερμανία, 0,6%, καὶ Γαλλία, 0,3%, ἐνῶ ὁλόκληρη ἡ Εὐρωζώνη διατήρησε ὁριακὴ ἀνάπτυξη, 0,6%• στὴν διεθνὴ οἰκονομικὴ κρίση καὶ στὴν μείωση τῶν ἐξαγωγῶν ὀφείλεται, τουλάχιστον γιὰ τὴν Γερμανία, ἡ ὑποχώρηση τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος, ἀλλὰ προβλέπεται ὅτι τὸ πρῶτο τρίμηνο τοῦ τρέχοντος θὰ ἀντιστραφεῖ ἡ δυναμική, σύμφωνα μὲ τὶς ἐκτιμήσεις τῶν ἐπιχειρηματιῶν• στὴ Γαλλία ἡ ἀνάκαμψη προβλέπεται ὅτι θὰ καθυστερήσει περισσότερο, καθὼς δὲν ἔχει γίνει ἀκόμη ἡ ἐξαγγελία κινήτρων οἰκονομικῆς ἀναζωογονήσεως. Ἀντιθέτως γιὰ τὸ σύνολο τῆς Εὐρωζώνης ὑπάρχουν ἐπαρκεῖς ἐνδείξεις γιὰ ἀνάκαμψη, καθὼς ὑποχωρεῖ ἡ ὕφεση στὶς χῶρες τοῦ Νότου, μειώνονται σημαντικὰ τὰ ἐπιτόκια δανεισμοῦ τους, γεγονὸς θεωρούμενο ὡς ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἀγορῶν, καὶ ἀλλάζει ἡ ψυχολογία τῶν ἐπενδυτῶν• πάντως ἀναμένεται ἡ ἀνάκαμψη ἀπ’ τὸ Θέρος καὶ μετά, μαζὶ μὲ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως τῶν ἀναδυομένων χωρῶν.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἐν ὄψει τῆς συνόδου τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῶν Εἴκοσι μεγάλων στὴ Μόσχα, ἀλλὰ καὶ τῆς ὑφέσεως Γερμανίας καὶ Γαλλίας τὸ τέταρτο τρίμηνο• ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, 1,3329 δολλάρια καὶ 124,4045 γιέν, χρυσός, 1644 καὶ πετρέλαιο, 117,40. Ἡ ἀμφιβολία γιὰ κατάληξη σὲ συμφωνία τῶν Εἴκοσι γιὰ τὰ νομισματικὰ εἶναι ἡ κύρια αἰτία τῆς ἐπιφυλακτικότητος τῶν ἐπενδυτῶν κυρίως στὶς δυτικὲς ἀγορές, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν διαπραγματεύσεων Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ Ἡνωμένων Πολιτειῶν γιὰ τὴν σύναψη συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν. Τὰ προβλήματα εἶναι πολλά, ἐνῶ ἡ διαρροὴ κεφαλαίων ἀπ’ τὶς ἀγγλοσαξωνικὲς ἀγορὲς συνεχίζεται μὲ αὐξανόμενο ρυθμό• οἱ ἐλπίδες ἐναποτίθενται στοὺς Ἀναδυόμενους, ἀλλὰ οἱ Δυτικοὶ πληρώνουν συνολικὰ τὴν ἄρνηση τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος. Ἔτσι ἀγνοοῦν τὶς ὅποιες ὑποσχέσεις καὶ ἐπιταχύνουν τὴν καθιέρωση τῶν νομισμάτων τους στὶς συναλλαγές τους, μὲ πρῶτο φυσικα τὸ ρεμίνμπι.

Ἰνδίες, ἐπίσκεψη Ὁλλὰντ

Τὴν πρώτη του ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὶς Ἰνδίες ἄρχισε ὁ Γάλλος πρόεδρος, γιὰ σημαντικὲς συνομιλίες μὲ τὸν πρωθυπουργὸ τῆς χώρας γιὰ τὶς πολιτικὲς καὶ οἰκονομικές σχέσεις• οἱ Ἰνδίες σημειώνουν ὑψηλοὺς ρυθμοὺς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως καὶ ἐξελίσσονται σὲ μεγάλη δύναμη στὴν Ἀσία καὶ παγκοσμίως. Τὸν ἐνδιαφέρον της γιὰ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς βιομηχανίας της, μὲ τὴν βοήθεια τῆς γαλλικῆς τεχνολογίας, εἶναι τὸ κύριο ἀντικείμενο, ἐκτὸς τῆς ἐκκρεμότητος γιὰ τὴν ἀγορὰ 123 μαχητικῶν Rafale, μὲ συμπαραγωγὴ στὶς Ἰνδίες• ἡ συνεργασία στὴν πυρηνικὴ τεχνολογία, μὲ τὴν κατασκευὴ γαλλικῶν πυρηνικῶν ἐργοστασίων, στὰ ψηφιακὰ καὶ στὰ διαστημικὰ εἶναι στὸ πρόγραμμα. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἐλπίζει στὴν ὑπογραφὴ σημαντικῶν συμφωνιῶν δεκάδων δις εὐρώ, ὡς ἀπαραιτήτων γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς γαλλικῆς οἰκονομίας. Ἡ εὐρωϊνδικὴ συνεργασία θὰ συζητηθεῖ ἐπίσης.

Rosneft καὶ Exxon-Mobil

Οἱ μεγαλύτερες ἑταιρεῖες πετρελαίου Ρωσίας καὶ Ἀμερικῆς, Rosneft καὶ Exxon-Mobil, ὑπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας γιὰ ἀξιοποίηση τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων στὶς ἀρκτικὲς περιοχὲς τῶν δύο χωρῶν, στὴ Σιβηρὶα καὶ στὴν Ἀλάσκα• ἡ κοινὴ ἐπένδυση ἀνέρχεται σὲ δεκαπέντε δις δολλάρια καὶ ἀποβλέπει στὴν ἀξιοποίηση τῶν τεχνολογικῶν τους πλεονεκτημάτων, τῶν ἐργασιῶν σὲ πολικὲς συνθῆκες τῆς πρώτης καὶ σὲ συστήματα ἐπεξεργασίας τῶν κοιτασμάτων τῆς δεύτερης. Τὰ ἀποθέματα τοῦ πολιικοῦ κύκλου ἐκτιμῶνται τεράστια, ἀλλὰ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα τῶν οἰκολογικῶν ἐπιπτώσεων ἀπ’ τὶς ἐργασίες ἐξορύξεως κι ἀπ’ τὶς περιπτώσεις τυχὸν ἀτυχημάτων• ἡ Ρωσία καὶ ἡ Ἀμερικὴ δὲν ἔχουν πολὺ αὐστηρὲς νομοθεσίες γιὰ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, ἐνῶ καὶ τὰ οἰκολογικὰ κινήματά τους δὲν εἶναι ἀρκετὰ δυναμικά. Πάντως φαίνεται ὅτι ἀμβλύνεται ὁ μεταξύ τους ἀνταγωνισμός.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.