Πρὸς ἀναδιοργάνωση πολιτικῶν δυνάμεων

Ἡ ἀναδιοργάνωση τῶν πολιτικῶν δυνάμεων ἔχει ἀρχίσει, μὲ πρῶτο τὸ συνέδριο τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀλλὰ ἐξαρτᾶται ὁ τρόπος τῆς ὁλοκληρώσεώς της ἀπ’ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας• εἴτε ἐπιτύχει εἴτε ὄχι, θὰ ἐπεκταθεῖ σὲ ὅλα τὰ κόμματα, ἀναλόγως πρὸς τὶς ἐξελίξεις. Ἡ διαδικασία τοῦ ΠΑΣΟΚ μᾶλλον ἀποβαίνει ἱκανοποιητικὴ γιὰ τὸν πρόεδρό της, διότι θεωρεῖται διαδικασία ἐξαγνισμοῦ ἀπ’ τὴν προηγούμενη διακυβέρνηση καὶ τὴν μνημονιακὴ πολιτική• ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας πρὸς τὸ Θέρος φέρνει τὴν ἀναδιοργάνωση καὶ στὰ ἄλλα δύο κόμματα τῆς συγκυβερνήσεως, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ἤδη ὁ ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνει τὴν ἀποτυχία τῆς πολιτικῆς του, γιὰ σύντομη ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως, καὶ μιλάει γιὰ μακροχρόνιο ἀγῶνα καὶ σταδιακὴ ἱκανοποίηση τῶν ἀδικιῶν, ἐνῶ ἀποφεύγει πλέον τὴν ὑπόσχεση γιὰ καταγγελία τοῦ Μνημονίου.

Ἐνίσχυση τῆς ψυχολογίας

Τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ξένων ἐπενδυτῶν γιὰ τὴν χώρα μας ἐνισχύουν τὴν ψυχολογία ἐμπιστοσύνης γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν σύντομη ἀνάκαμψη• τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὶς ἀποκρατικοποιήσεις, στὴν ἔγκριση μεγάλων ἐπενδύσεων σὲ συγκεκριμένα προγράμματα καὶ στὴν ταχύτατη προώθηση τῶν μεγάλων ἔργων καὶ τῆς ἀπορροφήσεως τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων. Ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν προβλέπεται ὅτι θὰ ὁλοκληρωθεῖ τὶς ἐπόμενες ἑβδομάδες, ὁπότε ἀρχίζει ἐπαρκὴς χρηματοδότηση τῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν ἀξιοποίηση καὶ τῆς ἐπιστροφῆς τῶν καταθέσεων• ἡ ρύθμιση τῶν δανείων καὶ τὸ πάγωμά τους ἐπὶ τετραετία θεωρεῖται δεδομένη, μετὰ καὶ τὴν σύμφωνη γνώμη καὶ τῆς τρόϊκας. Ἡ ἐκτόνωση τῶν ἀπεργιακῶν κινητοποιήσεων, καθὼς καὶ οἱ ἀγρότες ἐπιστρέφουν στὰ χωράφιά τους, εὐνοεῖ τὴν ἀνάκαμψη, ἐνῶ ἡ αὐριανὴ συζήτηση σὲ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν στὴ Βουλή, γιὰ τὸ ἀγροτικὸ θέμα, ἀποτελεῖ πρώτη ἔκθεση τῶν πολιτικῶν τους θέσεων γιὰ τὴν οἰκονομία καὶ τοὺς τρόπους ἀνακάμψεώς της.

Χαλκιδικὴ καὶ ἑλικόπτερο

Ἡ ἀποτυχία τῆς συγκεντρώσεως στὴ Χαλκιδική, κατὰ τῆς ἐπενδύσεως χρυσοῦ, καὶ τῆς ἀποδράσεως τοῦ ἰσοβίτη Παναγιώτη Βλαστοῦ ἀπ’ τὶς φυλακὲς Τρικάλων, ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ δημιουργία ἀναταραχῆς στὴ χώρα καταρρέει• τὰ γνωστὰ κέντρα καθοδηγήσεως ὅλων τῶν τρομοκρατικῶν καὶ παρανόμων ἐνεργειῶν βρίσκονται σὲ ἀδυναμία πλέον παρεμβάσεως. Οἱ διασυνδέσεις τοῦ ἰσοβίτη μὲ τοὺς νεαροὺς τρομοκράτες εἶναι γνωστές, ὅπως καὶ μὲ τοὺς κακοποιοὺς τῶν Σκουριῶν, ἐνῶ καὶ στὰ διαμερίσματα τῶν τρομοκρατῶν βρέθηκαν στοιχεῖα ἀναφερόμενα σὲ ἀπόπειρες ἀποδράσεως ἀπὸ φυλακές• οἱ φρουροὶ στὰ Τρίκαλα ἦταν ἐγκαίρως ἐνημερωμένοι καὶ ἀντέδρασαν ἀποτελεσματικά. Στὴ Χαλκιδικὴ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔκανε μαζικὴ κινητοποίηση σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, μὲ βουλευτές του καὶ ἀκροαριστερούς, ἀλλὰ διαψεύσθηκε καὶ πάλι• οἱ ἔρευνες τῆς Ἀστυνομίας συνεχίζονται ἐντατικὰ κι ἀναμένονται οἱ πρῶτες συλλήψεις πολὺ σύντομα, μετὰ τὴν ταυτοποίηση τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ. Οἱ ὑστερικὲς κορῶνες γιὰ ἀστυνομοκρατία ἐπιβεβαιώνουν τὴν προσπάθεια, κατὰ τὴν παραδοσιακὴ ἀριστερά, ἀποπροασανατολισμοῦ.

Ἀλληλεγγύη καὶ αὐτοθυσία

Ἡ πρωτοφανὴς πλημμύρα τῆς Παρασκευῆς στὴν πρωτεύουσα προκάλεσε τρομερὲς καταστροφὲς κι ἔδειξε τὶς πολεοδομικὲς ἀτέλειές της• ἔδειξε ὅμως καὶ τὴν ἀλληλεγγύη καὶ αὐτοθυσία τῶν ἁρμοδίων ὑπαλλήλων, Πυροσβεστικῆς, ἄλλων, ἀλλὰ καὶ τῶν κατοίκων πρὸς ὅσους εἶχαν ἀνάγκη. Ἔπεσαν πολλοὶ στοὺς ὁρμητικοὺς χειμάρρους κι ἔβγαλαν τοὺς ἐπιβάτες ἀπ’ τὰ παρασυρόμενα αὐτοκίνητα• εἶναι συγκινητικὲς αὐτὲς οἱ σκηνές, ὅπως καὶ τοῦ ἀστυνομικοῦ ποὺ ἔπεσε τὴν προηγούμενη στὴ θάλασσα τῆς Θεσσαλονίκης, νὰ σώσει ἀπ’ τὰ παγωμένα νερὰ μιὰ γυναίκα. Ἔμπρακτη ἀπάντηση εἶναι στοὺς καταστροφολόγους καὶ κερκάκτες τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, ὅτι ὅλα χάθηκαν στὴν Ἑλλάδα. Οἱ ἁπλοὶ πολῖτες ἔδωσαν τὴν ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση, διότι μόνο ἕνας δυναμικὸς λαὸς δίδει τέτοια παραδείγματα ἀλληλεγγύης καὶ αὐτοθυσίας.

Ἀτλαντιστὲς κερδοσκόποι

Ἡ προπαγάνδα τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν ἐπιχωρίων δούλων τους συνεχίζεται ἀμείωτη, μὲ πολιορκητικὸ κριὸ τὴν οἰκονομία• ἡ τακτικὴ εἶναι γνωστή, προβάλλουν τὶς ὅποιες ἀρνητικὲς πελυρὲς τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρωζώνης κι ἀποσιωποῦν τὶς θετικές. Ἔτσι μένουν στὴν ὑστέρηση τῶν δημοσίων ἐσόδων, ἀλλὰ ἀγνοοῦν τὴν μείωση τῶν δαπανῶν τους καὶ τὸ πλεόνασμα, δηλαδὴ τὸ κριτήριο τῆς ἀξιολογήσεως τῆς τρόϊκας• ἀναφέρουν τὴν αὔξηση τῶν κερδῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης καὶ τῶν ἄλλων τῆς Εὐρωζώνης, ἀπ’ τὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα, ἀλλὰ ὄχι καὶ ὅτι τὰ ἕξι αὐτὰ δις εὐρὼ ἐπιστρέφονται φέτος στὴν Ἀθήνα, ἐνῶ ὑμνοῦν ἀνύπαρκτα πλεονεκτήματα τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας. Οὔτε στὴν Κατοχὴ ὁ λογοκρινούμενος τύπος δὲν ἦταν τόσο ἐμετικὰ μονομερής.

Ἐβαρύνεττο γὰρ τὴν ὠμότητα

Ἡ Θήβη ἐπισκεπτόταν συχνὰ τὸν Πεολπίδα στὴ φυλακὴ καὶ συζητοῦσε μαζί του• ἦταν κόρη τοῦ Ἰάσονος, ὁ ὁποῖος προετοίμαζε ἐκστρατεἰα κατὰ τῶν Περσῶν. Ὅταν τὴν ρώτησε ὁ Πελοπίδας, γιατὶ ἀνέχεται τὸν τύραννο; «Οὗτος ἔθιγέ πως ὁ λόγος τῆς γυναικός»• αὐτὰ τὰ λόγια τὴν ἔθιξαν τὴν γυναῖκα. «Ἐβαρύνετο γὰρ τὴν ὠμότητα καὶ τὴν ὕβριν τοῦ τυράννου»• εἶχε σιχαθεῖ τὴν ὠμότητα καὶ τὴν ὕβρι τοῦ τυράννου. «Μετὰ τῆς ἀσελγείας καὶ τὸν νεώτατον αὐτῆς τῶν ἀδελφῶν παιδικὰ πεποιημένου»• ὅπως καὶ τὴν ἀσέλγειά του γιατὶ χρησιμοποιοῦσε καὶ τὸν μικρότερο ἀδελφό της γιὰ τὶς σωματικές του ἡδονές. «Διὸ καὶ συνεχῶς φοιτῶσα πρὸς τὸν Πελοπίδα καὶ παρρησιαζομένη περὶ ὧν ἔπασχεν»• γιὰ τοῦτο πηγαίνοντας συχνὰ στὸν Πελοπίδα καὶ παίρνοντας θάρρος γιὰ ὅσα ἔπασχε. «Ὑπεπίμπλατο θυμοῦ καὶ φρονήματος καὶ δυσμενείας πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον»• ὑπερχείλιζε ἀπὸ θυμὸ καὶ θάρρος τὸ μίσος της κατὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου.

Κρίσιμη καμπὴ Εὐρωζώνης

Τὸ τρέχον τρίμηνο εἶναι τὸ κρίσιμο γιὰ τὴν Εὐρωζώνη, τὸ ἐὰν θὰ περάσει τὴν ἀνάκαμψη ἢ θὰ παραταθεῖ ἡ ὕφεση• αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ πρόβλημα τῶν Βρυξελλῶν καὶ τῶν ἐθνικῶν κυβερνήσεων, κυρίως τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Γαλλίας. Ἡ γερμανικὴ οἰκονομία προβλέπεται ὅτι ὑπερβαίνει τὴν κρίση τὸ πρῶτο τρίμηνο κι ὁλόκληρο τὸ ἔτος, ἐνῶ ἀντιθέτως εἶναι δυσμενεῖς οἱ προοπτικὲς γιὰ τὴν Γαλλία• οἱ νότιες χῶρες περιορίζουν τὸ ρυθμὸ τῆς ὑφέσεως καὶ στὸ τέλος τοῦ ἔτους Ἰρλανδία ὁπωσδήποτε καὶ Ἑλλάς, ἴσως, περάσουν στὴν ἀνάκαμψη. Φυσικὰ ἀπομένει ἡ Ἰταλία, μὲ τὴν μετεκλογικὴ οἰκονομικὴ πολιτική, ἀλλὰ τὸ σημανικώτερο εἶναι ὁ βαθμὸς ἐπιδράσεως τῆς γερμανικῆς ἀτμομηχανῆς στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία• οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἀγορῶν παραμένουν εὐνοϊκές, διότι προσφέρουν συνέχεια ἀρνητικὰ ἐπιτόκια, στὰ γερμανικὰ καὶ τῶν ἑταίρων τοῦ σκληροῦ πυρῆνος καὶ τῶν εὐρωπαϊκῶν ταμείων τὰ ὁμόλογα, ἀλλὰ καὶ στὰ γαλλικά. Ἡ ἀτλαντικὴ καταστροφολογία ἀποτυγχάνει πάλιν…

Νίκη, Νίκου Ἀναστασιάδη

Ἡ ἐντυπωσιακὴ νίκη τοῦ Νίκου Ἀναστασιάδη, ὡς πρόεδρου τῆς Κύπρου, μὲ ποσοστό, 57,5%, τὸ ὑψηλότερο ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μακαρίου, προσφέρει διέξοδο στὴ μεγαλόνησο• ἡ ἐντολὴ εἶναι σαφής, διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ Μνημόνο, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τῆς Ρωσίας καὶ ταχύτατη ἀξιοποίηση τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων στὰ πλαίσια τῆς Εὐρωζώνης. Οἱ δυνατότητες τῆς κυπριακῆς οἰκονομίας εἶναι πολλές, μὲ τοὺς δυναμικούς της κλάδους ἀνταγωνιστικούς, τουρισμός, προσφορὰ ὑπηρεσιῶν καὶ ἀγροτικῶν προϊόντων ποιότητος• ἡ Εὐρωζώνη στηρίζει τὴν Λευκωσία, ἐνῶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ στὴν Ἄγκυρα τήρησε ἀποστάσεις ἀπ’ τὴν τουρκικὴ πολιτική, ἐν ὀνόματι τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνότητος. Τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα ἀποτελοῦν τὸ μεγάλο ἐνεργητικὸ τῆς Κύπρου, διότι τῆς παρέχει τὴν ἄνεση τῆς ἐγγυήσεώς τους στὸ προσεχὲς μέλλον• εἶναι τεράστια ἡ διαφορὰ μὲ τὸ ἑλληνικὸ Μνημόνιο, διότι πέραν τῆς ἐμπειρίας, εἶναι ἄλλη ἡ εὐθύνη καὶ ἡ σοβαρότης τῶν Κυπρίων, συγκριτικὰ μὲ τοὺς δικούς μας σοσιαλιστές.

Ἀδιέξοδο, Αἰγύπτου, Συρίας

Τὸ ἀδιέξοδο στὴν Αἴγυπτο καὶ στὴν Συρία συνεχίζεται, μὲ τὴν παράταση τῆς πολιτικῆς κρίσεως στὴν πρώτη καὶ τῶν συγκρούσεων στὴ δεύτερη• ὁ Μωχάμεντ Μόρσι ἔδωσε παράταση μιᾶς ἑβδομάδος στὴν ἡμέρα τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν, ἀπὸ 22 στὶς 29 Ἀπριλίου, γιὰ νὰ μὴν συμπέσουν μὲ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Κοπτῶν χριστιανῶν. Ὁ Ἰσλαμιστὴς πρόεδρος ἐπιχειρεῖ ἄνοιγμα στοὺς Κόπτες, οἱ ὁποῖοι εἶναι μεγάλη μειονότητα, μὲ δεκαπέντε ἑκατομμύρια πιστούς, ἀλλὰ καὶ ἰσχυρὴ οἰκονομικὴ παρουσία στὴ χώρα• ἐλπίζει στὴν ὑποστήριξη ἢ τὴν ἀνοχή τους. Στὴ Συρία ὁ πόλεμος μαίνεται στὰ περίχωρα τῆς Δαμασκοῦ καὶ ἄλλων μεγάλων πόλεων• ὁ πρόεδρος ἐμφανίζεται σταθερὸς στὴ θέση του, ἂν καὶ δὲν διαθέτει τὴν στήριξη τῆς Μόσχας, ἐνῶ Ρωσία καὶ Κίνα καταγγέλλουν τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες γιὰ περίεργα παιχνίδια μὲ τὸ καθεστὼς καὶ τοὺς ἀντάρτες. Πολλοὶ λένε, ὅτι τὸ ἄνοιγμα τῆς Οὐάσιγκτον πρὸς τὸ Ἰρὰν ἔχει προεκτάσεις πολὺ εὐρύτερες.

Ἐπανεκκίνηση οἰκονομίας, ἐξετάσεις ὅλων

Στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν ἀξιοποίηση ὅλων τῶν δυνατοτήτων τῆς χώρας, δίδουν πλέον ἐξετάσεις ἡ κυβέρνηση καὶ ἡ ἀντιπολίτευση, καθὼς οἱ ἀξιολογήσεις τῆς τρόϊκας περνοῦν σὲ δεύτερη μοῖρα• οἱ μεταρρυθμίσεις προχωροῦν, μὲ τὰ προβλήματά τους ὄχι καὶ τόσο ἔντονα, ὅπως ὑποχωροῦν καὶ οἱ ἀπεργιακὲς κινητοποιήσεις. Ἡ ἐπανεκκίνηση ἀποβαίνει ἡ ὕψιστη δοκιμασία γιὰ τὴν κυβέρνηση, διότι εἶναι ὥριμες πιὰ οἱ συνθῆκες γιὰ τὴν ἐπίτευξή της, στὸ ἐσωτερικὸ καὶ διεθνῶς• στὴν πράξη κρίνεται ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἡ πολιτικὴ τῶν δύο δυνάμεων, διότι ὡς ἑνιαῖες ἐμφανίζονται στὰ οἰκονομικά. Ἀπ’ τὴν μία πλευρὰ εἶναι τὰ τρία κόμματα τῆς κυβερνήσεως, μὲ πρόγραμμά τους, τὴν παραμονὴ στὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν ἀξιοποίηση ἐντὸς αὐτῆς τῶν πλουτοπαραγωγικῶν μας πηγῶν, στὰ πλαίσια τῆς ὁποίας περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἀναθεώρηση τῶν ὅρων τοῦ Μνημονίου, κι ἀπ’ τὴν ἄλλη, ἡ ἀντιπολίτευση, μὲ ἀντιευρωπαϊκὴ πολιτικὴ καὶ πρότυπο τὴν πρόσδεση μὲ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία• οἱ τυχὸν ἰδεολογικὲς ἢ ἄλλης μορφῆς στὸ ἐνδιάμεσο διαφορὲς γίνονται πλέον ἀδιόρατες διὰ τοῦ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης. Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ κόσμου εἶναι ἁπλῆ καὶ σαφής, ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν τριετῆ ἐξαθλίωση, μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐκπληρώνει τὴν ἐπιλογὴ αὐτή, μὲ τὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμὸ καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας.
Οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι αὐξημένες, ἂν ὄχι ἀπολύτου βαθμοῦ• γυναικεῖες δικαιολογίες τῆς σοσιαλιστικῆς περιόδου, «ὁ ὄφις μὲ ἠπάτησεν», κατὰ τῶν δεξιῶν κυβερνήσεων, δὲν γίνονται ἀνεκτὲς μὲ κανέναν τρόπο σήμερον• στὰ ἀποτελέσματα κρίνονται καὶ μάλιστα αὐστηρά. Ἡ κυβέρνηση ἐπέτυχε, φυσικὰ πρῶτα χάρις στὸν πρωθυπουργό, τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὶς τρίτες χῶρες, ὁπότε ἀπαλλάχθηκε ἡ χώρα ἀπ’ τὸν βραχνᾶ τῆς ἀξιολογήσεως ἀνὰ τρίμηνο, μὲ ὅλα παγωμένα καὶ τὸν ἐκβιασμὸ τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς γιὰ τὴν ἐπικείμενη καταστροφὴ στὴ διαπασῶν• καὶ τώρα ὑπάρχουν προβλήματα, ἀλλὰ ὅλοι πιστεύουν ὅτι ἀντιμετωπίζονται. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας καὶ ἀποτελεῖ, ὅπως διδάσκει ἡ ἱστορία, τὸ πρῶτο καὶ πλέον ἀποφασιστικὸ βῆμα γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας• προϋποθέτει ὅμως ἕνα πρᾶγμα, τὴν συνέχιση μὲ τὸν ἴδιο ρυθμὸ τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου, διότι ἡ ὅποια χαλάρωση φέρει ἀμέσως τὴν ἐπανακύλιση στὴν προηγούμενη, ψυχολογικὴ καὶ πολιτική, ἐξαθλίωση. Οἱ δυνατότητες τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας εἶναι ἀπεριόριστες κι ἀπ’ τὶς καλύτερες στὸν παλαιὸ δυτικὸ κόσμο, ἀρκεῖ ἡ ἀξιοποίησή τους, μὲ μέθοδο καὶ προοπτική, ἀναλόγως πρὸς τὴν διεθνῆ συγκυρία• ἤδη ἐπανέρχεται τὸ ἐνδιαφέρον τῶν τρίτων γιὰ οἰκονομικὴ συνεργασία μαζί μας, ὁπότε ἀπομένει στὴν κυβέρνηση ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἡ ἀξιοποίηση αὐτῶν τῶν προοπτικῶν. Δὲν δικαιολογεῖται ἀβελτερία.
Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Γάλλου προέδρου θεωρεῖται ὁρόσημο, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας μας, τὸ ἴδιο σημαντικὸ μὲ ἐκεῖνο τῆς Γερμανίδος καγκελαρίου τὸν παρελθόντα Ὀκτώβριο• ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ προσέφερε τὴν πολιτικὴ διάσταση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ μας, τόσο πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό, ὅσο καὶ πρὸς τοὺς τρίτους, γείτονές μας καὶ πιὸ ἀπόμακρους. Ἡ διαβεβαίωσή του, ὅτι τὰ ὑποθαλάσσια ἐνεργειακά μας ἀποθέματα εἶναι καὶ εὐρωπαϊκά, ἀποτελεῖ διεθνῆ δέσμευση τῆς Εὐρωζώνης, πρὸς τὴν παγκόσμια κοινότητα, ὅτι αὐτὴ ἐγγυᾶται γιὰ τὴν ἀξιοποίησή τους• ἱστορικά, ἀπ’ τὴν ἵδρυση τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς, πρὶν ἀπὸ ἑξήκοντα ἔτη περίπου, ἡ Γαλλία ἔδιδε τὸν τόνο τῆς πολιτικῆς διαστάσεως τῆς Εὐρώπης καὶ ἡ Γερμανία τῆς οἰκονομικῆς. Μετράει αὐτὴ ἡ διαφορὰ στὶς δηλώσεις τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, μὲ ἔμφασή της στὰ οἰκονομικά• μετράει καὶ στοὺς γείτονες. Ἡ συμμετοχὴ τῶν γαλλικῶν ἑταιρειῶν ἐντάσσεται στὶς διμερεῖς σχέσεις περισσότερο καὶ ὀλιγώτερο στὶς εὐρωπαϊκές, ἂν καὶ στὴν Εὐρωζώνη, μόνο ἡ Γαλλία διαθέτει προηγμένη τεχνολογία γιὰ ὑποθαλλάσια ἐνεργειακὰ κοιτάσματα• ὁπωσδήποτε συνεκτιμῶνται καὶ οἱ τοπικοὶ παράγοντες. Ἐὰν ἀνατεθεῖ ἡ ἀξιοποίηση σὲ γαλλικὴ ἑταιρεία, τότε οἱ Τοῦρκοι θὰ ἔχουν ἀπέναντί τους τὴν Γαλλία καὶ τὴν Εὐρωζώνη φυσικά• ἡ Κύπρος μᾶς ἔδειξε τὸν δρόμο, μὲ τὴν ἀνάθεση στὴν γαλλικὴ TOTAL τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν κοιτασμάτων στὰ οἰκόπεδα δέκα καὶ ἕνδεκα τῆς ΑΟΖ της.
Ἡ ἐπανάληψη τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ Κατάρ, τὸ ὁποῖο εἶχε ἀποχωρήσει διὰ λόγους παρεμβάσεως τῆς οἰκογενείας καὶ γνωστῶν παρεκτροπῶν, γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ καὶ τὴν Ὀξυά, ἀλλὰ καὶ τὸν Ἀστέρα, δείχνει τὴν ἀλλαγὴ σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο• οἱ προτάσεις πλέον εἶναι πολλὲς καὶ ἄκρως ἐνδιαφέρουσες οἱ περισσότερες, γιὰ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ τὴν ταχύτατη ἀξιοποίηση τῶν πλουτοπαραγωγικῶν μας πηγῶν. Ἡ δεύτερη ἰδιαιτέρας σημασίας ἀναμένεται μὲ τὴν ΔΕΠΑ καὶ ΔΕΣΦΑ καὶ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴ Μόσχα• ἡ ἀποκατάσταση τῶν στρατηγικῶν σχέσεων τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Ρωσία, τῆς ἐποχῆς τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, εἶναι ἄκρως ἐπείγουσα, ὄχι μόνο γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους, ὅπως οἱ ἐνεργειακὲς πηγές, ὁ τουρισμὸς καὶ οἱ ἐπενδύσεις, ἀλλὰ καὶ τὸν ρόλο τῆς χώρας μας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Ἡ ἑνοποίηση τῆς εὐρωπαϊκῆς ὑφαλοκρηπίδος μέχρι τὴν κυπριακὴ ἀναδεικνύει τὴν Εὐρωζώνη σὲ σημαντικὸ παράγοντα στὴν Μέση Ἀνατολή, ὁπότε ἡ χώρα μας γίνεται ὁ ἀπαραίτητος συνδετικός της κρίκος• ἡ Εὐρώπη διασφαλίζει τὸν παγκόσμιο ρόλο της, μὲ τὴν παρουσία της στὶς γειτονικές της περιοχὲς πρῶτα. Ἀκολουθεῖ ἡ ἀξιοποίηση τῶν ἄλλων δυναμικῶν κλάδων τῆς οἰκονομίας μας, μὲ κύριο τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία• σὰν τὰ μανιτάρια ξεφυτρώνουν οἱ ἑταιρεῖες παραγωγῆς λογισμικοῦ κι ἐξαπλώνονται σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, διότι ὅλοι ζητοῦν συμμετοχὴ στὰ ἐπιτεύγματά μας, ἀκόμη περισσότερο οἱ παλιοὶ πρωτοπόροι.
Στὰ πολιτικὰ ἡ ἀναμέτρηση ἐξελίσσεται στὴ σύγκρουση δύο ἐντελῶς διαφορετικῶν κόσμων• ἡ κυβερνητικὴ συνεργασία ἀπ’ τὴν μία πλευρά, μὲ τὸν εὐρωπαϊκό της προσανατολισμὸ καὶ τὴν σύμπλευσή της μὲ τὶς ἀνάγκες τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς, καὶ ἡ ἀντιπολίτευση ἀπ’ τὴν ἄλλη, μὲ τὴν ἀπόλυτη ἐξάρτησή της στὶς ἰδεολογίες τοῦ 18ου καὶ 19ου αἰῶνος. Τρία παραδείγματα εἶναι χαρακτηριστικά: πρῶτο, ἡ ὁλόπλευρη στήριξη τοῦ Γάλλου προέδρου στὰ ὑποθαλάσσια ἐνεργειακά μας ἀποθέματα ἐπικρίθηκε ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν ἀντιπολίτευση, ὡς ἐκποίηση ἐθνικοῦ πλούτου• ἡ σκέψη τοῦ ἁπλοῦ ἀνθρώπου, ὅτι αὐτὴ ἡ θέση σημαίνει ἀμφισβήτηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μας προσανατολισμοῦ, ἀποκλείεται νὰ μὴν συνεκτιμήθηκε, ἑπομένως, σκέπτεται ὁ κόσμος, ἡ καταγγελία ὑπηρετεῖ τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα. Δεύτερο, ἡ ἀντίθεση στὶς ἀποκρατικοποιήσεις, πάλιν ὁλοκλήρου τοῦ ἀντιπολιτευτικοῦ φάσματος –μὲ ἀποκορύφωση τὴν ἔμμεσο ἢ ἄμεσο ὑποστήριξη τῆς τρομοκρατίας στὴν Χαλκιδική,- σημαίνει διατήρηση τοῦ συντεχνιακοῦ κράτους• αὐτὰ ἀκούει ὁ λαὸς καὶ ἀποδοκιμάζει, ἀκόμη καὶ τὶς δικαιολογημένες ἀπεργίες, ἂν ἐξαγγέλλονται ἀπ’ τοὺς συνδικαλιστές. Τρίτο, ἡ ὑπονομευτικὴ στάση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὴν διερεύνηση τῶν σκαδάλων, μὲ κορυφαία περίπτωση, τὶς διαδικαστικὲς καθυστερήσεις τῆς ὑστερικῆς του στὴν Προανακριτική• στὰ καφενεῖα, στὶς πλατεῖες συζητοῦνται αὐτὰ εὐρύτατα, ὡς ἀπόδειξη τῶν δεσμεύσεών του ἀπέναντι στὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ. Ἡ πολιτικὴ ἀναμέτρηση κρίνεται πλέον στὰ προβλήματα αὐτά, μὲ ἑνιαῖο καὶ ἀδιαρρηκτο τρόπο. Ὅποιος κερδίζει, κερδίζει σὲ ὅλα τὰ μέτωπα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.