Ἀντιπολίτευση, κριτικὴ χαμηλῶν τόνων

Σὲ χαμηλοὺς τόνους κράτησε τὴν κριτική της ἡ ἀντιπολίτευση γιὰ τὸ κυπριακὸ θέμα• φαίνεται ὅτι αἰσθάνονται ὅτι δὲν ὑπάρχουν πολλὰ περιθώρια κριτικῆς, διότι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει προτείνει τὴν δήμευση τῶν καταθέσεων, ἀπὸ κάποιο ὕψος, καὶ φοβᾶται τὴν ἀντίκρουσή του. Ἡ πρόταση γιὰ συζήτηση τοῦ θέματος στὴν Βουλὴ μᾶλλον ἔγινε γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων, καθὼς γνωρίζει ἄριστα, ὅτι εὐνοεῖ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, διότι αὐτὸς μόνο εἶχε ἀντιταχθεῖ ἀπὸ τριετίας στὴν μονομερῆ ἀπότομη περικοπὴ μισθῶν καὶ συντάξεων καὶ στὴν ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς• ἡ πολιτικὴ αὐτὴ ἀποφεύγεται στὴν μεγαλόνησο καὶ μαζί της ἡ ὕφεση, ἐνῶ διατηρεῖται ζωντανὴ ἡ προοπτικὴ γιὰ τὴν ταχεῖα ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Στὴν ἀνακοπὴ τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας ἀποβλέπουν οἱ ἀτλαντιστὲς μὲ τὴν καταστροφολογία τους.

Ἐξαίρεση μικροκαταθετῶν

Σὲ οὐσιαστικὲς παραχωρήσεις πρὸς τὴν Κύπρο προχώρησε τὸ Γιούρογκρουπ, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν καταθέσεων μέχρι 100000 εὐρὼ ἀπ’ τὴν ἔφ’ ἅπαξ φορολόγηση, ὁπότε μεταφέρεται ἡ εἰσφορὰ στὰ μεγαλύτερα ποσά• ἡ ἀπόφαση τῆς τηλεδιασκέψεως εὐνοεῖ πλέον τὴν ψήφιση τῶν μέτρων ἀπ’ τὴν Βουλὴ καὶ τὴν κατάρτιση τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς. Ἡ κρίση ἀπεφεύχθη, διότι προστατεύονται τὰ χαμηλὰ εἰσοδήματα, ἀλλὰ καὶ παρέχεται ἡ ἄνεση γιὰ τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴ μεγαλόνησο• ἡ διόρθωση τῶν δυτικῶν ἀγορῶν χθὲς σημαίνει ὅτι οἱ ἐπενδυτὲς εἶχαν ἀντιληφθεῖ τὸν ἐλιγμὸ τῆς Εὐρωζώνης καὶ προεξόφλησαν τὴν ἀπόφασή της. Στὴν Ἑλλάδα ἀναμένεται ἡ ἀνάληψη τῶν ὑποκαταστημάτων τῶν κυπριακῶν τραπεζῶν ἀπὸ ἑλληνικές, χωρὶς φυσικὰ τὴν διακοπὴ τῆς λειτουργίας τους• ἡ κακὴ ἑλληνικὴ ἐμπειρία γίνεται μάθημα καὶ παράδειγμα πρὸς ἀποφυγήν. Μᾶλλον στὴ συνάντηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ οἱ ἀποφάσεις ἦταν καθοριστικὲς γιὰ τὰ προβλήματα. Δόθηκε σωστὴ λύση.

Ἔμφαση στὶς μεταρρυθμίσεις

Μὲ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν μεταρρυθμίσεων ἀσχολεῖται ὁ πρωθυπουργός, μὲ τὴν σημερινὴ συνάντησή του μὲ τοὺς δύο ἀρχηγούς, ἀλλὰ καὶ τὶς συνεχεῖς συσκέψεις του μὲ τοὺς ἁρμόδιους ὑπουργούς, καθὼς τὸ Κυπριακὸ πρόβλημα ἐκτονώνεται, μετὰ τὴν ἀλλαγὴ τῶν ὅρων ἀπ’ τὸ Γιούρογκρουπ• ἡ δημόσια διοίκηση εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα τῆς χώρας, ὡς τροχοπέδη στὴν ὅποια μεταρρύθμιση, ἀλλὰ καὶ ὡς χῶρος δράσεως τῶν συντεχνιῶν τῆς τριακονταετίας. Οἱ καθυστερήσεις στὴν ἀξιολόγηση τῶν ἐπιόρκων καὶ τῶν ἀπατεώνων ὀφείλονται ἀποκλειστικὰ στὶς παρεμβάσεις τῶν συνδικαλιστῶν καὶ τῶν πολιτικῶν τους φίλων• ἀπ’ τὴν ἄποψη αὐτὴ οἱ εὐθύνες τῶν δύο ἄλλων ἀρχηγῶν εἶναι οὐσιαστικές, διότι οἱ συνδικαλιστικοί τους φίλοι ἐλέγχουν τὶς παραφυάδες τους στὸν κρατικὸ μηχανισμό καὶ παρεμποδίζουν τὴν ὅποια ἀλλαγή, ἐνῶ συντηροῦν καὶ τὶς βρώμικες διακλαδώσεις μὲ τοὺς ἐπίορκους καὶ τοὺς πελάτες τους. Ἐὰν δὲν σπάσουν αὐτὰ τὰ κυκλώματα, δὲν ἀλλάζει τίποτε στὴν χώρα μας.

Ν. Ἀναστασιάδης, ὥριμος

Ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου ἐμφανίσθηκε ὥριμος καὶ σώφρων στὸ διάγγελμά του πρὸς τὸν λαὸ τῆς μεγαλονήσου• ἐξήγησε τὴν τραγικὴ κατάσταση τῆς χώρας του καὶ ὅτι μοναδικὴ διέξοδος εἶναι ἡ ἔκτακτη καὶ ἐφ’ ἅπαξ φορολόγηση τῶν καταθέσεων, γιὰ τὴν ὁποία δίδονται ἐγγύηση μετοχὲς τῶν τραπεζῶν καὶ ὁμόλογα τοῦ φυσικοῦ ἀερίου. Ἦταν σαφὴς καὶ περιεκτικὸς στὴν ἐπιχειρηματολογία του, καθὼς ὑπογράμμισε, ὅτι, δὲν περικόπτονται μισθοὶ καὶ συντάξεις, ἀλλὰ καὶ διασώζονται τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα• μέτρησαν καὶ πολὺ τὰ ἐπιχειρήματα αὐτά, διότι γνωρίζουν οἱ Κύπριοι, τὸ τί ὑπέστημε ἐμεῖς. Θὰ ’ταν προτιμώτερο νὰ μᾶς πάρουν 10% καὶ 15% τῶν καταθέσεων, παρὰ τὸ 60% μὲ 80% τῶν συντάξεων καὶ τὰ ἀποθέματα τῶν ταμείων.

ΣΥΡΙΖΑ, φόρος καταθέσεων

Μερικοί, λαλίστατοι στὰ δικά μας, ὅπως οἱ κορυφαῖοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, δὲν λένε λέξη γιὰ τὴν φορολόγηση τῶν καταθέσεων στὴν Κύπρο• εἶχαν προτείνει καὶ τὸ εἶχε ἀποδεχθεῖ ὁ Ναπολεοντίσκος, τὴν ἐπιβολὴ ἔκτακτης εἰσφορᾶς στὶς τραπεζικὲς καταθέσεις στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ξεσηκώθηκαν οἱ πάντες καὶ ὑποχώρησαν. Ὑπάρχει μιὰ μεγάλη διαφορά, μεταξὺ τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἑλλάδος• ἡ μεγαλόνησος εἶναι μεγάλο διατραπεζικὸ κέντρο καὶ τὸ σύνολο τῶν καταθέσεων ἀνέρχεται στὸ τριπλάσιο σχεδὸν τοῦ ΑΕΠ τῆς χώρας, ὅπως καὶ οἱ τράπεζες συνεισφέρουν τὸ 7,5% τοῦ ΑΕΠ, ἔναντι στὴν Ἑλλάδα κάτω τοῦ 2% καὶ μὲ σύνολο καταθέσεων ὀλιγώτερες κατὰ πολὺ ἀπ’ τὸ ΑΕΠ. Ἕνα πρᾶγμα προστατεύθηκε, ἡ ἐπαρκὴς ρευστότης τῆς ἀγορᾶς τῆς μεγαλονήσου.

Παροξῦναι τοὺς Ἀθηναίους

Οἱ Ἕλληνες πρεσβευτὲς στὸν μεγάλο βασιλέα συνήθιζαν ὅλοι τους, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Πελοπίδου, στὴ μεγάλη ζωή• ἀναχωροῦσαν μὲ πολυτελῆ συνοδεία, ὅπως ὁ Ἀθηναῖος Τιμαγόρας, μὲ θαλαμημόπους καὶ ἀγελάδες γιὰ τὸ γάλα του. «Τέλος δὲ κατέβαινεν ἐπὶ θάλασσαν ἐν φορείῳ κομιζόμενος»• τέλος κατέβαινε πρὸς τὴν θάλασσα μεταφερόμενος σὲ φορεῖο. «Καὶ τέσσαρα τάλαντα τοῖς κομίζουσι μισθὸς ἐδόθη παρὰ βασιλέως»• καὶ τέσσερα τάλαντα δόθηκε ἀπ’ τὸν βασιλέα μισθὸς στοὺς μεταφορεῖς του. «Ἀλλ’ ἔοικεν οὐχ ἡ δωροδοκία μάλιστα παροξῦναι τοὺς Ἀθηναίους»• ἀλλὰ φαίνεται ὅτι δὲν ἦταν ἡ δωροδοκία ποὺ ἐξόργισε τοὺς Ἀθηναίους. «Ἐπικράτους γοῦν ποτε τοῦ Σακεσφόρου μήτε ἀρνουμενου δῶρα δέξασθαι παρὰ βασιλέως»• ἐπειδὴ λοιπὸν κάποτε ὁ Ἐπικράτης τοῦ Σακεσφόρου δὲν ἀρνήθηκε ποτὲ δῶρα ἀπ’ τὸν βασιλέα. «Ψήφισμά τε γράφειν»• πρότεινε κάποιο ψήφισμα. Ἡ δουλικότης τῶν πρεσβευτῶν ἐνοχλοῦσε τοὺς Ἕλληνες καὶ καταδίκασαν σὲ θάνατο τὸν Τιμαγόρα γιὰ τὴν συμπεριφορά του.

Κύπρος, πρὸς συμβιβασμὸ

Ὁ συμβιβασμὸς ἐπῆλθε πλέον στὴν Κύπρο, μετὰ τὸ διάγγελμα τοῦ προέδρου της καὶ τὴν ἐκτόνωση τῶν πρώτων ἀντιδράσεων στὸ ἐσωτερικό• τὸ μέτρο εἶναι ἐπώδυνο, ἀλλὰ στηρίζεται στὴν πραγματικότητα τῆς κυπριακῆς οἰκονομίας, φορολογεῖ μόνο τὰ ὑψηλὰ στρώματα καὶ διαφυλάσσει τὰ εἰσοδήματα τῶν χαμηλῶν τάξεων καὶ τὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς. Ὅταν ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ὑπογράμμιζε, ὅτι δὲν θὰ ξαναγίνει, αὐτὸ ποὺ ἔγινε στὴν Ἑλλάδα, ἐννοοῦσε ὅτι, δὲν θὰ γίνει ἀπότομη περικοπὴ μισθῶν καὶ συντάξεων, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν τετραετῆ ὕφεση στὴ χώρα• τὸ δεύτερο χαρακτηριστικὸ εἶναι, ὅτι τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν καταθέσεων προέρχεται ἀπὸ ξένους, κυρίως Ρώσους, καὶ ἀπὸ ξέπλυμα χρήματος. Ὅταν ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐπιμένει, ὅτι εἶναι ἡ σωστὴ λύση, ἐννοεῖ ὅτι ἔχει κάνει κάποιας μορφῆς προσυνεννόηση μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, διότι καὶ τὸ Κρεμλίνο ἐπιδιώκει τὸν ἔλεγχο ὅλων αὐτῶν τῶν Κροίσων τῆς μετασοβιετικῆς ἐποχῆς. Ὑπάρχουν δίαυλοι ἐπικοινωνίας.

Μεταρρυθμίσεις στὴν Κίνα

Ἡ νέα κινεζικὴ ἡγεσία διακήρυξε τὴν πρόθεσή της, μὲ τὶς προγραμματικές της δηλώσεις, γιὰ ριζικὲς μεταρρυθμίσεις στὴ μεγάλη χώρα,• ὁ πρόεδρος, Ξὶ Τζιπίνγκ, καὶ ὁ πρωθυπουργός, Λὶ Κικίνγκ, ὑπογράμμισαν τὴν ἀποφασιστικότητά τους γιὰ τὴν προσαρμογὴ τῶν κοινωνικῶν καὶ παραγωγικῶν σχέσεων στὶς ἀνάγκες τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς καὶ στὶς ἀπαιτήσεις τῆς μεγάλης δυνάμεως παγκοσμίως. Πρῶτο μέλημα εἶναι οἱ μεταρρυθμίσεις στὴν ὀργάνωση τοῦ κράτους, στὴ δημόσια διοίκηση, ἡ ὁποία διέπεται σχεδὸν πλήρως ἀπ’ τοὺς θεσμοὺς τῆς κομμουνιστικῆς ἐποχῆς, ἐνῶ ὑπάρχουν καὶ εἰσηγήσεις γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ νόμου γιὰ ἕνα παιδὶ κατὰ οἰκογένεια• στὴν οἰκονομία προγραμματίζεται ἡ ἐνίσχυση τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας, ἀλλὰ καὶ περισσότερο στοὺς κλάδους τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, διότι ἤδη ἡ Κίνα βρίσκεται στὴν πρωτοπορία παγκοσμίως. Τὴν Παρασκευὴ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἐπισκέπτεται τὴν Μόσχα, γιὰ συνάντηση μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, γιὰ τὰ ἐνεργειακὰ καὶ τὶς διεθνεῖς πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς ἐξελίξεις.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς κυπριακῆς κρίσεως, ἀλλὰ ὄχι μὲ σοβαρὲς διαστάσεις• τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερό, στὰ 1,2984 δολλάρια καὶ καὶ 124,4245 γιέν, ἐνῶ σημείωσε αὔξηση ὁ χρυσός, 1603,75 καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,44. Στὴν Ἀσία ἡ πτώση ἦταν μεγαλύτερη, ὅπως καὶ τὶς πρῶτες ὧρες στὴ Δύση, ἀλλὰ στὴ συνέχεια παρατηρήθηκε διόρθωση, καθὼς καταλάγιαζαν οἱ ἀντιδράσεις τῆς ἀγορᾶς καὶ ἄρχισαν οἱ διαβουλεύσεις γιὰ ἀναθεώρηση τῆς ἀπογφάσεως τοῦ Γιούρογκρουπ στὴν ἔκτακτη τηλεδιάσκεψή του• ὁ θόρυβος ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι τεχνητὸς περισσότερο, καθὼς προβάλλεται στὴ διαπασῶν ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, ἐνῶ ἡ ἀντανάκλαση τῆς κρίσεως ἔχει πολὺ λιγώτερες ἐπιπτώσεις. Στὴν πραγματικότητα κρίνεται ἡ παρέμβαση τῆς Εὐρωζώνης στὶς ἀγορὲς καὶ στὴν ἀσυδοσία τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, μὲ ἀφορμὴ τὴν δράση τους σὲ μία μικρὴ χώρα• οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις δὲν εἶναι καὶ τόσο ἀρνητικές, καθὼς οἱ ἀντιστάσεις τοῦ εὐρὼ ἀποδεικνύονται πολὺ ἰσχυρότερες.

Ἄλλη δυναμικὴ ἀπ’ τὸ κυπριακὸ πείραμα

Τὸ οἰκονομικὸ πείραμα στὴν Κύπρο -γιὰ πείραμα πρόκειται, ἀφοῦ δὲν ἔχει ἐφαρμοσθεῖ ἄλλη φορά-, προκαλεῖ εὐρύτατες πολιτικὲς ἀλλαγὲς στὴν μεγαλόνησο καὶ στὴν Ἑλλάδα• τρία χρόνια μετὰ τὸ δικό μας Μνημόνιο καὶ ἡ Εὐρωζώνη, μὲ τὴν Γερμανία πρώτη, ἐμφανίζεται ὥριμη καὶ ἤρεμη στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ νέου προβλήματος. Φέρει αὐτὸ τὴν σφραγίδα τοῦ ἀπελθόντος κομμουνιστοῦ προέδρου καὶ τῆς συγχορδίας του τῶν ἀτλαντικῶν διασυνδέσεων• πληρώνει ἡ Κύπρος τὴν ψῆφο της στὰ ἀριστερά, ὅπως πληρώσαμε κι ἐμεῖς καὶ πληρώνουμε ἀκόμη τὴν ψῆφο μας στὸ σοσιαλισμό. Φυσικὰ οἱ διαφορὲς εἶναι μεγάλες καὶ ἡ ἐμπειρία μετράει πολύ, τόσο στὴν Εὐρώπη, ὅσο καὶ στὸν ἑλληνικὸ κόσμο• οἱ ἐπιπτώσεις ὅμως γίνονται αἰσθητὲς ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμή, καὶ πολὺ περισσότερο στὴν πολιτικὴ δυναμική μας. Ἡ ἀπόφαση εἶναι καθαρὰ εὐρωπαϊκή, μὲ ἀπόλυτα συμβουλευτικὸ τὸν ρόλο τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ σὲ πλήρη ἀπομόνωση τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων ἀπ’ τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς Εὐρωπαίους• ἔχει καθοριστικὴ σημασία αὐτό, διότι πρὸ τριετίας ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργός μας πρῶτα συναντοῦσε –μυστικά, ὅπως στὸ «Πεντελικό», τοὺς κερδοσκόπους γιὰ τὴν σύναψη δομημένων ὁμολόγων, ἢ καὶ φάνερα τοὺς γύπες τῶν διεθνῶν κεφαλαίων- τοὺς ἀτλαντικοὺς τραπεζίτες καὶ μετὰ πήγαινε στὴν Εὐρώπη γιὰ διαπραγμάτευση. Στὴν Κύπρο, ὅλα ἔγιναν φανερὰ καὶ μὲ σκληρὲς διαπραγματεύσεις στὸ Γιούρογκρουπ.
Μετὰ τὴν πρώτη ὀχλοβοή, γιὰ ληστεία τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, μόλις κατακάθισε ἡ σκόνη, διαπιστώνεται ὅτι ἄλλη εἶναι ἡ πραγματικότητα• ἐπιβάλλεται ἡ πολὺ ὑψηλὴ ἔκτακτη εἰσφορὰ στὶς τραπεζικὲς καταθέσεις –μὲ ἀρκετὲς ἐγγυήσεις, γιὰ παροχὴ μετοχῶν σὲ ἀντάλλαγμα, ἢ καὶ ὁμολόγων φυσικοῦ ἀερίου-, ἀλλὰ πλήττεται μόνο ἕνα στρῶμα τοῦ πληθυσμοῦ, ἢ ἀλλιῶς ἕνα μέρος τῆς περιουσίας τῶν Κυπρίων, ἐνῶ διαφυλάσσεται ἡ ρευστότης τῆς ἀγορᾶς καὶ ἡ λειτουργία τῆς οἰκονομίας. Ἐπελέγησαν οἱ καταθέσεις, ἐπειδὴ ἡ Κύπρος ἔχει τὴν ἰδιοτυπία τοῦ πολὺ μεγάλου τραπεζικοῦ τομέως, ὁπότε φορολογοῦνται τὰ ὑψηλότερα στρώματα τοῦ πληθυσμοῦ, ἐνῶ ἀντιθέτως προστατεύονται τὰ χαμηλότερα εἰσοδήματα μὲ τὴν μεγαλύτερη συγκριτικὰ δαπάνη στὴν ἀγορά• οἱ διαπραγματεύσεις ἦταν σκληρές, κι ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος καμιὰ ἄλλη χώρα δὲν βρέθηκε ἀλληλέγγυος. Ἡ Λευκωσία πληρώνει τὴν πενταετία τῶν ἀριστερῶν κορώνων της καὶ τῆς ἀμερικανολατρείας της, ὁπότε φυσικὴ συνέπεια εἶναι ἡ δυσπιστία• ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης ἐμφανίσθηκε σεμνός, διακριτικὸς καὶ συνεπής, ἀλλὰ εἶναι τὰ πρῶτα βήματα τῆς δοκιμασίας του. Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς Κύπρου θέλει πολλὰ καὶ προσεκτικὰ βήματα, ἂν καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι σχημάτισαν τὴν γνώμη τους ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμή• ἡ συμπαράσταση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ παίζει ἀποφασιστικὸ ρόλο, ὄχι μόνο λόγῳ τῆς κοινῆς καταγωγῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ πλούσια ἐμπειρία…
Ἡ προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς, ἄγαρπη καὶ ἄγρια, ἔχει φαίνεται τὰ ἀντίθετα τῶν ἐπιδιωκομένων ἀποτελέσματα, τόσο στὴν Κύπρο, ὅσο καὶ στὴν Ἑλλάδα• εἶναι ὑπερβολικὰ μονότονη στὸν ἀντιευρωπαϊσμό της καὶ στὴν ἀντιγερμανική της ὑστερία, ὅσο καὶ στὴν δουλικότητά της ἀπέναντι στὸν ἀτλαντισμό, ὥστε προκαλοῦν πλέον τὴν ἀπέχθεια, ἂν ὄχι τὴν ἀποστροφή, τῶν Ἑλλήνων. Ὁπωσδήποτε ἡ ἀμερικανοτραφὴς καταστροφολογία ἀπέδωσε μετὰ τὰ Δεκεμβριανὰ καὶ βοήθησε σημαντικὰ στὴν ἄνοδο τοῦ σοσιαλισμοῦ στὴν ἐξουσία τῆς χώρας –γνωστὰ αὐτὰ δὲν χρειάζονται ἐπανάληψη-, ἀλλὰ δὲν ἔχουν πλέον ἀπήχηση• ἡ πρωτοφανὴς οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση μᾶς ἔχει διδάξει πολλά, καὶ ἡ σύνεση καὶ σωφροσύνση τοῦ λαοῦ στὴν ἀντιμετώπισή της τὸ ἐπιβεβαιώνει• ἡ ἀτλαντικὴ προπαγάνδα χρησιμοποιεῖ καὶ τώρα τὰ ἴδια ὅπλα, χωρὶς οὐδεμία παραλλαγή, γεγονὸς ἀποδεικνύον τὴν ἐξάντληση τοῦ ὁπλοστασίου της. Τὸ πρόβλημα κρίνεται σὲ ἕνα θέμα στὴν Ἑλλάδα, στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας μας -ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὴν Κύπρο-, ἡ ὁποία ἄρχισε καὶ μάλιστα ἱκανοποιητικά, ἐὰν κρίνουμε ἀπ’ τὴν πορεία τῶν δυναμικῶν της κλάδων• ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία, ὁ τουρισμός, τὰ ἀγροτικὰ προϊόντα ποιότητος, τὰ μεγάλα ἔργα, οἱ ξένες ἐπενδύσεις ἄρχισαν νὰ κινοῦνται κι αὐτὸ λέει πολλά. Ἡ καταστροφολογία συνεχίζεται, μὲ πρόφαση τὴν διακοπὴ τῶν ἐπιθεωρήσεων τῆς τρόϊκας, ἐνῶ εἶναι ἁπλῆ συμβατικὴ διαδικασία• τὴν κακία τους δείχνουν καὶ τίποτε ἄλλο, ἢ μᾶλλον τὶς δουλικὲς δεσμεύσεις τους.
Οἱ πολιτικοὶ χειρισμοὶ τῆς κυπριακῆς ὑποθέσεως ἦταν ἄριστοι σχεδόν• ἀνακοινώθηκαν τὰ ποσοστὰ περικοπῶν καὶ μετὰ ἐμφανίσθηκε ὁ πρόεδρος ὅτι ἐπέτυχε σημαντικὴ ἔκπτωση γιὰ τὶς χαμηλὲς καταθέσεις. Τὸ δεύτερο κριτήριο, μετὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, εἶναι ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς Κύπρου στὸ ἐξωτερικό, μὲ πρώτη τὴν Εὐρώπη, καὶ τῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία• τὸ Κρεμλίνο διατύπωσε σφοδρὲς ἀντιρρήσεις, σὲ πολὺ αὐστηρὸ τόνο, τηρῶν ὅμως ἰσορροπία στὶς εὐρωπαϊκὲς σχέσεις. Ἡ παρουσία μυθικῶν ρωσικῶν κεφαλαίων στὴν Κύπρο δὲν ἐξέφραζε τὴν ρωσικὴ πολιτική, διότι πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ἔχουν στενὲς διασυνδέσεις μὲ τὰ ἀμερικανικά, ἐνῶ ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ στὴν ἀντιρωσικὴ πολεμικὴ σὲ πολλὲς περιοχές, ὅπως Οὐκρανία καὶ Γεωργία τὴν προηγούμενη δεκαετία ἢ καὶ στὶς βαλτικὲς χῶρες• ἕνα μέρος ἐξ αὐτῶν συνέπλευσε μὲ τὴν ἐπίσημη ρωσικὴ πολιτική. Ἡ Μόσχα αὐξάνει τὴν παρουσία της στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, μὲ τὴν μόνιμη παρουσία τοῦ στόλου της, ἐνῶ ἐνδιαφέρεται καὶ γιὰ τὰ ὑποθαλάσσια ἐνεργειακὰ ἀποθέματα τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἑλλάδος• στὰ τελευταῖα οἱ θέσεις της ταυτίζονται σχεδὸν ἀπολύτως μὲ τὶς εὐρωπαϊκές, γιὰ τὴν ἑνιαία ἔκταση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης Ἑλλάδος καὶ Κύπρου. Ἄλλωστε ἐμφανίζεαι εὐνοϊκὴ γιὰ τὴν παροχὴ κάποιων διευκολύνσεων στὴ μεγαλόνησο, ὡς πρὸς τὰ δάνειά της• ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μιχάλη Σαρρῆ στὴ Μόσχα ποβλέπεται ἐπιτυχής.
Στὴν ἑλληνικὴ πολιτικὴ ζωὴ οἱ ἐπιπτώσεις εἶναι πιὸ ἄμεσες• τὸ πρῶτο καὶ κύριο χαρακτηριστικὸ εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ρόλου τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς• μαζὶ μὲ τὶς κορῶνες γιὰ ναυάγιο τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα, ἄρχισε καὶ ἡ συγχορδία στὴ διαπασῶν τῆς ἀντιγερμανικῆς ὑστερίας. Γιὰ ὅλα φταίει πάλι ἡ Μέρκελ κι ἔχουν ξεχάσει τὴν παροιμία, ὅτι, «τὸ πολὺ τὸ Κυρ’ ἐλέησον, τὸ βαριέται κι ὁ Θεός»• ὅλα ἔχουν τὰ ὅρια τους, ἐκτὸς ἀπὸ ὅσους εἶναι δέμενοι ἀπ’ τὸ κεφάλι καὶ χειροπόδαρα, ὅπως στὴν σπηλιὰ τοῦ Πλάτωνος, καὶ δὲν ἔχουν ἄλλη ὀπτικὴ θεώρηση. Τὰ αὐτονόητα δὲν ὑπάρχουν γιὰ τὴν διαπλοκή, κι αὐτὸ ἐνοχλεῖ περισσότερο τὸν κόσμο• ὅποιος κυκλοφορεῖ στὶς πλατεῖες καὶ στὰ κεφανεῖα, στὰ χωριὰ καὶ στὶς συνοικίες, τὴν βλέπει τὴν διαφορὰ διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ. Κανένας ἢ ἐλάχιστοι μόνο παρακολουθοῦν εἰδήσεις, ἐνῶ καὶ στὸ διαδίκτυο κάνουν πλέον τὶς ἀξιολογήσεις τους• οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῶν συνοδοιπόρων του ὅλο καὶ περιορίζονται, χωρὶς αἰσθητὴ παρουσία πιά, ἐνῶ οἱ μικροεπιχειρηματίες στρέφονται πρὸς τρόπους ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν τους, στὰ δάνεια πρὸς τοὺς μικρομεσαίους, στὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν κλάδων, ὅπως ἀποτυπώνεται αὐτὸ στὶς ἐξαγωγὲς τῆς χώρας καὶ μάλιστα μὲ προϊόντα ἄγνωστα παλαιότερα, ὅπως ἐκεῖνα τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Οἱ τάσεις αὐτὲς βρίσκουν ἔκφραση στὶς ἀντίστοιχές τους πολιτικὲς δυνάμεις, ὅπως συμβαίνει πάντοτε στὴν ἱστορία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.