Κλιμάκωση ἀτλαντικῆς καταστροφολογίας

Ἡ κλιμάκωση τῆς ἀτλαντικῆς καταστροφολογίας προσλαμβάνει πλέον συστηματικὸ χαρακτῆρα, σὲ δύο μέτωπα, μὲ ὄργανο τὴν διαπλοκή: τὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία, μὲ τὶς ἀνιστόρητες ἀναφορὲς ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους, καὶ τὴν ὑπονόμευση στὸ Χρηματιστήριο. Ὁπλοστάσιό της χρησιμοποιεῖ εἶναι ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκή, γνωστὸ στοὺς Ἕλληνες τὴν τελευταία τετραετία, ἀπ’ τὴν περίοδο ὑπονομεύσεως τοῦ Κώστα Καραμανλῆ• ὀρύονται, διαλύεται ἡ Εὐρωζώνη καὶ μοναδική μας σωτηρία εἶναι ἡ προσφυγὴ στὴν ἀμερικανικὴ προστασία, πῶς ὅμως καὶ μὲ ποιὲς προϋποθέσεις; δὲν λένε. Ἀντιθέτως προβάλλουν χαιρέκακα τὴν προσέγγιση Ἰσραὴλ καὶ Τουρκίας, ἐνῶ οἱ ἴδιοι αὐτοὶ πρόβαλαν μετὰ μανίας τὴν συμμαχία μὲ τοὺς Ἐβραίους, ὡς ἄμυνα κατὰ τῶν τουρκικῶν ἀπειλῶν. Εἶναι τόσος ὁ πανικός τους, ὥστε οὔτε τὴν λογικὴ συνέχεια τῶν ἐπιχειρημάτων τους δὲν ἀξιολογοῦν.

Ἐμπιστοσύνη στὴν Ἑλλάδα

Ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἀποκαθίσταται μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμό, ὅπως ἀποδεικνεύει ἡ δέσμευση τοῦ προέδρου τῆς SAP, τῆς μεγαλυτέρας ἑταιρείας παραγωγῆς λογισμικοῦ στὴν Εὐρώπη, γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα καὶ μεταφορὰ τῶν κεντρικῶν της γραφείων Νοτίου Εὐρώπης στὴν Ἀθήνα• ὁ Jim Hageman Snabe ἔδωσε τὶς διαβεβαιώσεις αὐτὲς στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὸ Μέγαρο Μαξίμου, ὅπου ἀνέπτυξε τὸ πρόγραμμά του γιὰ δημιουργία κέντρου καινοτομίας καὶ τὴν συνεργασία μὲ ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια. Ἡ ἑταιρεία του ἔχει θυγατρικὲς σὲ 130 χῶρες καὶ ἀποβλέπει στὴν ἀξιοποίηση τῶν δημιουργικῶν δυνατοτήτων τῶν Ἑλληνοπαίδων στὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ, λόγῳ τῆς γλώσσης μας• ὅσα γράφει «Τὸ Ἐμμελὲς» ἐδῶ καὶ δεκατρία χρόνια γίνονται πραγματικότης, ἡ τόλμη τῆς κυβερνήσεως μετράει κι αὐτὴ εἶναι γεγονός. Τὸ δεύτερο εἶναι ἡ ἁλματώδης αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν πρὸς κάθε κατεύθυνση, παρὰ τὴν ταξινόμησή τους μὲ τὰ παλαιὰ κριτήρια, χωρὶς τὴν ἀξιολόγηση τῆς δυναμικῆς τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας.

Κύπρος, ἐκτόνωση πιέσεων

Στὴν ἐκτόνωση τῶν πιέσεων στὴν Κύπρο, καὶ κατὰ προέκταση στὴν Εὐρωζώνη, ὁδηγεῖται ἡ κρίση, ἀφοῦ ἡ μεθόδευση προκλήσεως κράχ, μὲ τὴν διαστρέβλωση τῶν δηλώσεων τοῦ Γέρουν Ντιλσλεμπλάουμ, κατέρρευσε• ἡ κατάσταση ὁμαλοποιεῖται, καθὼς οἱ θυγατρικὲς κυπριακὲς πέρασαν στὴν Τράπεζα Πειραιῶς καὶ ἀνοίγουν σήμερα, ἐνῶ αὔριο ἀνοίγουν ὅλες οἱ τράπεζες τῆς Κύπρου, μετὰ τὴν προσαρμογὴ τῶν λογιστικῶν τους συστημάτων στὰ νέα δεδομένα. Οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι ὅτι, θὰ φορολογηθοῦν κατὰ 40% οἱ καταθέσεις ἄνω τῶν 100000 εὐρὼ τῆς Τραπέζης Κύπρου, ἀλλὰ ἀναζητεῖται τρόπος γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῶν εἰδικῶν περιπτώσεων• οἱ Κύπριοι γνωρίζουν ἀπὸ τώρα τὸ βάθος τῆς κρίσεως. Δὲν εἶναι σὰν ἐμᾶς, ὅταν πρὸ τριετίας μᾶς ἔλεγαν κάθε τρίμηνο ὅτι αὐτὰ εἶναι τὰ τελευταῖα• ἐπίσης διαθέτουν δυναμικοὺς κλάδους, ὅπως τουρισμὸς καὶ ἐξαγωγὲς ἀγροτικῶν προϊόντων. Ἡ κυβέρνησή τους εἶναι εἰλικρινὴς καὶ δὲν συνωμοτεῖ στὸ παρασκήνιο, ὅπως ἡ σοσιαλιστικὴ μὲ τοὺς κερδοσκόπους.

Πειστικὸς Ν. Ἀναστασιάδης

Ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου ἦταν πολὺ πειστικὸς καὶ ἀποφασιστικὸς στὸ διάγγελμά του πρὸς τὸν κυπριακὸ λαό, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπιστροφή του ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες• ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης τόνισε ὅτι ἡ λύση εἶναι ὀδυνηρή, ἀλλὰ ὅτι ἦταν ἡ καλύτερη ἀπ’ τὶς χειρότερες, ἐνῶ διαβεβαίωσε τοὺς Κυπρίους ὅτι ἀνεξάρτητοι ποινικοὶ δικαστὲς θὰ ἀναλάβουν τὴν διερεύνηση τῶν εὐθυνῶν γιὰ τὸ πῶς ὁδηγήθηκε ἡ χώρα στὴν πρωτοφανῆ κρίση καὶ ὅτι θὰ προστατευθοῦν τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα. Στὴ μεγαλόνησο παρουσιάζεται ἑνότης τοῦ κόσμου καὶ κάποια συνεννόηση τῶν πολιτικῶν δυνάμεων, παρὰ τὶς μεταξύ τους διαφορές• ἔχει ἕνα πλεονέκτημα ἡ Κύπρος, δὲν ἔχουν πειραχθεῖ οἱ μισθοὶ καὶ οἱ συντάξεις, ἑπομένως διασφαλίζεται ἡ ρευστότης τῆς ἀγορᾶς.

Φυγὴ κεφαλαίων τετραετίας

Ἡ φυγὴ τῶν κεφαλαίων ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα τὴν τετραετία ἀνῆλθε στὰ 24,7 δις εὐρὼ ἀπ’ τὸ τέλος τοῦ 2008, ἀλλὰ ἡ ἀπότομη κλιμάκωση ἔγινε στὴν τριετία, μὲ ὕψος 15,2 δις• ἡ διαρροὴ ἦταν δεδομένη καὶ γνωστὴ στοὺς πάντες καὶ πολὺ περισσότερο στοὺς κυβερνῶντες. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἕνα, ὅταν ὁ τότε πρωθυπουργὸς δήλωνε ὅτι, «εἴμαστε μιὰ διαφθαρμένη χώρα ἀπ’ τὴν κοφυρὴ μέχρι τὰ νύχια», καὶ ὁ τσάρος του τῆς οἰκονομίας ἐπανειλημμένως ὅτι, «χρεωκοποῦμε», γνώριζαν τὶς ἐπιπτώσεις στὴν ροὴ τῶν κεφαλαίων; Ἀλλιῶς, ὅταν ἐνημερώθηκαν γιὰ τὴν μαζικὴ ἐκροὴ κεφαλαίων, ποιὰ μέτρα πῆραν πρὸς ἀποτροπήν της; Τρίτη ἐρώτηση, ποιοί ἔβγαλαν τὰ περισσότερα κεφάλαια στὸ ἐξωτερικό; Ἁπλὸ πρᾶγμα, ὀνόματα καὶ διευθύνσεις.

Ὧν καθύβριστο θερμότερος

Ὁ Πελοπίδας ἀναχώρησε, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν θεσσαλικῶν πόλεων ἀπ’ τὸν τύραννο τῶν Φερῶν Ἀλέξανδρο, μὲ τριακόσιους μόνο ἱππεῖς• εἶχε ἀφήσει τὸν στρατό του, διότι εἶχε γίνει ἔκλειψη ἡλίου κατὰ τὴν ὥρα τῆς ἀναχωρήσεως. «Μέγα ἐδόκει καὶ πρὸς ἄνδρα λαμπρὸν ἐξ οὐρανοῦ γεγονέναι σημεῖον»• διότι τὸ θεωροῦσε μεγάλο καὶ θεϊκὸ οἰωνὸ τὴν ἔκλειψη τοῦ ἡλίου. «Ὁ δὲ ἦν μὲν καὶ δι’ ὀργὴν ὧν καθύβριστο θερμότερος ἐπὶ τὸν Ἀλέξανδρον»• ὁ Πελοπίδας ὅμως ἦταν καὶ πολὺ ὀργισμένος πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον γιὰ τὴν σύλληψή του λίγο καιρὸ νωρίτερα. «Ἤλπιζε δὲ καὶ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ νοσοῦσαν ἤδη καὶ διεφθαρμένην εὑρήσειν ἐξ ὧν διείλεκτο τῇ Θήβῃ»• πίστευε δὲ ὅτι θὰ βρεῖ τὸ σπίτι του διαλυμένο καὶ ἀναστατωμένο μετὰ ἀπὸ ὅσο εἶχε συζητήσει μὲ τὴν Θήβη. «Μάλιστα δ’ αὐτὸν καὶ παρεκάλει τὸ τῆς πράξεως κάλλος»• μάλιστα τὸν παρακινοῦσε τὸ μεγαλεῖο τῆς πράξεώς του.

Ἀποκορύφωση διαστρεβλώσεων

Ἡ προπαγάνδα, γιὰ δῆθεν ἐπέκταση τῆς φορολογίας τῶν καταθέσεων καὶ σὲ ἄλλες ἦταν τέλεια ὀργανωμένη πλεκτάνη εἰς βάρος τοῦ νέου προέδρου τῆς Εὐρωζώνης• δὲν ἀποδόθηκαν σωστὰ οἱ δηλώσεις, γιατὶ ἡ ἑρμηνεία τους ἦταν τραβηγμένη ἀπ’ τὰ μαλλιά. Φορολογία τῶν καταθέσεων δὲν γίνεται γιὰ πρώτη φορά, διότι, μετὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων στὴν Ἀμερική, δεκάδες ἑκατομμύρια καταθέτες ἔχασαν ὅλες τὶς καταθέσεις τους σὲ ὕψος πολλῶν δεκάδων τρις δολλαρίων• τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ στὴν Ἰσλανδία καὶ στὴν Ἰρλανδία, ἀλλὰ ἀποσιωπῶνται αὐτά, διότι οἱ ρίζες τους ἀνάγονται στὴν μήτρα τοῦ ἀτλαντικοῦ τραπεζικοῦ συστήματος. Πάντως ἡ προπαγάνδα κατέρρευσε μέσα στὴ μέρα, διότι ἡ διολίσθηση τοῦ εὐρὼ ἦταν ἐλάχιστη καὶ τὰ χρηματιστήρια ἀνέκαμψαν πρὶν τὸ κλείσιμο• τὸν πανικὸ τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς ἀποκάλυψε ἡ πλεκτάνη. Εἶναι τὰ ἴδια ἔντυπα ποὺ προέβλεπαν μετὰ βεβαιότητος τὴν τελευταία τριετία τὴν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη.

Κύπρος, πρὸς ὁμαλοποίηση

Ἡ κατάσταση στὴν Κύπρο ὁδηγεῖται σὲ ὁμαλοποίηση, παρὰ τὸ κλείσιμο ὅλων τῶν τραπεζῶν γιὰ χθὲς καὶ σήμερα, ἀλλὰ μὲ τὴν σύνεση καὶ σωφροσύνη τοῦ κόσμου στὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων• οἱ προσπάθειες προκλήσεως ἀνησυχίας καὶ πανικοῦ δὲν ἀπέδωσαν, διότι ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ἔχει πολὺ ὀλιγώτερη διείσδυση στὴ μεγαλόνησο, ἐνῶ καὶ οἱ πολιτικοί της ἀποφεύγουν τὶς ὑπερβολὲς καὶ τὶς ἄγονες ἀντιπαραθέσεις. Περισσότερο κακὸ κάνει ἡ ἀπήχηση τῶν οἰμωγῶν τῆς ἑλληνικῆς διαπλοκῆς, ὡς κεκράκτου τῆς ἀτλαντικῆς προπαγάνδας• στὴν κοινὴ γνώμη δὲν φαίνεται ἔχειν ἀπήχηση αὐτή, καθὼς ἔχουν ὅλοι ὡς παράδειγμα τὴν ἑλληνικὴ κρίση καὶ τὸν βομβαρδισμὸ τῶν Ἑλλήνων μὲ τὴν καταστροφολογία τῆς τριετίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπόκρυψη τῶν συνεπειῶν ἀπ’ τὶς ἀπότομες περικοπὲς μισθῶν καὶ συντάξεων. Οἱ Κύπριοι, ἴσως ἐπειδὴ ἔχουν πρόσφατη τὴν ἐμπειρία τους ἀπ’ τὴν τραγωδία τῆς εἰσβολῆς, δείχνουν συγκρατημένοι καὶ ἀποφασισμένοι γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς χειρότερες ἐπιπτώσεις.

Ἐξισορροπητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐξισορροπητικὲς τάσεις, μετὰ τὴν προχθεσινὴ ὑποχώρηση σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο• τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε στὰ ἴδια ἐπίπεδα, στὰ 1,2862 δολλάρια, ἐνῶ ὑποχώρησε στὰ 121,2280 γιέν, ὅπως καὶ
ὁ χρυσός, 1597,25 καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,07. Ἡ ἀναστάτωση ἀπ’ τὴν διαστρέβλωση τῶν δηλώσεων τοῦ προέδρου τοῦ Γιούρογκρουπ καὶ τὴν προκλητικὴ προβολή τους ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ἐκτονώθηκε, ὁπότε καὶ τὰ χρηματιστήρια διόρθωσαν ἀρκετά• οἱ ἀντιδράσεις ἦταν ἄμεσες σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, διότι ὁ Γέρουν Ντιλσλελμπλάουμ ἔπεσε θύμα, καὶ ὡς Ὁλλανδὸς ποὺ εἶναι, τῆς ἀπειρίας του ἀπέναντι στὰ ὑπονομευτικὰ κόλπα τῶν κερδοσκόπων. Οἱ ἐπιπτώσεις ἦταν σαφέστατα κατὰ πολὺ κατώτερες τῶν προσχεδιασθέντων, καθὼς συνέπεσαν μὲ τὴν κλιμάκωση τῆς ἀντιγερμανικῆς ὑστερίας ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ διαπλοκή• θυμίζουν ὅλα αὐτὰ τὴν περυσινὴ περίοδο, ὅταν κάθε τρεῖς καὶ λίγο προέβλεπαν τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Δὲν λογαριάζουν τὴν φρικτὴ διάψευσή τους.

Παρίσι, νέες διαδηλώσεις

Οἱ τελευταῖες διαδηλώσεις στὸ Παρίσι, κατὰ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἦταν οἱ πιὸ μαζικὲς τῶν τελευταίων δεκαετιῶν• ἡ Ἀστυνομία ἀνεβάζει τὸν ἀριθμὸ σὲ τριακόσιες χιλιάδες καὶ οἱ ὀργανωτὲς σὲ ἕνα ἑκατομμύριο τετρακόσιες. Πλημμύρισε ἡ λεωφόρος τῶν Ἠλυσίων ἀπ’ τὴν πλατεῖα Ὁμονοίας μέχρι τὸ Ἐτουάλ• τὸ πιὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ἡ μεγάλη συμμετοχὴ τῶν νέων, μὲ συνθήματα, «τὰ παιδιὰ ἔχουν δύο γονεῖς», κατὰ τῆς υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπὸ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια. Ἡ κυβέρνηση ἐμφανίζεται πολὺ προβληματισμένη κι ἀναβάλλει τὴν ἔκδοση τῶν προεδρικῶν διαταγμάτων γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου• σημαντικὸ ρόλο παίζει καὶ ἡ πτώση τῆς δημοτικότητος τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ. Ἀρνητικὴ ἄποψη ἔχει τὸ 68%, ποσοστὸ πρωτοφανές, δέκα μῆνες μετὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων τοῦ προέδρου. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἐπιδεινώνει τὴν κατάσταση.

ΒΡΙΚΣ, διάσκεψη κορυφῆς

Ἡ σημερινὴ διάσκεψη κορυφῆς τῶν ΒΡΙΚΣ, γιὰ πρώτη φορὰ στὴ Νότιο Ἀφρική, θεωρεῖται σταθμὸς στὶς διεθνεῖς οἰκονομικὲς σχέσεις• ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ πραγματοποιεῖ ἀπὸ χθὲς ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὴ χώρα καὶ ἐπανέλαβε τὴν δέσμευσή του γιὰ βοήθεια εἴκοσι δις δολλαρίων πρὸς τὶς ἀφρικανικὲς χῶρες, ἐνῶ εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ κινεζικὲς πιστώσεις πρὸς τὴν μαύρη ἤπειρο εἶναι περισσότερες ἀπὸ ἐκεῖνες τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης. Οἱ ἡγέτες, Βραζιλίας, Ρωσίας, Ἰνδιῶν, Κίνας καὶ Νοτίου Ἀφρικῆς ἔχουν ἐπεξεργασθεῖ σχέδια γιὰ τὴν θεσμικὴ κατοχύρωση τῆς συνεργασίας τους καὶ τὴν προώθηση τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, ἐφ’ ὅσον οἱ Ἀμερικανοὶ τὴν παρεμποδίζουν• γνωρίζουν ὅτι ἐκπροσωποῦν τὸ 20% τοῦ παγκοσμίου ΑΕΠ καὶ τὸ 15% τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου, ἀλλὰ τὸ 42% τοῦ πληθυσμοῦ, ἀλλὰ ὑψηλοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.