Ἀπειλὲς Τούρκου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Οἱ ἀπειλὲς τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, γιὰ διχασμὸ τῆς Κύπρου, ἦταν ἀναμενόμενες, ἀλλὰ ἔγιναν πολὺ ἄκαιρα καὶ προκάλεσαν τὴν διεθνῆ κοινότητα• ἡ Ἄγκυρα ἔδειξε ὅτι βιάζεται πολὺ καὶ ὅτι θεωρεῖ δεδομένη τὴν προσέγγιση μὲ τὸ Ἰσραήλ, ἂν καὶ δὲν φαίνεται παρόμοια βιασύνη ἀπ’ τὴν ἄλλη πλευρά. Ὁ Ἀχμὲντ Νταβούτογλου μᾶλλον βιάσθηκε, διότι τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν διέταξε τὴν ἐπείγουσα διεξαγωγὴ ἀεροναυτικῶν γυμνασίων στὴ Μαύρη θάλασσα, μὲ τριάντα πλοῖα• τὰ προβλήματα μὲ τὴν Κύπρο, ἐξ αἰτίας τῆς κρίσεως, δὲν ἔχουν ἀλλάξει τὴν ρωσικὴ πολιτικὴ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, οὔτε τὶς στρατηγικὲς σχέσεις τοῦ Κρεμλίνου μὲ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὸν Ἑλληνισμό. Τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Γκάζπρομ γιὰ τὴν Ἑλλάδα τὸ ἀποδεικνύει. Στὴν Ἀθήνα κρίνονται οἱ σχέσεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἀξιοπρέπεια καὶ ὑπομονὴ

Οἱ Κύπριοι ὑπερέβησαν ὅλες τὶς προβλέψεις καὶ ἐπέδειξαν ἀξιοπρέπεια καὶ ὑπονομὴ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς οἰκονομικῆς καταστροφῆς τους• ἤρεμα καὶ προσεκτικὰ πῆγαν στὶς τράπεζες, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ δώδεκα μέρες, καὶ προσαρμόσθηκαν, χωρὶς διαμαρτυρίες, στὶς ὁδηγίες τῆς κυβέρνησεως. Ἡ δοκιμασία ἦταν πολὺ σκληρή, καθὼς ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ διατυμπάνιζε τὴν καταστροφὴ κι εἶχε ἀποστείλει δεκάδες τηλεοπτικὰ συνεργεῖα καταγράψαι τὶς σκηνές• δὲν συνέβη τίποτε ἀπολύτως, ἦταν μὶα συνηθισμένη μέρα γιὰ τὶς τραπεζικὲς συναλλαγές. Ὅλοι ἀναμένουν πλέον τὴν ἔρευνα τῶν ἀνωτάτων δικαστῶν, γιὰ τὸν καταλογισμὸ τῶν εὐθυνῶν, πολιτικῶν καὶ οἰκονομικῶν, ὅσων ὁδήγησαν στὴν κρίση• ὁ πρόεδρος ἐπέβαλε 25% μείωση τῆς ἀποζημιώσεώς του καὶ 20% τῶν ὑπουργῶν, ἐνῶ ἀποκαθίσταται ἡ οἰκονομικὴ ζωή, μὲ ἀτμομηχανὴ τὸν τουρισμὸ ποὺ δὲν φαίνεται νὰ ἐπλήγη. Ὁ πανικὸς ὄχι μόνο δὲν φάνηκε στὸν ὁρίζοντα, παρὰ ὁ κυπριακὸς λαὸς ἔδειξε ὅτι γνωρίζει ἀντιμετωπίζειν τὶς σοβαρὲς κρίσεις.

Ἀποκατάσταση τῆς ἠρεμίας

Ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία ἔδειξε ὅτι ἀποκαθιστᾶ τοὺς ρυθμούς της, μετὰ τὶς τέσσερες ἑβδομάδες ἀναταραχῆς λόγῳ τῆς κυπριακῆς κρίσεως• στὴν ἀγορὰ δὲν εἶχαν σημειωθεῖ σοβαρὲς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν ἀρχή, λόγῳ τοῦ μικροῦ ποσοστοῦ τῶν διμερῶν οἰκονομικῶν μας συναλλαγῶν στὸ σύνολο. Τὰ ὑποκαταστήματα τῶν κυπριακῶν τραπεζῶν δούλεψαν ὁμαλὰ καὶ χωρὶς κανένα πρόβλημα, ἐνῶ ὅσες ἐπιχειρήσεις ἦταν ἐκτεθειμένες στὴν Κύπρο ἀναζητοῦν τρόπους ἀναπληρώσεως τῶν ζημιῶν• στὸ Χρηματιστήριο εἶχαν σημειωθεῖ μεγάλες ζημίες, ὄχι τόσο ἐξ αἰτίας τῆς κυπριακῆς κρίσεως, ἀλλὰ περισσότερο λόγῳ τῶν παρεμβάσεων τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς καὶ τῆς πομπώδους ἀναπαραγωγῆς της ἀπ’ τὴν ἐπιχώριο. Ἡ χθεσινὴ εἶχε προγραμματισθεῖ γιὰ τὴν κατὰ μέτωπο ἐπίθεση, μὲ τὴν ἀναμονὴ πανικοῦ στὴν μεγαλόνησο• ὅλα ἐξελίχθησαν ὁμαλῶς καὶ τὸ χρηματιστήριο σημείωσε αἰσθητὴ ἄνοδο, μὲ σημαντικὲς διακυμάνσεις, λόγῳ ὑπογείων διασυνδέσεων, μόνο στὶς τραπεζικὲς μετοχές. Ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση προχωράει κανονικὰ καὶ θὰ μείνουν οἱ ἀμερικανόδουλοι μὲ τὶς πλερέζες τους.

Βραβεῖα Ἑλένης Ἀντωνιάδου

Ἡ Ἑλένη Ἀντωνιάδου βραβεύθηκε μὲ τὸ πρῶτο βραβεῖο ἐρευνῶν, ὡς ἡ καλύτερη γυναίκα ἐρευνήτρια στὴν Ἀγγλία• ἡ νεαρὴ Ἑλληνίδα βιοτεχνολόγος, μόλις 25 ἐτῶν, γεννήθηκε στὸ Λιπαρὸ Σκύδρας, νομοῦ Πέλλης, καὶ σπούδασε στὸ Πανεπιστήμιο Κεντρικῆς Ἑλλάδος, μὲ μετεκπαίδευση στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Ἀγγλία, ὅπου διακρίθηκε στὴν ἀναγέννηση κυττάρων. Οἱ ἐπιδόσεις της ἔγιναν εὐρέως γνωστὲς καὶ τὴν προσέλαβε ἡ ΝΑΣΑ στὸ διαστημικό της πρόγραμμα, γιὰ τὴν μελέτη τῆς προσαρμογῆς τοῦ ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ στὰ διαστημικὰ ταξείδια• σεμνὴ καὶ διακριτικὴ πήρε τὸ βραβεῖο της καὶ ἀναγνώρισε τὴν συμβολὴ τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στὴν ἀνάδειξή της. Εἶναι ὑπερήφανη γιὰ τὴν ἑλληνικὴ καταγωγή της ἡ νεαρὴ ἐρευνήτρια• ἀποδεικνύεται ὁ καλύτερος πρεσβευτής μας στὸ ἐξωτερικό.

Γεωργία, ἄλλα 19 δις εὐρὼ

Ἡ ἀναθεώρηση τῆς κοινῆς ἀγροτικῆς πολιτικῆς προβλέπει τὴν ἐνίσχυση τῆς ἑλληνικῆς γεωργίας μὲ 19 δις εὐρώ, γιὰ τὴν ἑπταετία 2014-2020, περίπου ὅσα καὶ γιὰ τὴν προηγούμενη, 2007-2013, 20 δις, δήλωσε ὁ ὑπουργὸς Γεωργίας• ἡ ἐπιτυχία εἶναι σημαντική, ἐπειδὴ εἶναι μεγάλη ἡ μείωση τοῦ ἀγροτικοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ἡ διάθεση τῶν κονδυλίων αὐτῶν εἶναι τὸ ζητούμενο γιὰ τοὺς ἀγρότες καὶ τὴν κυβέρνηση• τὸ μεγαλύτερο μέρος προβλέπεται γιὰ τὴν σταθεροποίηση τῶν τιμῶν τῆς ἀγορᾶς, περίπου τὰ 16 δις, ἐνῶ τὰ τριάμισυ, γιὰ τὸν προσανατολισμὸ τῶν καλλιεργειῶν. Στὴν περίοδο τῆς κρίσεως ἡ διάθεση τῶν κονδυλίων αὐτῶν ἀποτελεῖ οὐσιαστικὴ βοήθεια γιὰ τὴν παραμονὴ τῶν νέων στὸν ἀγροτικὸ τομέα.

Τὸν τύραννον ἐπέρχεσθαι

Ὁ Πελοπίδας ἀναχώρησε κατὰ τοῦ τυράννου Ἀλεξάνδρου ἔχων μόνο τριακόσιους ἱππεῖς μαζί του• εἶχε προηγηθεῖ ἔκλειψη ἡλίου κατὰ τὴν ἀναχώρηση κι ἄφησε στὴν Θήβα τὸν στρατό του. «Ὡς οὖν εἰς Φάρσαλον ἐλθὼν ἤθροισε τὴν δύναμιν, εὐθὺς ἐβάδιζεν ἐπὶ τὸν Ἀλέξανδρον»• ὅταν λοιπὸν ἔφθασε στὰ Φάρσαλα συγκέντρωσε τὴν δύναμή του κι ἀμέσως βάδισε κατὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου. «Ὁ δὲ Θηβαίους μὲν ὀλίγους περὶ τὸν Πελοπίδαν ὁρῶν»• αὐτὸς ὅταν εἶδε ὀλίγους Θηβαίους γύρω ἀπ’ τὸν Πελοπίδα. «Αὐτὸς δὲ πλείους ἔχων ἢ διπλασίους ὁπλίτας τῶν Θεσσαλῶν ἀπήντα πρὸς τὸ Θετίδειον»• αὐτὸς δὲ ἔχων περισσότερους ἀπὸ διπλασίους Θεσσαλοὺς ὁπλίτας ἀντιπαρατάχθηκε κοντὰ τὸ Θετίδειο. «Εἰπόντος δέ τινος τῷ Πελοπίδᾳ πολλοὺς ἔχοντα τὸν τύραννον ἐπέρχεσθαι»• ὅταν δὲ κάποιος εἶπε στὸν Πελοπίδα ὅτι ὁ τύραννος ἔρχεται μὲ πολλούς. «Βέλτιον, ἔφη, πλείονας γὰρ νικήσομεν»• καλύτερα, εἶπε, γιατὶ θὰ νικήσουμε περισσότερους. Εἶχε ὑπερβολικὴ ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό του.

Ἀνάγκη τραπεζικῆς ἑνώσεως

Ἡ ἀνάγκη τῆς ἐπιταχύνσεως τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς γίνεται ὅλο καὶ πιὸ ἐπιτακτικὴ μετὰ τὴν Κυπριακὴ κρίση• τὸ μέτρο θεωρεῖται ὡς ἡ πιὸ ἀποτελεσματικὴ ἄμυνα ἀπέναντι στὶς ἐπιθέσεις τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, στὰ πλαίσια τοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου εὐρὼ καὶ δολλαρίου. Στὴν Εὐρωζώνη τρεῖς ἦταν οἱ ἑστίες κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, Λουξεμβοῦργο, Κύπρος καὶ Μάλτα• εἶναι γνωστὲς οἱ ἀντιρρήσεις τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ στὶς πιέσεις τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος, κατὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν φορολογικῶν παραδείσων, ὅπως καὶ ἡ λυσσαλέα ἀντίδραση τῆς Βρεττανίας στὴν ἔγκριση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς. Στὴν Κύπρο ἐπιβλήθηκαν τόσο αὐστηρὰ μέτρα γιὰ δύο λόγους, διότι ζήτησε ἡ ἴδια βοήθεια, ἐπειδὴ βρισκόταν στὰ πρόθυρα χρεωκοπίας, καὶ διότι ἐπὶ διετία τουλάχιστον δὲν ἐλάμβανε κανένα μέτρο, παρὰ τὶς πιέσεις τῆς Ἐπιτροπῆς• συσσωρεύθηκαν τὰ προβλήματα κι ἔγιναν ὀδυνηρότερες οἱ λύσεις. Λουξεμοῦργο καὶ Μάλτα ἀκολουθοῦν στὴν πρώτη εὐκαιρία.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Δύση καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία• τὸ εὐρὼ κινήθηκε ἀνοδικὰ στὰ 1,2801 δολλάρια καὶ 120,7180 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1602,50, ἀλλὰ τὸ πετρέλαιο ὑποχώρησε, 109,10. Ἡ ἠρεμία ἀποκαθίσταται σταδιακὰ στὶς ἀγορές, μετὰ τὴν ἀποτυχία τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων προκαλέσαι σοβαρὴ ἀναταραχἠ στὴν Εὐρωζώνη• ἡ φρόνηση τῶν Κυπρίων, κατὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζῶν τους μετὰ ἀπὸ δώδεκα μέρες, συνέβαλε οὐσιαστικά, διότι οἱ κερδοσκόποι περίμεναν ἀκραῖες ἀντιδράσεις κι εἶχαν ἑτοιμάσει τὰ τηλεοπτικά τους συνεργεῖα γιὰ τὴν προβολή τους. Διαψεύσθηκαν οἰκτρὰ γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, ἀλλὰ δὲν δείχνουν ἀνακόπτειν τὴν προπαγάνδα τους τῆς καταστροφολογίας τους• οἱ ἐπενδυτὲς ἐπανῆλθαν εὔκολα στὴν κανονική τους συμπεριφορά, ἴσως ἐπειδὴ ἔχουν ζήσει πολλὲς φορὲς τὴν πολεμικὴ αὐτὴ τὰ τελευταῖα χρόνια. Ὁ οἰκονομικὸς πόλεμος συνεχίζεται, καθὼς εἶναι ἀδύνατο γιὰ τοὺς κερδοσκόπους ἀναγνωρίσαι τὴν ἧττα τους, μετὰ καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν Ἀναδυομένων.

Ἰταλία, παράταση ἀναμονῆς

Ὁ σχηματισμὸς κυβερνήσεως στὴν Ἰταλία καθυστερεῖ, καθὼς εἶναι δύσκολη ἡ ἐξεύρεση κοινοῦ παρανομαστοῦ μεταξὺ τῶν κομμάτων• ὁ Πιὲρ Λουίτζι Μπερσάνι δήλωσε ὅτι, μόνο ἕνας τρελὸς θὰ ἤθελε νὰ γίνει πρωθυπουργὸς τῆς χώρας. Πάντως οἱ διαβουλεύσεις συνεχίζονται καὶ ἡ προσέγγιση πρὸς τὸν Σύλβιο Μπερλουσκόνι δείχνει ὅτι ὑπάρχουν ἐλπίδες• οἱ πιέσεις τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων τοῦ Βορρᾶ εἶναι ἰσχυρὲς καὶ ἴσως ἀποβοῦν ἀποδοτικὲς στὸ τέλος. Πάντως οἱ προοπτικὲς γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας διαγράφονται κάπως αἰσιόδοξες στὴν τελευταία ἔκθεση τοῦ ΟΟΣΑ, μὲ πρωτοπόρο στὴν ἀνάκαμψη τὴν Εὐρωζώνη, δηλαδὴ τὴν Γερμανία• οἱ διαβεβαιώσεις τοῦ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε, ὅτι ἡ περίπτωση τῆς Κύπρου εἶναι μοναδική, καθησυχάζει τοὺς ἐπενδυτές. Στὴν Ἰαπωνία ἀντιθέτως οἱ προοπτικὲς εἶναι ἄσχημες, καθὼς ὁ διοικητὴς τῆς κεντρικῆς της τραπέζης δήλωσε, ὅτι δὲν εἶναι διαχειρίσιμο τὸ δημόσιο χρέος της, ὕψους 230%• ἡ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς φαίνεται ὅτι δὲν καθίσταται δυνατή.

Ἐπιτυχὴς διάσκεψη ΒΡΙΚΣ

Ἡ διάσκεψη κορυφῆς τῶν ΒΡΙΚΣ στὸ Ντάρμπαν τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς ἀποτελεῖ ὁρόσημο στὴν διεθνῆ ζωή• οἱ ἡγέτες, Βραζιλίας, Ρωσίας, Ἰνδιῶν, Κίνας καὶ Νοτίου Ἀφρικῆς συμφώνησαν στὴν παροχὴ βοηθείας τεσσαράκοντα δις δολλαρίων στὶς φτωχὲς χῶρες, στὴν προώθηση τῆς Ἀναπτυξιακῆς Τραπέζης καὶ στὴν σύσταση Ταμείου Νομισματικῆς Σταθερότητος μεταξύ τους, ὕψους ἑκατὸ δις. Στὴν πράξη κατέστησαν διεθνὴς θεσμός, κυρίως μὲ τὸ τελευταῖο, διότι παρακάμπτουν τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο στὶς νομισματικὲς συναλλαγές• ἀπὸ πενταετίας ζητοῦν τὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, ἀλλὰ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀρνοῦνται πεισματικὰ καὶ ὑπαναχωροῦν στὶς δεσμεύσεις τους. Ἔχουν τὴν ἄνεση τῶν ὑψηλοτέρων συναλλαγματικῶν διαθεσίμων, ἐνῶ ἔχουν καθιερώσει τὶς μεταξύ τους συναλλαγὲς στὰ νομίσματά τους. Τέλος ἐγκαθιστοῦν καλώδιο 28400 χιλιομέτρων γιὰ τὶς ἐπικοινωνίες τους, ἀνεξαρτήτως τῶν δυτικῶν γραμμῶν.

Ἀμυντικά, Ρωσίας, Κίνας

Ἡ Κίνα, κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου της στὴν Μόσχα, ὑπέγραψε συμφωνία, ὕψους 3,5 δις δολλαρίων, γιὰ τὴν ἀγορὰ 24 μαχητικῶν Σουχόι καὶ τεσσάρων συμβατικῶν ὑποβρυχίων• τὸ Πεκῖνο συμπληρώνει τὸν ἐξοπλισμό του, κυρίως ἀπέναντι στὴν Ἰαπωνία καὶ στὴν Ἀμερικὴ γιὰ τὰ νησιὰ Νταϊακβοῦ τῆς Σινικῆς θαλάσσης. Ἡ Κίνα παράγει πολεμικὸ ὑλικὸ κι ἔχει καταστεῖ ἡ πέμπτη χώρα ἐξαγωγῆς ὅπλων παγκοσμίως, μετὰ τὶς Ἀμερική, Ρωσία, Γερμανία καὶ Γαλλία, ὑπερκεράσασα τὴν Βρεταννία, ἀλλὰ χρειάζεται τελευταίου τύπου ὅπλα• στὰ πλαίσια τῆς διεθνοῦς της πολιτικῆς ἔχει συμφωνήσει μὲ τὴν Μόσχα γιὰ τὴν ἀμυντική τους συνεργασία στὸν Εἰρηνικὸ κι ἔχουν προειδοποιήσει τὴν Οὐάσιγκτον, ὅτι θεωροῦν ἐπιθετικὴ ἐνέργεια τὴν ἐγκατάσταση ἀντιπυραυλικῆς ἀσπίδος στὴν Ἀλάσκα. Τὸ πρόσχημα τῆς βορειοκορεατικῆς ἀπειλῆς δὲν τοὺς πείθει.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.