Παπανδρέου, ἔκθετος Παπακωνσταντίνου

Ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργὸς ἀφήνει ἔκθετο τὸν ὑπουργό του στὴν ὑπόθεση τῆς λίστας Λαγκάρντ, μὲ τὸ ὑπόμνημά του ἀπ’ τὴν Ἀμερικὴ στὴν Προανακριτική, ἐνῶ ἡ ὑστερικὴ δὲν ἐξασφάλισε τὴν ὑποστήριξη ἀπ’ ὅλους τοὺς βουλευτὲς τοῦ κόμματός της σὲ αἴτημά της• τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται πλέον στὴν κατάθεση τοῦ τσάρου, διότι πρέπει κι αὐτὸς νὰ παρουσιάσει τὴν ὑπερασπιστική του γραμμή. Οἱ ἀποκαλύψεις πληθαίνουν, ἔστω κι ἂν δὲν φωτίζουν ὅλες τὶς πλευρὲς τῆς πολυκρότου ὑποθέσεως• ἡ Ἐπιτροπὴ ἀποφάσισε τὴν κλήση σὲ νέα κατάθεση τοῦ δημοσιογραφίζοντος ποὺ τὴν δημοσίευσε, διότι ἀποκαλύφθηκε ὅτι εἶχε ἀφαιρέσει τὸ ὄνομα μεγαλοεκδότου. Γνωστὰ σὲ ἐμᾶς, ἀλλὰ οἱ ἀτλαντικοὶ ὑμνητές του θὰ πάρουν πίσω τὰ βραβεῖα τους; διαφορετικὰ ἐπιβεβαιώνουν τὶς διασυνδέσεις τῆς διαπλοκῆς, οἱ ὁποῖες ἀποκορυφώθηκαν στὴν καταστροφολογία…

Ἀπεμπλοκὴ δημοσίου τομέως

Οἱ μεταρρυθμίσεις στὸν δημόσιο τομέα προωθοῦνται κι ὁδηγοῦν στὴν ἀποδέσμευση ἀπ’ τοὺς ὅρους τῆς τρόϊκας, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὴν συμμετοχὴ καὶ τοῦ Ἀντώνη Μανιτάκη στὴ σύσκεψη τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν μὲ τοὺς τροϊκανούς• προηγουμένως ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος ἀπηύθυνε κατηγορίες κατὰ τῆς ΔΗΜΑΡ γιὰ τὶς καθυστερήσεις τοῦ ὑπουργοῦ της, ἐνῶ στὴ συνέχεια ὁ Φώτης Κουβέλης τοῦ ἄναψε τὸ πράσινο φῶς γιὰ συμμόρφωση… Ἡ ἀπόλυση τῶν ἐπιόρκων εἶναι τὸ ἐπίμαχο ζήτημα κι αὐτοὶ δὲν ἀπολύονται, διότι εἶναι κομματόσκυλα καὶ προστατεύονται ἀπ’ τοὺς μηχανισμοὺς κυρίως τῆς ἀριστερᾶς• εἶναι ἡ πρώτη δέσμευση γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου. Ἡ τρόϊκα προσφέρει τελικὰ καὶ καλὲς ὑπηρεσίες, διαφορετικὰ οἱ συντεχνίες δὲν συμμορφώνονται• οἱ διασυνδέσεις τῆς τριακονταετίας σπᾶνε γιὰ πρώτη φορά. Ἀναμένονται μὲ ἐνδιαφέρον οἱ ἐπιπτώσεις στὴν ζωή μας, διότι αὐτὰ τὰ κυκλώματα συντηροῦν τὴν γραφειοκρατία, τὶς πολυειδεῖς προμήθειες καὶ τοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμοὺς σὲ πολλαπλοὺς τομεῖς.

Ἐπαφές, ΣΥΡΙΖΑ, ἀκροδεξιᾶς

Οἱ ἐπαφὲς τῶν ὑπογείων διασυνδέσεων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῆς ἀκροδεξιᾶς ἐπιβεβαιώνονται, πέραν ἀπ’ τὴν Προανακριτική, καὶ στὴν προβολή τους ἀπ’ τὴν διαπλοκή• τὰ ἄλλα κόμματα ἀντέδρασαν στὴν προνομιακὴ προβολὴ τῆς ἀκροδεξιᾶς ἀπὸ συγκεκριμένη ἐκπομπή, ἀλλὰ ὄχι ἡ Κουμουνδούρου, παρὰ τὴν ἀρνητικὴ ἀπήχηση τῆς στάσεώς της στὴν κοινὴ γνώμη, ὅπως καὶ στὴν ὑπόθεση Λαγκὰρντ, μὲ ἐμφανέστατη τὴν κοινὴ πορεία• ἀποβλέπουν στὴν ἀμοιβαία κάλυψη στὴν ἀντιμετώπιση τῶν κρισίμων προβλημάτων τῆς χώρας. Ἡ ἀκροδεξιὰ ὀφελείται ἀπ’ τὴν προβολή, ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος ζημιώνεται καὶ μάλιστα προσωπικά, ὅταν ἀντιδροῦν μέσα στὸ κόμμα του οἱ περισσότεροι βουλευτὲς καὶ τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν κομματικῶν στελεχῶν• ἡ ἐμμονή του μια ἑρμηνεία ἔχει, τὴν ἐξάρτηση ἀπ’ τὰ ἴδια ἀτλαντικὰ κέτρα, γιὰ τὴν ὑπονόμευση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ τῶν Ἑλλήνων. Ἄλλωστε ἡ στάση του ἀπέναντι στὴν Εὐρωζώνη ταλαντεύεται, ἀναλόγως πρὸς τὴν ἀπήχηση τῶν μεθοδεύσεων τῆς διαπλοκῆς στὸν κόσμο.

Ἀναγνώριση λαθῶν Ταμείου

Τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ἀναγνωρίζει, ὅτι ἔκανε λάθος στὴν οἰκονομική του πολιτικὴ στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ συνεχίζει• τὶς ἀντιρρήσεις του, γιὰ τὴν συγχώνευση τῆς Ἐθνικῆς μὲ τὴν Eurobank, δὲν τὶς πρόβαλε ἀπ’ τὴν ἀρχή, παρὰ περίμενε τὴν συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργό. Γνώριζαν ὅτι ὑπῆρχε κίνδυνος προκλήσεως σοβαρᾶς κρίσεως στὶς καταθέσεις καὶ στὸ Χρηματιστήριο, ἄλλο ἂν ἀπεφεύχθησαν, λόγῳ τῆς αὐτοσυγκρατήσεως τῶν Ἑλλήνων• οἱ ἴδιοι ἔδειξαν ὅτι τὸ ἐπιδίωκαν. Ἑπομένως χρεώνεται δεύτερο λάθος, ἢ μᾶλλον σαφέστατη πρόθεση ὑπονομεύσεως τῆς ἀνακάμψεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας• οἱ Εὐρωπαῖοι φέρουν τὴν εὐθύνη, ὅτι ἀκολούθησαν. Ἀλλά, ὅποιος κάνει λάθος τὸ πληρώνει, λογοδοτεῖ• τὸ Ταμεῖο πρέπει νὰ πληρώσει τὴν ἀποζημίωση στοὺς Ἕλληνες γιὰ τὴν τριετῆ ἐξαθλίωση.

Θάνατος Μάργκαρετ Θάτσερ

Ἡ Μάργκαρετ Θάτσερ ἄφησε τὴν σφραγίδα της στὴν βρεταννικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ ἱστορία τὶς τελευταῖες δεκαετίες τοῦ παρελθόντος αἰῶνος• κυβέρνησε τὴν Βρεταννία μὲ σιδηρὰ χεῖρα καὶ ἄλλαξε πολλὰ στὴν κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ζωή της, ὅπως τὸν περιορισμὸ τῶν προνομίων τῶν συνδικάτων, τὴν ἄκρως φιλελεύθερη οἰκονομικὴ πολιτική, ἐνῶ ἔλαμψε μὲ τὴν ναυτικὴ ἐκστρατεία ἀνακαταλήψεως τῶν Φώλκλαντ. Ὁ ἀντιευρωπαϊσμός της ἦταν ἔντονος καὶ οἱ ἀντεγκλήσεις της στὸ Εὐρωσυμβούλιο μὲ τὸν Φρανσουὰ Μιττερὰν ἄφησαν ἐποχή• ὁδήγησε τὴν χώρα της σὲ ἀπόσταση ἀπ’ τὸ εὐρωπαϊκὸ γίγνεσθαι κι αὐτὸ συνεχίζεται ἀπ’ τὶς ἑπόμενες κυβερνήσεις. Ἡ ἀλλαγὴ πορείας ἀπαιτεῖ τὸ ἴδιο ἰσχυρὴ προσωπικότητα, ἀλλὰ αὐτὴ δὲν φαίνεται στὸν ὁρίζοντα. Ὁ θατσερισμὸς τοῦ αὐτοκρατορικοῦ μεγαλείου.

Τῶν μεγίστων καὶ καλλίστων

Ὁ θάνατος τοῦ Πελοπίδου προκάλεσε μεγάλη θλίψη στοὺς Θηβαίους καὶ περισσότερο στοὺς Θεσσαλούς• θεωροῦσαν τὸν στρατηγὸ ὡς ἐλευθερωτὴ τῶν πόλεών τους ἀπ’ τοὺς τυράννους. «Τὸ μὲν οὖν Θηβαίων τοὺς παρόντες ἐπὶ τῇ τοῦ Πελοπίδου τελευτῇ βαρέως φέρειν»• πολὺ βαρειὰ ἔφεραν τὸ τέλος τοῦ Πελοπίδου ὅσοι Θηβαῖοι βρίσκονταν μαζί του. «Πατέρα καὶ σωτῆρα καὶ διδάσκαλον τῶν μεγίστων καὶ καλλίστων ἀγαθῶν ἀποκαλοῦντες ἐκεῖνον»• τὸν ἀποκαλοῦσαν πατέρα καὶ σωτῆρα καὶ διδάσκαλο τῶν μεγίστων καὶ καλλίστων ἀγαθῶν. «Οὐ πάνυ θαυμαστὸν ἦν»• καὶ δὲν ἦταν παράξενο αὐτό. «Οἱ δὲ Θεσσαλοὶ καὶ οἱ σύμμαχοι πᾶσαν ἀνθρωπίνῃ πρέπουσαν ἀρετῇ τιμὴν τοῖς ψηφίσμασιν ὑπερβαλόντες»• οἱ δὲ Θεσσαλοὶ καὶ οἱ σύμμαχοι μὲ τὰ ψηφίσματά τους ὑπερέβαλαν κάθε ἀρετὴ μὲ τὰ ψηφίσματά τους στὶς τιμές. «Ἔτι μᾶλλον ἐπιδείξαντο τοῖς πάθεσιν τὴν πρὸς τὸν ἄνδρα χάριν»• μὲ τὴν θλίψη τους ἐπέδειξαν τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὸν ἄνδρα.

Χάος, Εὐρώπης, Ἀμερικῆς

Τὸ χάος στὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς ἐπιχειρεῖ γεφυρῶσαι ὁ Γιάκομπ Λιοῦ στὶς συνομιλίες τους μὲ τοὺς Εὐρωπαίους• ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἐπιδιώκει τὴν σύγκλιση τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ Ἀτλαντικοῦ, πρὶν καταλήξει στὴν ἁρμόζουσα γιὰ τὴν χώρα του. Οἱ διαφορὲς ἀποδεικνύονται ἀγεφύρωτες, ἡ Οὐάσιγκτον ἀρνεῖται τὸν ἔλεγχο τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων καὶ τῶν φορολογικῶν παραδείσων καὶ ἐπιμένει στὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, ἀνεξαρτήτως τῶν δημοσιονομικῶν ἐλλειμμάτων• οἱ Εὐρωπαῖοι ἀντιθέτως ἀκολουθοῦν πολιτικὴ παραλλήλου ἐλέγχου τῶν ἐλλειμμάτων καὶ κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων καὶ μετὰ ἢ καὶ παράλληλα ἐφαρμόζουν ἀναπτυξιακὴ πολιτική, ὅπως γίνεται καὶ στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἐνῶ στὴν τριετία ἀκολουθήθηκε ἡ ἀμερικανικὴ συνταγὴ τοῦ ΔΝΤ, μὲ τὰ γνωστὰ ἀποτελέσματα. Στὶς Βρυξέλλεες οἱ συνομιλίες ἦταν καλές, ἀλλὰ στὸ Βερολίνο κρίθηκαν τὰ πράγματα, διότι ὁ Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε δὲν ἐμφανίσθηκε διατεθειμένος γιὰ ὑποχωρήσεις. Ἀντιθέτως ἀπάντησε σκληρὰ στὶς παρατηρήσεις του.

Κίνα, Αὐστραλία, νόμισμα

Ἡ Κίνα καὶ ἡ Αὐστραλία ὑπέγραψαν τὴν συμφωνία γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν συναλλαγῶν τους, ἀποκλείοντας τὸ δολλάριο, στὰ νομίσματά τους • στὴ συμφωνία μετέχει καὶ ἡ Νέα Ζηλανδία, ὁπότε χάνονται δύο πιστοὶ φίλοι τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὸν Δυτικὸ Εἰρηνικό. Ἡ συμφωνία ὑπεγράφη στὰ πλαίσια τοῦ οἰκονομικοῦ φόρουμ τοῦ Μποάο, μετὰ ἀπὸ τὴν συνάντηση τοῦ Χὶ Τζιπὶνγκ μὲ τὴν Τζούλια Γκίλαρντ• οἱ ἐπιπτώσεις της θεωροῦνται πολὺ σημαντικές, διότι πρακτικὴ σημαίνει ἀποκλεισμὸ τοῦ δολλαρίου ἀπ’ τὸν παγκόσμιο οἰκονομικὸ κέντρο, καθὼς παρόμοιες συμφωνίες ἔχει ὑπογράψει τὸ Πεκίνο μὲ τὶς περισσότερες χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Ἀσίας, ἐνῶ μὲ τὶς ὑπόλοιπες γίνονται στὴν πράξη οἱ συναλλαγὲς σὲ ρεμίνμπι. Τὸ κινέζικο νόμισμα μετατρέπεται σὲ ἀποθεματικὸ στὴν περιοχή, ἐνῶ συνοδεύεται κι ἀπὸ κινεζικὲς πιστώσεις, σὲ ὅσες χῶρες ἀντιμετωπίζουν συναλλαγματικὰ προβλήματα• ἄλλωστε καὶ μὲ τὴν Ἰαπωνία καὶ Νότιο Κορέα οἱ συναλλαγὲς γίνονται ἀπὸ καιρὸ στὰ νομίσματά τους.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μὲ ἐλαφρὰ ὑποχώωρηση στὴν Ἀσία, λόγῳ τοῦ κορεατικοῦ προβλήματος• ὅλα παρεμειναν σταθερά, εὐρώ, 1,3046 δολλάρια καὶ 128,9805 γιέν, χρυσός, 1572,5 καὶ πετρέλαιο, 105,22. Οἱ ἀγορὲς δὲν ἔδειξαν σχεδὸν καθόλου ἀνήσυχες γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὴν Κορέα, καθὼς οἱ ἐπενδυτὲς δὲν προβλέπουν ἔκρηξη• ἀντιθέτως μὲ περισσότερο ἐδιαφέρον παρακολουθοῦν τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς Ἰαπωνίας, διότι, ναὶ μὲν ἔκαναν ἅλμα οἱ μετοχές, ἀλλὰ ὑποχώρησαν μετά, ἐνῶ καὶ ἡ νέα διαρροὴ ραδιενεργείας στὴν Φουκουσίμα ἐπιβαρύνει τὴν κατάσταση. Στὴν Εὐρώπη ἡ περιοδεία τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν μᾶλλον λήγει ἄδοξα, μετὰ τὴν ἀπάντηση τοῦ Βόλφγκάνγκ Σώυμπλε, ὅτι «δὲν ἔχει χρόνο γιὰ συμβουλές», ὅταν τοῦ πρότεινε τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς• οἱ ἄλλοι Εὐρωπαῖοι ἦταν εὐγενικοί, ὅπως ἀνεμένετο κι ὅπως ταιριάζει στὸν ρόλο τους, διότι ἡ Γερμανία ἔχει τὴν εὐθύνη τῆς ἀπαντήσεως. Ἡ ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας ἔρχεται, μὲ τοὺς προβλεπόμενους ρυθμούς.

Κλιμάκωση Βορειοκορεατῶν

Στὴν κλιμάκωση τῆς ἐντάσεως προχώρησε ἡ Βόρειος Κορέα, ζητώντας τὴν ἀποχώρηση τῶν ξένων ἀπ’ τὴν Νότιο, ἐν ὄψει πολέμου, ἀλλὰ καὶ διακόποντας τὴν λειτουργία τῶν ἐργοστασίων στὴν Kaesong• οἱ παρατηρητὲς φοβοῦνται περισσότερο ὑπονομευτικὲς ἐνέργειες τῶν κομμουνιστῶν, παρὰ τὴν κήρυξη θερμοῦ πολέμου. Ἡ ζωὴ στὴν Σεοὺλ δὲν ἔχει ἐπηρεασθεῖ σχεδὸν καθόλου, καθὼς κανεὶς δὲν παίρνει στὰ σοβαρὰ τὶς ἀπειλές, ἐνῶ καὶ οἱ διπλωμάτες ἀπ’ τὴν Πυὸνγκ Γιὰνγκ δὲν ἀναχώρησαν, παρὰ τὶς ἐπίσημες προειδοποιήσεις• Κίνα καὶ Ρωσία ἀσκοῦν πιέσεις γιὰ τὴν συγκράτηση τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, ἀλλὰ φοβοῦνται τὴν κατάρρευσή του, ὁπότε οὐδεὶς γνωρίζει τὸ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ διάδοχος κατάσταση. Περισσότερο φοβοῦνται τὴν ἀνάδειξη ἀκραίων στοιχείων τὰ ὁποῖα θὰ ἀναλάβουν καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν πυρηνικῶν ὅπλων. Ἐπιβάλλεται ἰδιαίτερη προσοχή.

Ἰσραήλ, Κύπρος, συνεργασία

Ἡ συνεργασία μὲ τὴν Κύπρο γιὰ τὰ ἐνεργειακὰ παραμένει γιὰ τὸ Ἰσραὴλ ὡς βασικὸς ἄξονας τῆς πολιτικῆς του, ὑπογράμμισε ὁ πρωθυπουργός του καὶ οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοὶ στὶς χθεσινὲς συνομιλίες μὲ Κυπρίους ὁμολόγους τους• οἱ διαβεβαιώσεις δόθηκαν, ἐνῶ βρισόταν στὴν Ἱερουσαλὴμ ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν καὶ εἶχε συνομιλίες γιὰ ἀποκατάσταση καλῶν σχέσεων μὲ τὴν Τουρκία. Πάντως οἱ Ἰσραηλινοὶ ἐπέμειναν καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῶν ἐμπορικῶν καὶ τουριστικῶν σχέσεων, μαζὶ μὲ τὴν ἐπιλογὴ τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἑλλάδος, γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου πρὸς τὴν Εὐρώπη. Στὴν Λευκωσία ὁ πρόεδρος τῆς ἑταιρείας Nobile διαβεβαίωσε τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη, ὅτι τὸν Ἰούνιο ἀρχίζει ἡ δεύτερη φάση τῶν γεωρτήσεων στὸ οἰκόπεδο 12 γιὰ καταγραφὴ τῶν πραγματικῶν ἀποθεμάτων φυσικοῦ ἀερίου σὲ ἕνα τρίμηνο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.