Βαθύτατες διεργασίες ἀντιπολιτεύσεως

Οἱ διεργασίες στὴν ἀντιπολίτευση ἐπιταχύνονται, μετὰ τὴν ἀλλαγὴ ἡγεσίας στὸ ΚΚΕ καὶ τὴν ἀνοικτὴ σύγκρουση τῶν δύο τάσεών του στὸν ΣΥΡΙΖΑ• τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα ἔχει χάσει μεγάλο μέρος τῆς ἀπηχήσεώς του, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἄξονα ἀναφορᾶς γιὰ τὴν παραδοσιακὴ ἀριστερὰ στὴν χώρα μας, καθὼς ἀρκετοὶ ἀκόμη συνωθοῦνται γιὰ ἰδεολογικὴ ἐπικάλυψη. Ὁ Δημήτρης Κουτσούμπας θὰ δείξει τὴν προσωπική του συνεισφορὰ μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, καθὼς ἡ Ἀλέκα Παπαρήγα διατηρεῖ τὴν προεδρία τῆς Κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος τοῦ κόμματος• ἡ ἀνανέωση ἔρχεται, ἀλλὰ ὑπὸ ποίους ὅρους; Στὸν ΣΥΡΙΖΑ ἡ σύγκρουση δείχνει τὸ πόσο δύσκολη εἶναι ἡ συμβίωση τῶν δύο τάσεων, καθὼς ἀμφισβητεῖται ὁ τρόπος λήψεως τῶν ἀποφάσεων, ἡ θέση ἀπέναντι στὴν Εὐρωζώνη καὶ οἱ πολιτικὲς συμμαχίες. Δηλαδή, εἶναι δύο διαφορετικὰ πράγματα.

Συμφωνία πολιτικῶν ἀρχηγῶν

Ἡ συμφωνία τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν, γιὰ τὶς ἀπολύσεις τῶν ἐπιόρκων καὶ τὶς μεταρρυθμίσεις τοῦ δημοσίου τομέως, ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως• ἡ ταλαιπωρία ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὴν ἐμμονὴ τῆς ΔΗΜΑΡ γιὰ τὴν προάσπιση τῶν κομματικῶν της στελεχῶν καὶ τρωκτικῶν τοῦ δημοσίου. Ὁ ἀντίκτυπος στὰ κόμματα εἶναι ἔντονος, καθὼς ὁλόκληρη ἡ ἀντιπολίτευση καταδίκασε τὶς ἀπολύσεις καὶ ἐπιβεβαίωσε τὴν παρασιτικὴ ἐπιβίωση τῶν ἀνθρώπων της• τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα, γιὰ πρώτη φορὰ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μαθαίνει ποιοὶ καὶ πόσοι εἶναι οἱ ἀργόμισθοι τοῦ δημοσίου καὶ ἀντιλαμβάνεται τὴν κοροϊδία τῆς ἐπὶ τριετία ἀπογραφῆς τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, ποὺ ὅλο γινόταν κι ὅλο καὶ ἔμεινε ἡμιτελής. Ἄλλωστε ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς τῆς ἐποχῆς ἀπολαμβάνει μετεκπαιδεύσεως στὴν Ἀμερική, μαζὶ μὲ τὸν πρωθυπουργό του• τὰ πολλαπλὰ δεσμὰ τῆς ἀτλαντικῆς ἐπικυριαρχίας τώρα ἀποκαλύπτονται, μὲ τὶς διασυνδέσεις τῶν τρωκτικῶν μὲ τοὺς πολυποίκιλους παρακρατικοὺς μηχανισμούς.

Ὤθηση ἀνακεφαλαιοποιήσεως

Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν γίνεται ἐντὸς τοῦ μηνός, μὲ τὴν διατήρηση τοῦ ἰδιωτικοῦ χαρακτήρος τῶν τεσσάρων συστημικῶν• φαίνεται ὅτι ὅλες διασφαλίζουν τὰ ἀπαραίτητα ἰδιωτικὰ κεφάλαια γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ τους κεφαλαίου, ἐνῶ ὑπογράμμιζεται ὅτι καὶ ὁ πρωθυπουργὸς ἔδωσε τὴν διαβεβαίωση γιὰ ἐξεύρεση τῶν κεφαλαίων. Πάντως ἀρκετοὶ ἐφοπλιστὲς ἔχουν προσφερθεῖ νὰ συμμετάσχουν ἐνεργῶς, σὲ ἀντιστάθμισμα τῆς ἀπωλείας τῶν κεφαλαίων τους μὲ τὴν περικοπὴ τῶν ὁμολόγων• τὸ ἐνδιαφέρον τῆς κυβερνήσεως ἑστιάζεται στὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Ἡ ἀπορρόφηση τῶν κονδυλίων ΕΣΠΑ, ποὺ ἀνῆλθε σὲ 56,7% γιὰ τὴν χώρα μας, ἔναντι 49,2% μέσου κοινοτικοῦ ὅρου, μαζὶ μὲ τὴν ἐπανέναρξη τῶν μεγάλων ἔργων, θεωροῦνται ὡς συμπληρωματικὰ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας• ἡ καθυστέρηση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως, ἡ ὁποία ἔπρεπε νὰ γίνει στὶς ἀρχὲς τοῦ 2012, θεωρεῖται ὡς ἡ κύρια αἰτία γιὰ παράταση τῆς κρίσεως.

Ἐξαγωγὲς ἐλαιολάδου μας

Οἱ ἐξαγωγὲς ἐλαιολάδου ἔχουν αὐξηθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια, διότι εἶναι πολὺ ὑψηλὴ ἡ ζήτηση ἀπὸ τὶς ἀναδυόμενες ἀγορές• ἡ παραγωγὴ ἐλαιολάδου γίνεται στὶς τρεῖς μεσογειακὲς χῶρες, Ἱσπανία, 1600000 τόνους, Ἰταλία, 600000 καὶ Ἑλλάς, 300000. Ἡ πρώτη χώρα σὲ κατανάλωση εἶναι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, 250000 τόνους περίπου, μὲ σταθερὴ αὔξηση, ἀλλὰ τελευταίως παρουσιάσθηκε σχεδὸν δεκαπλάσια ἄνοδος στὴν ζήτησή του ἀπ’ τὶς ἀναδυόμενες χῶρες, Κίνα, Βραζιλία, Ρωσία• ἡ τυποποίησή του καὶ ἡ προσφορά του σὲ μικρὲς ποσότητες διευκολύνει τὴν ἀγορά του κι ἀπὸ χαμηλότερα εἰσοδήματα. Εὐτυχῶς στὴν χώρα μας ἄρχισε ἡ συστηματικὴ τυποποίηση τοῦ προϊόντος καὶ ἡ προσφορά του ὡς ἐπώνυμο πλέον, ὁπότε εἶναι πολὺ εὔκολη ἡ ἀναγνώρισή του.

Ἰρλανδία καὶ Πορτογαλία

Στὸ Γιούρογκρουπ τοῦ Δουβλίνου, ἡ Ἰρλανδία καὶ ἡ Πορτογαλία ἐπέτυχαν τὴν παράταση ἑπτὰ ἐτῶν γιὰ τὴν ἐξόφληση τῶν χρεῶν τους ἀπ’ τὸ Μνημόνιο• οἱ δύο χῶρες ἀπέδειξαν ὅτι εἶναι δύσκολη, ἂν ὄχι ἀδύνατη, ἡ τήρηση τῶν ὑποχρεώσεών τους στὸ προκαθορισμένο πρόγραμμα, κι ἡ Εὐρωζώνη τὸ δέχθηκε. Προηγούμενο ἀποτελεῖ αὐτὸ γιὰ τὴν ἑνιαία ἀγορά, διότι ἐὰν τὸ ζητήσουμε κι ἐμεῖς κι ἡ Κύπρος ἀργότερα θὰ τὸ δεχοῦν εὔκολα• ἡ παράταση ἰσοδυναμεῖ μὲ περικοπὴ τοῦ χρέους, ὅπως ἔγινε σὲ ἐμᾶς τὸν Δεκέμβριο, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν μείωση τῶν ἐπιτοκίων, ὁπότε ἡ δόση αὐξήθηκε ἀπὸ 34 σὲ 52 δις εὐρώ. Ἡ ἔνταξή μας στὴν Εὐρωζώνη μᾶς προσφέρει τὰ πλεονεκτήματα αὐτά.

Στεφάνους καὶ πανοπλίας

Μόλις πληροφορήθηκαν οἱ Θεσσαλοὶ τὸν θάνατο τοῦ Πελοπίδου, ἔτρεξαν πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ σώματός του, ἀρχές, ἔφηβοι, νέοι, ἱερεῖς• εἶχαν συντρίψει τὸν στρατὸ τοῦ τυράννου Ἀλεξάνδρου, ἀλλὰ εἶχαν χάσει τὸν ἡγέτη τους, «Τρόπαια καὶ στεφάνους καὶ πανοπλίας χρυσᾶς ἐπιφέροντες»• φέροντες μαζί τους τρόπαια καὶ στεφάνους καὶ πανοπλίας χρυσᾶς. «Ὡς δὲ ἔμελλεν ἐκκομίζεσθαι τὸ σῶμα»• καὶ ἐνῶ ἐπρόκειτο γίνειν ἡ διακομιδὴ τοῦ σώματος τοῦ νεκροῦ. «Προσελθόντες οἱ πρσβύτατοι τῶν Θεσσαλῶν»• προσερχόμενοι οἱ σεβασμιώτεροι τῶν Θεσσαλῶν. «ᾘτοῦντο τοὺς Θηβαίους, δι’ αὐτῶν θάψαι τὸν νεκρόν»• ζήτησαν ἀπ’ τοὺς Θηβαίους οἱ ἴδιοι θάψαι τὸν νεκρόν. «Εἷς δὲ αὐτῶν ἔλεγεν»• κι ἔλεγε ἕνας ἐξ αὐτῶν. «Ἄνδρες σύμμαχοι, χάριν αἰτοῦμεν παρ’ ἡμῶν κόσμον ἡμῖν ἐπὶ ἀτυχίᾳ τοσαύτῃ καὶ παραμυθίσαν φέρουσαν»• ἄνδρες σύμμαχοι, χάριν ζητοῦμε ἀπὸ σᾶς μέσα στὴν τόση ἀτυχία νὰ μᾶς προσδώσετε τιμὴ καὶ παρηγορία. Ἔνιωθαν οἱ Θεσσαλοὶ ὅτι ἔχασαν τὸν ἡγέτη τους.

Φοροδιαφυγὴ καὶ τράπεζες

Ἡ πατάξη τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ ὁ ἔλεγχος τῶν φορολογικῶν παραδείσων εἶναι ἀδύνατες χωρὶς τὴν ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ στὴν Εὐρωζώνη, ἢ τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος σὲ οἱαδήποτε χώρα• σήμερα ὅλες οἱ συναλλαγὲς γίνονται μέσῳ τραπεζῶν, ἀκόμη κι ὅταν χρησιμοποιεῖται, τὸ πολὺ διαδεδομένο πλέον ἠλεκτρονικὸ σύστημα. Ἑπομένως ἡ φοροδιαφυγὴ τοῦ κεφαλαίου –μιλᾶμε γιὰ μεγάλα ποσὰ κι ὄχι γιὰ τὰ μικροποσὰ ποὺ ξοδεύονται ἀμέσως κι ἔχουν πολλαπλασιαστικὲς ἐπιδράσεις στὴν αὔξηση τῆς καταναλώσεως- γίνεται μέσῳ τῶν τραπεζῶν καὶ μόνο• μεταπολεμικὰ τὸ παγκόσμιο τραπεζικὸ σύστημα ἦταν ἀποκλειστικὰ ἀγγλοσαξωνικό, μὲ τὶς παραφυάδες του στὴν ἠπειρωτικὴ Εὐρώπη καὶ στὸν ὑπόλοιπο κόσμο. Τὴν τελευταία δεκαετία, καὶ μετὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, ἔχασαν τὴν πρωτοκαθεδρία τους οἱ ἀγγλοσαξωνικὲς τράπεζες κι ἑστιάζουν τὸ ἐνδιαφέρον τους στὴν διατήρηση τῶν φορολογικῶν παραδείσων• αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη σύγκρουση Εὐρωζώνης καὶ Ἀτλαντιστῶν. Ὅσοι βάλλουν κατὰ τῆς Εὐρωζώνης ὑπηρετοῦν τὰ ἀτλαντικὰ συμφέροντα.

Πρὸς ἐκτόνωση Κορεατικοῦ

Τὸ Κορεατικὸ βαίνει πρὸς ἐκτόνωση, μετὰ τὶς αὐστηρὲς παρεμβάσεις τῆς Κίνας καὶ τῆς Ρωσίας στὸν παχολούλη δεσπότη τῆς κομμουνιστικῆς χώρας• οἱ συναντήσεις τοῦ Τζὼν Κέρρυ στὸ Πεκῖνο, μὲ τὸν Χὶ Τζιπίνγκ, θεωροῦται ὡς ἐπιστέγασμα τῆς διαδικασίας, καθὼς ἡ Οὐάσιγκτον ἄκουσε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τὶς συμβουλὲς γιὰ τήρηση χαμηλῶν τόνων ἀπέναντι στὶς προκλήσεις. Πολιτικὰ τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὴν ἀπουσία ἀπ’ τὴν δημοσιότητα τοῦ ἡγέτου τῆς Βορείου Κορέας ἐπὶ δεκαπενθήμερον καὶ μάλιστα σὲ περίοδο κρίσεως, ὅταν διατηροῦν σὲ πρῶτο ἐπίπεδο τὴν προσωπολατρία. Διπλωματικὲς πηγὲς ἀναφέρουν ὅτι οἱ μυστικὲς παρεμβάσεις Κινέζων καὶ Ρώσων ἀποδίδουν καρπούς, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν αὔξηση τῆς ἐπισιτιστικῆς βοήθειας πρὸς τὸν βορεοκορεατικὸ λαό• ἄλλωστε ἔτσι τελείωναν πάντοτε τὶς τελευταῖες δεκαετίες οἱ κρίσεις στὴν κορεατικὴ χερσόνησο. Ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν βρίσκεται στὸ Τόκυο γιὰ συνομιλίες, ἐνῶ οἱ εὐφάνταστοι πολεμικοὶ τουρίστες αὐξάνονται στὰ παρατηρητήρια τῶν διαβάσεων τῶν δύο κρατῶν.

Μέρκελ, εὐγενικὴ ἄρνηση

Ἀπογοητευμένος ἔφυγε ἀπ’ τὸ Βερολίνο ὁ Νταίηβιντ Κάμερον, μετὰ τὶς συνομιλίες του μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ• οἱ δύο ἡγέτες διαφώνησαν ριζικὰ ὡς πρὸς τὸ μέλλον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, μὲ τὴν καγκελάριο ἐπιμένειν ὅτι, δὲν ὑπάρχει περίπτωση ἀποδοχῆς ἁπαλύνσεως τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν, παρὰ μόνο ἐνισχυσεώς τους. Ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργὸς ἔγινε δεκτός, μὲ τὴν οἰκογένειά του, στὴν ἐπίσημη κατοικία τὸ Σαββατοκύριακο, ἀλλὰ ἡ σκληρὴ Γερμανίδα δὲν ἄλλαξε καθόλου θέσεις• ὁ ἔλεγχος τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τῶν φορολογικῶν παραδείσων ἀποτελεῖ κύρια προϋπόθεση γιὰ τὴν πολιτικὴ ἕνωση τῆς Εὐρωζώνης, μὲ μέσο της τὴν ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά. Τὸ Λονδίνο γνωρίζει ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ ἀποδοχὴ αὐτῆς τῆς πολιτικῆς ἀπ’ τοὺς Εὐρωσκεπτικιστὲς Ἐγγλέζους καὶ ἐπιδιώκει τὴν ἀναθεώρηση τῆς Συνθήκης τῆς Λισαβῶνος, πρὶν ἀπ’ τὸ δημοψήφισμα, γιὰ παραμονὴ στὴν Ἕνωση, τὸ 2017. Οἱ Γερμανοὶ ἀντιθέτως πιστεύουν ὅτι ἕως τότε θὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ πολιτικὴ ἕνωση.

Τρέχουσα δόση, ὁρόσημο πολιτικῶν ἀλλαγῶν

Σὲ ὁρόσημο πολιτικῶν ἐξελίξεων μετατράπηκε ἡ ἔγκριση τῆς τρεχούσης δόσεως ἀπ’ τὴν τρόϊκα, μὲ τὶς προεκτάσεις της στὰ ἐνδοκυβερνητικὰ καὶ στὴν παρουσία τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἀλλὰ καὶ στὶς ἐμφανέστατες ἐνδείξεις ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας• καταλύτης ἀποδείχθηκε ἡ ἐκκαθάριση τοῦ δημοσίου τομέως, δηλαδὴ τῆς καρδιᾶς τῆς συντεχνιακῆς δομῆς τῆς κοινωνίας μας τῆς τελευταίας τριακονταετίας. Οἱ προνομιακὲς σχέσεις τῶν κομματικῶν μηχανισμῶν μὲ τὸ κράτος, μὲ πρόσχημα κυρίως τὴν προάσπιση τῶν συνδικαλιστικῶν «δικαιωμάτων» καὶ μὲ διακλαδώσεις στοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμοὺς καὶ τὶς ὑπερατλαντικὲς διασυνδέσεις τους, ἀποκαλύπτονται ὡς τὸ κύριο ἐμπόδιο γιὰ τὴν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ καὶ τὴν ἐξυπηρέτηση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας• οἱ προεκτάσεις εἶναι γνωστές, ἀπ’ τὴν προσωπικὴ ταλαιπωρία τοῦ ἁπλοῦ πολίτου μέχρι τὴν συντήρηση καὶ ὑπόθαλψη πολλῶν ἀκραίων ἢ καὶ παρανόμων ἐκδηλώσεων στὴ χώρα, ἀπ’ τὶς Σκουριὲς μέχρι τὶς διευκολύνσεις στὶς φυλακές. Ἡ γάγγραινα ἦταν ἐξαπλωμένη σὲ ὁλόκληρο τὸ σῶμα τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, μὲ ἐπικάλυψη τὴν ἀριστερὴ πρωτίστως ἰδεολογία καὶ συμπλήρωμα τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξη τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς• ἡ ἄρνηση τῶν συνδικαλιστῶν προηγουμένως καὶ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων στὴ συνέχεια ἐφαρμογῆς τῶν νόμων καὶ ἀπολύσεως τῶν ἐπιόρκων καὶ καταδικασθέντων εἶναι χαρακτηριστικὴ τῆς συντεχνιακῆς νοοτροπίας. Ὅλοι τους γνώριζαν ὅτι, ἐὰν φύγουν οἱ πρῶτοι θὰ ἀκολουθήσουν γρήγορα κι οἱ ἄλλοι…
Ὁ ὑπουργὸς τῆς ἀριστερῆς πτέρυγος τῆς κυβερνήσεως παραμένει ὁ ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τῶν ἐπιόρκων, παρὰ τὴν προϊστορία του ὡς καθηγητοῦ τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου καὶ προασπιστοῦ τῆς νομιμότητος, ἀλλὰ μόνο κατὰ τῶν δεξιῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται, ἐνῶ διαθέτουν ἀσυλία οἱ πάσης φύσεως ἀριστεροὶ μὲ ἄγνωστη καταγωγὴ καὶ προέλευση• ὁ ἀρχηγός, γέννημα καὶ θρέμμα αὐτῶν τῶν παραφυάδων, ἔκανε τὰ πάντα γιὰ τὴν προστασία τῶν τρωκτικῶν τοῦ δημοσίου ταμείου. Χρειάσθηκαν τρεῖς συναντήσεις τῶν ἀρχηγῶν γιὰ νὰ ὑποχωρήσει δακρύβρεκτος καὶ περίλυπος μέχρις θανάτου• ἡ ἐπιχειρηματολογία ἴδια ἀκριβῶς μὲ τὴν ἀντιπολίτευση καὶ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, «διαλύεται τὸ κράτος», ἐὰν ἐξοντωθοῦν οἱ τερμίτες… Ἀπ’ τὴν πλευρά τους ἔχουν ἀπόλυτο δίκαιο• ἐξαφανίζονται πολιτικὰ μὲ τὸν τερματισμὸ τῆς συντεχνιακῆς τους διαβρώσεως ἐντὸς τοῦ κράτους, διότι αὐτὴ ἦταν ἡ δομὴ τῆς κομματικῆς τους ὑπάρξεως καὶ ἡ ἰδεολογία τῆς ἐκφράσεώς τους. Δὲν γνωρίζουν ἄλλη γλῶσσα, οὔτε καὶ ἀντιλαμβάνονται, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὶς ἀντιδράσεις τους, ἄλλη μορφὴ πολιτικῆς πρακτικῆς. Τὸ ἅπαν στὴν Ἑλλάδα εἶναι οἱ λίγες χιλιάδες ἀποδεδειγμένα δικαστικῶς παράνομοι καὶ ἐπίορκοι• δὲν εἶναι γιὰ ὅλους μας καὶ μᾶς προκαλεῖ θυμηδία ἡ ἐμμονή τους, ἀλλὰ εἶναι γιὰ τοὺς ἀριστερᾶς κυρίως προελεύσεως μηχανισμοὺς τὸ ἅπαν τῆς ζωῆς τους. Αὐτοὶ οἱ λίγες χιλιάδες ἀποτελοῦσαν τοὺς παράγοντες τῶν κομματικῶν μηχανισμῶν, μὲ διακομματικὲς συνδέσεις τὴν τριακονταετία.
Οἱ ἀντιδράσεις ὀφείλονται στὸ γεγονὸς ὅτι τὰ κόμματα καλοῦνται ἐπιβιώσειν καὶ χωρὶς τὰ ἐπίλεκτα στελέχη τους• μᾶλλον καλοῦνται ἀποδεῖξαι ὅτι δύνανται ἐπιβιῶσαι μὲ τὴν ἀποκαθήλωση τῶν κορυφαίων στελεχῶν τους καὶ τὴν ἀποκάλυψη δημοσίᾳ πλέον τοῦ ρόλου τους στὴν τριακονταετία. Στὴν πράξη θὰ ἀποδειχθοῦν οἱ ἐπιπτώσεις, ἀλλὰ οἱ ἀντιδράσεις δείχνουν ὅτι φοβοῦνται τὴν ἐξάχνωσή τους• οἱ προεκτάσεις ἀφοροῦν ὅλα τὰ κόμματα, ἐπειδὴ τὸ πρόβλημα εἶναι ὀξύτερο στὰ ἀριστερά, διότι πηγὴ τῆς μολύνσεως ἦταν ἡ ἀριστερὴ ἰδεολογία καὶ ἁρπακτικότης τῶν ἀθρώπων της. Τὸ ΠΑΣΟΚ ἔχει τὸ πλεονέκτημα, «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ», ὅτι ἡ τεράστια πλειοψηφία τῆς νομενκλατούρας του διέρρευσε στὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ δευτερευόντως στὴν ΔΗΜΑΡ• τελυταίως παρουσιάζονται σποραδικὰ φαινόμενα ἐπιστροφῆς, μὲ τὶς συνέπειές τους ἐὰν τὰ δεχθεῖ αὐτούσια. Στὴ Νέα Δημοκρατία ἐπίσης, μεγάλο μέρος τῶν διασυνδέσεών της μὲ τὶς δημοσιοϋπαλληλικῆς συνθέσεως συντεχνίες, διέφυγαν στὰ ἀκροδεξιὰ σχήματα καὶ στὸν ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὶς κοινές τους ἀμερικανικὲς ρίζες• στὸ βαθμὸ ποὺ παραμένουν μακρυὰ ἀπ’ τὸ κυβερνητικὸ ἔργο ἐπιτρέπουν στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ προγράμματός του ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας. Οἱ τριβὲς ἢ μᾶλλον ἡ ἐσωτερικὴ ὑπονόμευση τῆς κυβερνήσεως τοῦ Κώστα Καραμανλῆ δὲν φαίνεται στὴν σημερινὴ κυβέρνηση, τὸ ἀντίθετο μάλιστα• κορυφαῖοι τῆς προηγουμένης δεξιᾶς κυβερνήσεως πρωτοστατοῦν στὴν ἀντιευρωπαϊκὴ καὶ ἀντιγερμανική, ἀλλὰ καὶ φιλοαμερικανική, προπαγάνδα.
Δεύτερο κριτήριο τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων εἶναι ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας• ἀπόδειξη τῆς ἀντοχῆς τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας εἶναι δύο γεγονότα. Ἡ κρίση στὴν Κύπρο τὴν ἐπηρέασε, ἀλλὰ σὲ μικρότερο βαθμὸ ἀπ’ τὸν ἀναμενόμενο, διότι ὄχι μόνο δὲν παρατηρήθηκε ἐκροὴ καταθέσεων, ἀλλὰ καὶ αὔξησή τους κατὰ ἑνάμισυ δις εὐρὼ τὸν Μάρτιο• δεύτερο, ἡ ἄνοδος στὸ Χρηματιστήριο, παρὰ τὴν πρωτοφανῆ καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς μὲ τὴν ἀναβολὴ τῆς συγχωνεύσεως τῆς Ἐθνικῆς μὲ τὴν EUROBANK, ὅταν εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ Χρηματιστήριο ἔχει ἐπιλεγεῖ ὡς τὸ τελευταῖο ὀχυρὸ τοῦ ἀτλαντικοῦ ἐλέγχου τῆς οἰκονομίας μας. Συνέβη μάλιστα τὸ ἀντίθετο, ἄνοδος στὶς μετοχές, μὲ πρῶτες τὶς τραπεζικές, μόλις ἀνακοινώθηκε ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεώς τους μέχρι τὸ τέλος τοῦ μηνός• αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ ἐπενδυτὲς ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὴν ἀνάκαμψη, τόσο οἱ Ἕλληνες, ὅσοι ἔχουν ἀπομείνει μὲ κάποια κεφάλαια, ὅσο καὶ οἱ ξένοι. Ἡ προπαγάνδα γιὰ δέσμευση τῶν καταθέσεων –προμελετημένη κατὰ τῆς Εὐρώπης, διότι ξεχνοῦν τὴν ἀπώλεια τῶν καταθέσεων στὴν Ἀμερικὴ μὲ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων- ἔπεσε στὸ κενό• τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα δὲν ξεχνοῦν τὴν ἀποστολή τους κι ἂν χάσουν εἶναι θεμιτὸ αὐτό, διότι αὐτὴ ἦταν ἡ ἀποστολή τους. Ἀλλὰ οἱ ἐπιχώριοι δοῦλοι τους συνεχίζουν τὸ ἴδιο τροπάριο• ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ δεσμεύσεις τους εἶναι τέτοιες ποὺ οὔτε τὴν ἐπιβίωσή τους δὲν λογαριάζουν οἱ ἐντολεῖς τους.
Οἱ ἐπιπτώσεις στὰ ἐσωτερικὰ τῶν κομμάτων εἶναι ἄμεσες• ὁ Ναπολεοντίσκος αἰσθάνεται τὴν καρέκλα του σὲ κινούμενη ἄμμο, ἐνῶ καὶ ἡ ἀκροδεξιὰ δὲν κερδίζει, οὔτε ἡ ἄλλη παραφυάδα της φαίνεται παρὰ μόνο στὴν προβολὴ τῆς διαπλοκῆς. Τὸ μοναδικὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κόσμου εἶναι τὰ οἰκονομικά του αὐτὴν τὴν ἐποχή, καθὼς γιὰ τὰ ὑπόλοιπα ἔχει ξεκαθαρίσει τὸ τοπίο• ἡ κυβέρνηση ἐμφανίζεται πολὺ ἐνισχυμένη στὸ θέμα αὐτό, διότι ἤδη ἔχει παρουσιάσει σημαντικὸ ἔργο. Οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἄρχισαν ἀποδίδειν• ὁ τουρισμὸς εἶναι ὁ πρῶτος, καθὼς οἱ κρατήσεις αὐξήθηκαν ἁλματωδῶς, ὅταν ἀπὸ τώρα σὲ πολλὰ νησιά, δευτέρας καὶ τρίτης κατηγορίας μάλιστα, παρουσιάζεται ἔλλειψη κλινῶν, ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀκόμη περισσότερο, ἐνῶ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Διεθνῆ Ἔκθεση τοῦ Ἀνοβέρου ὁ εὐρωπαϊκὸς τύπος πρόβαλε τὴν παρουσία ἐπιχειρήσεών μας -ὁ δικός μας κινεῖται ἀπὸ ἄλλα κέντρα-, οἱ ἐξαγωγὲς αὐξάνονται, οἱ ξένες ἐπενδύσεις συνωθοῦνται, ἐνῶ ξεκινοῦν πλέον ὅλα τὰ δημόσια ἔργα. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρονται αὐτὰ στὴν προβληματική μας• τὸ κύριο εἶναι ἄλλο, ἡ ἀποστροφὴ τοῦ κόσμου ἀπέναντι στὴν διαπλοκή, ἴσως ἐπειδὴ ὑπέστη καὶ τὶς συνέπειες ἀπ’ τὴν ἐπιρροή της τὴν τετραετία. Ἔτσι δὲν ἐπηρεάζεται ἀπ’ τὴν προβολὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου• οἱ διαφωνοῦντες στὸ κόμμα του τὰ βλέπουν αὐτὰ κι ἐπιταχύνουν μάλιστα τὶς διαδικασίες ἀποδεσμεύσεώς τους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.