Ἐπιλογὴ εἰσαγγελέων κατὰ τῆς διαφθορᾶς

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν εἰσαγγελέων κατὰ τῆς διαφθορᾶς θεωρεῖται ἀποφασιστικὸ βῆμα γιὰ τὴν ἐξαφάνιση τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν, οἰκονομικῶν καὶ ἄλλων• ἡ Ἑλένη Ράικου στὴν Ἀθήνα καὶ ὁ Ἀργύρης Δημόπουλος στὴ Θεσσαλονίκη ἔρχονται συμπληρωματικὰ πρὸς τοὺς οἰκονομικοὺς εἰσαγγελεῖς, ἀλλὰ καὶ καίρια γιὰ καταπολέμηση τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος, ἀπ’ τοὺς ἐπιόρκους τοῦ δημοσίου, μέχρι τοὺς κουκουλοφόρους καὶ τοὺς τρομοκράτες. Ὁ ὑπόκοσμος πάντοτε διέθετε τὶς ὑπόγειες διασυνδέσεις του καὶ τὶς ἀξιοποιοῦσε δεόντως, ὅπως στὶς Σκουριὲς καὶ στὶς πυρκαϊὲς τῆς Ἠλείας ἢ καὶ στὴν Μανωλάδα στὶς μέρες μας• εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι οἱ βασανιστὲς τῶν μεταναστῶν διαθέτουν πολλαπλὲς «γνωριμίες» καὶ δροῦν ἀνεξέλεγκτα. Μόνο ἡ ἐξάλειψη τῶν κεφαλῶν τους καὶ τῶν διασυνδέσεων μὲ τὸ παρακράτος θὰ ἀπαλλάξει τὴν χώρα ἀπ’ τὸν ἐσμό τους.

Φοιτητικές, ἀνατροπὴ ροῆς

Οἱ φοιτητικὲς ἐκλογές, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς σαφέστατες ἐνδείξεις ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας, ὁδηγοῦν στὴν ἀνατροπὴ τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς• ἡ νίκη τῆς ΔΑΠ εἶναι καθοριστικὴ γιὰ τὴν χρονική της στιγμή, διότι ἔρχεται τὸ μήνυμα ἀπ’ τὴν νεολαία καὶ στὴ χειρότερη φάση τῆς κυβερνήσεως, ἀφοῦ ἀκόμη εἶναι αἰσιοδοξία ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπισκέφθηκε τὰ γραφεῖα τῆς ΟΝΝΕΔ καὶ συνεχάρη τὴν νεολαία, χαρακτηρίζοντας τὴ ἐπιτυχία, «νίκη ἰδεῶν γιὰ ὅλη τὴν παράταξη» καὶ ὑποσχόμενος ὅτι, «θὰ ἄλλαξουν ὅλα στὴ χώρα»• ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν ἀνέφερε στὴν ἀνακοίνωση ποσοστά, οὔτε ὁ Ναπολεοντίσκος συναντήθηκε μὲ τὴν νεολαία, παρὰ προσπάθησε νὰ διορθώσει τὶς ἀντιφατικὲς δηλώσεις του, καθὼς διαρρέουν ἀπ’ τὴν ὁμάδα του ἀκόμη καὶ οἱ πιστοί του ὡς προχθὲς ἡρακλειδεῖς του. Τὸ κενὸ στὴν νεολαία συμπληρώνει τὴν ἀπάθεια τῶν ψηφοφόρων, ἐνῶ οἱ σύμμαχοί του στὴν ἀκροδεξιὰ ἐπιδίδονται σὲ κορῶνες στὴ Βουλή.

Εὐρωπαϊκὴ ΑΟΖ Μεσογείου

Τὴν ἑνοποίηση τῶν Ἀποκλειστικῶν Οἰκονομικῶν Ζωνῶν, Κύπρου, Ἑλλάδος καὶ Μάλτας, προτείνει στὴν Εὐρωζώνη ὁ πρωθυπουργός, διότι τὰ ἐνεργειακά τους ἀποθέματα ἀνήκουν στὴν Εὐρώπη• ἡ πρωτοβουλία ἔγινε μετὰ ἀπὸ συνεννόηση μὲ τοὺς μεγάλους ἑταίρους μας κι ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ διακήρυξη τῆς ΑΟΖ, μὲ τὴν ἐπικάλυψη τῶν Βρυξελλῶν. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπέλεξε τὴν ὁμιλία του στὸ συμπόσιο τοῦ «Μηχανισμοῦ Εὐρωμεσογειακῆς Συνεργασίας», μὲ εὐρύτερους πολιτικοὺς στόχους• ἄλλωστε ὑποβάλλονται ἐντὸς τῶν ἡμερῶν οἱ προτάσεις γιὰ τὴν ἀποκρατικοποίηση τῆς ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, μὲ ἄμεσο τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Γκάζπρομ, κι ὁ ἴδιος βρίσκεται σὲ στενὴ ἐπικοινωνία μὲ τὴν Μόσχα, ἐνῶ ἐκκρεμεῖ ἡ ἐπίσκεψή του στὴν Ρωσία καὶ στὴν Κίνα. Γιὰ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις οἱ Κινέζοι ἐξεδήλωσαν ἄμεσο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ «Βενιζέλος», ἄλλα ἀεροδρόμια, ὅπως καὶ τοὺς σιδηροδρόμους. Ὁ ΟΠΑΠ καὶ τὸ φυσικὸ ἀέριο εἶναι πρῶτα καὶ μὲ πολλὲς εἰσπράξεις μάλιστα.

Διεθνεῖς ἐπιδόσεις μαθητῶν

Οἱ μαθητές μας Λυκείου διέπρεψαν στὴν Παγκόσμια Μαθηματικὴ Ὀλυμπιάδα• ἡ ὁμαδα τῶν ἕξι μαθητῶν ἀπ’ τὰ Τρίκαλα ἐπέστρεψε μὲ ἕνα χρυσὸ μετάλλιο, ἕνα ἀργυρό, τρία χάλκινα καὶ μία εὔφημη μνεία. Τιμοῦν τὴν Ἑλλάδα οἱ ἔφηβοι κι ἀποδεκνύουν ὅτι εἶναι ἀστείρευτες οἱ δυνάμεις τοῦ ἔθνους• φυσικὰ ἀξίζει ἔπαινος καὶ στοὺς καθηγητές τους οἱ ὁποῖοι ἐνέπνευσαν τὴν φιλομάθεια τῶν μαθητῶν τους καὶ μπόρεσαν ἀξιοποιῆσαι τὶς ἱκανότητές τους. Δεύτερο παράδειγμα, ὁ Σπύρος Θεοδωρίδης, 24 ἐτῶν ἀπ’ Αἰγάλεω, κέρδισε τὸ πρῶτο βραβεῖο «Italian chef», στὸν διαγωνισμὸ μαγειρικῆς τῆς Ἰταλίας• τὸ ἔπαθλο εἶναι 100000 εὐρὼ καὶ τὸ περίεργο εἶναι ὅτι ὁ Σπύρος δὲν εἶναι μάγειρας, ἀλλὰ στὴν Ἰταλία βρέθηκε γιὰ ἀναζήτηση ἐργασίας.

Sunlight, ἐξαγωγὲς παντοῦ

Τὴν ἐξαγωγὴ δύο μπαταριῶν γιὰ ὑποβρύχια τοῦ Περοῦ ἐξασφάλισε ἡ ἡλεκτρονικὴ βιομηχανία μας Sunlight, ἐξειδικευμένη στὴν παραγωγὴ μεταλλακτῶν• ἐγκαταστημένη στὸ Νέο Ὄλβιο Ξάνθης ἡ ἑπιχείρηση θεωρεῖται μία ἀπ’ τὶς καλύτερες παγκοσμίως στὸ εἶδος της, ἐνῶ κέντρισε τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἐπισκεπτῶν στὴν πρόσφατη Διεθνῆ Βιομηχανικὴ Ἔκθεση τοῦ Ἀνοβέρου τῆς Γερμανίας. Ἡ παραγωγὴ καλύπτει ὅλα τὰ εἴδη μπαταριῶν, ἀπὸ κοινὴ χρήση καὶ αὐτοκίνητα μέχρι τὶς τηλεπικοινωνίες, τὰ κινητὰ τηλέφωνα καὶ τὶς διαστημικὲς ἀποστολές• ἡ ἑταιρεία ἐξάγει τὸ 98% τῆς παραγωγῆς της, ἐνῶ διαθέτει τμῆμα ἐρευνῶν γιὰ τὴν ἀνταπόκριση στὶς νέες ἀνάγκες τῆς ἀγορᾶς• χαρακτηρίζεται ὡς ἀνταγωνιστικὴ παγκοσμίως, μὲ πελάτες βιομηχανίες ψηφιακῆς τεχνολογίας, πολεμικοῦ ὑλικοῦ, οἰκιακῆς χρήσεως καὶ διαστημικῶν ἀποστολῶν.

Ἡφαιστίωνος ἀποθανόντος

Ἡ ἀπόδοση τιμῶν στὸν νεκρὸ ἦταν πάντοτε ἱερὴ τελετουργία στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ἀπ’ τὴν προϊστορικὴ ἐποχή• στὴν ἀρχαιότητα τιμοῦσαν ἀκόμη περισσότερο τοὺς νεκρούς, ἰδιαίτερα ὅταν ἦταν ἐπώνυμοι κι εἶχαν προσφέρει στὴν πατρίδα τους. «Ἀλέξανδρος δὲ ὁ μέγας Ἡφαιστίωνος ἀποθανόντος οὐ μόνον ἵππους ἔκειρε καὶ ἡμιόνους»• ὁ δὲ Μέγας Ἀλέξανδρος, ὅταν πέθανε ὁ Ἡφαιστίων, δὲν κούρεψε μόνο τοὺς ἵππους καὶ τοὺς ἡμιόνους. «Ἀλλὰ καὶ τὰς ἐπάλξεις ἀφεῖλε τῶν τειχῶν, ὅπως ἂν δοκοῖεν αἱ πόλεις πενθεῖν»• ἀλλὰ γκρέμισε καὶ τὶς ἐπάλξεις τῶν τειχῶν, γιὰ νὰ φαίνεται ὅτι καὶ οἱ πόλεις πενθοῦν. «Ἀντὶ τῆς πρόσθεν μορφῆς κούριμον σχῆμα καὶ ἄτιμον ἀναλαμβάνουσαι»• ἀντὶ τῆς προηγουμένης μορφῆς των παίρνοντας κουρεμένο καὶ περιφρονημένο σχῆμα. «Ταῦτα μὲν οὖν προστάγματα δεσποτῶν ὄντα καὶ μετὰ πολλῆς ἀνάγκης περαινόμενα»• αὐτὰ εἶναι λοιπὸν προστάγματα δεσποτῶν ποὺ ἐκτελοῦνται κάτω ἀπὸ ἐξαναγκασμό. Ἡ αὐθόρμητη λαϊκὴ συμμετοχὴ στὴν κηδεία τοῦ Πελοπίδου διαφέρει.

Γερμανία καὶ φοροφυγάδες

Τὸ κρατίδιο τῆς Ρηνανίας Βεστφαλίας ἐξασφάλισε λίστα 40000 φοροφυγάδων στὴν τράπεζα Credit Suisse τῆς Ἑλβετίας κι ἀμέσως ἄρχισε τὴν ἀξιοποίησή της, χωρὶς νὰ περιμένει ἐντολὲς ἀπ’ τὸ Βερολίνο• τὸ ἀντίστοιχο ΣΔΟΕ προχωράει στὴν διασταύρωση τῶν στοιχείων, ἐνῶ ἄρχισαν καὶ οἱ πρῶτες κατ’ οἶκον ἔρευνες στὸ κρατίδιο. Ἡ νέα λίστα δὲν περιλαμβάνει μόνο Γερμανοὺς ἀλλὰ καὶ ἄλλους Εὐρωπαίους, ὁπότε ἀναμένεται ἡ προώθηση τῶν ὀνομάτων στὶς κυβερνήσεις τῶν ἑταίρων• οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι γίνεται δικαστικὴ ἐπεξεργασία τῶν ὀνομάτων, πρὶν τὴν διανομή της στὶς ἐνδιαφερόμενες χῶρες. Ἡ ἀπόκτησή της θεωρεῖται ὡς ἐπιτυχία τῶν γερμανικῶν ἀρχῶν, διότι εἶναι ἀντίστοιχη μὲ τὴν γνωστὴ λίστα Λαγκάρντ• γιὰ τὴν Γερμανία τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν τῆς Ἑλβετίας καὶ τῶν ἄλλων φορολογικῶν παραδείσων. Μᾶλλον θὰ ἔχουμε κι ἐμεῖς συνέχεια στὶς λίστες, ἀλλὰ χωρὶς τὴν γνωστὴ κωλυσιεργία τῆς σοσιαλιστικῆς κυβερνήσεως τὴν προηγούμενη τριετία.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς παρατηρήθηκαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ ἰσχυρὴ τὴν ἐπιφυλακτικότητα τῶν ἐπενδυτῶν, λόγῳ τῆς συνόδου τῶν «Εἴκοσι» Μεγάλων καὶ τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου• τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,3058 δολλάρια καὶ 128,4460 γιέν, ἀλλὰ παρέμεινε σταθερὸς ὁ χρυσός, 1397 καὶ τὸ πετρέλαιο παρουσίασε μετρημένη ἄνοδο, 99,07. Οἱ συζητήσεις τῶν «Εἴκοσι» ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, συγκεντρώνουν τὸ ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ ἐπισκιάζονται ἀπ’ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὴν Ἀμερικὴ καὶ τὴν ἀδυναμία τῆς Οὐάσιγκτον γιὰ χάραξη τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς• ἡ Εὐρωζώνη προσέρχεται μὲ λιγώτερα προβλήματα, καθὼς εἶναι καλύτερη ἡ κατάσταση στὴν Ἑλλάδα καὶ ἁπαλύνεται ἀρκετὰ ἡ ἔνταση στὴν Κύπρο. Ἡ αὔξηση τοῦ ἰαπωνικοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος στὰ 2,7 δις εὐρὼ τὸν Μάρτιο, τὸ ὑψηλότερο τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, προκαλεῖ περισσότερες ἀνησυχίες, διότι πολλοὶ πιστεύουν ὅτι τὸ Τόκυο θὰ ἀντιδράσει μὲ διολίσθηση τοῦ νομίσματός του• ἡ Φουκουσίμα κυνηγάει ἀκόμη τοὺς Ἰάπωνες, μὲ ἅλμα στὶς εἰσαγωγὲς ἐνεργείας.

Πολλὰ κακὰ στὴν Ἀμερικὴ

Τὰ κακὰ ἔρχονται τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο στὴν Ἀμερική, καθὼς μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὴ Βοστώνη, ἀκολούθησε ἡ ἀπόρριψη ἀπ’ τὴν Γερουσία τοῦ προεδρικοῦ νόμου γιὰ περιορισμὸ στὴν κατοχὴ ὅπλων καὶ ἡ ἔκρηξη στὸ ἐργοστάσιο λιπασμάτων τοῦ Τέξας• ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα παραβρέθηκε χθὲς τὸ βράδυ στὴν ἐπιμνημόσυνη δέηση, ἐνῶ ἡ Ἀστυνομία ἀνακοίνωσε ὅτι συνέλαβε δύο ὑπόπτους γιὰ τὴν τοποθέτηση τῶν βομβῶν. Στὴ Γερουσία ἡ προεδρικὴ πρόταση δὲν συγκέντρωσε τοὺς ἀπαραίτητους ἑξήκοντα ψήφους, ἐνῶ παρουσιάσθηκε καὶ «διαρροὴ» δημοκρατικῶν γερουσιαστῶν. Ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ κατοχὴ ὅπλων ἔχει βαθειὲς ρίζες στὴν ἀμερικανικὴ κοινωνία, ἀλλὰ ὁ πρόεδρος ὑπέστη σοβαρὴ ἧττα• ἡ ἐπαναφορὰ τῆς προτάσεώς του θέλει προσοχὴ καὶ μελέτη. Στὸ ἐργοστάσιο ἡ ἔκρηξη προκάλεσε τεράστιες καταστροφὲς περίπου δεκαπέντε νεκροὺς καὶ 160 τραυματίες. Μεγάλο μέρος τῆς κοντινῆς μικρᾶς πόλεως ἰσοπεδώθηκε, ἐνῶ τὰ συνεργεῖα ψάχνουν στὰ χαλάσματα γιὰ ἐπιζῶντες ἀπ’ τὴν ἔκρηξη.

Κίνας, πρῶτες ἑταιρεῖες

Στὸν ἐτήσιο κατάλογο τοῦ περιοδικοῦ Forbes τὶς δύο πρῶτες θέσεις στὴν κατάταξη τῶν μεγαλυτέρων ἑταιρειῶν παγκοσμίως καταλαμβάνουν δύο κινεζικὲς τράπεζες• ἡ Ἐμπορικὴ καὶ Βιομηχανικὴ Τράπεζα τῆς Κίνας, πρώτη καὶ ἡ Τράπεζα Κατασκευῶν τῆς Κίνας δεύτερη, ἐκτοπίζοντας τὴν EXXON καὶ τὴν General Electric ἀντιστοίχως. Φυσικὰ ἡ Ἀμερικὴ ἔχει τὶς περισσότερες στὶς χίλιες πρῶτες, περίπου πεντακόσιες, ἀλλὰ ἡ συμμετοχὴ τῆς Κίνας αὐξάνεται συνέχεια• τὴν τρίτη θέση καταλαμβάνει ἡ τράπεζα JPMorgan κι ἀκολουθοῦν, General Electric καὶ EXXON. Ἐνδεικτικὴ εἶναι ἡ σημασία τῆς κατατάξεως, ἂν καὶ ἀπεικονίζει τὴν δυναμικὴ τῶν δύο οἰκονομιῶν καὶ τὴν ἐπέκταση τῶν κινεζικῶν τραπεζῶν στὶς διεθνεῖς ἀγορές• ἀντανακλοῦν τὴν μεταφορὰ τοῦ παγκοσμίου οἰκονομικοῦ κέντρου στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία, μὲ τὴν Σαγκάη καὶ τὸ Χὸνγκ Κὸνγκ πιστωτικό τους κέντρο.

Γερμανίας, ἄνοδος Μέρκελ

Οἱ δημοσκοπήσεις καταγράφουν σημαντικὴ ἄνοδο τῶν Χριστιανοδημοκατῶν, στὸ 42%, ἔναντι 22% τῶν Σοσιαλδημοκρατῶν, 15% τῶν Πρασίνων, 8% τῶν Ἀριστερῶν καὶ στὸ ὅριο τοῦ 5% τῶν Φιλελευθέρων• ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ τείνει πρὸς ἀπόλυτη πλειοψηφία στὴν Μπουνετστάνγκ, ἐὰν συνεχισθεῖ ἡ ἴδια δυναμικὴ μέχρι τὸν Σεπτέμβριο. Οἱ Γερμανοὶ δείχνουν ὅτι δὲν ἐπηρεάζονται καθόλου ἀπ’ τὴν ἀτλαντοκίνητη προπαγάνδα ἐναντίον τους, ἀντιθέτως προσφέρουν τὴν ἐμπιστοσύνη τους στὴν καγκελάριο, διότι ἀνέδειξε τὴν χώρα τους μεγάλη δύναμη παγκοσμίως. Ἑπομένως ἡ κρίσιμη ἐπιλογὴ τῶν Γερμανῶν εἶναι ἡ διαφύλαξη τῶν κατακτήσεών τους αὐτῶν• γνωρίζουν ὅτι ἡ Εὐρωζώνη τοὺς παρέχει τὴν ἄνεση αὐτή, χάρις στὴν δυναμικὴ οἰκονομία τους. Ἡ Μπουντεσμπὰνγκ ψήφισε ἐνέκρινε τὴν βοήθεια στὴν Κύπρο, καὶ ἡ καγκελάριος δήλωσε ὅτι θὰ ἐξαντλήσει τὴν τετραετία ἐὰν ἐκλεγεῖ.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.