Ἐλάχιστη προσέγγιση Εὐρώπης, Ἀμερικῆς

Ἡ προσέγγιση Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς, ὡς πρὸς τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, εἶναι ἐλάχιστη καὶ μᾶλλον μόνο φραστική, χωρὶς οὐσία• στὴν διάσκεψη τῶν «Εἴκοσι» μεγάλων στὴν Οὐάσιγκτον οἱ διαφορὲς Γερμανῶν καὶ Ἀμερικανῶν παραμένουν, ἐνῶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐπιμένει ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς Εὐρωζώνης δὲν σχετίζεται μὲ τὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς, παρὰ μὲ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τὴν αὔξηση τῆς ἀνταγωνιστικότητος. Οἱ Εἴκοσι ἀπέφυγαν τὴν συζήτηση τοῦ νομισματικοῦ, ἐπειδὴ οἱ Ἀναδυόμενοι δὲν ἤθελαν προσθέσαι κι ἄλλα προβλήματα στὶς δυτικὲς οἰκονομίες, παρὰ τὸ ὅτι ἡ προεδρία τῆς ὁμάδος ἀσκεῖται ἀπ’ τὴν Ρωσία• οἱ ἀντεγκλήσεις Βόλφαγκανγκ Σώϋμπλε καὶ Τζὰκ Λιοῦ εὐνοοῦν τὸν Γερμανό, ἐν ὄψει τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν τοῦ Σεπτεμβρίου. Τὸν παγκόσμιο ρόλο τῆς χώρας ἀναδεικνύουν ὡς καθοριστικό.

Ὁλοκλήρωση τῶν τραπεζῶν

Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν θεωρεῖται πλέον δεδομένη ἀπὸ ὅλους καὶ συγκεντρώνει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς χώρας, ἑλληνικῶν κεφαλαίων• μετετράπη σὲ δοκιμασία γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ οἱ ἐπιπτώσεις της ἄρχισαν μὲ τὴν ἔκφραση ἐμπιστοσύνης γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση. Ἤδη προεξοφλείται ἡ ἔγκριση 8,8 δις εὐρὼ τὸν ἑπόμενο μῆνα, ἐνῶ ἄρχισε ἤδη ἡ ὑποβολὴ προτάσεων στὶς τράπεζες γιὰ πιστώσεις πρὸς τὶς ἐπιχειρήσεις• ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας μεταφέρεται στὶς συναλλαγές, καθὼς καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπαναλαμβάνουν τὴν ἀναγνώριση τοῦ ἐπιτευχθέντος ἔργου. Ἡ μάχη τῆς οἰκονομίας κρίνει καὶ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις, διότι, ἐὰν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ προβλέψεις γιὰ ἅλμα στὸν τουρισμὸ καὶ στοὺς δυναμικοὺς κλάδους τῆς οἰκονομίας, τότε τὸ Φθινόπωρο ἔρχεται μὲ ἄλλες προοπτικές• πρώτη εἶναι τὸ τέλος τῆς ὑφέσεως, μὲ δεδομένη τὴν ἀνάκαμψη ἀπ’ τὸ ἑπόμενο ἔτος, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄνεση κοινωνικῶν παροχῶν.

Πολιτικὲς πτυχὲς σκανδάλων

Οἱ πολλαπλὲς πτυχὲς τῶν σκανδάλων, μὲ πρῶτο τὴν δίκη τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου, δεσπόζουν ἀπὸ σήμερα τὴν πολιτική μας ζωή• οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὰ κορυφαῖα στελέχη τῆς σοσιαλιστικῆς ἐξουσίας ἀναμένονται μὲ ἐνδιαφέρον, ἐνῶ καὶ οἱ παρενέργειες τῆς λίστας Λαγκὰρντ φέρουν κι ἄλλες ἐπιπτώσεις. Οἱ πρώην σοσιαλιστὲς πρωθυπουργοὶ εἶναι οἱ πρῶτοι στὴν σειρὰ τῆς ἐπικαιρότητος, ἐνῶ ἀκολουθοῦν οὐκ ὀλίγοι τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ καὶ ἐπιλέκτα στελέχη πλέον τοῦ Ναπολεοντπισκου• τὰ σκάνδαλα ἀποδεικνύονται μὲ περισσότερες κεφαλὲς κι ἀπ’ τὴν Λερναία ὕδρα, ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια. Γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ τὸ πρόβλημα εἶναι χειρότερο, διότι οἱ διαφωνίες στὸ ἐσωτερικὸ δὲν κρύβονται πιὰ καὶ πολλοὶ ζητοῦν τὴν ἐπίδειξη πυγμῆς ἀπ’ τὸν πρόεδρο καὶ τὴν διαγραφὴ μερικῶν τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας• ὅταν ὅμως τὸ κόμμα ἔχει ὑποστεῖ κατάρρευση στὶς φοιτητικὲς ἐκλογές, δὲν διαθέτει τὴν πολυτέλεια τῶν ἐσωτερικῶν κραδασμῶν. Ἄλλωστε ὁ κομματικὸς μηχανισμὸς ἀνήκει οὐσιαστικὰ στὸν ἀντίπαλο.

Μουσικός, Κυριακὴ Δερέμπεη

Ἡ νεαρὰ ἔφηβος Θεσσαλονικιὰ Κυριακὴ Δερέμπεη διαπρέπει στὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ δημοτικὴ μουσική• μέλος τοῦ μουσικοῦ συλλόγου «Ἡδύμελον» ἔχει παρουσιάσει πολλὰ ἔργα κι ἔχει κατακτήσει τὸ ἀκροατήριό της, μὲ τὴν τέλεια ἁρμονία τῆς φωνῆς καὶ τὴν ἐκφραστικότητά της. Στὰ δεκαέξι της χρόνια συνεχίζει τὶς σπουδές της στὴν βυζαντινὴ καὶ παραδοσιακὴ μουσικὴ στὴ Θεσσαλονίκη, καὶ στὴ δυτικὴ μουσική• ἔχει γνωρίσει καὶ ἀποδίδει τὶς λεπτὲς διαφορὲς τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς, τὴν ὕφεσιν καὶ τὴν δίεσιν, ὅπως φαίνεται ἀκόμη κι ἀπ’ τὰ βίντεο. Ἀποδεικνύει ἡ ὡραία μουσικὸς ὅτι οἱ ρίζες τοῦ γένους εἶναι ἀστείρευτες, παρὰ τὴν ἰσοπέδωση τῆς τριετίας• ἡ μουσικὴ παιδεία συμπλέκεται ἁρμονικὰ μὲ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ συναντῶνται στὴν ἔρευνα.

Π. Λαφαζάνης, Γ. Λιλήκας

Ἡ συνάντηση τοῦ Γιώργου Λιλήκα μὲ τὸν Παναγιώτη Λαφαζάνη καὶ ἡ συμφωνία κοινῶν θέσεων, γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπ΄ τὸ Μνημόνιο καὶ πιθανῶς τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὸ εὐρώ, σημαίνει πολλὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο• εἶναι οἱ ἐκφραστὲς μιᾶς ἄλλης πολιτικῆς προσεγγίσεως τῶν δυσεπίλυτων προβλημάτων μας, ὅσον κι ἂν διαφωνεῖ κανεὶς μαζί τους, αὐτοὶ ἔχουν συνέπεια στὶς θέσεις τους. Στὸ ἐσωτερικό, αὐτὸ σημαίνει ἔμπρακτη ἀμφισβήτηση τοῦ Ναπολεοντίσκου, διότι ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα ἐπεκτείνεται καὶ σὲ διεθνεῖς σχέσεις, ὅσο κι ἂν εἶναι στὴ μεγαλόνησο πρὸς τὸ παρόν• ἡ ἧττα στὶς φοιτητικὲς ἐκλογὲς ἀποδίδεται στὴν ἀνεπάρκεια τοῦ προέδρου του κι ἀπὸ μυστικὲς δημοσκοπήσεις, πέραν τῆς ἀποδοκιμασίας του στὴ Λάρισα.

Καὶ ἀλαζονείας ἐπίδειξις

Ἡ κηδεία τοῦ Πελοπίδου ἦταν πάνδημη καὶ ἡ λαμπρότερη στὴν ἐποχή της, διότι τὸν ἔκλαυσαν ὅλοι, Θηβαῖοι, Βοιωτοὶ καὶ Θεσσαλοί• ἡ σύγκριση μὲ τὶς κηδεῖες ἄλλων, τοῦ Ἡφαιστίωνος, τοῦ τυράννου Διονυσίου εἶναι καταλυτική. Ὅταν γίνεται μὲ προστάγματα τῶν δεσποτῶν, «καὶ μετὰ φθόνου τῶν τυχόντων καὶ μίσους τῶν βιαζομένων»• καὶ κινοῦν τὸν φθόνο τῶν παραβρισκομένων καὶ τὸ μῖσος τῶν έξαναγκαζομένων. «Οὐδεμᾶς χάριτος ἦν δὲ οὐδὲ τιμῆς»• δὲν ἦταν ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ καὶ τιμῆς. «Ὄγκου δὲ βαρβαρικοῦ καὶ τρυφῆς καὶ ἀλαζονείας ἐπίδειξις εἰς κενὰ καὶ ἄδηλα τὴν περιουσίαν διατιθεμένων»• ἀλλὰ βαρβαρικῆς μεγαλοπρέπειας καὶ ἀλαζονείας ἐπίδειξις, μὲ τὴν διάθεση τοῦ δημοσίου πλούτου σὲ ἄχρηστα καὶ κακόσχημα πράγματα. «Ἀνὴρ δὲ δημοτικὸς ἐπὶ ξένης τεθνηκώς, οὐ γυναικός, οὐ παίδων, οὐ συγγενῶν παρόντων»• ἀλλὰ ἄνδρας ταπεινῆς καταγωγῆς πεθαίνοντας σὲ ξένη χώρα, καὶ χωρὶς νὰ ἔχει τὴν γυναῖκα καὶ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς συγγενεῖς παρόντες.

Παράδεισοι, Εἴκοσι μεγάλοι

Ἡ συμφωνία τῶν Εἴκοσι μεγάλων στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὴν συνεργασία τους πρὸς ἔλεγχο τῶν φορολογικῶν παραδείσων, μᾶλλον γίνεται πρὸς λαϊκὴ κατανάλωση• πρακτικὰ μέτρα ἐλέγχου δὲν ἔχουν ἀποφασισθεῖ, πέραν ὅσων λαμβάνει ἡ Εὐρωζώνη γιὰ τοὺς ἑταίρους της καὶ τὶς γειτονικὲς χῶρες, ὅπως ἡ Ἑλβετία. Ἤδη ἡ Βρεταννία πρόβαλε καὶ πάλι ἀντιρρήσεις γιὰ τὴν θέσπιση φορολογίας στὶς τραπεζικὲς συναλλαγές, ὅπως καὶ γιὰ γιὰ τὴν ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά• πολιτικὰ αὐτὸ σημαίνει τὴν ὑπονόμευση τοῦ ἐλέγχου τῶν τραπεζῶν καὶ ἑπομένως τὴν ἐλεύθερη διακίνηση τῶν κεφαλαίων μεταξὺ τῶν χωρῶν• ἡ ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ προωθεῖται στὴν Εὐρωζώνη κι ὁλοκληρώνεται τὸ 2014, κυρίως λόγῳ τῆς συρρικνώσεως τοῦ Σίτυ ὑπὲρ τῆς Φραγκφούρτης• ἡ διαρροὴ κεφαλαίων ἐπιταχύνεται, ἀλλὰ ἀγνοεῖται ἀπ’ τοὺς προσκολλημένους στὸ αὐτοκρατορικό τους μεγαλεῖο Βρεταννούς. Ἡ κίνηση εἶναι παρόμοια καὶ στὴ Γουὼλ Στρήτ, μόνο μὲ προορισμὸ περισσότερο τὶς ἀγορὲς τῆς Ἀνατολικῆς Ἀσίας ἀπὸ αὐτήν.

Κρίση ἀριστερᾶς Εὐρώπης

Ἡ ἀριστερὰ στὴν Εὐρώπη περνάει τὴν χειρότερη κρίση μᾶλλον στὴν ἱστορία της• στὴ Γαλλία, ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ βρίσκεται στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο δημοτικότητος γιὰ πρόεδρο, 25%, ἐνῶ τὰ ἄλλα σχήματα ψάχνονται, ἀλλὰ καὶ ἡ νομιμοποίηση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων συναντᾶ μαζικὲς ἀντιδράσεις τοῦ ἁπλοῦ κόσμου• στὴν Ἰταλία, τὸ Κεντροαριστερὸ κόμμα ἀπειλεῖται μὲ διάσπαση, ἀπὸ τὴν παραίτηση τοῦ Πιερλουίτζι Μπερσάνι, μετὰ τὴν ἀνυποκοὴ τῶν βουλευτῶν του σὲ δύο ψηφοφορίες γιὰ ἐκλογὴ πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας• στὴ Γερμανία, οἱ Σοσιαλδημοκράτες κερδίζουν τοὺς μισοὺς ψηφοφόρους ἀπ’ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, παρὰ τὶς ὁμοβροντίες τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς κατὰ τῆς καγκελαρίου. Στὴν Ἑλλάδα ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὑποχωρεῖ, στὴ χειρότερη περίοδο τῆς κυβερνήσεως, ἐνῶ ὁ πρόεδρος τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς κρύβεται ἀπ’ τὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς. Οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς ὑποστηρίζουν ὅτι δὲν εἶναι συγκυριακὸ τὸ πρόβλημα• ἀπηχεῖ τὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς ἀριστερᾶς μαζὶ μὲ τὴν βιομηχανικὴ ἐποχή.

Βοστώνη, βαθύτερες ρίζες

Στὴν Βοστώνη τὸ FBI ἀναζητάει τὶς βαθύτερες ρίζες τῶν Τσετσένων βομβιστῶν, καθὼς ἐντοπίζονται διασυνδέσεις τους, μὲ ὀργανώσεις γιὰ «αὐτοκρατορικὸ Καύκασο»• ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ζήτησε τὴν βοήθεια τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν, ὁ ὁποῖος προσέφερε τὰ ἀρχεῖα τῶν τσετσενικῶν ὀργανώσεων, ἐνῶ ἡ μητέρα καὶ ὁ πατέρας τῶν νέων καταγγέλλουν πλεκτάνη τῶν ἀμερικανικῶν ἀρχῶν ἐναντίον τους. Φαίνεται ὅτι δὲν εἶναι τόσο ἁπλᾶ τὰ πράγματα, ἐνῶ οἱ Ρῶσοι ἀπὸ τριετίας εἶχαν ζητήσει πληροφορίες γιὰ τὴν δράση τοῦ μεγάλου ἀδελφοῦ, ἀλλὰ οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ἀπάντησαν• ἡ Οὐάσιγκτον ὑφίσταται τὴν καυκασιανὴ τρομοκρατία, τὴν ὁποία τόσο ἀκριβὰ ἔχει πληρώσει ἡ Μόσχα, καθὼς ἔχουν συλληφθεῖ στὸ Ἀφγανιστὰν Καυκάσιοι Ἰσλαμιστές, ἐνῶ καὶ στὴν Συρία ἔχουν ἀνάμιξη μὲ τοὺς ἀντάρτες καὶ τὴν διακίνηση ναρκωτικῶν τοῦ Ἀφγανιστάν. Μᾶλλον πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη εἰλικρινῆ συνεργασία Ρώσων καὶ Ἀμερικανῶν κατὰ τῆς διεθνοῦς τρομοκρατίας• ἐὰν ἐπιτύχει, τότε πολλὰ θὰ ἀλλάξουν στὸν κόσμο.

Πολιτικὲς πτυχὲς ἀνακάμψεως οἰκονομίας

Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας μας θεωρεῖται πλέον δεδομένη, ὅταν καὶ οἱ ἐμπνευστὲς τῆς τριετοῦς ἐξαθλιώσεως τὸ ἀναγνωρίζουν, μὲ ἄμεσες τὶς προεκτάσεις της στὴν πολιτικὴ ζωή• ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας μεταφέρεται σὲ οἰκονομικὲς δοσοληψίες καὶ προγράμματα γιὰ δουλειές, σὲ προσωπικὸ καὶ συλλογικὸ ἐπίπεδο. Ὁ πολιτικὸς ἀντίκτυπος ἐνισχύεται κι ἀπ’ τοὺς ἄλλους παράγοντες, τὰ ἀποτελέσματα τῶν φοιτητικῶν ἐκλογῶν καὶ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ ἐμφανὲς ναυάγιο τῶν σχεδίων του γιὰ πολιτικὲς ἐξελίεξις στὸ σύντομο μέλλον καὶ διακυβέρνηση τῆς χώρας, ἐνῶ τὰ σκάνδαλα φουντώνουν μὲ τὴν πρώτη δίκη ἀρχίζειν σήμερα στὴν κορυφὴ τῆς ἐπικαιρότητος πλέον• ἡ πολιτικὴ δυναμικὴ εἶναι ἄλλη πιὰ κι ἀναζητοῦται οἱ τάσεις της τοὺς ἑπόμενους μῆνες. Ὁπωσδήποτε δὲν θὰ εἶναι ἡ ἴδια• στοὺς δέκα μῆνες, μετὰ τὸν σχηματισμὸ τῆς συμμαχικῆς κυβερνήσεως ὑπὸ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, τὰ πράγματα ἔχουν ἀλλάξει ἄρδην. Ὅλοι οἱ ἀντιπολιτευόμενοι προέβλεπαν τὴν κατάρρευσή της, ἀλλὰ ἀπεγοητεύθησαν πλήρως, χωρὶς μετανοῆσαι ἐμπράκτως, παρὰ ἐμμένοντες στὶς ἀπόψεις τους• ἀπολαμβάνουν τώρα τὰ ἐπίχειρα τῆς πολιτικῆς τους, κατὰ τὸν Σοφοκλῆ. Ἡ ἐπιτυχὴς ὅπως φαίνεται ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν καὶ οἱ φοιτητικὲς ἐκλογὲς θεωροῦνται ὁρόσημο, διότι εἶχε προβάλει ἡ διαπλοκὴ ὡς δεδομένη τὴν ἀποτυχία τῆς κυβερνήσεως στὰ δύο αὐτὰ κρίσιμα θέματα τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων.
Ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση σημαίνει ἄμεση καὶ γενναία ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, μὲ τὶς πολλαπλασιαστικὲς της ἐπιπτώσεις συνακόλουθες• τώρα ὅλοι θεωροῦν ὅτι θὰ ἐπιτύχει ἡ αὔξηση τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῶν τεσσάρων συστημικῶν τραπεζῶν, μὲ ἄμεσο ἀντίκτυπο τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὸ Χρηματιστήριο. Ἄλλωστα τὸ τελευταῖο ὀχυρὸ τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων, ἀπ’ τὰ ὁποῖα προέρχονταν οἱ ἐντολὲς γιὰ τοὺς μυστικοὺς δείπνους τοῦ «Πεντελικοῦ», τὰ Μνημόνια, τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα καὶ τὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία, ἦταν ἡ κεφαλαιαγορά μας κι ὁ οἰκονομικὸς τύπος, ἂν εἶναι τύπος τὰ τιτιβίσματα αὐτά• τὶς τελευταῖες μέρες δὲν ξέρουν πῶς νὰ συμμαζέψουν τὰ πράγματα. Ἡ ἀναγνώριση κι ἀπ’ τὸν Πὼλ Τόμσεν τῆς καλῆς πορείας τῶν οἰκονομικῶν μας εἶναι ἡ ὁμολογία, διότι εἶναι ὁ ἐκπρόσωπος τῶν κερδοσκόπων τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, ὁ ἐμπνευστὴς τῆς ἰσοπεδωτικῆς φορολογικῆς πολιτικῆς καὶ τῆς ἀπονεκρώσεως τῆς ἀγορᾶς, ὁ ἀποκρύψας τὶς ἀπόψεις τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιὰ τόνωση τῆς ρευστότητος καὶ ὁ ἐγκέφαλος τῆς καθυστερήσεως τῆς δόσεως τὸν Δεκέμβριο, γιὰ νὰ μὴν πέσουν χρήματα στὴν οἰκονομία μας στὶς γιορτές• εἶχε πετύχει σὲ ὅλα αὐτὰ καὶ σὲ ἄλλα, ἀλλὰ ἀπέτυχε στὴν καθυστέρηση τῆς τρεχούσης δόσεως, διότι παρενέβη πιὸ σκληρὰ ὁ πρωθυπουργὸς καὶ διότι οἱ Εὐρωπαῖοι βλέπουν τὴν διαφορὰ στὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ πίεσαν γιὰ ἀλλαγὴ τῆς στάσεώς του.
Ὁ πολιτικὸς ἀντίκτυπος μετράει περισσότερο, διότι ὁλόκληρη ἡ ἀντιπολίτευση εἶχε στηρίξει τὴν κριτική της στὴν ἀποτυχία τοῦ προγράμματος ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση καὶ στὴν ἀπόλυτη ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ, μὲ τὶς συνεπακόλουθες ἐκρήξεις• τὰ γεγονότα ἐξελίχθηκαν διαφορετικά: οἱ Ἕλληνες ἀποδέχθηκαν μὲ σύνεση καὶ καρτερία τὶς στερήσεις κι ἔδειξαν ἔμπρακτη ἐμπιστοσύνη πρὸς τὶς ἐξαγγελίες τὸ δεκάμηνο τῆς διακυβερνήσεως τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Τώρα εἶναι ὁρατὲς οἱ προοπτικὲς ἀνακάμψεως σὲ ὅλους τοὺς κλάδους κι ὅλοι ἐπιδίδονται συστηματικὰ στὸ νὰ ξαναρχίσουν οἱ δουλειές τους• ὅποιος ἔχει τὴν ἐλαχιστη σχέση μὲ τοὺς δυναμικοὺς κλάδους, τὰ νησιὰ καὶ τὸν τουρισμό, τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, τοὺς ἐξαγωγικοὺς κλάδους τῆς γεωργίας μας, τὰ δημόσια ἔργα, τὴν βιώνει τὴν διαφορὰ καὶ μετέχει κατὰ δύναμιν στὴν ἐπανεκκίνηση. Τὸ χειρότερο γιὰ τὴν ἀντιπολίτευση εἶναι ὅτι δὲν ἔχει περιθώρια ἀλλαγῆς στάσεως καὶ προσαρμογῆς στὰ νέα δεδομένα• εἶχε ταυτισθεῖ τόσο μὲ τὴν ἀμερικανικὴ προσπάθεια ἀποξενώσεώς μας ἀπ’ τὴν Εὐρώπη, ὥστε δὲν ἄφησε δρόμους διαφυγῆς. Ἡ ἐντύπωση εἶναι ὅτι, εἶναι φύσει δέσμιοι τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων• οἱ φοιτητὲς ἀποδείχθηκε ὅτι ἔχουν ἀνοικτὲς τὶς κεραῖες τους καὶ τοὺς ἄφησαν ὅλους στὸ περιθώριο. Ἀλλὰ εἶναι ἀδύνατη ἡ ἐπιβίωση οἱασδήποτε πολιτικῆς δυνάμεως, χωρὶς τὴν νεολαία δίδειν τὸν παλμό της στὶς ἐκδηλώσεις τους• καλὴ εἶναι ἡ τηλεόραση, ἀλλὰ δὲν ἀποπνέει ζωή.
Ἡ δίκη τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου συμπληρώνει τὸ ἔργο τῆς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν λίστα Λαγκάρντ• ὁ ἄλλοτε πανίσχυρος ὑπαχηγὸς τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ καλεῖ τὰ μέλη τοῦ ΚΥΣΕΑ καταθέσειν στὴν δίκη καὶ ἀπειλεῖ μὲ ἀποκαλύψεις γιὰ τοὺς δύο σοσιαλιστὲς πρωθυπουργοὺς καὶ τὰ ἄλλα κορυφαῖα στελέχη. Δὲν ἀποκάλυψε ἀκόμη τὸ ἐὰν ἔχει καὶ γραπτὰ στοιχεῖα τῆς συμμετοχῆς τους στὴν καταλήστευση τοῦ δημοσίου ταμείου, ἀλλὰ συμπίπτει ἡ δίκη μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου τῆς Προανακριτικῆς• σὲ αὐτὴ ὁ Γεώργιος Παπανδρέου ἀρνήθηκε καταθέσαι, μὲ εὐθεῖα προσβολὴ πρὸς τὴν δικαιοσύνη καὶ τὸ δημοκρατικό μας πολίτευμα, ἐνῶ ὁ τσάρος του καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἔλαμψαν μὲ τὶς παρανομίες τους καὶ τὴν συγκάλυψη τῶν συγγενῶν τους. Ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλα, ἀλλὰ τὸ σημαντικώτερο εἶναι ὅτι ἡ τακτικὴ τῆς ἀντιπολιτεύσεως κατέρρευσε καὶ στὴν Προανακριτική• ἡ ὑστερική, παρὰ τὴν ἀρωγὴ τῆς ἀκροδεξιᾶς, δὲν ἠδυνήθη ἀποπροσανατολίσαι τὴν ἔρευνα τῆς Ἐπιτροπῆς, ὁπότε ἀποκαλύπτονται οἱ διασυνδέσεις τοῦ ἐντὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ βαθέως ΠΑΣΟΚ, ὄχι μόνο σὲ αὐτό, ἀλλὰ καὶ στὰ ἄλλα σκάνδαλα• τὴν μορφὴ χιονποστιβάδος μπορεῖ νὰ πάρουν οἱ ἀποκαλύψεις σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Στὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση οἱ περισσότεροι πιστεύουν ὅτι εἶναι δύο κόμματα κι ὅτι εἶναι θέμα χρόνου πλέον, ἀφοῦ ἡ συμβίωση εἶναι ἀδύνατη, ἡ ἀναζήτηση τῶν χωριστῶν τους δρόμων…
Στὴν κυβερνητικὴ παράταξη ὁ πρωθυπουργὸς κερδίζει ἐμφανέστατα, ἐνῶ φαίνεται ὅτι διατηρεῖ τὶς δυνάμεις του τὸ ΠΑΣΟΚ, μὲ προοπτικὲς βελτιώσεως, ἐὰν εἶναι ἐπιτυχημένες οἱ κινήσεις τοῦ προέδρου του στὰ σκάνδαλα πρωτίστως, διότι στὴν οἰκονομία ἀκολουθεῖ• ὁ τρίτος δείχνει ὅτι εἶναι χωρὶς πυξίδα, εἴτε λόγῳ ἀδυναμίας κατανοήσεως τῶν ἐξελίξεων, εἴτε λόγῳ δεσμεύσεων πρὸς τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ καὶ τὴν ἀμερικανόφερτη ἀριστερά• ὅ,τι καὶ νἆναι μετράει λίγο πλέον, ὅταν ἡ προάσπιση τῶν ἐπιόρκων ἦταν κατάδηλη ἐπιχείρηση διατηρήσεως τῆς στελεχώσεώς του στὸν κρατικὸ μηχανισμό. Οἱ κινήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ θεωροῦνται ὡς ἐπικουρία τῶν ἄλλων πολιτικῶν ἐξελίξεων• οἱ ἐπισκέψεις του στὴ Μόσχα καὶ στὸ Πεκῖνο, σημαίνουν ἐπιστροφὴ στὶς στρατηγικὲς σχέσεις ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ μὲ τὶς δύο μεγάλες δυνάμεις. Τὰ οἰκονομικὰ ἀποτελοῦν τὸ ἐφαλτήριο, μὲ τὴν πώληση τῆς ΔΕΠΑ καὶ ΔΕΣΦΑ, τὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ τὴν συμμετοχὴ κεφαλαίων τους στὴν ἀξιοποίησή της, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη• ὅταν ὁ
Ἀντώνης Σαμαρᾶς διαμηνύει ὅτι τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, Κύπρου, Ἑλλάδος καὶ Μάλτας εἶναι καὶ εὐρωπαϊκά, αὐτὸ σημαίνει ὄτι ἔχει γίνει ἐπαρκῆς προεργασία στὶς Βρυξέλλες, στὸ Βερολίνο καὶ στὸ Παρίσι τουλάχιστον, πέραν τῆς Λευκωσίας καὶ τῆς Βαλέττας. Ὡς προέκταση σημαίνει ὅτι καὶ ἡ Μόσχα ἔχει λόγον στὴν ἀξιοποίησή τους, ὁπότε χρειάζεται ἡ κατάλληλη προετοιμασία τοῦ ἐδάφους. Εἶναι αὐτονόητα αὐτὰ διὰ τοὺς φρονίμως σκεπτόμενους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.