Ὥριμος χρόνος προσελκύσεως ἐπενδύσεων

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὴν Κίνα συμπίπτει πλέον μὲ τὴν μαζικὴ εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων στὴ χώρα καὶ τὴν πλήρη ἀντιστροφὴ τοῦ κλίματος διεθνῶς• ἀπὸ παρίας τῆς παγκοσμίου κοινότητος μετετράπη ἡ Ἑλλὰς σὲ μῆλο τῆς ἔριδος τῶν μεγάλων ἐπενδυτῶν, ἐνῶ ἀκόμη καὶ οἱ συστηματικοὶ συκοφάντες τῆς χώρας μας ἀλλάζουν στάση κι ἐμφανίζονται θερμοὶ ὑποστηρικτές μας, σὰν νὰ μὴ μᾶς ἔσουρναν «τὰ ἐξ ἁμάξης» προηγουμένως. Οἱ Κινέζοι εἶναι οἱ πιὸ ἔνθερμοι συμπαραστάτες μας καὶ τὸ ἔδειξαν, ὄχι μόνο μὲ τὶς συμφωνίες μὲ τὸν Κώστα Καραμανλῆ, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ τους πρὸ διετίας περίπου, ὅταν τόσες ἐποικοδομητικὲς προτάσεις εἶχε ὑποβάλει, ἀλλὰ τὶς εἶχε ἀγνοήσει προκλητικὰ ὁ ὁμόλογός μας. Ὁ πρωθυπουργὸς βαδίζει προσεκτικὰ καὶ μὲ σχέδιο.

Ἐπιτυχία στὴν οἰκονομία

Ἡ ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἐφαρμογὴ τῆς οἰκονομικῆς μας πολιτικῆς, μετὰ τὸν σχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεως πέρυσι τὸν Ἰούνιο, γίνεται τὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας• ἡ ἀπήχηση εἶναι ἐμφανέστατη στὴν ἀπότομη ἄνοδο τοῦ Χρηματιστηρίου καὶ στὴν ἐκτίναξη τῶν τραπεζικῶν μετοχῶν. Ἤδη, ἀκόμη καὶ οἱ ἀτλαντικοὶ σχολιαστὲς ἀναγνωρίζουν τὰ ἐπιτεύγματα τῆς Ἑλλάδος καὶ συνιστοῦν τὶς ἐπενδύσεις στοὺς δυναμικοὺς κλάδους μας• τὰ δεδομένα εἶναι γνωστά, ὅταν καὶ ἡ ἀμερικανοκίνητη διαπλοκὴ ἀκόμη τὰ ὑπογραμμίζει πλέον. Ἤδη τὸ Γιούρογκρουπ ἐνέκρινε τὸ πρῶτο δάνειο γιὰ τὴν Κύπρο καὶ τὶς δόσεις γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ἀφήνει νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι ἡ ἀνάκαμψη θὰ ἀποτελέσει τὴν προθάλαμο γιὰ τὴν μείωση τῶν ἐλλειμμάτων καὶ τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ χρέους• ἡ ἀναφορὰ σὲ μέτρα τὸ 2015-2016 ἔχει τὴν ἔννοια τῆς ἐπιβολῆς τους χωρὶς τὴν δεδομένη ἀνάκαμψη, διότι ἡ ἀνάπτυξη φέρει τὴν αὔξηση τῶν δημοσίων ἐσόδων.

Ἔλεγχος συντεχνιακῶν δομῶν

Ἡ ἀναμέτρηση τῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν ΟΛΜΕ κρίθηκε μᾶλλον, μὲ τὴν ἀπόρριψη ἀπ’ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας τῆς προσφυγῆς της γιὰ ματαίωση τῆς ἐπιστρατεύσεως• ἡ συμπαράσταση τῶν συνδικαλιστῶν περισσότερο τοὺς ἐκθέτει καὶ λιγώτερο τοὺς βοηθάει, διότι εἶναι γνωστὴ ἡ ἀπέχθεια τῆς κοινῆς γνώμης γιὰ τὴν συμπεριφορά τους τὴν τριακονταετία. Ἄλλωστε, ἀκόμη καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος, μαζὶ μὲ τὰ ἀντιπολιτευόμενα κόμματα, ἀποφεύγουν συστηματικὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς ἀπεργίας στὴν περίοδο τῶν Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων• ἡ χρησιμοποίηση τῶν μαθητῶν ὡς ὁμήρων ἐνοχλεῖ περισσότερο, διότι δείχνει, ὄχι μόνο ἀναισθησία ἀπέναντι στὸ λειτούργημα τοῦ δασκάλου, ἀλλὰ καὶ περιφρόνηση πρὸς τὰ εὐαίσθητα νιάτα, τὰ ὁποῖα δὲν εὐθυνονται γιὰ τίποτε. Ἐκτὸς κι ἂν ταυτίζονται οἱ καθηγητὲς μὲ τὸν Συριζαῖο βουλευτή, ὁ ὁποῖος θέτει τοὺς καθηγητὲς πάνω ἀπ’ τοὺς μαθητές, κατὰ τὴν εἰλικρινῆ διατύπωση τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἰδεολογίας του. Ἀποκάλυψε τελικὰ τὴν πραγματικὴ φύση βαθέως ΠΑΣΟΚ καὶ συντρόφων.

Πυροβολισμοὶ στὶς Σκουριὲς

Οἱ πυροβολισμοὶ στὶς Σκουριὲς ἐναντίον ἀστυνομικῶν, μὲ φλώμπερ καὶ ὁ τραυματισμὸς ἀρκετῶν ἐξ αὐτῶν, κατὰ τὴν διάρκεια διαδηλώσεως κατὰ τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς ἑταιρείας χρυσοῦ, δείχνει ὅτι ὑπάρχουν καλὰ ὀργανωμένες δυνάμεις γιὰ τὶς τρομοκρατικὲς αὐτὲς ἐπιθέσεις• οἱ πληροφορίες μάλιστα ἀναφέρουν ὅτι ἦταν γυναῖκες ἐκεῖνες ποὺ χρησιμοποίησαν τὰ φλώμπερ. Οἱ πολιτικοὶ καθοδηγητὲς εἶναι γνωστοί, ἐνῶ ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως δήλωσε ὅτι δὲν πρόκειται νὰ γίνει δεκτὴ ἡ χρήση ὅπλων ἀπὸ ἁπλοὺς πολῖτες• φαίνεται ὅτι τὸ σχέδιο εἶναι εὐρύτερο, καθὼς συνεχίζονται οἱ ἀνακρίσεις τῆς δικαιοσύνης γιὰ τὴν εἰσβολὴ στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς ἑταιρείας καὶ τὴν κακοποίηση τῶν φυλάκων. Κάποιοι ἐνοχλοῦνται ἀπ’ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων στὴ χώρα καὶ ἐπιδιώκουν τὴν ἐκδίωξή τους.

Ἤπειρος, δολοφονίες ἀθώων

Ἡ δολοφονία ἑνὸς ζεύγους ἡλικιωμένων, στὰ Κτίσματα τοῦ Πωγωνίου ἀπὸ Ἀλβανὸ κακοποιό, δείχνει ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς ἐγκληματικότητος πολλῶν ὁμοεθνῶν του ἔχει προσλάβει πολὺ ἐπικίνδυνες διαστάσεις• ὁ κακοποιός, εἶχε ἀφεθεῖ παλαιότερα ἐλεύθερος ἀπ’ τὶς φυλακὲς κι εἶχε ληστεύσει τοὺς θαμῶνες καφενείου σὲ γειτονικὸ χωριό. Μετὰ τὴν δολοφονία πῆρε τὸ αὐτοκίνητο τῶν ἡλικωμένων καὶ πῆγε στὰ Γιάννινα, ὅπου τρακάρισε μὲ ἄλλο ὄχημα, ἄφησε τὸ «δικό» του κι ἔφυγε μὲ τὰ πόδια• εἶναι ἀπαραίτητη πλέον ἡ λήψη αὐστηρότερων μέτρων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς ἐγκληματικότητος, ὅταν πρὶν ἀπὸ λίγες ἑβδομάδες ἡ νεαρὴ στὴν Κόρινθο ἔχασε τὴν ζωή της, ἀπ’ τοὺς δραπέτες τῶν φυλακῶν Τρικάλων. Φυσικὰ προστίθενται καὶ ἄλλοι κακοποιοί.

Θεσσαλοῖς μὲν ἀποδοῦναι

Οἱ Θηβαῖοι ἐξεστράτευσαν μὲ ἰσχυρὴ δύναμη ἐναντίον τοῦ τυράννου τῶν Φερῶν Ἀλεξάνδρου, μόλις πληροφορήθηκαν τὸν ἄδοξο θάνατο τοῦ Πελοπίδου• ἤθελαν νὰ πάρουν τὴν ἐκδίκησή τους γιὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ μεγάλου ἡγέτου τους καὶ ἀπελευθερωτοῦ τῆς πόλεώς των. «Καταλαβόντες δὲ συνεσταλμένον καὶ περικεκκομένον τῆς δυνάμεως Ἀλέξανδρον»• βρῆκαν δὲ ταπειμωνένο καὶ μὲ ἐξασθενημένες δυνάμεις τὸν Ἀλέξανδρον. «Ἠνάγκασαν Θεσσαλοῖς μὲν ἀποδοῦναι τὰς πόλεις, ἃς εἶχεν αὐτῶν»• καὶ τὸν ἐξανάγκασαν νὰ ἀποδώσει στοὺς Θεσσαλοὺς τὶς πόλεις τους. «Μαγνήτων δὲ καὶ Φθιώτας Ἀχαιοὺς ἀφεῖναι καὶ τὰς φρουρὰς ἐξαγαγεῖν»• τοὺς Μάγνητες δὲ καὶ τοὺς Φθιῶτες Ἀχαιοὺς νὰ τοὺς ἀφήσει ἐλευθέρους καὶ νὰ ἀποσύρει τὶς φρουρές του. «Ὀμόσαι δὲ αὐτὸν ἐφ’ οὓς ἂν ἡγοῦνται Θηβαῖοι καὶ κελεύσωσιν ἀκολουθήσειν»• καὶ νὰ δώσει ὅρκο ὅτι θὰ ὑπακούει στοὺς Θηβαίους ὅπου τὸν ὁδηγοῦν καὶ τὸν διατάζουν ἀκολουθήσειν. Ἐπιβλήθηκαν ὁριστικὰ στὸν χειρότερο τύραννο τῆς ἐποχῆς τους οἱ Θηβαῖοι.

Εὐρωζώνη, τέλος λιτότητος

Ἡ αὐστηρὰ λιτότης τελειώνει πλέον στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἀρχίζει ἡ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς• ἡ Γερμανία ἔχει ἀποδεχθεῖ τὴν χαλάρωση, τῆς ὁποίας πρῶτο μέτρο ἦταν ἡ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης στὸ 0,5% τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα. Οἱ λόγοι εἶναι πολλοί, ἡ ἐξάπλωση τῆς ὑφέσεως στὴ Γαλλία, πέραν τῆς Ἰταλίας καὶ τῶν χωρῶν τοῦ Νότου, τῆς δευτέρας οἰκονομίας τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς, ὁπότε κρίνεται ἀπαραίτητη ἡ ἀλλαγὴ πολιτικῆς, ὅπως συμφωνήθηκε στὴ συνάντηση Βολφγκὰνγκ Σώϋμπλε καὶ Πιὲρ Μοσχοβισί• ἔπειτα ὁ πληθωρισμὸς διατηρεῖται σὲ πολὺ χαμηλὰ ἐπίπεδα, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀρνητικός, ἀλλὰ καὶ ἡ διαφορὰ τῶν ἐπιτοκίων ἔχει μειωθεῖ σημαντικά, μὲ 800 μονάδες γιὰ ἐμᾶς ἀπὸ 3000 πρὸ ἑξαμήνου καὶ στὴ Γερμανία καὶ Γαλλία ἀρνητικά. Οἱ πιέσεις ἄλλωστε τῶν Βρυξελλῶν γιὰ τὴν ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων ἀποβλέπουν στὴν ἄμεση ἐφαρμογὴ τῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στοὺς σὲ κατάσταση Μνημονιακή ἑταίρους.

Νέα Ὀρλεάνη, 19 τραυματίες

Στὴ Νέα Ὀρλεάνη, κατὰ τὴν παρέλαση τὴν Κυριακὴ πρὸς τιμὴν τῆς ἡμέρας τῆς γυναίκας, τρεῖς ἄγνωστοι πυροβόλησαν καὶ τραυμάτισαν 19 ἄτομα, ἐκ τῶν ὁποίων ἀρκετοὶ παραμένουν γιὰ νοσηλεία στὰ νοσοκομεῖα• οἱ ἄγνωστοι διέφυγαν, ἐνῶ τρία θύματα νοσηλεύονται σὲ σοβαρὴ κατάσταση• τὸ ἐπεισόδιο συγκλόνισε τὴν ἀμερικανικὴ κοινὴ γνώμη, ἀλλὰ τὸ λόμπυ τῆς ὁπλοφορίας φαίνεται ἀτάραχο στὶς θέσεις του, καθὼς ἐλέγχει πολλοὺς βουλευτὲς καὶ γερουσιαστές. Τὰ ἐπαναλαμβανόμενα περιστατικὰ βίας μὲ ὅπλα, ἀκόμη καὶ μικρῶν παιδιῶν, δὲν ὁδηγοῦν στὸν περιορισμὸ τοῦ δικαιώματος ὁπλοφορίας κατὰ τὸ ἀμερικανικὸ Σύνταγμα, ὁπότε ἡ κοινωνία της παραμένει δέσμια τῆς βίας καὶ τῆς αὐθαιρεσίας• οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς ἐπισημαίνουν, ὅτι ὅσο παρατείνεται ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ διατηρεῖται τὸ δικαίωμα τῆς ὁπλοφορίας, τόσο θὰ κλιμακώνεται ἡ βία. Ὑπογραμμίζουν μάλιστα, ὅτι εἶναι ἡ μοναδικὴ κοινωνία στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος ποὺ ἐπιτρέπει τὴν ὁπλοκατοχή. Ὅλες οἱ ἄλλες τὴν ἀπαγόρευαν.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Τόκυο, καὶ σὲ ἤπιο κλίμα• ὅλα ὑποχώρησαν ἐλαφρά, εὐρώ, 1,2982 δολλάρια καὶ 131,9665 γιέν, χρυσός, 1427,75 καὶ πετρέλαιο, 102,68. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀναμένουν τὴν ἀλλαγὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, πρὶν ἀποφασίσουν τὴν ἐφαρμογὴ τῶν δικῶν τους σχεδίων• θεωρεῖται δεδομένη ἡ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀκόμη γνωστὸς ὁ ἀνασχηματισμὸς ἢ μὴ τῆς γαλλικῆς κυβερνήσεως, τὴν ὁποία πολλοὶ προτείνουν στὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ἀλλὰ δὲν φαίνεται ὅτι ἔχει καταλήξει ὁ Γάλλος πρόεδρος. Στὴν Ἰαπωνία, ἡ αὔξηση τῆς ρευστότητος ἀπ’ τὴν Κεντρικὴ Τράπεζα προκαλεῖ κλίμα εὐεξίας στὴν ἀγορά, παρὰ τὴν ὑποχώρηση τοῦ γιέν, τὴν ὁποία ὅμως ἐπιδιώκει τὸ Τόκυο γιὰ τὴν προώθηση τῶν ἐξαγωγῶν τῆς χώρας• στὴν Κίνα, οἱ προβλέψεις τῶν Ἰνστιτούτων ἀναφέρουν στασιμότητα τῆς βιομηχανικῆς ἀναπταξεωςς τὸ τρέχον τρίμηνο, ἐνῶ ἀναμενόταν αὔξηση, μὲ ἀποτέλεσμα ὑποχώρηση στὸ Χρηματιστήριο.

Πειραματόζωα Ἀν. Γερμανίας

Ἡ ἀποκάλυψη γιὰ χρησιμοποίηση πεντήκοντα χιλιάδων πολιτῶν στὴν Ἀνατολικὴ Γερμανία, ὡς πειραματόζωα ἀπὸ δυτικὲς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες, συγκλονίζει τὴν χώρα καὶ τὴν Εὐρώπη• τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς ἦταν ἀδίστακτο κι ἔβλεπε τοὺς πολῖτες ὡς ἀντικείμενο γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του καὶ γιὰ τίποτε περισσότερο. Ἡ κομμουνιστικὴ νομενκλατούρα, οἱ περίφημοι ἀπαράτσνικοι τῆς σοβιετικῆς ὁρολογίας, καθόριζαν τὰ πάντα κατὰ τὸ συμφέρον τους καὶ γιὰ τὴν διατήρηση τῶν προνομίων τους• πρῶτα στὴν ἱεράρχηση τῶν ἀναγκῶν ἦταν τὰ στελέχη, καὶ φυσικὰ ἐκεῖνα τῆς Στάζι τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, καὶ μετὰ ἂν περίσευε κάτι ὁ ἁπλὸς κόσμος. Ἴδια ἄποψη ἐκφράζει καὶ ὁ βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅταν διακηρύσσει ὅτι πρῶτα εἶναι οἱ καθηγητὲς καὶ μετὰ οἱ μαθητές, οἱ γιατροὶ καὶ μετὰ οἱ ἀσθενεῖς, κατὰ τὰ κομμουνιστικὰ πρότυπα.

Βουλγαρία καὶ Πακιστὰν

Οἱ ἐκλογὲς στὴν Βουλγαρία καὶ στὸ Πακιστὰν εἶχαν διαφορετικὰ ἀποτελέσματα• στὴν γείτονά μας, ὁ Μπόρις Μπορισόφ ἦρθε πρῶτος, μὲ 31,4% τῶν ψήφων, ἔναντι 27,4% τοῦ Σοσιαλιστοῦ ἀντιπάλου του, ἀλλὰ χωρὶς πλειοψηφία καὶ μὲ συμμετοχὴ κάτω τοῦ 50%. Ὁ φιολαμερικανὸς πολιτικὸς δὲν διαθέτει ἀπόλυτη πλειοψηφία, ἀλλὰ οὔτε τὴν καλὴ διάθεση τῶν ἀντιπάλων του γιὰ συνεργασία• θεωρεῖται πολὺ δύσκολος ὁ σχηματισμὸς κυβερνήσεως, τουλάχιστον στὸ ἄμεσο μέλλον. Στὸ Πακιστάν, ὁ Ναβὰζ Σαρὶφ ἔρχεται πρῶτος μὲ μεγάλη διαφορὰ καὶ μὲ δεδομένη τὴν πρόθεση τῶν μικρῶν κομμάτων γιὰ τὴν στήριξη τῆς κυβερνήσεώς του• ὁ νικητὴς εἶχε ἀνατραπεῖ τὸ 1999 ἀπὸ φιλοαμερικανικὸ στρατιωτικὸ πραξικόπημα κι ἐπιστρέφει στὴν ἐξουσία, μὲ πρόγραμμα τὴν πάταξη τῶν Ταλιμπὰν στὴ χώρα του, γεγονὸς ποὺ φέρει τὴν ἀμερικανικὴ συμπάθεια.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.