ΣΥΡΙΖΑ, ἐκρηκτικῆς μορφῆς διαφωνίες

Οἱ διαφωνίες στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ προσέλαβαν ἐκρηκτικὲς διαστάσεις, μετὰ τὴν εἰσήγηση τοῦ πρόεδρου του γιὰ αὐτοδιάλυση τῶν συνιστουσῶν καὶ τὴν μετατροπή του σὲ ἑνιαῖο κόμμα• ὁ Παναγιώτης Λαφαζάνης ἀντέδρασε ὀξύτατα καὶ τὴν χαρακτήρισε σιωπητήριο, ἐνῶ καὶ ὁ Μανώλης Γλέζος ζήτησε τὴν ἀνάκλησή της, λέγοντας ὅτι πρόκειται γιὰ ἄνωθεν ἐντολή. Ἡ διάσπαση μᾶλλον ἀποφεύγεται πρὸς τὸ παρόν, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀνέκρουσε πρύμναν καὶ ζήτησε νὰ συζητηθοῦν τὰ προβλήματα στὸ συνέδριο, ἀλλὰ μὲ πρόβλεψη 4000 περίπου συνέδρων, ὅπου ἐλπίζει ὅτι θὰ διαθέτει τὴν πλειοψηφία• δηλαδή, οἱ διαφωνίες μεταφέρονται στὴν βάση τοῦ κόμματος μὲ ἀνοικτὲς τὶς συγκρούσεις μεταξύ τους. Οἱ διαφωνίες ἀποδεικνύονται βαθύτατες καὶ δὲν λύονται μὲ συνέδρια καὶ ψηφοφορίες• δείχνουν ὅτι πρόκειται γιὰ δύο ἐντελῶς διαφορετικοὺς κόσμους.

Ἀναγνώριση Ἀντώνη Σαμαρᾶ

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα χαιρετίσθηκε ἀπ’ τὸν δυτικὸ τύπο, ὡς ἀπόδειξη τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας μας στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐπιτυχίας του στὸ ἐσωτερικό, γιὰ τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν κρίση• τὰ θετικὰ ἀποτελέσματα εἶναι ἀπτὰ καὶ πολλά. Ἡ στάση του στὸ Ἀζερμπαϊτζὰν μᾶλλον φέρει καὶ τὴν προώθηση τῆς συμφωνίας γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου ΤΑΡ. Ἡ πολιτικὴ πλευρὰ ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα, διότι ἡ μεγάλη δύναμη ἐπιλέγει τὴν Ἑλλάδα ὡς πύλη της εἰσόδου στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, αὐτὸ μετράει ἀρκετὰ στὶς διεθνεῖς σχέσεις• ἤδη τὸ Πεκῖνο διατηρεῖ μονίμως σχεδὸν στὴ Μεσόγειο ἕναν μικρὸ στόλο, ὡς ἔνδειξη τοῦ ἐνδιαφέροντός του γιὰ τὴν περιοχή, ἀλλὰ καὶ ἔχει γνώμη γιὰ τὰ προβλήματά της, ὡς μόνιμο μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καὶ τῶν Ἀναδυομένων. Ὅλοι ἀναγνωρίζουν τὴν δυναμικὴ παρέμβασή τους στὶς διεθνεῖς ἐξελίξεις.

Ἀντίκτυπος στὴν οἰκονομία

Ὁ ἀντίκτυπος στὴν ἀγορὰ τῶν συμφωνιῶν μὲ τὴν Κίνα εἶναι εὐνοϊκός, ἐνῶ ἀναμένονται καὶ οἱ πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις των• ὅλες σχεδὸν αὐτὲς οἱ ἐπιχειρήσεις ἀποκτοῦν ἄλλη δυναμική, ἀλλὰ καὶ ἕλκουν καὶ τὶς ὑπόλοιπες, μὲ ἄμεσο τὸ ἀντίκρυσμά τους στὸ Χρηματιστήριο, καθὼς ὁλοκληρώνεται ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν. Τὰ καλὰ σχόλια τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τύπου ἐνισχύουν τὶς προοπτικὲς γιὰ ταχύτερη ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μᾶλλον νωρίτερα ἀπὸ ὅ,τι προβλεπόταν• οἱ ἐκθέσεις μάλιστα τῆς Ἐπιτροπῆς τὸ ἐπβεβαιώουν, ἐνῶ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας μετράει περισσότερο στὶς οἰκονομικὲς σχέσεις. Στὸ ἐσωτερικό, οἱ ἐπικρίσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως ὄχι μόνο πέφτουν στὸ κενό, ἀλλὰ καὶ προκαλοῦν τὴν εἰρωνεία τῶν ἀνθρώπων τῆς ἀγορᾶς• ὅταν τὰ κόμματα αὐτὰ ταυτίζονται μὲ τὶς συντεχνίες καὶ τὰ τρωκτικὰ τοῦ δημοσίου χρήματος χάνουν καὶ τοὺς παλιοὺς ὀπαδούς τους, ἀφοῦ καὶ αὐτοὶ ἔχουν ὑποστεῖ τὴν ἐξαθλίωση τῆς τριετίας, διότι οἱ περισσότεροι εἶχαν ψηφίσει τὸν σοσιαλισμό.

Βαθιὲς πολιτιστικὲς ρίζες

Τὶς βαθιὲς πολιτιστικὲς ρίζες τῶν δύο λαῶν πρόβαλαν στὶς προσφωνήσεις τους ὁ Ξὶ Τζίπνγκ καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, κατὰ τὴν συνάντησή τους προχθὲς στὸ Πεκῖνο• οἱ Κινέζοι θεωροῦν τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ ὡς τὸν δεύτερο μεγάλο στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος μαζὶ μὲ τὸν δικό τους καὶ γι’ αὐτὸ τρέφουν ἰδιαίτερη ἀδυναμία πρὸς τὴν χώρα μας. Ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ ἐποχή μας εἶναι μεταβατική, ἀπ’ τὴν βιομηχανικὴ σὲ ἄλλη μορφὴ ὀργανώσεως τῆς κοινωνίας καὶ τῆς οἰκονομίας• στὶς ἀναζητήσεις τους αὐτὲς ἀνατρέχουν στὸν δικό τους καὶ στὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό, στὸν Κομφούκιο καὶ στὸν Σωκράτη, διότι θεωροῦν ἀνεπαρκεῖς τὶς κοσμοθεωρίες τῶν τελευταίων αἰώνων. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση τοὺς ὁδηγεῖ περισσότερο στὶς διερευνήσεις τους.

Πεπραγμένα τῆς τετραετίας

Τὰ πεπραγμένα τῆς τετραετίας ἀποκαλύπτονται πλέον ἀπ’ τοὺς ἐρευνητές• τὸ Ἰνστιτοῦτο Bruegel τῶν Βρυξελλῶν δημοσίευσε τὴν ἔκθεσή του γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Μνημονίου στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀναφέρει, ὅτι ὅλα εἶχαν προετοιμασθεῖ ἀπ’ τὴν σοσιαλιστική μας κυβέρνηση, ἡ χάλκευση τοῦ δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος, οἱ συνεννοήσεις μὲ τὸ Δειθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο καὶ τοὺς κερδοσκόπους, τὰ ψέμματα πρὸς τοὺς ἑταίρους. Ἐπίσης Γερμανὸς ἐρευνητὴς κυκλοφόρησε βιβλίο γιὰ τὸ πῶς μεθοδεύθηκαν αὐτὰ καὶ ἐγκλωβίστηκαν ἀκόμη καὶ οἱ τόσο προσεκτικοὶ Γερμανοί• ἔχουν ἐνδιαφέρον τὰ στοιχεῖα αὐτά, διότι προστίθενται στὶς ἔρευνες γιὰ τὴν λίστα Λαγκὰρντ καὶ τὰ σκάνδαλα. Οἱ ἀναγνῶστες «Τοῦ Ἐμμελοῦς» ἔχουν τὸ πλεονέκτημα ὅτι εἶχαν ἐνημερωθεῖ γιὰ ὅλα ἀπ’ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2009.

Τῶν νεανίσκων ἀναβαινόντων

Ἡ Θήβη εἶχε προετοιμάσει καταλλήλως τὸ σχέδιό της γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ τυράννου τῶν Φερῶν Ἀλεξάνδρου• εἶχε κρύψει τοὺς ἀδελφούς της σὲ ἕνα μικρὸ δωμάτιο κι εἶχε διώξει τοὺς ὑπηρέτες, ἐνῶ ὁ σύζυγός της κοιμόταν βαθειὰ στὸ ὑπερῷο. «Αὐτὴ δὲ τὴν κλίμακα φοβουμένη μὴ κτύπον παράσχῃ τῶν νεανίσκων ἀναβαινόντων ἐρίοις κατεστόρεσεν»• αὐτὴ δέ, ἐπειδὴ φοβήθηκε μὴν κάνουν θόρυβο οἱ νεαροὶ κατὰ τὴν ἄνοδό τους, ἔστρωσε τὴν σκάλα μὲ μαλλιά. «Εἶτα οὕτως ἀναγαγοῦσα τοὺς ἀδελφοὺς ξιφήρεις καὶ στήσασα πρὸ τῶν θυρῶν εἰσῆλθεν αὐτή»• ἔπειτα, ἀφοῦ ἀνέβασε τοὺς ἀδελφούς της μὲ τὰ ξίφη στὰ χέρια στὴν πόρτα τοῦ δωματίου, μπῆκε αὐτή. «Καὶ καθελοῦσα τὸ ξίφος ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς κρεμάμενον»• καὶ ἀφοῦ ἀφαίρεσε τὸ ξίφος ποὺ κρεμόταν πάνω ἀπ’ τὸ κεφάλι του. «Σημεῖον εἶναι τοῦ κατέχεσθαι τὸν ἄνδρα καὶ καθεύδειν»• τὸ ἔδειξε στοὺς ἀδελφούς της ὡς σῆμα ὅτι κοιμᾶται αὐτός.

Εὐρωζώνη, μεταρρυθμίσεις

Ἡ ἀνάγκη γιὰ μεταρρυθμίσεις στὴν Εὐρωζώνη μεταφέρεται πλέον καὶ στὶς μεγάλες χῶρες, ὅπως στὴ Γαλλία καὶ δευτερευόντως στὴ Γερμανία• ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἀνέλαβε τὴν δέσμευση ὅτι θὰ τὶς προωθήσει σύντομα στὴ χώρα του, ἀλλὰ ὁ Ντουρὰν Μπαρόζο ζήτησε κι ἀπ’ τὴν Γερμανία μεταρρυθμίσεις. Φυσικὰ προκάλεσε τὴν ἄμεση ἀντίδραση τοῦ Βόλφγκανγκ Σώϋμπλε, παρ’ ὅλο ὅτι δὲν εἶναι τῆς ἴδιας μορφῆς οἱ ἀπαιτούμενες κοινωνικὲς ἀλλαγὲς στὴν χώρα του• φαίνεται ὅτι τὸ ἐνδιαφέρον μεταφέρεται πλέον ἀπ’ τὶς χῶρες τοῦ Νότου σὲ ἐκεῖνες τοῦ Βορρᾶ. Ἂν πετύχει δὲ ἡ ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ποὺ μᾶλλον ἔρχεται μέσα στὸ χρόνο ἴσως, μὲ ἄμεσες προεκτάσεις στὶς ἄλλες, τότε πιθανὸν νὰ μιλᾶμε γιὰ προβλήματα τῶν Βορείων Εὐρωπαίων• λογικὸ εἶναι αὐτὸ ἀπὸ μία πλευρά, ἐπειδὴ ἔτσι κυλάει ἡ ἱστορία. Οἱ κακεντρεχεῖς ὅμως Κασσάνδρες τους θὰ γράφουν γιὰ τεμπέληδες καὶ διεφθαρμένους Βορείους, ὅπως ἔκαναν γιὰ τοὺς Ἕλληνες.

Ὀμπάμα, πολλὲς δυσκολίες

Οἱ δυσκολίες πολλαπλασιάζονται γιὰ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, μετὰ τὴν παραίτηση τοῦ προέδρου τοῦ ἀμερικανικοῦ ΣΔΟΕ, IRS, γιὰ ἐλέγχους σὲ πολιτικὲς ὀργανώσεις, ὅπως τὸ Tea Party τὸ 2010• ὁ παραιτηθεὶς ἀρνεῖται τὴν ἐνοχή του, ἀλλὰ τὸ FBI διενεργεῖ ἔρευνα εἰς βάρος του. Ταυτοχρόνως τὸν κατηγοροῦν γιατὶ δὲν ἔκλεισε ἀκόμη τὸ Γκουαντανάμο, δὲν ἐπέτυχε τὴν ἀπαγόρευση τῆς ὁπλοκατοχῆς, ἐπιτρέπει τὴν παραβίαση τῶν διεθνῶν συνθηκῶν μὲ τὶς πτήσεις μὴ ἐπανδρωμένων ἀεροσκαφῶν καὶ τὴν παρακολούθηση τῶν τηλεφωνικῶν συνδιαλέξεων δημοσιογράφων. Ὁ πρόεδρος βρίσκεται σὲ πολὺ δύσκολη θέση, στὴν ἀρχὴ τῆς δεύτερης θητείας του, ἐνῶ δὲν ἔχει ἐξαγγείλει ἀκόμη τὸ οἰκονομικό του πρόγραμμα καὶ ἡ διαχείριση τοῦ προϋπολογισμοῦ ἐπαρκεῖ μέχρι τὸν Σεπτέμβριο• πολλοὶ ὁμιλοῦν γιὰ Ὀμπαμαγκαίητ, κατὰ τὸ Γουωτεργκαίητ τοῦ Νίξον πρὸ τεσσαρακονταετίας. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι τὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα ἔχουν προκαλέσει μὲ ἐμφανῆ τρόπο τὴν ἀποδυνάμωση καὶ τῆς διεθνοῦς θέσεως τῆς χώρας.

Διεθνεῖς σχέσεις Πεκίνου

Στὴν προώθηση τῶν διεθνῶν σχέσεων τῆς Κίνας ἀποβλέπει ἡ περιοδεία τοῦ πρωθυπουργοῦ της στὶς Ἰνδίες, Πακιστάν, Ἑλβετία καὶ Γερμανία• ὁ Λὶ Κιτσιὰνγκ ἐπιχειρεῖ τὴν διεύρυνση τῶν διμερῶν σχέσεων μὲ τὶς τέσσερες χῶρες, μὲ πρώτη τὶς Ἰνδίες, ὅπου εἶχε χθὲς συνάντηση μὲ τὸν Μανμουνὰχ Σίνγκ, γιὰ τὴν ἐπέκταση τῶν διμερῶν οἰκονομικῶν ἀνταλλαγῶν, στὰ ἐθνικά τους νομίσματα, καὶ τὴν διασφάλιση τῆς εἰρήνης στὴν Νοτιοανατολικὴ Ἀσία. Ἤδη στὰ πλαίσια τῶν Ἀναδυομένων ἔχουν ἀποκλείσει τὸ δολλάριο, ἐνῶ θὰ συζητήσουν καὶ τὸ θέμα τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος• ἡ κατάσταση στὸ Μπαγκλαντὲς καὶ στὴν Βιρμανία εἶναι στὴν ἡμερήσια διάταξη, ἐνῶ ὁ Κινέζος πρωθυπουργὸς θὰ μεταφέρει μηνύματα τῆς Ἰνδίας στὸ Πακιστάν. Ἄλλωστε οἱ σχέσεις Κίνας καὶ Πακιστὰν ἦταν πάντοτε φιλικὲς καὶ ὁ Λὶ Κιτσιὰνγκ εἶναι ὁ πρῶτος ξένος ἡγέτης ποὺ ἐπισκέπεται τὸν νεοεκλεγέντα πρωθυπουργό• ἡ χορήγηση οἰκονομικὴς βοηθείας εἶναι τὸ πρῶτο θέμα.

Ἐπίσκεψη Κίνας, πολιτικὲς προεκτάσεις

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα φέρει στὴν Ἑλλάδα μεγάλες ἀλλαγὲς στὴν οἰκονομία, ἀλλὰ καὶ βαθιές ἀνακατατάξεις στὴν πολιτική μας δυναμική, ἐνῶ ἀκολουθοῦν καὶ οἱ ἐπισκέψεις στὴ Ρωσία καὶ ἄλλες χῶρες• ἡ ψυχολογία τοῦ κόσμου ἔχει ἀλλάξει ὁριστικὰ πλέον μὲ τὴν πεποίθηση, ὅτι ὁδεύουμε πρὸς ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μὲ ἐμφανεῖς πλέον τὶς ἐνδείξεις ἐπανεκκινήσεώς της. Στὴν πολιτικὴ σκηνὴ ἡ διάσταση μεταξὺ τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως γίνεται χάος ἀπροσπέλαστο, καθὼς ἡ δεύτερη παραμένει προσηλωμένη στὴν περίοδο τῆς καθοδικῆς πορείας τῆς οἰκονομίας καὶ ἀρνεῖται καταγράψαι τὴν ἀνάσχεση τὴς πτώσεως καὶ τὴν πίστη τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου ὅτι ἔχουμε εἰσέλθει σὲ ἀνοδικὴ φάση• αὐτὸ μετράει περισσότερο στὴν καθημερινότητά μας, ὅταν ὅλοι ἄρχισαν νὰ τρέχουν γιὰ ἐπαφὲς καὶ δουλειὲς μεταξύ τους καὶ μὲ τοὺς ξένους. Οἱ ζωντανοὶ κύκλοι τῆς ἀγορᾶς ζοῦν τὸν ἀναδύοντα δυναμισμό της, ὅπως καταγράφεται ἐμπράκτως ἀπ’ τὸν τουρισμὸ καὶ τὰ μεγάλα ἔργα, ἀλλὰ κι ἀπ’ τὸ Χρηματιστήριο καὶ τὶς ξένες ἐπενδύσεις, στὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία πρωτίστως• σὲ δύο ἀσύμβατες πορεῖες βαδίζουν τὰ πολιτικά μας σχήματα. Στὴν ἐνωμάτωσή της μὲ τὶς ἀναδυόμενες δυνάμεις τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας ἡ κυβέρνηση, καὶ στὶς συντεχνίες, μὲ τὶς τροχοπέδες τους γιὰ κάθε ἀλλαγή, τὰ ἀντιπολιτευόμενα κόμματα.
Ἡ αἴσθηση τοῦ κόσμου εἶναι ὅτι ἔχουμε περάσει τὸν κάβο τῆς κρίσεως καὶ βαδίζουμε πρὸς τὴν ἔξοδο• ἡ Κίνα προφέρει τὴν ἐπιβεβαίωση τοῦ γεγονότος αὐτοῦ, διότι ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι εἶναι μεγάλη οἰκονομικὴ δύναμη, ἡ δεύτερη ἐμπορικὴ παγκοσμίως μετὰ τὴν Εὐρωζώνη, καὶ ὅτι, τουλάχιστον μὲ τὴν COSCO, ἔχει ἀποδείξει τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών της, ἐνῶ ὅσες ἐπιχειρήσεις ἔχουν ἀνοίξει δουλειὲς μὲ τὴν μακρυνὴ χώρα εἶναι παραπάνω ἀπὸ εὐχαριστημένες. Στόμα στόμα κυκλοφοροῦν περισσότερο οἱ πληροφορίες αὐτές, ἂν καὶ ἄρχισε ἀναγνωρίζειν καὶ ἡ διαπλοκὴ τὶς ἐξελίξεις καὶ προβάλλειν αὐτὲς ἔστω καὶ διστακτικά• τὴν ἔμπνευση τοῦ θάρρους γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῶν νέων εὐκαιριῶν μεταφέρουν οἱ Κινέζοι κι αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ σημαντικό. Ἀπὸ πρακτικῆς πλευρᾶς, κι ἕνα μέρος μόνο τῶν συμφωνιῶν νὰ πραγματοποιηθεῖ -ἂν καὶ μᾶλλον θὰ γίνουν πολὺ περισσότερες, διότι κι ἄλλες κινεζικὲς ἐπιχειρήσεις θὰ ἀναζητήσουν τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα-, εἶναι πολὺ μεγάλη βοήθεια γιὰ μᾶς• τὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τὸ προσφέρουν οἱ ἑταιρεῖες τηλεπικοινωνιῶν. Ἡ Huawei εἶναι μία ἀπ’ τὶς ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας τῆς μεγάλης χώρας καὶ ἡ ZTE εἶναι ὁ ΟΤΕ τῆς Κίνας, μὲ συνδέσεις σταθερῆς καὶ ἀσυρμάτου τηλεφωνίας, μὲ ὀπτικὲς ἴνες ἀπ’ τὶς πρῶτες στὸν κόσμο, καὶ κινητῆς, μὲ θυγατρικὲς σὲ 140 χῶρες. Μόνο οἱ ἀριθμοὶ σὲ ἀφήνουν ἄναυδο.
Οἱ ἑταιρεῖες τηλεπικοινωνιῶν ἀκολουθοῦν τὶς ἄλλες μεγάλες διεθνῶς, NOKIA, SAMSUNG, LENOVO, HEWLETT PACKARD, οἱ ὁποῖες τρέχουν στὴν χώρα μας γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ ἐρευνητικοῦ μας προσωπικοῦ• ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλους πλέον ὅτι τὰ Ἑλληνόπουλα εἶναι οἱ καλύτεροι ἐρευνητὲς στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ πρωτοπόροι στὸ λογισμικὸ κινητῆς τηλεφωνίας. Στὶς πέντε πρῶτες ἑταιρεῖες λογισμικοῦ κινητῆς τηλεφωνίας οἱ τρεῖς ἦταν ἑλληνικὲς πρὸ ἔτους καὶ σήμερα εἶναι περισσότερες• οἱ Κινέζοι γνωρίζουν πλέον ἄριστα ὅτι τὸ κέντρο τῆς προηγμένης τεχνολογίας βρίσκεται στὴν Ἑλλάδα καὶ τρέχουν γιὰ τὴν ἀξιοποίησή του, ὅπως κάνουν κι οἱ ἄλλοι. Αἰσθάνονται ὅμως πιὸ κοντὰ πρὸς ἐμᾶς, παρὰ τὴν συγκολλητικῆς μορφῆς γλῶσσα τους κι ὄχι τῆς γενετικῆς δομῆς τῶν ἰνδοευρωπαϊκῶν, διότι ἡ κινεζικὴ ἐμπεριέχει τὴν μουσικὴ ἁρμονία, ἡ ὁποία λείπει ἀπ’ τὶς ἄλλες συγκολλητικές, ὅπως διαφέρει ἡ ἑλληνικὴ γιὰ τὴν ἁρμονία της ἀπ’ τὴν λατινική• μὲ ἄλλα λόγια εἶναι εὐέλικτη ἡ κινεζικὴ ἀπέναντι στὴν δύσκαμπτη ἰαπωνική, ὅπως ἡ ἑλληνικὴ ἀπέναντι στὴν ἀγγλική. Αὐτὰ τὰ γνωρίζουν ἐλάχιστοι στοὺς πνευματικοὺς κύκλους, ἀλλὰ τὰ μυρίζονται οἱ ἐπιχειρηματίες καὶ τρέχουν γιὰ τὴν ἐνσωμάτωσή τους στὸν προγραμματισμό τους, ὅπως οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ διαπίστωσαν ὅτι εἶναι πιὸ ἀποδοτικοὶ οἱ Ἕλληνες ἐρευνητές, ὅταν ἐργάζονται στὴν Ἑλλάδα, παρὰ ὅταν εἶναι στὶς χῶρες τους, εἶναι γνωστὰ αὐτά. Τὸ ἅλμα στὴν οἰκονομία θὰ τὸ πετύχουμε μὲ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία.
Ἡ προσκόλληση τῶν ἀντιπολιτευομένων στὴν μνημονιακὴ ἐπιχειρηματολογία, μὲ πρῶτον τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὀφείλεται στὶς ἐσωτερικὲς δεσμεύσεις τους, ἀλλὰ καὶ στὶς ἰδεολογικὲς παρωπίδες τους• στὸ ἐσωτερικό τους ὅλοι τους σχεδὸν ἔχουν ἀφομοιώσει τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ, μὲ τὰ δεξιόστροφα παράρριζά του, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὶς λυσσώδεις ἀντιδράσεις τους γιὰ κάθε μεταρρύθμιση, μὲ πιὸ χαρακτηριστικὲς ἐκεῖνες στὴν ἀπεργία τῆς ΟΛΜΕ καὶ στὴν ἀναδιάρθρωση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ• ἀποδοκιμάζονται ἀπ’ τὶς ἐξελίξεις, ἀλλὰ ἐπιμένουν στὴν ἴδια τακτική, διότι ἔχουν καὶ τὶς ἐξαρτήσεις ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα τῶν σοσιαλιστικῶν καταβολάδων τῆς τριακονταετίας. Ἐὰν ἐπιχειρήσουν τὸ σπάσιμο τῶν δεσμῶν αὐτῶν χάνουν ὁλόκληρο σχεδὸν τὸν κομματικό τους μηχανισμό, ἀφοῦ οἱ περισσότεροι εἶναι τερμῖτες τῆς κρατικῆς μηχανῆς μὲ βεβαρυμένο μητρῶο κατὰ τεκμήριο• αὐτοὶ εἶναι ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξη τῶν κομμάτων. Ἰδεολογικὰ εἶναι ἀντίγραφα τῶν ἀγιατολάδων, μὲ τὴν καλβινιστικὴ ἠθικὴ τῆς βιομηχανικῆς κοινωνίας• δὲν ἀντιλαμβάνονται ἄλλη θεώρηση τῆς ζωῆς. Ἀφοῦ ἔχουν τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ πνεύματος τοῦ Μάρξ, τότε ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι περιττά! Ἡ δυναμικὴ τῆς ψηφιακῆς ἐπαναστάσεως δὲν περνάει στὴ λογική τους, τόσο στενὲς παρωπίδες φέρουν, ἐνῶ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ τοὺς ἐξωθοῦν καὶ οἱ ἀναχρονιστικὲς δομὲς τῆς ἀμερικανικῆς ἐξουσίας• ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ προβολὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου, στὴ διαπασῶν μάλιστα, ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή.
Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας φέρει ταυτοχρόνως ὡς προῖκα τὴν ἐλαφρυνση τῶν φόρων, μὲ πρῶτο τὴν μείωση τοῦ ΦΠΑ στὴν ἑστίαση καὶ τὴν ταχύτερη ἐπίτευξη δημοσιονομικοῦ πλεονάσματος• ἐὰν ἐπιτευχθοῦν αὐτά, μὲ τὴν ἁλματώδη αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ, τὴν ἐπανέναρξη τῶν μεγάλων ἔργων, τὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ τὴν εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων, μὲ πρῶτες ἐκεῖνες τοῦ ψηφιακοῦ κλάδου, τότε μᾶλλον ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν μεταφέρεται στὸν Εὐρωπαϊκὸ Μηχανισμὸ Σταθεροποιήσεως. Αὐτὸ σημαίνει μείωση κατὰ πεντήκοντα δις εὐρὼ τοῦ δημοσίου χρέους, πέραν τῶν περαιτέρω μειώσεων τῶν ἐπιτοκίων• πρακτικὰ ἐπιστρέφει ἡ χώρα στὶς ἀγορὲς καὶ ἀρχίζει ἡ ἀποκατάσταση τῶν περικοπῶν στὰ χαμηλότερα εἰσοδηματικὰ στρώματα. Ἡ ἄνοδος τοῦ Χρηματιστηρίου, μὲ τὴν ἔναρξη μόνο τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν, δείχνει τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ξένων ἐπενδυτῶν καὶ τὴν διέξοδο τῶν ὅσων ἀποταμιεύσεων εἶχαν ἀπομείνει στὴ χώρα• ἡ ἀπογείωση ἔρχεται μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως καὶ τὴν διοχέτευση μαζικὰ ρευστότητος στὴν ἀγορά. Ἄρχισαν ἤδη νὰ κινοῦνται οἱ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, μὲ τὶς περισσότερες πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία• ἡ ἀνάκαμψη ἔρχεται στὴν ἀγορὰ ἀπ’ τοὺς μικρομεσαίους καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν χαμηλῶν εἰσοδηματικῶν τάξεων, διότι αὐτὲς δίδουν ζωὴ στὶς τοπικὲς ἀγορὲς κι ἀπὸ ἐκεῖ μεταφέρεται ἡ δραστηριότητα στὴν ἐθνικὴ οἰκονομία. Ὅσοι ἀντιλαμβάνονται τὶς ἐξελίξεις αὐτὲς συμβαδίζουν μὲ τὶς ἀλλαγὲς στὴν πολιτικὴ δυναμική, διαφορετικὰ ἀναμένουν ἐναγωνίως στὴ γωνία τους τὴν ἐπανάσταση…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.