Ἀντανάκλαση στὴν οἰκονομία

Ἡ ἀντανάκληση στὴν οἰκονομία τῆς ἐπισκέψεως τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα ἦταν ἐμφανέστατη ἀπ’ τὴν πρώτη ἐργάσιμη μέρα• ἡ ψυχολογία ἐνισχύθηκε καὶ τὸ ἠθικὸ τῶν Ἑλλήνων ἐνδυναμώθηκε, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀναζήτηση τρόπων συμμετοχῆς στὶς οἰκονομικὲς συναλλαγὲς μὲ τὴν μεγάλη χώρα. Τὰ ἐγκώμια τῶν δυτικῶν πολλαπλασιάζονται, ἐπειδὴ γνωρίζουν ὅτι ἔχει ἀλλάξει πορεία ἡ χώρα καὶ ἐπιθυμοῦν τὴν ἀναβάπτισή τους μὲ τὶς δουλικὲς ὑποκλίσεις τους• τὰ ἐπιτόκια μειώθηκαν κάτω ἀπ’ τὶς 700 μονάδες γιὰ πρώτη φορὰ τὴν τριετία, ἐνῶ ἡ ὑποχώρηση τοῦ Χρηματιστηρίου ἀποδίδεται στὴν ρευστοποίηση τῶν κερδῶν τῶν προηγουμένων πέντε ἀνοδικῶν συνεδριάσεων. Ἡ ἐπίσκεψη στὴν Ἀθήνα κορυφαίου στελέχους τῆς Γκάζπρομ σημαίνει ὅτι ἐπιταχύνεται ἡ ἀποκρατικοποίηση ΔΕΠΑ καὶ ΔΕΣΦΑ, ὁπότε ἡ χώρα ἐκπληρώνει τοὺς συμβατικούς της ὅρους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑπερβαίνει• οἱ δυναμικοὶ κλάδοι ἀποτελοῦν τὴν ἀτμομηχανὴ τῆς ἀνακάμψεως, μὲ πρώτους ἐκείνους, μὲ ἄμεσα ἀποτελέσματα, τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καὶ τὸν τουρισμό.

Λαγκάρντ, εὐθύνες πρωθυπουργοῦ, ὑπουργοῦ

Ἡ νέα παραλαβὴ τοῦ συνοδευτικοῦ ἐγγράφου τῆς Λίστας Λαγκάρντ, ἀπ’ τὸ Γαλλικὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, ἀποκαλύπτει τὴν ἀπόκρυψη τῆς οὐσίας ἀπ’ τὸν τότε τσάρο, ἀλλὰ καὶ τὶς εὐθύνες τοῦ πρωθυπουργοῦ του• τὸ ἔγγραφο εἶναι ἐπίσημο καὶ ἀποστέλλεται στὰ πλαίσια τῆς διμεροῦς συμφωνίας γιὰ τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς. Ἑπομένως, μὲ τὴν παραλαβή του, ἐνημερώθηκε ὁ πρωθυπουργός, διαφορετικὰ δὲν ἦταν πρωθυπουργός, ἀλλὰ καὶ ἀποσιωπήθηκε, πολιτικὰ μὲ κοινή τους ἀπόφαση• ἡ ἀπόκρυψή του ἀφορᾶ καὶ τὸν διάδοχο ὑπουργὸ καὶ τὸν πρόεδρο τοῦ ΣΔΟΕ, ὅταν ἀπεστάλη ἀνεπισήμως. Ὁ πρώην εἰσαγγελέας «καρφώνει» τὸν ὑπουργό του καὶ γιὰ τὰ ψέμματά του• ἡ Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ ἔχει πλέον πολὺ σοβαρὴ ἀποστολή, μετὰ τὴν παραλαβὴ ὁσοούπω καὶ τῶν ἐκθέσεων τοῦ ΣΔΟΕ γιὰ τὰ οἰκονομικὰ τῶν ἐξαδέλφων.

Μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων

Ἡ μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων γενικεύεται στὴν οἰκονομία μας, τόσο τῶν μεγάλων ἐπεδυτῶν, λόγῳ καὶ τῆς ἐπιταχύνσεως τῶν ἀποκρατικοποιήσεων, ὅπως ἐπιβεβαιώνεται μὲ τὴν Γκάζπρομ καὶ τὴν ΔΕΠΑ, ὅσο καὶ τῶν μικρομεσαίων, γιὰ τὴν ἀγορὰ ἀκινήτων καὶ τὰ ψηφιακά• ἤδη ἄρχισε ἡ προσφορὰ πρὸς τὶς λίγες κτηματικὲς ἑταιρεῖες ποὺ μετεῖχαν στὴν ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα, γιὰ τὴν ἀνταπόκριση στὴ ζήτηση τῶν Κινέζων. Παράγοντες τῆς ἀγορᾶς ὑποστηρίζουν, ὅτι ἡ προσφορὰ τῆς βίζας γιὰ πέντε χρόνια θεωρεῖται σημαντικὸ δέλεαρ ἀπ’ τοὺς μεσαίους ἐπιχειρηματίες τῆς μεγάλης χώρας, διότι τοὺς παρέχει τὴν δυνατότητα τῆς ἀνέτου κινήσεως στὴν Εὐρώπη• τὸ ποσὸ τῶν 250000 εὐρὼ κρίνεται ὡς ἱκανοποιητικὸ κι ὄχι ὑπερβολικό, ὅπως φαίνεται κι ἀπ’ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν κινεζικῶν ἑταιρειῶν. Πιστεύεται ὅτι ἡ πώληση 10000 ἀκινήτων μέσα στὸ χρόνο εἶναι εὔκολη ὑπόθεση, ἐὰν κινηθοῦν δραστήρια οἱ δικοί μας. Ἡ οἰκοδομὴ παίρνει ἔτσι πάλι φωτιά.

Εὐρωσυμβούλιο, συμφωνία

Τὸ Εὐρωσυμβούλιο κατέληξε σὲ συμφωνία γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τὴν ἐνεργειακὴ πολιτική, ἀλλὰ χωρὶς συγκεκριμένη ἀπόφαση• γιὰ τὴν φοροδιαφυγὴ θεωρεῖται μεγάλο βῆμα ἡ συμφωνία τῆς Αὐστρίας καὶ τοῦ Λουξεμβούργου γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν τους λογαριασμῶν, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ μέτρου, ἡ ὁποία συνδέεται στενὰ μὲ τὴν ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά, τὴν θέσπιση τῆς ὁποίας προβλέπουν γιὰ τὸ τέλος τοῦ 2014. Φυσικά, ἀπομένουν καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὸν ἔλεγχο τῶν φορολογικῶν παραδείσων στὴν Εὐρώπη, κυρίως βρεταννικὰ νησιά, καὶ στὶς ἄλλες ἠπείρους• τὸ Λονδίνο ἔχει δείξει σχετικὴ προθυμία, ἀλλὰ δὲν πείθει γιὰ τὴν ἀποφασιστικότητά του. Στὸ ἐνεργειακὸ δὲν ἔγινε διεξοδικὴ συζήτηση, ἀλλὰ ἐξουσιοδοτήθηκε ἡ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν παρουσίαση ὁλοκλρωμένης μελέτης γιὰ τὸ θέμα• Ἑλλὰς καὶ Κύπρος ἐνδιαφέρονται ἰδιαίτερα, διότι καλύπτει καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη πρβλήματα, ὅπως ἐπισήμανε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς στὴν παρέμβασή του.

Ὁπλοφορία τῶν βουλευτῶν

Τὸ Σύνταγμα εἶναι σαφέστατο στὸ ἄρθρο 62, «ὁ βουλευτὴς δὲν διώκεται οὔτε συλλαμβάνεται οὔτε φυλακίζεται οὔτε μὲ ἄλλο τρόπο περιορίζεται χωρὶς ἄδεια τοῦ Σώματος»• ὁπότε κανένας δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ κάνει σωματικὴ ἔρευνα στὸν βουλευτή, γιὰ τὸ ἐὰν ὁπλοφορεῖ ἢ ὄχι. Ἀκόμη κι ἂν περάσουν ἀπ’ τὰ μηχανήματα ἐλέγχου μεταλλικῶν ἀντικειμένων, δὲν μποροῦν νὰ τοὺς ἐλέγξουν. Ἡ μόνη δυνατότητα εἶναι ἡ μείωση τῆς ἀποζημιώσεώς τους, ἐὰν ἀποβληθοῦν ἀπ’ τὸ σῶμα γιὰ περισσότερες ἀπὸ πέντε συνεδριάσεις τὸν μῆνα, κατὰ τὸ ἄρθρο 63• εἶναι σαφέστατο τὸ Σύνταγμα. Ἡ διαπλοκὴ προβάλλει τὸ θέμα, ἐνῶ γνωρίζει τὸ πῶς ἀκριβῶς ἔχει• στὴν κατασυκοφάντηση τῆς Ἑλλάδος ἀποβλέπει, ὅπως μὲ τὰ συνθήματα, «κλέφτες», «κλέφτες».

Οἱ ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις

Οἱ ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου ἐπιβεβαιώνονται πλέον, μετὰ τὶς ἐμφανίσεις του μὲ τὸν Σλοβένο περίεργο τύπο• οἱ κατηγορίες του ἀπευθύνονταν μόνο κατὰ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς σημερινῆς Γερμανίας, τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ συγκεκριμένα, ἐνῶ ἐξυμνεῖται ὁ Στάλιν καὶ ἐμμέσως ὁ Χίτλερ, ἀλλὰ καὶ ἀγνοεῖται παντελῶς ἡ Ἀμερικὴ καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο. Δὲν ἔχουν λογικὴ συνάφεια ὅλα αὐτά, παρὰ μὲ μία καὶ μόνο ἐξήγηση• ἐντάσσονται στὴν τακτικὴ τῆς καταστροφολογίας κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρωζώνης ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκὴ τὴν προηγούμενη τριετία• ὁ Ναπολεοντίσκος ταυτίσθηκε μὲ τὴν προπαγάνδα αὐτὴ καὶ κέρδισε ἀρκετὰ ἀπ’ τὴν προβολή του. Φαίνεται ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ ἀπαλλαγεῖ πλέον ἀπ’ τὰ δεσμά του.

Σόλωνα πατρὸς Ἐξηκεστίδου

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ βιογραφία τοῦ Σόλωνος ἀπ’ τὸν Πλούταρχο, τοῦ πρώτου μεγάλου νομοθέτου τῶν Ἀθηνῶν• οἱ πρῶτες βάσεις τῆς ἀμέσου δημοκρατίας ἐτέθησαν ἀπ’ τὸν Σόλωνα. «Δίδυμος ὁ γραμματικὸς ἐν τῇ περὶ τῶν ἀξόνων τῶν Σόλωνος ἀντιγραφῇ»• ὁ γραμματικὸς Δίδυμος (τῆς Ἀλεξανδρείας, τὴν ἐποχὴ τοῦ Αὐγούστου) στὴν ἀπάντησή του γιὰ τοὺς νόμους τοῦ Σόλωνος, πάνω σὲ ἄξονες. «Πρὸς Ἀσκληπιάδην Φιλοκλέους τινὸς τέθεικε λέξιν»• πρὸς τὸν Ἀσκληπιάδη ἀναφέρεται στὰ λόγια κάποιου Φιλοκλέους. «Ἐν ᾗ τὸν Σόλωνα πατρὸς Εὐφορίωνος ἀποφαίνει παρὰ τὴν τῶν ἄλλων δόξαν, ὅσοι μέμνηνται Σόλωνος»• καὶ παρουσιάζει τὸν Σόλωνα ὡς υἱὸ τοῦ Εύφορίωνος παρὰ τὴν γνώμη τῶν ἄλλων, ὅσοι ἀναφέρονται στὸν Σόλωνα. «Ἐξηκεστίδου γὰρ αὐτὸν ἅπαντες ὁμαλῶς γεγονέναι λέγουσιν»• διότι ὅλοι συμφωνοῦν ὅτι εἶναι τοῦ Ἐξηκεστίδου. «Ἀνδρὸς οὐσίᾳ μέν, ὥς φασι, καὶ δυνάμει μέσου τῶν πολιτῶν»• μὲ περιουσία μέν, ὅπως λένε, καὶ ἐπιρροὴ τῆς μεσαίας τάξεως.

Εὐρωκοινοβούλιο καὶ φόροι

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, γιὰ πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, εἶναι ἁπλῆ εὐχή, ἀλλὰ ἔχει πολιτικὴ σημασία, διότι δείχνει τὴν βούληση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή• ὅλοι γνωρίζουν, ὅτι ἡ φοροδιαφυγὴ δὲν ἐξαλείφεται μὲ νόμους καὶ εὐχές, παρὰ μὲ διοικητικὰ μέτρα καὶ μὲ ἀποφασιστικότητα τῶν κυβερνήσεων, ὅπως πλήξουν τὶς γενεσιουργὲς αἰτίες τοῦ φαινομένου. Στὴν Εὐρώπη, ἡ φοροδιαφυγὴ διευκολύνεται ἀπ’ τὴν ἀσυδοσία τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων καὶ τὴν ἀνεπάρκεια μηχανισμῶν ἐλέγχου τῶν τραπεζῶν• ἡ ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ στὸν σκοπὸ αὐτὸν ἀποβλέπει, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀντιδράσεις κατὰ τῆς συστάσεώς της ἀντιστρόφως. Ἡ παγκοσμιοποίηση ἀκριβῶς εὐνοεῖ τὴν ἐξάπλωσή της, ἐνῶ στοὺς Νοτιοευρωπαίους ἔχει ἐνδημικὸ χαρακτῆρα, πηγάζοντα ἀπ’ τὴν ἱστορία τους, ἀλλὰ σὲ μικρομεσαῖες διαστάσεις• στοὺς Βόρειους, μὲ τὴν ἀγγλοσαξωνική τους νοοτροπία, ἐνδημεῖ στὰ ὑψηλὰ εἰσοδήματα, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ περίπτωση τῆς Apple. Ἐκεῖ μιλᾶμε γιὰ τρις εὐρώ, ἀλλὰ εὐλόγως τὸ προσπερνοῦσαν παλαιότερα.

Εὐρωαμερικανικὴ συμφωνία

Οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν σύναψη εὐρωαμερικανικῆς συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν δὲν προχώρησαν, ὅσο γρήγορα τουλάχιστον περίμεναν στὴν Οὐάσιγκτον• πέρασαν πέντε μῆνες ἀπ’ τὴν ἔναρξή τους καὶ ἡ πρόοδος εἶναι ἐλάχιστη. Τὰ ἐμπόδια ἑστιάζονται κυρίως στὴν προστασία κλάδων στρατηγικῆς σημασίας, παραγωγὴ ὑδάτων, ἐνεργείας καὶ στοὺς δημόσιους τομεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶναι πολλοὶ στὴν Εὐρώπη καὶ τοὺς ἀντιμετωπίζουν μὲ ἰδιαίτερη εὐαισθησία• ἡ Ἐπιτροπὴ γνωρίζει, ὅτι ἐὰν προχωρήσει σὲ παραχωρήσεις πρὸς τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες στοὺς κλάδους αὐτους, τότε εἶναι δύσκολος, ἂν ὄχι ἀδύνατος, ὁ ἔλεγχός τους καὶ ἀπέναντι σὲ τρίτες χῶρες. Ἡ ἀπελευθέρωση τῶν κλάδων αὐτῶν ἐπιβάλλεται, ὅπως στὴ χώρα μας, ἀλλὰ κάτω ἀπὸ συγκεκριμένες προϋποθέσεις καὶ τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο τοῦ κράτους καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς• τίποτε δὲν εἶναι ἀνεξέλεγκτο στοὺς στρατηγικοὺς κλάδους τῆς οἰκονομίας. Οἱ ἐλπίδες λιγοστεύουν γιὰ πλήρη ἀπελευθέρωση τῆς ἀγορᾶς στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ εἶναι ἀδύνατο αὐτό, λόγῳ τῶν παραδόσεών της.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, διότι δὲν ἔχουν διαμορφώσει τὴν οἰκονομική τους πολιτικὴ στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀμερική• τὸ εὐρὼ σημείωσε ἄνοδο στὰ 1,2923 δολλάρια καὶ 133,2970, χρυσός, 1385,25, ἀλλὰ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 103,75. Οἱ διαβουλεύσεις στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, γιὰ τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, ὁδηγεῖ τοὺς ἐπενδυτὲς σὲ συντηρητικὴ στάση, ἂν καὶ ἦταν γνωστό, ὅτι δὲν θὰ ἐλαμβάνοντο χθὲς ἀποφάσεις• οἱ κερδοσκόποι καὶ οἱ μεγάλες τράπεζες φοβοῦνται ὅτι, ἀκόμη καὶ οἱ συζητήσεις δημιουργοῦν ἀρνητικὴ κατάσταση γιὰ τὶς κινήσεις τους καὶ ἀποφεύγουν τὶς οἱεσδήποτε πρωτοβουλίες. Οἱ πρῶτες ἐνδείξεις γιὰ ἀνάκαμψη τῆς ἰαπωνικῆς οἰκονομίας δὲν προκάλεσαν εὐνοϊκὲς ἐπιπτώσεις στὶς ἀγορές, ἐνῶ ἀντιθέτως τὸ ἐμπορικό της ἔλλειμμα διευρύνθηκε παρὰ τὴν ὑποτίμηση τοῦ γιέν• οἱ ἀναλυτὲς ὑποστηρίζουν ὅτι χρειάζονται μέτρα διαρθρωτικῶν ἀλλαγῶν ἐπίσης στὶς κοινωνικὲς καὶ παραγωγικὲς σχέσεις, ὥστε νὰ ἀπαλλαγεῖ ἡ χώρα ἀπ’ τὶς ἀγκυλώσεις της, ὅπως ἀποκαλύφθηκαν μετὰ τὴν Φουκουσίμα.

Ὀμπάμα, παρακολουθήσεις

Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος βρίσκεται ἀντιμέτωπος μὲ νὲο κροῦσμα παρακολουθήσεως τῶν τηλεφωνικῶν συνδιαλέξεων δημοσιογράφων, μὲ ἀρνητικὸ ἀντίκτυπο στὴν δημοτικότητά του• πρόκειται γιὰ δημοσιογράφο τοῦ FOXNEWS, γιὰ τὸν ὁποῖο ἀναγνώρισαν οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες, ὅτι τὸν παρακολουθοῦσαν καὶ διατάχθηκε ἔρευνα γιὰ τὴν ὑπόθεση. Ἤδη ἐρευνῶνται καὶ οἱ παρακολουθήσεις δημοσιογράφων τοῦ Associated Press, ὁπότε πληθαίνουν οἱ καταγγελίες κατὰ τοῦ Λευκοῦ Οἴκου• στὸν πρόεδρο καταλογίζονται καὶ ἄλλες παραβιάσεις ἀτομικῶν δικαιωμάτων, ὅπως τὰ βασανιστήρια στὸ Γκουαντανάμο καὶ ἡ μεταχείριση τῶν μεταναστῶν στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀποτυχία του στὸν περιορισμὸ τῆς ὁπλοκατοχῆς. Στὴν ἀρχὴ τῆς δεύτερης θητείας του ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα βρίσκεται συνεχῶς ἀπολογούμενος καὶ δὲν ἔχει ἀναλάβει καμμία πρωτοβουλία σὲ ὅλα τὰ ἐκκρεμῆ θέματα• στὰ οἰκονομικὰ ἀκόμη περισσότερο ἀδυνατεῖ ἐξαγγεῖλαι τὴν πολιτική του.

Ὀκλαχόμα, τραγικὲς εἰκόνες

Οἱ πληγεῖσες ἀπ’ τὸν ἀνεμοστρόβιλο πόλεις τῆς Ὀκλαχόμα παρουσιάζουν τραγικὴ εἰκόνα ὁλικῆς καταστροφῆς• οἱ ζημίες ὑπολογίζονται σὲ τρία δις δολλάρια, καθὼς ὁ ἀνεμοστρόβιλος κινήθηκε σὲ μῆκος 25 χιλιομέτρων, εἶχε πλάτος δυόμισυ καὶ οἱ ἄνεμοι φυσοῦσαν μὲ ταχύτητα τριακοσίων εἴκοσι χιλιομέτρων. Θεωρεῖται χειρότερος κι ἀπ’ τὸν ἀνεμοστρόβιλο τοῦ 1955 μὲ λίγα θύματα, ἐνῶ ὁ προχθεσινὸς εἶχε 24 νεκρούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἐννέα παιδιὰ καὶ ἑκατοντάδες τραυματίες• ἡ Μετεωρολογικὴ Ὑπηρεσία ὁμολογεῖ ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ προβλέψει τοὺς ἀνεμοστροβίλους, ἐπειδὴ ξεσποῦν ἐντελῶς ξαφνικὰ καὶ δὲν παρέχουν στοιχεῖα γιὰ τὴν ἐμφάνισή τους. Πάντως οἱ Οἰκολόγοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος φέρει τὴν αὔξηση τῶν ἐμφανίσεων τῶν φυσικῶν καταστροφῶν καὶ ἐπιρρίπτουν εὐθύνες στὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση, διότι διεθνῶς παρεμποδίζει τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.