Ἀνακατατάξεις στὴν εὐρύτερη περιοχὴ

Οἱ ταραχὲς στὴν Τουρκία, ἔστω κι ἂν δὲν ἔχουν οὐσιαστικὴ συνέχεια, ἄνοιξαν τὸν δρόμο γιὰ ἀνακατατάξεις στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς• ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν παραμένει πρωθυπουργός, ἀλλὰ κλαδεύονται ὁριστικὰ μᾶλλον οἱ φιλοδοξίες του γιὰ ἀνάδυση τῆς ὀθωμανικῆς ἐπιρροῆς. Οἱ μεγάλοι ἐπανεξετάζουν τὴν στάση τους ἀπέναντί του, διότι δὲν εἶναι πλέον ὁ σταθερὸς ἡγέτης μὲ μελλοντικὲς προοπτικές• στὰ τρέχοντα, ἡ ἀνάμιξή του στὸν ἐμφύλιο τῆς Συρίας τερματίζεται πιθανόν, ἀλλὰ καὶ οἱ σχέσεις του μὲ τὸ Ἰσραὴλ ἐπανεκτιμῶνται, ἐνώπιον τῆς σαφοῦς ρευστότητος. Στὰ οἰκονομικά, ὁ τουρισμὸς ὑφίσταται σοβαρὴ μείωση, μὲ ὅλες τὶς προεκτάσεις της, ἐνῶ θὰ ἀπαιτηθεῖ καιρὸς γιὰ τὴν προώθηση καὶ τῶν μεγάλων ἔργων διεθνοῦς συνεργασίας, διότι οὐδεὶς ξένος ἐπενδύει σὲ χώρα μὲ ἐμφανῆ πολιτικὴ ἀστάθεια.

Ἔμπρακτη ἡ ἐπανεκκίνηση

Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας μας ἀποδεικνύεται ἐμπράκτως ἀπὸ δύο στοιχεῖα: πρῶτον, ἀπ’ τὶς προσλήψεις προσωπικοῦ, 124295 τὸν Μάϊο, ἔναντι ἀπολύσεων, 68562 καὶ 368852 τὸ πεντάμηνο, ἔναντι 292659• δεύτερον, ἀπ’ τὴν αὔξηση τοῦ δείκτου ἐπιχειρηματικῆς ἐμπιστοσύνης στὸ 93,8 τὸν Μάϊο, τὸ ἀνώτερο ἐπίπεδο ἀπ’ τὸν Ὀκτώβριο 2008. Τὰ ἄλλα στοιχεῖα συμπληρώνουν τὴν δυναμική, ἡ μείωση τῶν ληξιπροθέσμων ὑποχρεώσεων τοῦ δημοσίου στὰ 7,3 δις εὐρώ, τὸν Ἀπρίλιο, ἔναντι 8,2 τὸν Μάρτιο, ἀλλὰ πάντοτε καθυστερεῖ ἀρκετὰ ἡ γραφειοκρατία τὴν ἐξόφλησή τους• ἀπ’ τὴν ἄλλη πληθαίνουν τὰ δημοσιεύματα γιὰ εὐνοϊκὲς προοπτικὲς γιὰ τὴν Ἑλλάδα, περισσοτερο ἀπ’ τοὺς καταστροφολόγους τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς μὲ δακρύβρεκτα κείμενα μετανοίας. Τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι ἐμφανίσθηκε ἰαπωνέζικο ἵδρυμα γιὰ τὴν ἀγορὰ ὁμολόγων μας 2,9 δις εὐρώ, ὡς ἀπόδειξη τῆς ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, ἀνεξαρτήτως τῆς τελικῆς πραγματοποιήσεώς του• ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας μετράει πάντοτε στὴν οἰκονομία.

Ἀντίκτυπος τῶν τουρκικῶν

Ὁ ἀντίκτυπος τῶν τουρκικῶν διαδηλώσεων στὴν χώρα μας εἶναι ἄμεσος, στὰ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικά• ἡ ἀποσταθεροποίηση τῆς γείτονος εἶναι πάντοτε δυσμενὴς παράγων γιὰ τὴν Ἑλλάδα, διότι εἶναι ἄγνωστο τὸ τί θὰ διαδεχθεῖ τὸ σημερινὸ καθεστώς, ὅπως καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι πάντοτε σὲ περίοδο ἀσταθείας ἡ τουρκικὴ ἡγεσία προσφεύγει σὲ ὄξυνση τῶν ἐθνικῶν ἀντιθέσεων γιὰ λόγους ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς κοινῆς της γνώμης. Ἡ κατάσταση μᾶλλον παραμένει ἐλεγχόμενη καὶ ὁ πρωθυπουργός, παρὰ τὴν σοβαρὴ ἧττα του, εἶναι ὁ ἀδιαμφισβήτητος ἡγέτης, χωρὶς τὴν ἐμφάνιση ἄλλης προσωπικότητος ἱκανῆς νὰ τὸν διαδεχθεῖ• τὰ πρῶτα βήματα ὅμως τῆς ἀπαξιώσεώς του ἔγιναν κι οὐδεὶς γνωρίζει τὰ ἑπόμενα σὲ χώρα μὲ ἔντονες ἀντιθέσεις καὶ χωρὶς ἑνιαία ἐθνικὴ συνοχή, πέραν τοῦ κεμαλισμοῦ. Ἤδη στὸ Χρηματιστήριο οἱ τραπεζικὲς μετοχὲς ὑποχώρησαν, ἀλλὰ ὀφείλεται καὶ στὴν παρέμβαση τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων, μὲ σαφῆ σκοπὸ τὴν ἀνάσχεση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας μας.

Ἀπόηχος τουρκικῆς ἐκρήξεως

Ὁ ἀπόηχος τῶν διαδηλώσεων στὴν Τουρκία ἔχει ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν περιοχή, διότι εἶναι μεγάλη χώρα καὶ ἀναζητοῦσε τὰ τελευταῖα χρόνια ρόλου ἡγετικῆς δυνάμεως• ἡ ἀφορμὴ τῶν γεγονότων ἦταν ἡ ἀνέγερση ὀθωμανικοῦ μνημείου στὴν πλατεῖα Ταξὶμ καὶ ἡ καταστροφὴ ἄλλου τοῦ Κεμὰλ Ἀτατούρκ. Ἄλλωστε στὴν ὁμιλία του στὴν Ἐθνοσυνέλευση γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς καταναλώσεως ἀλκοὸλ καὶ τοῦ φιλιοῦ δημοσίως, , κατὰ τὸν ἰσλαμικὸ νόμο εἶπε ὅτι τὰ ἐπέτρεψε κάποιος ἀλκοολικός, ἐννοώντας τὸν Κεμὰλ Ἀτατούρκ, χωρὶς νὰ τὸν κατονομάσει• οἱ Κεμαλιστὲς καὶ οἱ Φιλελεύθεροι τὸ θεώρησαν ὕβριν, κατὰ τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ τουρκικοῦ κράτους καὶ τῆς «συνταγματικῆς» τάξεως τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ ἀποκάλυψη τῶν βαθυτέρων σκέψεών του γιὰ προσωπικὸ καθεστώς.

Ἀγανακτισμένοι, τουρκικὰ

Ἡ ἐξέγερση στὴν Τουρκία, ἀνεξαρτήτως τῆς ἀφορμῆς της, μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ τὰ Δεκεμβριανὰ καὶ τοὺς Ἀγανακτισμένους στὴ χώρα μας• οἱ διαδηλώσεις στὴν γείτονα καὶ τὰ Δεκεμβριανὰ ταυτίζονται ὡς πρὸς τὴν προβολή τους ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, ὡς ἐξέγερση τοῦ κόσμου. Ἀλλὰ ἀγνοοῦνται οἱ διαφορές, στὰ Δεκεμβριανά, τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ ἦταν οἱ καταστροφὲς τῶν πάντων, κυρίως τῶν τραπεζῶν, ἀπὸ ὁμάδες κουκουλοφόρων, ἐνῶ στὴν Τουρκία δὲν συμβαίνουν αὐτά, οἱ διαδηλώσεις εἶναι εἰρηνικὲς καὶ θυμίζουν τοὺς δικούς μας Ἀγανακτισμένους, ἀλλὰ αὐτοὺς τοὺς εἶχαν ἐξαφανίσει καὶ κατασυκοφαντήσει οἱ δυτικοὶ «δημοσιογράφοι». Τὸ αὐθόρμητο στοιχεῖο εἶναι ἐμφανέστατο στὴν Τουρκία, ὅπως καὶ στοὺς Ἀγανακτισμένους, ἀλλὰ ἀπουσίαζε σχεδὸν παντελῶς στὰ Δεκεμβριανά. Ἐνδιαφέρει ἡ ἱστορικὴ σύγκριση.

Τῆς χρείας τῶν ἀναγκαίων

Ἡ στάση τοῦ Σόλωνος ἀπέναντι στὸν πλοῦτο χαρακτηρίζει καὶ τὴν ἀντίληψη τῶν Ἑλλήνων τῆς ἀμέσου δημοκρατίας γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη καὶ τὸ κέρδος• περιφρονοῦσαν τὸν πλοῦτο ὡς αὐτοσκοπό, διότι δὲν ἀνταποκρινόταν στὴν ἀντίληψη τῆς ἐλευθέρας πολιτικῆς πρακτικῆς. «Ἀλλ’ ἑτέρωθι λέγει»• σὲ ἄλλο σημεῖο λέγει, μετὰ τὸ πρῶτο ἑξάστιχο. «Χρήματα δ’ ἱμείρω μὲν ἔχειν, ἀδίκως δὲ πεπᾶσθαι/ οὐκ ἐθέλω»• ἀποζητάω τὰ χρήματα, ἀλλὰ τὸ ἀποκτῆσαι αὐτὰ ἀδίκως/ δὲν θέλω. «Πάντως ὕστερον ἦλθεν δίκη»• διότι στὸ τέλος ἔρχεται ἡ τιμωρία. «Κωλύει δὲ οὐδὲν τὸν ἀγαθὸν καὶ πολιτικὸν ἄνδρα»• τίποτε δὲν ἐμποδίζει τὸν καλὸν καὶ πολιτικὸν ἄνδρα. «Μήτε τῶν περιττῶν τὴν κτῆσιν ἐν σπουδῇ τίθεσθαι μήτε τῆς χρείας τῶν ἀναγκαίων καὶ ἱκανῶν καταφρονεῖν»• οὔτε τὴν ἀπόκτηση τῶν περιττῶν πραγμάτων οὔτε τὴν ἀνάγκη τῶν ἀπαραιτήτων καὶ τῶν ζωτικῶν νὰ καταφρονεῖ. Τὴν ἐλεύθερη πολιτικὴ πρακτικὴ ἔθετε ὡς κύριο μέλημ.α του ὁ Σόλων.

Ἀποστάσεις λογικές Εὐρώπης

Στὰ γεγονότα τῆς Τουρκίας οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀντέδρασαν ἀμέσως ὑπὲρ τῶν διαδηλωτῶν καὶ κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ, θυμίζοντας τὴν ἀντίστοιχη στάση στὴν Οὐκρανία τὸ 2004 καὶ Γεωργία ἕνα ἔτος μετά• οἱ Εὐρωπαῖοι τηροῦν σχετικὰ προσεκτικὴ στάση, πέραν ἀπ’ τὴν καταδίκη τῆς βίας ἀπ’ τὴν πλευρὰ τῆς Ἀστυνομίας καὶ τοῦ σεβασμοῦ τοῦ δικαιώματος συνέρχεσθαι καὶ συνεταιρίζεσθαι τῶν πολιτῶν. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν προβάλλει ὡς δικαιολογία τὴν καταγγελία τῶν κοινωνικῶν δικτύων, ὅτι ἔχουν προκαλέσει τὴν ἐξέγερση τοῦ κόσμου κι ἔχει δίκαιο, διότι μέσῳ τοῦ διαδικτύου συνεννοοῦνται οἱ ὁμάδες διαδηλωτῶν• ἀλλὰ ἔχει ἄδικο, διότι ἔχει ἐπιβάλει αὐστηρὴ λογοκρισία στὸν τύπο, σύνηθες, ἀλλὰ καὶ διότι τὸ διαδίκτυο εἶναι τὸ κύριο μέσο ἐνημερώσεως. Οἱ ἐπικρίσεις κατὰ τοῦ καθεστῶτος ἔχουν βαθιὲς ρίζες, διότι τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα ὁ Ἀχμὲντ Νταβίτογλου εἶχε διακόψει στὴν πράξη τὶς διαπραγματεύσεις γιὰ ἔνταξη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀρνούμενος τὴν ἐφαρμογὴ τῶν πρωτοκόλλων.

Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, καθὼς ἀναμένεται ἡ χάραξη τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς, ἐνῶ στὴν Κίνα βελτιώνεται ἡ ἀνάπτυξη στὴ βιομηχανία της• ὅλα παρέμειναν σταθερά, εὐρώ, 1,2999 δολλάρια καὶ 130, 4560 γιέν, χρυσός, 1410,25, καὶ πετρέλαιο, 101,83. Τὰ γεγονότα τῆς Τουρκίας δὲν ἐπηρέασαν αἰσθητὰ τὶς ἀγορές, ἂν καὶ οἱ ἐπενδυτὲς παρακολουθοῦν τὶς ἐξελίξεις καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τῶν διαδηλώσεων στοὺς ἀναπτυξιακοὺς ρυθμοὺς τῆς χώρας• οἱ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι τουλάχιστον στὸ τουριστικὸ ρεῦμα θὰ ὑπάρξουν ἐπιπτώσεις, διότι ἤδη ἡ Βρεταννία ἐξέδωσε προειδοποιήση γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τῶν ὑπηκόων της στὴν γειτονικὴ χώρα. Οἱ πλημμύρες στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη προκαλοῦν ἀνησυχία στὶς ἀγορές, διότι ὁπωσδήποτε μειώνεται ἡ βομηχανικὴ παραγωγὴ σὲ περιοχὲς μὲ ὑψηλὲς ἐξαγωγές, ὅπως εἶναι ἡ Βαυαρία, Αὐστρία καὶ Τσεχία• πιστεύεται ὅμως ὅτι τὸ φαινόμενο εἶναι παροδικό, ἐνῶ στὴν ἀγροτικὴ παραγωγὴ οἱ ζημίες εἶναι πολὺ περισσότερες. Τὰ καιρικὰ φαινόμενα ἐπηρεάζουν ἄσχημα τὴν οἰκονομία.

Τουρκία, ἧττα τοῦ Ἐρντογὰν

Οἱ συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στὶς τουρκικὲς πόλεις, μὲ ἕναν νεκρὸ πλέον, προσλαμβάνουν χαρακτῆρα λαϊκῆς ἐξεγέρσεως, μὲ τὴν ἐπέκτασή στὶς περιφερειακὲς πόλεις• παραμένουν αὐθόρμητες καὶ χωρὶς οὐσιαστικὴ ἡγεσία γιὰ καθοδήγησή τους• ὁ πρωθυπουργὸς ἀντιμετωπίζει τὴν πρώτη του μεγάλη ἧττα, ἂν καὶ ἀναχώρησε γιὰ τὴν προγραμματισμένη ἐπίσκεψη στὶς χῶρες τοῦ Μάγκρεμπ, ὡς ἔνδειξη ἀπολύτου ἐλέγχου τῆς καταστάσεως. Τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ εἶναι ἡ συσσωρευμένη ὀργὴ καὶ ἡ σύγκλιση τῶν Κεμαλιστῶν μὲ τοὺς Φιλελεύθερους, τοὺς Κούρδους, ἄλλους μειονοτικοὺς καὶ τοὺς χούλιγκανς τῶν γηπέδων• τὸ πλῆθος εἶναι ἀνομοιογενὲς καὶ ἔκθετο ἔτσι στὶς παρεμβάσεις τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν κάθε μορφῆς καὶ στὴν ὑπονόμευσή του, ὅταν μάλιστα ὁ τουρκικὸς λαὸς δὲν ἔχει ἐμπειρία λαϊκῶν κινητοποιήσεων καὶ οἱ ἐπίδοξοι ἐκμεταλλευτὲς τῆς ἐξεγέρσεως εἶναι πολλοί, ἀπ’ τοὺς στρατιωτικοὺς μέχρι τοὺς Κούρδους καὶ ἄλλες μειονότητες ἤ καὶ τοὺς ἀντιπάλους τοῦ ἡγετικοῦ ρόλου τῆς Τουρκίας στὴν εὐρύτερη Μέση Ἀνατολή.

Κεντρικὴ Εὐρώπη, πλημμύρες

Οἱ πλημμύρες στὶς χῶρες τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης, Ἐλβετία, Αὐστρία, Τσεχία, Γερμανία, Πολωνία, προσλαμβάνουν δραματικὸ χαρακτῆρα, μὲ ἑπτὰ νεκρούς• στὴν Πράγα καὶ στὸ Πασσάου, τὰ νερὰ ἀνέβηκαν ἕνα μέτρο σχεδὸν καὶ πολλὲς συνοικίες ἔχουν ἐκκενωθεῖ, ἐνῶ σὲ ἄλλες τὰ σωστικὰ συνεργεῖα φτιάχνουν φράγματα, πέραν τῆς διασώσεως τῶν ἐγκλωβισμένων, πολλὲς φορὲς καὶ μὲ βάρκες. Οἱ τοπικὲς ἀρχὲς τὶς θεωροῦν τὶς χειρότερες ἀπ’ τὸ 1954, καθὼς οἱ καταρρακτώδεις βροχὲς συνεχίζονται χωρὶς διακοπὴ κι ἀπειλοῦνται πλέον οἱ χαμηλότερες περιοχές, μὲ τὴν ροὴ τῶν ὑδάτων πρὸς τὴν θάλασσα• οἱ ἀρχὲς ἔχουν κινητοποιηθεῖ σὲ ὅλες τὶς χῶρες, ἐνῶ καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ καὶ οἱ γειτονικὲς χῶρες ἔχουν κινητοποιήσει τὶς ὑπηρεσίες τους. Πολλὲς περιοχὲς στὶς πληγεῖσες χῶρες ἔχουν κηρυχθεῖ πλέον σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης.

Χὶ Τζιπὶνγκ στὴν Ἀμερικὴ

Ὁ Κινέζος πρόεδρος συνέχισε τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Ἀμερικὴ στὴν Κοσταρίκα, μετὰ τὸ Τρίντινταντ καὶ ἀκολουθεῖ τὸ Μεξικό, μὲ κατάληξη τὴν Καλιφόρνια, ὅπου θὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Ἀμερικανὸ ὁμόλογό του• ὁ Χὶ Τζιπὶνγκ συνοδεύεται ἀπὸ πολλοὺς ὑπουργοὺς καὶ ἐπιχειρηματίες, οἱ ὁποῖοι ὑπογράφουν σωρεία οἰκονομικῶν συμφωνιῶν. Πρόκειται γιὰ τὴν δεύτερη ἐπίσκεψη στὸ ἐξωτερικὸ τοῦ νέου ἡγέτου, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη στὴν Μόσχα πρὸ διμήνου, μὲ κατάληξη τὴν σινοαμερικανικὴ συνάντηση κορυφῆς• τὸ Πεκῖνο ἀσκεῖ τὴν διπλωματία του κατὰ τὴν αὐτοκρατορικὴ παράδοση. Ἡ συνάντηση μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα εἶναι ὁ κύριος σκοπός, ἀλλὰ διανθίζεται μὲ τὴν περιοδεία σὲ τρεῖς λατινοαμερικανικὲς χῶρες, ἐκ τῶν ὁποίων μόνο τὸ Μεξικὸ εἶναι μεγάλη• τὸ πολιτικὸ μήνυμα εἶναι σαφές. Στὶς διμερεῖς συνομιλίες συζητοῦνται τὰ προβλήματα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.