Αἰκατερίνεμπουργκ εὐρωρωσικὴ διάσκεψη

Ἡ εὐρωρωσικὴ διάσκεψη κορυφῆς στὸ Αἰκατερίνεμπουργκ χαρακτητρίζεται ὡς ἰδιαιτέρως θετική, διότι ἐτέθησαν οἱ βάσεις γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν περισσοτέρων ἐκκρεμῶν προβλημάτων• ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, μὲ τοὺς Μανουὲλ Μπαρόζο καὶ Χέρμαν Φὸν Ροπάι, συμφώνησαν στὴν ἁπλοποίηση τῆς ἐκδόσεως βίζας, γεγονὸς ποὺ ἀποδεσμεύει τὶς μετακινήσεις τῶν ἐπιχειρηματιῶν καὶ τῶν τουριστῶν• στὸ Κυπριακὸ σημειώθηκε προσέγγιση, ἂν καὶ ὁ Ρῶσος πρόεδρος ζήτησε περισσότερη διαφάνεια• στὰ οἰκονομικὰ δὲν ὑπῆρχε πρόβλημα, καθὼς ἡ Εὐρώπη εἶναι ὁ πρῶτος ἐμπορικὸς ἑταῖρος τῆς Ρωσίας, μὲ τὸ διμερὲς ἐμπόριο στὰ τετρακόσια περίπου δις εὐρώ, ἐνῶ ἡ Μόσχα διατηρεῖ τὸ 40% τῶν συναλλαγματικῶν της διαθεσίμων στὸ ἑνιαῖο νόμισμα. Οἱ ἀποφάσεις εὐνοοῦν τὴν Ἑλλάδα, διότι διευκολύνουν τὸ τουριστικὸ ρεῦμα, ἀλλὰ καὶ τὸ οἰκονομικό, τῶν Ρώσων πρὸς τὴν χώρα μας.

Ἑταιρεία Ὑδρογονανθράκων

Τὴν σύσταση Ἑταιρείας Ὑδρογονανθράκων γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν ὑποθαλασσίων ἀποθεμάτων μας, ἐξήγγειλε ὁ πρωθυπουργὸς ἀπ’ τὸ ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος, ἀλλὰ καὶ τὴν προώθηση τῆς ἑνιαίας εὐρωπαϊκῆς ἐνεργειακῆς πολιτικῆς• ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐνημερώθηκε γιὰ τὶς ἔρευνες τοῦ νορβηγικοῦ σκάφους καὶ γιὰ τὰ προγράμματα προστασίας τοῦ περιβάλλοντος καὶ τὴν ἄμεση ἀξιοποίηση τῶν κοινοτικῶν πόρων. Ἡ ἑνιαία ἐνεργειακὴ πολιτικὴ προωθεῖται στὶς Βρυξέλλες, μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ τελευταίου Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, καὶ περιλαμβάνει καὶ τὴν ἑνιαία Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη, ὁπότε καλύπτει τὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴν κυπριακή• ἤδη στὴν κυπριακὴ ζώνη ἄρχιζουν ἐντὸς τῶν ἡμερῶν οἱ ἔρευνες γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ τῶν ἀποθεμάτων στὸ οἰκόπεδο Ἀφροδίτη, ἐνῶ ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς ἀνακοίνωσε ὅτι, τὸ 2020 θὰ γίνει ἡ ἐμπορικὴ ἀξιοποίηση τοῦ κοιτάσματος. Οἱ διαβουλεύσεις μὲ τοὺς Ἰσραηλινοὺς συνεχίζονται πιὸ ἐντατικά, ἐπειδὴ ἡ ἀναταραχὴ στὴν Τουρκία ἐπαυξάνει τὶς ἐπιφυλάξεις τους, ἀπέναντι στὶς προτάσεις της γιὰ συνεργασία μαζί τους.

Διαβουλεύσεις γιὰ ἑστίαση

Οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα ἄρχισαν γιὰ τὴν τυπικὴ μᾶλλον τρέχουσα ἀξιολόγηση, μὲ μοναδικὸ θέμα ἴσως τὴν μείωση τοῦ ΦΠΑ στὴν ἑστίαση, διότι ἡ κανονικὴ προβλέπεται γιὰ τὸν Σεπτέμβριο• ὁ Ἐπίτροπος Φορολογίας ἐξέφρασε ἐπιφυλάξεις, ἀλλὰ ἡ Κριστὶν Λαγκὰρντ ἐμφανίζεται πιὸ συγκαταβατική. Τὸ θέμα εἶναι πολιτικό, διότι ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι ἄρχισε ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, μὲ πρῶτο κλάδο τὸν τουρισμό, ἐνῶ καὶ οἱ οἰκοδομικὲς ἐργασίες ξαναρχίζουν στὶς τουριστικὲς περιοχές• οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναγνωρίζουν ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη κάποια παραχώρηση πρὸς τοὺς Ἕλληνες, μετὰ τὶς δυσβάστακτες θυσίες τους ἐπὶ τριετία, ἀκόμη καὶ ὡς μέτρο ἐνισχύσεως τῆς ψυχολογίας τους, ἡ ὁποία ἤδη ἔχει ἀλλάξει. Ἑπομένως ἡ ἀπόφαση θὰ ληφθεῖ σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο, κι αὐτὸ ἀφήνει νὰ διαφανεῖ ἡ Κριστὶν Λαγκάρντ• οἱ ἐκτιμήσεις ἀναφέρουν ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξει μείωση τῶν φορολογικῶν ἐσόδων, διότι προβλέπεται πολὺ μεγαλύτερη αὔξησή τους ἀπ’ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας.

Ἀπώλεια δύο ὁμογενῶν μας

Στὸν τελευταῖο ἀνεμοστρόβιλο τῆς Ὀκλαχόμα, ἀνάμεσα στοὺς 18 νεκρούς, περιλαμβάνεται καὶ ὁ ὁμογενὴς Τὶμ Σαμαρᾶς μὲ τὸν γιό του Πώλ• οἱ δύο τους ἦταν εἰδικοὶ μετεωρολογοι καὶ μελετοῦσαν τὸν τρόπο γενέσεώς τους, ὅταν ἔπεσαν πάνω στὸ μάτι τοῦ ἀνεμοστροβίλου καὶ χάθηκαν, μαζὶ μὲ ἕναν συνεργάτη τους. Ἡ ὁμογένεια θρηνεῖ τὸν θάνατό τους, ἀλλὰ καὶ ἡ κοινότητα τῶν μετεωρολόγων• ἡ γένεση τῶν ἀνεμοστροβίλων εἶναι ἀπρόβλεπτη, διότι, ἐνῶ γνωρίζουμε ὅτι ὀφείλονται στὴν ἀπότομη ἄνοδο τῆς θερμοκρασίας σὲ κάποιο σημεῖο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν μείωση τῆς ἀτμοσφαιρικῆς πιέσεως καὶ τὴν αἰφνίδια εἰσροὴ τῶν ἀνέμων γιὰ κάλυψη τοῦ κενοῦ, δὲν γνωρίζουμε, γιατὶ συμβαίνει στὸ σημεῖο αὐτὸ κι ὄχι σὲ ἕνα ἄλλο.

Μείωση ΦΠΑ στὴν ἑστίαση

Ἡ τρόϊκα ἔφθασε στὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ ὅλοι πιστεύουν ὅτι ἡ ἐπιθεώρηση αὐτὴ ἔχει μᾶλλον τυπικὸ χαρακτῆρα, διότι ἡ κανονικὴ ἀξιολόγηση τῆς προόδου τῆς χώρας θὰ γίνει τὸν Σεπτέμβριο• τὰ δημοσιονομικὰ πηγαίνουν καλὰ καὶ οἱ μεταρρυθμίσεις ἐπίσης, ὅπως τὸ ὁμολογοῦν οἱ ἴδιοι οἱ δανειστές μας. Ἡ μείωση τοῦ ΦΠΑ στὴν ἑστίαση εἶναι τὸ κύριο αἴτημα τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως καὶ μᾶλλον θὰ ἱκανοποιηθεῖ, παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις στελεχῶν τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου • θεωροῦνται ὅμως αὐτὲς τυπικές, διότι πάντοτε ἔτσι γίνεται, προβάλλει ἀντιρρήσεις πρὶν ἱκανοποιήσει κάποιο αἴτημα. Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ὅπως δείχνουν ὅλα τὰ στοιχεῖα, εἶναι τὸ ἐπιχείρημά μας, διότι χρειάζεται νέα ἀνάσα ἡ ἀγορὰ γιὰ τὴν ἀνάπτυξή της.

Οἰκειουμένη τὰ βαρβαρικὰ

Ἡ προκλασικὴ ἐποχὴ ἦταν περίοδος ζωντανῶν ἀνακατατάξεων στὸν Ἑλληνισμό, μὲ τὶς ἀποικίες τους σὲ ὁλόκληρη τὴν Μεσόγειο• ἐξαπλώθηκε ἀλλὰ καὶ ἀναζητοῦσε τοὺς τρόπους ὀργανώσεως τῆς κοινωνίας, πρὶν καταλήξει στὴν ἄμεσο δημοκρατία. «Ἐν δὲ τοῖς τότε χρόνοις, καθ’ Ἡσίοδον, ’’ἔργον οὐδὲν ἦν ὄνειδος’’»• τὰ χρόνια ἐκεῖνα, κατὰ τὸν Ἡσίοδο, ’’καμιὰ δουλειὰ δὲν ἦταν ντροπή’’. «Οὐδὲ τέχνη διαφορὰν ἔφερεν»• οὔτε κανένα ἐπάγγελμα ἔδινε κάποια διαφορά. «Ἐμπορία δὲ καὶ δόξαν εἶχεν οἰκειουμένη τὰ βαρβαρικά»• τὸ ἐμπόριο ἦταν σὲ μεγάλη ὑπόληψη γιατὶ ἔφερε τὰ προϊόντα ἀπ’ τὰ βαρβαρικὰ φύλα. «Καὶ προξενοῦσα φιλίας βασιλέων καὶ πραγμάτων ἐμπείρους ποιοῦσα πολλῶν»• καὶ προξενοῦσε φιλίες μὲ βασιλεῖς κι ἐπέτρεπε στοὺς ἀνθρώπους ἀποκτῆσαι πεῖρα γιὰ πολλὰ πράγματα. «Ἔνιοι δὲ καὶ πόλεων οἰκισταὶ γεγόνασι μεγάλων»• μερικοὶ δὲ ἔγιναν καὶ οἰκιστὲς μεγάλων πόλεων. Τὸ ἐμπόριο τῶν Ἑλλήνων μὲ τοὺς ξένους ἦταν άνταλλαγὴ προϊόντων, χωρὶς προεκτάσεις στὴν ἐκμετάλλευσή τους.

Τουρκία, δύο νεκροὶ πλέον

Σὲ δύο ἀνέρχονται οἱ νεκροὶ στὴν Τουρκία ἀπ’ τὶς συγκρούσεις μεταξὺ διαδηλωτῶν καὶ Ἀστυνομίας, ἐνῶ ἔγινε καὶ παρέμβαση τῶν συνδικάτων, μὲ τὴν κήρυξη ἀπεργίας• ἡ ἀναταραχὴ προσλαμβάνει ἄλλες διαστάσεις, ἐνῶ οἱ διαδηλωτὲς φτιάχνουν ὁδοφράγματα στὴν πλατεῖα Ταξὶμ καὶ ἑτοιμάζονται γιὰ μακροχρόνιο ἀγῶνα. Οἱ νέοι ἀποκτοῦν ἐμπειρία ἀπὸ διαδηλώσεις, ἄγνωστες παρόμοιας μορφῆς στὴ χώρα, ἀλλὰ ὀργανώνονται καὶ μεθοδεύουν τὴν δράση τους• ταυτοχρόνως ὅμως οἱ δύο νεκροὶ προκαλοῦν νέα ἔνταση καὶ ἐπέκταση τῶν διαδηλώσεων καὶ σὲ νέες πόλεις. Δύσκολα πλέον ἐλέγχεται ἡ κατάσταση, καθὼς δὲν παρουσιάζει σημεῖα ἐκτονώσεως γιὰ πέμπτη μέρα, παρὰ ἀντιθέτως κλιμακώσεως• ὁ αὐθόρμητος χαρακτήρας της παραμένει, ἀλλὰ ταυτοχρόνως διεισδύουν καὶ οἱ παρακρατρικοὶ μηχανισμοί, μαζὶ μὲ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες, τοπικὲς καὶ ξένες, μὲ δικούς της σκοποὺς ἑκάστη. Οἱ οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις φαίνονται ἤδη, μὲ τὴν πτώση στὸ Χρηματιστήριο τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὴν συνακόλουθη ματαίωση πολλῶν τουριστικῶν προγραμμάτων.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης, τῆς Μόσχας καὶ τῆς Βομβάης• τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1.3091 δολλάρια καὶ 131,2545 γιέν, ὅπως ἀνέβηκε καὶ τὸ πετρέλαιο, 102,15, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1396,75. Οἱ ἐπενδυτὲς δὲν προβλέπουν εὐρύτερη οἰκονομικὴ ἀναταραχὴ ἀπ’ τὶς διαδηλώσεις στὴν Τουρκία, ἔστω κι ἂν συνεχισθοῦν τὰ ἐπεισόδια• ἄλλωστε στὸ Χρηματιστήριο τῆς Κωνσταντινουπόλεως σημειώθηκε ἀνάκαμψη χθές, ἐνῶ ὑποχώρησαν καὶ τὰ ἐπιτόκια τῶν κρατικῶν ὁμολόγων τῆς χώρας. Στὴν Εὐρώπη βελτιώνεται τὸ οἰκονομικὸ κλίμα, καθὼς στὴν Γερμανία ὁ δείκτης ἐμπιστοσύνης αὐξήθηκε τὸν περασμένο μῆνα στὶς 48,3 μονάδες, ἀπὸ 46,7 τὸν Ἀπρίλιο, ἐνῶ ὁ δείκτης βιομηχανικῆς παγαγωγῆς στὸ ὑψηλότερο σημεῖο τῆς διετίας, 49,4• φυσικὰ εἶναι ἄγνωστες οἱ ἐπιπτώσεις τῶν πλημμυρῶν, ἂν καὶ πιστεύεται ὅτι θὰ συμβάλουν στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας οἱ πιστώσεις γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν. Στὴν Ἰαπωνία ἡ ἀνάκαμψη φαίνεται ὅτι καθυστερεῖ ἀρκετά.

Συρία, ἀλλαγὴ ἰσορροπίας

Ἡ ἰσορροπία ἔχει ἀλλάξει στὸν ἐμφύλιο πόλεμο τῆς Συρίας, τόσο ἀπὸ πλευρᾶς στρατιωτικῆς, ὅσο καὶ διπλωματικῆς• στὴν πρώτη, οἱ ἀντάρτες διατηροῦν κάποιες ἰσχυρὲς θέσεις στὴν συνοριακὴ μὲ τὸν Λίβανο πόλη τους Κουασάιρ, ἄλλοτε προπύργιό τους, ἀλλὰ μὲ πολὺ δυσκολία, ἐνῶ χάνουν ἔδαφος στὶς συνοικίες τῆς Δαμασκοῦ. Ἡ ἀναταραχὴ στὴν Τουρκία τοὺς ἔχει δημιουργήσει πολλὰ προβλήματα στὸν ἀνεφοδιασμό τους, ἀλλὰ καὶ στὰ ἐσωτερικά τους, καθὼς διαπιστώνεται ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ συνοχή τους καὶ ἡ ἀνάδειξη ἡγεσίας γιὰ τὴν ἐκπροσώπησή τους• μᾶλλον πολλαπλασιάζονται οἱ διαφωνὶες μὲ τὶς στρατιωτικὲς ἀποτυχίες. Στὰ διπλωματικά, ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, διαβεβαίωσε τοὺς Εὐρωπαίους, ὅτι δὲν ἔχει παραδώσει τοὺς πυραύλους S300 στὸ καθεστώς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπέκρινε αὐστηρὰ γιὰ τὴν ἄρση τοῦ ἐμπάργκο ὅπλων κατὰ τῶν ἀνταρτῶν, ἔστω κι ἂν δὲν ἔχει ἐφαρμοσθεῖ ἀκόμη• οἱ διπλωματικὲς διαβουλεύσεις συνεχίζονται, ἀλλὰ μὲ πολλὴ δυσκολία, λόγῳ διαφωνιῶν τῶν μεγάλων.

Κεντρικὴ Εὐρώπη, πλημμύρες

Οἱ πλημμύρες στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη συνεχίζονται, μὲ ἕνδεκα τοὺς νεκροὺς στὴν Τσεχία, ἐνῶ ἡ Πράγα καὶτὸ Πασσάου παραμένουν πλημμυρισμένες• στὴν Τσεχία οἱ ἀρχὲς ἄνοιξαν πολλὰ φράγματα, μὲ τὰ νερὰ νὰ κατακλύζουν πλέον τὶς χαμηλότερες περιοχὲς τῆς Πολωνίας καὶ τῆς Γερμανίας, διὰ τῶν ποταμῶν Βιστούλα καὶ Ὄντερ Νάϊσσε, ἐνῶ τὰ ὕδατα τῆς Βαυαρίας ρέουν ἀπ’ τὸν Δούναβη πρὸς τὴν Αὐστρία. Οἱ καταστροφὲς εἶναι ἀνυπολόγιστες, ἐνῶ στὴν Πράγα τρεῖς χιλιάδες ἄτομα ἔχουν ἐγκαταλείψει τὶς οἰκίες τους• κατὰ τοὺς μετεωρολόγους εἶναι οἱ χειρότερες στὴν περιοχὴ πλημμύρες τῶν τελευταίων ἑξήκοντα ἐτῶν, ἐνῶ τὸ Πασσάου ἐπισκέφθηκε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ. Ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Βρυξελλῶν ἔχει θέσει σὲ συναγερμὸ τὶς ὑπηρεσίες της γιὰ τὴν προσφορὰ βοηθείας στὶς πληγεῖσες περιοχές, ὅπως καὶ οἱ γειτονικὲς χῶρες.

Πυρκαϊὰ Κίνας, 120 νεκροὶ

Σὲ πυρκαϊὰ σὲ πτηνοτροφεῖο καὶ βιομηχανία τῆς Βορειοανατολικῆς Κίνας 120 ἄτομα ἔχασαν τὴν ζωή τους ἀπ’ τοὺς τριακόσιους ἀπασχολουμένους• ἡ βιομηχανία δὲν εἶχε συστήματα ἀσφαλείας καὶ ἐξόδους κινδύνου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πεθάνουν πολλοὶ ἐργαζόμενοι ἀπὸ ἀσφυξία. Τὴν ἑπομένη ἐξαγριωμένοι συγγενεῖς τῶν θυμάτων συγκρούστηκαν μὲ τὴν Ἀστυνομία, διότι κινήθηκαν ἀπειλητικὰ ἐναντίον τῶν γραφείων τῆς ἑταιρείας, καθὼς τὴν θεωροῦν ὑπεύθυνη γιὰ τὸν θάνατο τῶν δικῶν τους• τὸ δυστύχημα εἶναι τὸ τελευταῖο ἀπὸ μία σειρὰ ἄλλων τὰ ὁποῖα ἀποδεικνύουν τὴν πλημμελῆ ἐφαρμογὴ τῶν κανόνων ἀσφαλείας σὲ πολλὲς βιομηχανίες τῆς μεγάλης χώρας. Ἡ ραγδαία οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη συνοδεύθηκε ἀπὸ ἀνεξέλεγκτη ἐπέκταση τῶν ἐπιχειρήσεων, χωρὶς τὸν ἔλεγχο τῶν ἀρχῶν γιὰ τὸν τρόπο λειτουργίας των. Εἶναι ἕνα ἀπ’ τὰ δυσκολώτερα προβλήματα τῆς κυβερνήσεως.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.