Σαφὴς διστακτιτότης ἀντιπολιτεύσεως

Τὰ σχόλια τῆς ἀντιπολιτεύσεως γιὰ τὴν ὁρκωμοσία τῆς νέας κυβερνήσεως διαπνέονται ἀπὸ διστακτικότητα καὶ ἀμηχανία γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις• κανεὶς δὲν ἐπανέλαβε τὸ αἴτημα τῶν ἐκλογῶν, ἐνῶ τὸ πιπίλιζε συνέχεια προηγουμένως ὁ Ναπολεοντίσκος, ἀλλὰ ἁπλῶς προέβλεψε ἐξελίξεις τὸ Φθινόπωρο. Τὰ πάντα θὰ κριθοῦν ἀπ’ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας, ἐὰν ἐπιτύχει ἡ ἀνάκαμψη καὶ μειωθοῦν κατὰ μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες οἱ ἄνεργοι, κάτι διόλου ἀπίθανο, μὲ τὴν ἁλματώδη ἄνοδο τοῦ τουρισμοῦ τῆς ζητήσεως ἀκινήτων ἀπὸ ξένους γιὰ τὴν ἀπόκτηση βίζας καὶ τὶς ἐπενδύσεις στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, τότε ὅλα εἶναι πιθανά• ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας ἔχει παραχωρήσει τὴν θέση της στὴν ἀγορὰ στὴν ἐμπιστοσύνη ὅλων ὅτι κάτι γίνεται καὶ μποροῦν νὰ γίνουν περισσότερο. Ἄρχισαν ὅλοι νὰ τρέχουν, ὁπότε κάτι βγάζουν…

Ἑνωτικὸς καὶ ἐθνεγερτικὸς

Ὁ πρωθυπουργὸς ἐμφανίσθηκε ἑνωτικὸς καὶ ἐθνεγερτικός, στὴν πρώτη ὁμιλία του στὸ νέο Ὑπουργικὸ Συμβούλιο, ὑπογραμμίζοτας ὅτι, ὑπέρτατο καθῆκον εἶναι ἡ σωτηρία τῆς χώρας καὶ ἡ διασφάλιση τῆς σταθερότητος γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση• ἡ δικομματικὴ κυβέρνηση ἐμφανίσθηκε πιὸ συνεκτικὴ ἀπ’ τὴν προηγούμενη, καθὼς ἀμφότερα τὰ κόμματα ἔχουν τὸ μερίδιο τῆς εὐθύνης τους στὰ ὑπουργεῖα καὶ θὰ κριθοῦν ἀπ’ τὸ ἔργο τους. Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως τόνισε ὅτι προσυπογράφει τὶς δεσμεύσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἐνῶ καὶ τὰ στελέχη του γνωρίζουν ὅτι δὲν ἔχουν ἄλλο δρόμο, πέραν τῆς συνεννοήσεως μεταξύ τους γιὰ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων• ἡ πρώτη δικομματικὴ κυβέρνηση τῆς ἑξηκονταετίας δίδει τὶς ἐξετάσεις της, μετὰ ἀπὸ τριάντα χρόνια ὀξυτάτων ἀντεγκλήσεων μεταξύ τους. Ἡ ἀγορὰ ἔκανε δεκτὲς τὶς ἐξαγγελίες μὲ ἀνακούφιση, ἀλλὰ καὶ μὲ καλὰ σχόλια τῶν συνήθως χολερικῶν ἀτλαντικῶν ἐντύπων.

Συνέχιση ῥοῆς ἐπενδύσεων

Ἡ ῥοὴ τῶν ξένων ἐπενδύσεων συνεχίσθηκε τὸ τριήμερο τῆς κυβερνητικῆς κρίσεως, ἐνῶ μεγάλοι ἐπενδυτὲς συναντῶνται μὲ τὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ καὶ ἡ δόση τῶν 3,3 δις εὐρὼ εἰσέρευσε στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀναμένονται τὰ ἄλλα 3,9, ἀλλὰ καὶ τὰ 8,1 τοῦ Ἰουλίου, ὁπότε καλύπτονται οἱ δανειακές μας ὑποχρεώσεις μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους• σήμερα συναντᾶται μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἀνώτατη ἀντιπροσωπεία τοῦ Ἀζερμπαϊτζὰν καὶ μᾶλλον τοῦ ἀνακοινώνει τὴν ἐπιλογὴ τοῦ ΤΑΡ, καθὼς ἡ ἐξαγορὰ τῆς ΔΕΣΦΑ εἶναι γεγονός. Στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία οἱ ἐπενδύσεις τρέχουν, ἐνῶ Vodafone καὶ Wind ἐπισκέπτονται τὸν πρωθυπουργὸ γιὰ ἐπένδυση 200 ἑκατομμυρίων εὐρὼ σὲ ἔρευνες γιὰ τὰ νέα προγράμματά τους, μὲ ἀπορρόφηση πολλῶν ἐρευνητῶν μας• ἡ περίοδος τοῦ Θέρους εἶναι ἡ κρίσιμη, διότι ἡ ἄνοδος τοῦ τουρισμοῦ συνοδεύεται κι ἀπ’ τὴν κατακόρυφη αὔξηση τῆς ζητήσεως ἀκινήτων, μὲ τὶς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις τους στὴν ἐθνικὴ οἰκονομία.

Παρουσία μεγαλεργολάβων

Ἡ παρουσία τῶν μεγαλεργολάβων εἶναι αἰσθητὴ στὴν νέα κυβέρνηση, στὶς λεπτὲς σχέσεις της μὲ τὸν τύπο καὶ τὰ μεγάλα ἔργα• οἱ ἰσορροπίες ἦταν δύσκολες, ὅταν μάλιστα εἶναι κρίσιμο τὸ θέμα τοῦ χειρισμοῦ τῆς ΕΡΤ, ἀλλὰ καὶ τῆς προωθήσεως τῶν μεγάλων ἔργων μετὰ τὴν ἐπανέναρξή τους. Ἔτσι ἀνέθεσαν τὴν εὐθύνη τῆς ἀναδιοργανώσεως καὶ τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς δημοσίας ραδιοτηλεοράσεως σὲ ὑψηλὸ στέλεχος τῶν δύο μεγαλομετόχων τοῦ ΜΕΓΑ καὶ μεγαλεκδοτῶν• στὴν πράξη τοῦ ἀνέθεσαν νὰ βγάλει τὰ κάστανα ἀπ’ τὴν φωτιά, διότι δὲν θὰ ὑποχωρήσουν εὔκολα οἱ καταληψίες τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Τὸ ΠΑΣΟΚ ἀναλαμβάνει τὴν βάρος καὶ τὴν εὐθύνη• οἱ παλιοὶ σύντροφοι ἔρχονται σὲ σύγκρουση τώρα, ἀπὸ ἐντελῶς διαφορετικὲς θέσεις πλέον.

Διοικητικὴ μεταρρύθμιση

Ἡ διοικητικὴ μεταρρύθμιση ἀνατίθεται στὸν γόνο τῆς μεγάλης οἰκογενείας καὶ πρώτη φορὰ ἀναλαμβάνοντα ὑπουργικὸ θῶκο• φαίνεται ὅτι τὸ σκέφθηκαν πολὺ οἱ δύο ἀρχηγοὶ κι ἔδωσαν αὐτὴ τὴν λύση. Οἱ μεταρρυθμίσεις ἔχουν καθυστερήσει ἀδικαιολόγητα καὶ γιατὶ δὲν συνεργάζονταν οἱ ἄλλοι ὑπουργοὶ καὶ γιατὶ δὲν ἦταν καθόλου πρόθυμη ἡ ΔΗΜΑΡ γιὰ ἀπολύσεις ἐπιόρκων, ὅταν οἱ περισσότεροι ἦταν κομματικά της στελέχη• ἡ δοκιμασία εἶναι δύσκολη. Ἐὰν πετύχει θὰ κερδίσει στὸν πολὺ κόσμο καὶ θὰ χάσει σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο, διότι θὰ δυσαρεστήσει δεκάδες χιλιάδες οἰκογένειες• ἐὰν ἀποτύχει θὰ πληρώσει ὁ ἴδιος πρῶτα τὶς συνέπειες καὶ δευτερευόντως ἡ κυβέρνηση. Πολὺ δύσκολο βῆμα γιὰ τὸν φιλόδοξο πολιτικὸ καὶ μάλιστα χωρὶς τὴν δυνατότητα ἐναλλακτικῶν λύσεων.

Οἰομένου γράμματα ἐφέξειν

Ὁ Ἀνάχαρσις ἔγινε φίλος τοῦ Σόλωνος καὶ παρέμεινε πολὺ καιρὸ εἰς Ἀθήνας φιλοξενούμενός του• εἶχε παρακολουθήσει κανονικὰ τὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς πόλεως στὰ πρῶτα βήματα τῆς δημοκρατίας. «Τὸν οὖν Ἀνάχαρσιν πυθόμενον καταγελᾶν τῆς πραγματείας τοῦ Σόλωνος»• ὅταν ρωτήθηκε σχετικὰ ὁ Ἀνάχαρσις κατειρωνεύθηκε τὶς ἀσχολίες τοῦ Σόλωνος. «Οἰομένου γράμμασιν ἐφέξειν τὰς ἀδικίας καὶ πλεονεξίας τῶν πολιτῶν»• ὁ ὁποῖος πίστεψε ὅτι μὲ γραπτοὺς νόμους θὰ περιορίσει τὶς ἀδικίες καὶ τὴν πλεονεξία τῶν πολιτῶν. «Ἃ μηδὲν τῶν ἀραχνίων διαφέρει»• τὰ ὁποῖα σὲ τίποτε δὲν διαφέρουν ἀπ’ τοὺς ἱστοὺς τῆς ἀράχνης. «Ἀλλ’ ὡς ἐκεῖνα τοὺς μὲν ἀσθενεῖς καὶ λεπτοὺς τῶν ἁλισκομένων καθέξειν»• ἀλλὰ ὅπως ἐκεῖνα τὰ μὲν ἀσθενῆ καὶ μικρόσωμα ζωΰφια τὰ συλλαμβάνουν καὶ τὰ κρατοῦν. Ἦταν τὰ πρῶτα βήματα τῆς ἀμέσου δημοκρατίας καὶ ἡ μετάβαση στὴν ὀργανωμένη πολιτικὴ ζωή• τὴν ἀποδοχὴ τῶν νέων θεσμῶν παρακολουθοῦσαν ἀμφότεροι ἀλλὰ ἀπὸ διαφορετικὴ ὀπτική.

Ἀντιδικία Μπαρόζο, Γάλλων

Σοβαρὴ ἀντιδικία ἔχει ξεσπάσει μεταξὺ τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς Γαλλίας, μὲ ἀντικείμενο τὶς μεταρρυθμίσεις στὴ μεγάλη χώρα• ὁ Ντουρὰν Μπαρόζο ἔχει ζητήσει ἀπ’ τὸ Παρίσι τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων, ἀλλὰ ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση θεώρησε προσβλητικὲς τὶς παρατηρήσεις καὶ ἀπάντησε ὅτι, αὐτὸ εἶναι δικό της θέμα. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπανῆλθε, λέγοντας ὅτι, «μερικοὶ ἀπ’ τὴν ἀριστερὰ χρησιμοποιοῦν τὸν ἴδιο λόγο μὲ τὴν ἀκροδεξιά»• ἀνταπάντησε ὁ ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Ἀρνὼ Μόντεμπουργκ ὅτι, «ἡ ἐπιχειρηματολογία μερικῶν τῆς δεξιᾶς τροφοδοτεῖ τὴν ἀκροδεξιά». Ὁ Ντουρὰν Μπαρόζο ὁλοκληρώνει τὴν δεύτερη θητεία του ὡς πρόεδρος καὶ γνωρίζει ὅτι δὲν θὰ ἀνανεωθεῖ αὐτή, ἑπομένως μιλάει ἔξω ἀπ’ τὰ δόντια• ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση ἔχει ὑστερήσει πολὺ στὶς μεταρρυθμίσεις, ἐνῶ ἡ ὕφεση βαθαίνει, ἀλλὰ καὶ βαρύνεται μὲ πολλὰ σκάνδαλα. Στὴν ἕδρα τοῦ παραιτηθέντος ὑπουργοῦ Διαφάνειας ἐξελέγη συντηρητικός, μὲ δεύτερο ἀκροδεξιὸ καὶ τρίτο τὸν σοσιαλιστή.

Ἐπιδείνωση σχέσεων μεγάλων

Οἱ σχέσεις τῶν μεγάλων δυνάμεων, Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Ρωσίας, Κίνας, ἔχουν ἐπιδεινωθεῖ ἀρκετὰ τὶς τελευταῖες μέρες, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀποπυρηνικοποίηση, τὴν Συρία καὶ τὸν Σνόουντεν• στὴν πρόταση τοῦ Ἁμερικανοῦ πρόεδρου γιὰ μείωση κατὰ ἕνα τρίτο τοῦ πυρηνικοῦ ὁπλοστασίου Ἀμερικῆς καὶ Ρωσίας, τὸ Κρεμλίνο ἀπάντησε, μὲ ἀντιπρόταση γιὰ συμμετοχὴ ὅλων τῶν πυρηνικῶν δυνάμεων, δηλαδὴ καὶ τοῦ Ἰσραήλ, ταμποῦ γιὰ τὴν Οὐάσιγκτον. Ἀμέσως μετὰ ἦρθε ἡ ἀπόφαση τῶν Δυτικῶν καὶ τῶν Ἀράβων γιὰ ἐξοπλισμὸ τῶν ἀνταρτῶν τῆς Συρίας, τὴν ὁποία χαρακτήρισαν ἀπαράδεκτη ἡ Μόσχα καὶ τὸ Πεκῖνο, ὅτι πυροδοτεῖ τὴν κλιμάκωση τοῦ ἐμφυλίου στὴ χώρα• οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ἀπάντησαν, ἀλλὰ ἦρθαν οἱ σφοδρὲς ἐπικρίσεις τους κατὰ Ρωσίας καὶ Κίνας, γιὰ τὴν ὑπόθεση Σνόουντεν. Οἱ δύο χῶρες χαρακτήρισαν ἀπαράδεκτες τὶς αἰτιάσεις τῶν Ἀμερικανῶν κι ἔδειξαν ὅτι τὶς ἀγνοοῦν περιφρονητικά• δείχνουν ὅτι ἐκμεταλλεύονται τὴν ὑπόθεση, ἂν ὄχι τίποτε ἄλλο. Κλιμακώνεται ἡ ἀντιπαράθεση.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ἀλλὰ σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία, μᾶλλον ἐπειδὴ ἡ ἀνακοίνωση τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης τῆς Κίνας, γιὰ διευκόλυνση τῆς ρευστότητος τῶν τραπεζῶν, ἦρθε ἀργὰ τὸ μεσημέρι• τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του, στὰ 1,3107 δολλάρια καὶ 127,9780 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1285 καὶ τὸ πετρέλαιο, 101,40. Στὴν Εὐρώπη οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι βλέπουν προοπτικὲς ἀνακάμψεως καὶ δὲν ἐπηρεάζονται ἀπ’ τὸν πόλεμο τῶν λέξεων μεταξὺ Γαλλίας καὶ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Βρυξελλῶν• ἡ βελτίωση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν τῆς Γερμανίας θεωρεῖται τὸ κριτήριο, καθὼς ὅλες οἱ ἀγορὲς σημείωσαν ἄνοδο. Ἀκόμη καὶ τὸ Μιλάνο κινήθηκε ἀνοδικά, παρὰ τὴν καταδίκη τοῦ Σύλβιο Μπερλουσκόνι καὶ τὴν ἐκτοξευθεῖσα ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ἀπειλὴ γιὰ ἀνατροπὴ τῆς ἰταλικῆς κυβερνήσεως• στὴν Ἀθήνα ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ ἀπὸ ἐννέα συνεδριάσεις ἰσχυρῶν πιέσεων, μὲ τὴν ὁρκωμοσία τῆς κυβερνήσεως. Ἡ καταστοφολογία δὲν ἔπιασε.

Σνόουντεν, πλῆγμα Ἀμερικῆς

Ἡ ὑπόθεση Ἔντουαρντ Σνόουντεν μετατρέπεται σὲ κόλαφο γιὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, διότι πλήττεται ἡ εἰκόνα τῆς γνησίας δημοκρατικῆς χώρας μεταπολεμικὰ καὶ τοῦ τιμητοῦ τῶν πάντων γιὰ τὴν παραβίαση τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν• ζητοῦν τὴν παράδοση τοῦ νεαροῦ γιὰ κατασκοπία εἰς βάρος τῆς χώρας, ὅταν εἰρωνεύονταν τοὺς Ρώσους γιὰ τὰ ἀντίστοιχα αἰτήματα εἰς βάρος Τσετσένων τρομοκρατῶν, κι ὄχι ἁπλῶς ὑπαλλήλων τῆς ΣΙΑ, καὶ μόνο μετὰ τὴν τραγωδία τῆς Βοστώνης δέχονται συζήτηση. Ἡ ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία ἀπωλέσθηκε, διότι τὰ ἴδια ἐπιχειρήματα γιὰ κατασκοπία ἐπικαλοῦνται καὶ τὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα, Ἰράν, Βόρειος Κορέα, γιὰ τοὺς καταπιεστικούς τους μηχανισμούς, ἐνῶ Ρωσία καὶ Κίνα χρησιμοποίησαν σκληρὴ γλῶσσα ἀπέναντι στὴν Οὐάσιγκτον ποὺ ἀντιδρᾶ πλέον σπασμωδικά. Ὁπωσδήποτε ὁ νεαρὸς ἔχει κάποιες διασυνδέσεις καὶ μάλιστα σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο.

Καμπούλ, στόχος Προεδρικὸ

Τὸ Προεδρικὸ Μέγαρο τῆς Καμποὺλ ἔγινε ὁ στόχος ἐπιθέσεως τῶν Ταλιμπάν, μὲ ἀδιευκρίνιστο ἀριθμὸ νεκρῶν καὶ τραυματιῶν• οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις ἀνακατέλαβαν τὸ κτίριο, ἀλλὰ ἡ ἀπήχηση διεθνῶς ἦταν ἀρνητικὴ γιὰ τὸν πρόεδρο τοῦ Ἀφγανιστὰν καὶ τοὺς Ἀμερικανούς. Πλησιάζει ἡ ἡμέρα τῆς ἐπισήμου μεταβιβάσεως τῆς ἐξουσίας στὴν ἀφγανικὴ κυβέρνηση, ἀλλὰ οἱ δυνάμεις της δὲν ἐλέγχουν οὔτε τὸ κέντρο τῆς πρωτευούσης, ἐνῶ ὁλόκληρη ἡ ὑπόλοιπη χώρα βρίσκεται στὰ χέρια τῶν Ἰσλαμιστῶν. Ἡ Οὐάσιγκτον ἀνακοίνωσε ὅτι ματαίωσε τὶς μυστικὲς διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς Ταλιμπάν, κατόπιν ἀντιδράσεως τοῦ προέδρου του, ἀλλὰ ἡ ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία καθιστᾶ ἀδύνατη τὴν ἀποχώρηση τῶν στρατευμάτων της ἀπ’ τὴν ὀρεινὴ χώρα, διότι μοναδικὴ διέξοδος εἶναι ἡ Κεντρικὴ Ἀσία• ἡ Μόσχα εἶναι δύσκολη στὶς ὑποχωρήσεις.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.