Ἐκτίναξη τοῦ Χρηματιστηρίου Ἀθηνῶν

Ἡ χθεσινὴ ἐκτίναξη τοῦ Χρηματιστηρίου Ἀθηνῶν δὲν εἶναι τυχαία, καθὼς ἐπὶ μῆνες τώρα βρισκόταν ὑπὸ τὸν ἀνελεῆ βοβδαρδισμὸ τῆς χρεωκοπίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπ’ τοὺς δουλοπρεπέστατους ὑπηρέτες τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων∙ δὲν εἶναι τόσο ἡ ἄνοδος, 4% ὁ γενικὸς δείκτης καὶ 8% περίπου ὁ τραπεζικός, οὔτε ὁ τετραπλασιασμὸς σχεδὸν τῶν συναλλαγῶν, ἀλλὰ ἡ διαφαινόμενη χειραφέτηση τῆς ἀγορᾶς ἀπ’ τὸν ἀσφυκτικὸ κλοιὸ τῶν καταστρροφολόγων. Οἱ ἁπλοὶ ἐγχώριοι ἐπενδυτὲς καὶ οἱ ἐκτὸς κυλωμάτων ξένοι φέρνουν τὴν ἀλλαγὴ καὶ τὶς ἐπενδύσεις στὶς μετοχές, μὲ πρῶτες φυσικὰ ἐκεῖνες στὸν τραπεζικὸ κλάδο∙ οἱ ἑπόμενες μέρες θὰ δείξουν ἐὰν θὰ ὑπερισχύσουν οἱ ὑγιεῖς δυνάμεις ἢ θὰ ἐπανέλθουμε στὴν ὑποταγὴ στοὺς καταστροφολόγους, ἂν καὶ τὸ τελευταῖο θεωρεῖται πολὺ δύσκολο πλέον. Οἱ δυναμικοί μας κλάδοι ὑπερτεροῦν.

Οἰκονομία, ἄλλη ψυχολογία

Στὴν οἰκονομία ἐπικρατεῖ ἄλλη ψυχολογία, μετὰ τὴν ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Θεσσαλονίκη καὶ τὸν εὐμενῆ ἀντίκτυπό της στὶς παραγωγικὲς τάξεις καὶ στὸ ἐξωτερικό∙ οἱ προτάσεις γιὰ ἐπενδύσεις πολλαπλασιάζονται, ἐνῶ ἐπιταχύνεται τὸ πρόγραμμα ἀποκρατικοποιήσεων καὶ ὁ πληθωρισμὸς μειώθηκε κατὰ 1,3% τὸν Αὔγουστο, στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο ἀπ’ τὸ 1968. Ἡ ἀποκατἀσταση τῆς ἐμπιστοσύνης διευρύνεται, ὅπως φάνηκε κι ἀπ’ τὸ ἅλμα στὸ Χρηματιστήριο∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς θὰ ἐπισκεφθεῖ τὶς Βρυξἐλλες σὲ μία ἑβδομάδα, γιὰ συνομιλίες μὲ τὴν ἡγεσία τῆς Εὐρώπης γιὰ τὴν καλύτερη προετοιμασία τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας τὸ ἑπόμενο ἑξάμηνο. Ἀκόμη καὶ ἡ παραφιλολογία τῆς καταστροφολογίας ἔχει κωπάσει, καθὼς ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὶς οἰκονομικὲς ἐξελίξεις∙ οἱ ὑπερατλαντικοὶ καθοδηγητὲς καὶ οἱ ἐπιχώριοι ὑποτακτικοί τους τὰ ‘χουν χαμένα, καθὼς ἀποδεικνύεται ἡ παντελὴς ἀποκοπή τους ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα. Δὲν θὰ χρειασθοῦμε πρόσθετη βοήθεια, ἐὰν συνεχισθεῖ ἐπιταχυνόμενη ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας.

Ἀμήχανη ἡ ἀντιπολίτευση

Ἡ ἀντιπολίτευση ἐμφανίζεται πλέον ἀμήχανη καὶ χαμένη, μετὰ τὶς εὐνοϊκὲς ἐξελίξεις στὴν οἰκονομία καὶ τὴν παταγώδη ἀποτυχία στὶς προβλέψεις τῶν ἡγετῶν της∙ τὸ χειρότερο γιὰ αὐτήν, καὶ περισσότερο γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο, εἶναι ὅτι εἶχαν προβλέψει μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα τὴν καταστροφή καὶ μάλιστα προανήγγειλε καὶ στάση πληρωμῶν. Ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση εἶναι ὁρατὴ πλέον διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ, ἐνῶ βρίσκονται σὲ ἐγρἠγορση οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας μας∙ τὸ πρόβλημα μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, καὶ τοὺς συνοδοιπόρους του φυσικά, εἶναι πολὺ σοβαρό. Ἐπὶ δεκατέσσερες μῆνες προέβλεπε κάθε δίμηνο τὴν πτώση τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπ’ τὸν πρόεδρό του, μετὰ ἀπὸ λαϊκὴ ἐξέγερση, γιὰ τὴν «σωτηρία» τῆς χώρας∙ πλειστάκις ἀπογοητεύθηκε, ἀλλὰ συνέχισε τὸ ἴδιο βιολί, μὲ τὴν ἀμἐριστη βοήθεια τῆς διαπλοκῆς. Φαίνεται ὅμως ὅτι ἡ ἀπογοήτευση τῆς Θεσσαλονίκης ἦταν πολὺ μεγάλη. Τὰ πολυτελῆ ὑποκάμισα ἀπόμειναν…

Ἐσωτερικὰ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ

Τὰ προβλήματα τοῦ Γάλλου προέδρου στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας του πολλαπλασιάσθηκαν, μετὰ καὶ τὴν ταύτισή του μὲ τὴν Οὐάσιγκτον στὸ θέμα τῶν βομβαρδισμῶν τῆς Συρίας∙ ἡ δημοτικότης του ἦταν ἤδη χαμηλή, γύρω στὸ 30% ἔχει θετικὲς ψήφους καὶ τώρα μειώθηκε κι ἄλλο, διότι οἱ Γάλλοι κατὰ 70% σχεδὸν εἶναι κατὰ τῶν βομβαρδισμῶν. Ἡ οἰκονομία παρουσιάζει κάποιες ἐνδείξεις ἀνακάμψεως, 0,4% τὸ δεύτερο τρίμηνο, ἀλλὰ αὐτὰ δὲν προσθέτουν τίποτε στὴν πολιτική του εἰκόνα∙ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι δὲν βρῆκε στήριξη ἀπὸ καμμία χώρα τῆς Εὐρωζώνης κι αὐτὸ δύσκολα τὸ δέχονται οἱ Γάλλοι, διότι βλέπουν τὴν περιθωριοποίησή τους στὸν ζωτικό τους χῶρο. Πάντα πίστευαν ὅτι στὰ πολιτικὰ κατευθύνουν τὴν Εὐρώπη.

Ἐπιτυχίες στὸν ἀθλητισμὸ

Οἱ ἐπιτυχίες τῶν ἐθνικῶν μας ὁμάδων, τῶν ἀνδρῶν τῆς καλαθόσφαιρας καὶ τῶν νεανίδων τῆς ὑδατοσδφαιρίσεως, πρόσφεραν ἐλπίδα καὶ χαρὰ στοὺς Ἕλληνες∙ ἡ ἐθνικὴ ἀνδρῶν προκρίθηκε στὴ Σλοβενία στὰ ἡμιτελικά, ἔστω κι ἂν ἔχασε ἀπὸ Ἰταλία καὶ Σλοβενία, μετὰ ἀπὸ τρεῖς συνεχεῖς νίκες. Ἡ ἐθνικὴ νεανίδων πῆρε τὸ χρυσὸ μετάλλιο στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀπέναντι σὲ μεγάλα ὀνόματα τῆς ὑδατοσφαιρίσεως∙ τὰ χρυσᾶ κορίτσια ἔδειξαν θάρρος καὶ ἀγωνιστικότητα καὶ ἐκπροσώπησαν ἐπάξια τὴν Ἑλλάδα. Σὲ ὅλους μας διαχέεται ἡ αἴσθηση τῆς αἰσιοδοξίας, μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια καταθλίψεως καὶ ἀπογνώσεως∙ οἱ ἀθλητές μας ἀγωνίζονται ἐπίσης κάτω ἀπ’ τὶς ἴδιες συνθῆκες καὶ μὲ χειρότερες παροχὲς ἀπ’ τοὺς ἀνταγωνιστές τους, ἀλλὰ δὲν ἔσκυψαν τὸ κεφάλι.

Ἐνδόξου καὶ πρωτεύοντος

Ὁ Σόλων ἐπισκέφθηκε τὴν Μίλητο, στὸ ταξεῖδι του ἐκτὸς Ἀθηνῶν μετὰ τὴν θέσπιση τῶν νόμων καὶ τὴν δέσμευση τῶν Ἀθηναίων νὰ τοὺς σεβασθοῦν∙ ἐκεῖ συνάντησε μὲ τὸν Θαλῆ καὶ τὸν ρώτησε, γιατὶ ἔμεινε ἄγαμος, ἀλλὰ ὁ Μιλήσιος τοῦ παρουσίασε ἕναν ξένο, ὅτι μόλις ἀφίχθη ἀπ’ τὰς Ἀθήνας. «Πυθομένου δὲ τοῦ Σόλωνος, εἰ δή τι καινὸν ἐν ταῖς Ἀθήναις»∙ τὸν ρώτησε ὁ Σόλων, ἂν ἔχει κάτι νέο ἀπ’ τὰς Ἀθήνας. «Δεδιδαγμένου ἃ χρὴ λέγειν τὸν ἄνθρωπον «οὐδὲν» εἰπεῖν»∙ δασκαλεμένος αὐτὸς τὸ τί ἔπρεπε νὰ πεῖ, τίποτε ἀπάντησε. «Ἕτερον, εἰ μὴ νὴ Δία νεανίσκου τινὸς ἦν ἐκφορὰ καὶ προὔπεμψεν ἡ πόλις»∙ τίποτε, μὰ τὸν Δία, ἐκτὸς ἀπ’ τὴν κηδεία νεαροῦ ποὺ συνόδευσε ἡ πόλις. «Ἦν γὰρ υἱός, ὡς ἔφασαν, ἀνδρὸς ἐνδόξου καὶ πρωτεύοντος ἀρετῇ τῶν πολιτῶν»∙ ἦταν υἱός, ὅπως ἔλεγαν, ἀνδρὸς ἐνδόξου καὶ πρώτου σὲ ἀρετὴ μεταξὺ τῶν πολιτῶν.

Ἀνασύνταξη τῆς Εὐρωζώνης

Οἱ δεκαεπτὰ τῆς Εὐρωζώνης –μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Γαλλίας, ποὺ συμπαρατἀχθηκε μὲ τὴν Οὐάσιγκτον στὸ θέμα τῆς Συρίας- ἔδωσαν τὴν αἴσθηση ἀνασυντάξεώς τους στὰ διεθνῆ, παρὰ τὶς ἰσχυρὲς ἀμερικανικὲς πιέσεις∙ ἔτσι ἐξέδωσαν κοινὸ ἀνακοινωθὲν γιὰ τὴν καταδίκη τῆς χρήσεως χημικῶν ὅπλων, χωρὶς οὐδεμία ἀναφορὰ στὴν ἀνάγκη χρήσεως βίας. Ἀκόμη καὶ στοὺς Εἴκοσι μεγάλους ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Ἐνρίκο Λέτα κατέστησαν σαφέστατη τὴν διαφοροποίησή τους ἀπέναντι στὴν Οὐάσιγκτον καὶ στὸ Παρίσι, ἂν καὶ πολὺ διακριτικὰ στὸ τελευταῖο. Ἡ πολιτικὴ παρουσία τους συνέπεσε μὲ τὶς πρῶτες ἐνδείξεις ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας τους, μὲ πρώτη τὴν γερμανική, ἐνῶ καὶ στὶς χρεωμένες τοῦ Νότου, παρουσιάζεται σημαντικὴ ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως, ὅπως στὴν Ἑλλάδα, γιὰ πρώτη φορὰ τὴν τετραετία∙ οἱ οἰωνοὶ εἶναι εὐνοϊκοί, διότι καὶ στοὺς Ἀναδυόμενους ἀρχίζει ἡ ἀνάκαμψη, μὲ πρώτη τὴν κινεζικὴ οἰκονομία. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση τῆς συριακῆς κρίσεως.

Ἀπεγνωσμένες προσπάθειες

Οἱ Ἀμερικανοὶ καταβάλλουν ἀπεγνωσμένες προσπάθειες, ὅπως ἐξασφαλίσουν ὑποστήριξη διεθνῶς καὶ στὸ ἐσωτερικὸ στὸ Συριακό,
ἀλλὰ μὲ μηδαμινὰ ἀποτελέσματα∙ ὅλοι καταδικάζουν τὴν χρήση χημικῶν ὅπλων, ἀλλὰ οὐδεὶς ἄλλος πλὴν Γαλλίας ἀποδέχεται συμμετοχὴ στοὺς βομβαρδισμούς. Τὰ δημοσιεύματα γιὰ σκληροὺς βομβαρδισμοὺς πιστεύεται ὅτι ἀποβλέπουν στὴν ἐπιρροὴ τῆς ἀμερικανικῆς κοινῆς γνώμης καὶ μόνο, διότι εἶναι κατὰ τὰ δύο τρίτα ἀντίθετη, γεγονὸς ποὺ μᾶλλον προδικάζει τὴν ἀρνητικὴ ψῆφο τοῦ Κογκρέσσου∙ ἤδη τὸ Παρίσι προτείνει προσφυγὴ στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, ἐνῶ ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΗΕ θὰ γνωμοδοτήσει μόνο γιὰ τὸ ἂν χρησιμοποιήθηκαν χημικὰ ὅπλα καὶ ὄχι ἀπὸ ποιόν. Ἡ ἀπομόνωση τῆς Οὐάσιγκτον γίνεται χειρότερη, διότι οἱ οἰκονομικοί της κύκλοι φοβοῦνται τὶς οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις καὶ περισσότερο στὸ ἐσωτερικό της∙ οἱ Ἀναδυόμενοι καὶ ἡ Εὐρωζώνη, σὲ μεγἀλο βαθμό, ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς ἀπορροφήσεως τῆς κρίσεως, ἀλλὰ δὲν διαφαίνονται παρόμοιες ἀντιστάσεις στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία. Θεωρεῖται πολὺ πιὸ εὐάλωτη.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία καὶ στὶς ἀναδυόμενες καὶ πτωτικὲς στὴ Δύση∙ τὸ εὐρὼ σημείωσε ἐλαφρὰ ἄνοδο στὰ 1,3211 δολλάρια, ἀλλὰ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 13,7165 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς κινήθηκε στὰ ἴδια ἐπίπεδα, 1386, ἐπίσης τὸ πετρέλαιο, 115. Οἱ Ἀναδυόμενοι δείχνουν ὅτι δὲν βλέπουν βομβαρδισμοὺς στὴ Συρία, ἢ καὶ ἐὰν γίνουν δὲν πιστεύουν σὲ οὐσιαστικὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία τους∙ ἀντιθέτως οἱ δυτικὲς ἀγορὲς ἀντανακλοῦν τὴν αἴσθηση τῶν ἐπιπτώσεων, ἂν καὶ σὲ μικρότερο βαθμὸ ἀπ’ τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα. Ἡ διεθνὴς οἰκονομία δείχνει ὅτι χωρίζεται στὰ δύο, τὴν ἀναδυόμενη ἀπ’ τὴν μία πλευρά, σταθερὴ ἀρκετὰ καὶ μὲ αἰσιόδοξα μηνύματα, καὶ τὴν δυτική, ἀπ’ τὴν ἄλλη ἀμφιρρέπουσα, κυρίως τὴν ἀμερικανική, διότι ἡ Εὐρωζώνη, χάρις στὴν Γερμανία δείχνει ὅτι σταθεροποιεῖται στὸν δρόμο τῆς ἀνακάμψεως∙ ἐὰν γίνουν οἱ βομβαρδισμοὶ τίποτε δὲν θὰ εἶναι τὸ ἴδιο στὸν ἀγγλοσαξωνικὸ κόσμο τουλάχιστον.

Ἀμηχανία τῶν κερδοσκόπων

Τὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια βρίσκονται σὲ κατάσταση ἀμηχανίας, ἂν ὄχι πανικοῦ, ὅπως δείχνουν ἀρκετὲς κινήσεις τους∙ εἶχαν πιστέψει πρὸ τετραετίας, ὅτι θὰ χρεωκοποῦσαν τὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ διέλυαν τὴν Εὐρωζώνη, μὲ τὴν συνεργασία τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ μας καὶ τῆς διαπλοκῆς. Ἀπέτυχαν παταγωδῶς, ὅταν καὶ πρὸ τριμήνου προέβλεπαν διεύρυνση τῆς ὑφέσεως στὴ χώρα καὶ ἄσχημες ἐπιπτώσεις στὴν ἑνιαία ἀγορά∙ ἡ ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως στὸ 3,8% τὸ δεύτερο τρίμηνο καὶ ἡ πλήρης ἀποκλιμάκωσή της στὸ τέλος τοῦ ἔτους τοὺς προκάλεσε ἔντονη διαταραχή∙ διαπιστώνουν ὅτι χάνουν ὁριστικὰ πλέον τὸ παιχνίδι, ἐνῶ καὶ ἡ διοχέτευση στὴ διαπλοκὴ πληροφοριῶν γιὰ πολιτικὴ ἀστάθεια διαψεύδεται ἐκ τῶν πραγμάτων. Μοναδική τους ἄμυνα ἀπέμεινε ἡ παραπληροφόρηση μέσῳ τῆς διαπλοκῆς, ἀλλὰ δὲν τὴν λογαριάζει κανείς, ὅλοι τοὺς εἰρωνεύονται.

Κεντρικὴ Ἀσία, Ξὶ Τζιπὶνκ

Ὁ Κινέζος πρόεδρος ὁλοκληρώνει τὶς ἐπισκέψεις του στὶς χῶρες τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας, μὲ τὴν συμμετοχή του στὴ διάσκεψη κορυφῆς τοῦ Ὀργανισμοῦ Συνεργασίας τῆς Σαγκάης στὸ Μπίτσεκ τοῦ Κιργιστάν∙ προηγουμένως ἐπισκέφθηκε τὸ Τουρκμενιστάν, τὸ Καζακστὰν καὶ τὸ Οὐζμπεκιστάν. Οἱ συνοδεύοντες τὸν Ξὶ Τζιπὲνγκ ὑπουργοὶ ὑπέγραψαν σειρὰ συμφωνιῶν οἰκονομικῆς συνεργασίας, γιὰ ἀξιοποίηση τῶν ὑδρογονανθράκων, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐκτέλεση μεγάλων ἔργων καὶ βιομηχανικῶν ἐπενδύσεων, μὲ τὴν χρηματοδότητη τοῦ Πεκίνου∙ ἡ εὐαίσθητη περιοχὴ τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας περνάει πλέον στὴν ἀπόλυτη ἐπιρροὴ Ρωσίας καὶ Κίνας, μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς νὰ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἀποδέσμευσή τους ἀπ’ τὸ Ἀφγανιστάν. Ὁ ἔλεγχος τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας σημαίνει ἄλλη δυναμικὴ στην Νότιο καὶ στὴν Δυτικὴ Ἀσία, μὲ ἄμεσες τὶς προεκτάσεις της σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.