ΗΠΑ, ἐπέτειος τρομοκρατικῆς ἐπιδρομῆς

Ἡ ἐπέτειος τῆς 11ης Σεπτεμβρίου ἑορτάσθηκε λιτὰ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, λόγῳ τῆς συγκυρίας τῆς συριακῆς κρίσεως∙ ἡ πλειοψηφία τῶν Ἀμερικανῶν εἶναι ἐναντίον τῶν βομβαρδισμῶν τῆς Συρίας, ἐνῶ ὁ πρόεδρός τους διασώζεται ἀπ’ τὴν ρωσικὴ πρόταση. Δώδεκα χρόνια πρίν, καὶ μετὰ τὴν ἑκατόμβη χιλιάδων ἀθώων πολιτῶν στοὺς δίδυμους πύργους καὶ στὀ Πεντάγωνο, ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότης εἶχε συμπαραταχθεῖ ὁλοψύχως στὴ μεγάλη δημοκρατία∙ ἡ Ἀμερικὴ ἦταν στὴν ἀκμὴ τῆς δόξης της, κοσμοκράτειρα ἀναγνωρισμένη μὲ προοπτικὲς ἀδιαμφισβήτητες. Ἀκολούθησαν ἡ εἰσβολὴ στὸ Ἀφγανιστάν, σὲ δύο μῆνες, καὶ στὸ Ἰράκ, στὴ συνέχεια∙ τὸ ἀποτέλεσμα, ἔχασαν καὶ τοὺς δύο πολέμους κι ἀκόμη δυσκολεύονται στὴν πλήρη ἀποδέσμευσή τους, ἐνῶ εἶχαν ὡς ἀμοιβὴ τὴν οἰκονομική τους χρεωκοπία καὶ τὴν ἀπομόνωσή τους. Ἡ Ἀμερικὴ εἶναι ἄλλη.

Διεθνὴς πολιτικὴ προβολὴ

Ἡ ἐπάνοδος τῆς «ἠρεμίας» στὴν διεθνῆ πολιτικὴ σκηνή, μετὰ τὸ διέξοδο στὸ Συριακό, ἐπιτρέπει τὴν προβολὴ τῆς χώρας μας μὲ περισσότερη ἄνεση∙ ὁ πρωθυπουργὸς μεταβαίνει στὶς Βρυξέλλες, γιὰ συνομιλίες μὲ τοὺς προέδρους τῆς Εὐρώπης γιὰ τὴν ἑλληνικὴ προεδρία τὸ ἑπόμενο ἑξάμηνο -ἡ ὁποία πρέπει νὰ εἶναι ἄκρως ἐπιτυχὴς γιὰ τὴν ἐμπέδωση τῆς παρουσίας μας διεθνῶς-, ἐνῶ ἀκολουθεῖ ἐπίσκεψη στὴ Νέα Ὑόρκη, στὰ πλαίσια τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΟΗΕ καὶ γιὰ συναντήσεις οἰκονομικοῦ περιεχομένου, γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα, καὶ ἔρχεται ἡ κοινὴ διακυβερνητικὴ συνάντηση μὲ τὸ Ἰσραὴλ γιὰ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ θέματα. Ἡ στιγμὴ εἶναι κατάλληλη, διότι οἱ οἰκονομικὲς ἐπιτυχίες ἀναγνωρίζονται, ἀκόμη κι ἀπ’ τοὺς καταστροφολόγους, ἐνῶ ἄρχισε καὶ ἡ μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων στὸ Χρηματιστήριο, παρὰ τὴν ἀπεγνωσμένη ὑπονόμευση τῶν ἐπιχωρίων ὑποτακτικῶν τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων∙ ἀλλάζει ἡ δυναμική, στὰ πολιτικὰ καὶ στὰ οἰκονομικά, μὲ τὶς Κασσάνδρες δακρυρροοῦσες ἀκατάσχετα.

Ἐπιτάχυνση ἐπανεκκινήσεως

Ἡ ἐπιτάχυνση τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας εἶναι γεγονός, καθὼς καὶ ἡ διαπλοκὴ ἀναγνωρίζει –δι’ ἰδιοτελεῖς λόγους-, ὅτι ἡ ὕφεση τὸ τρίτο τρίμηνο ὑποχωρεῖ στὸ 2-2,5%, σύμφωνα μὲ τὶς τελευταῖες ἐκτιμήσεις∙ πάντως τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ἡ μαζικὴ προσέλευση ξένων κεφαλαιούχων γιὰ ἐπενδύσεις. Πέραν τοῦ ἐμπράκτου ἐνδιαφέροντος τῶν κινεζικῶν κολοσσῶν, COSCO, ZTE, HUAWEI, μεταφορῶν κάθε μορφῆς, συναντᾶται σήμερα μὲ τὸν Νότη Μηταράκη, ἐκτὸς τοῦ πρωθυπουργοῦ τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων, τοῦ ἰδιοκτήτου τοῦ Σκορπιοῦ Δημητρίου Ριμπολόβλεφ καὶ ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Carlyle Λῶοτον Φίτ, τοῦ κολοσσοῦ τῶν μεγάλων ἀμερικανικῶν ἐπενδύσεων∙ ἡ Carlyle εἶχε στηρίξει τὸν φυλακισμένο τραπεζίτη Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, καθὼς ἤλεγχε τὴν ἐπιχείρησή του «Νεοχημική», ποὺ ἀπετέλεσε τὸ ἐφαλτήριό του. Ἡ ἐπίσκεψη λέει πολλά: πρῶτον ὅτι διαφοροποιεῖται ἡ ἑταιρεία ἀπ’ τὸν φυλακισμένο, δεύτερον, ὅτι θεωρεῖ τὴν Ἑλλάδα κατάλληλη γιὰ ἐπενδύσεις καὶ τρίτον, ὅτι ἀποδοκιμάζει τὸν ἀνελεῆ πόλεμο τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων ἐναντίον μας.

Ἀψιμαχίες συνδικαλιστῶν

Οἱ ἀπεργίες τῆς ΟΛΜΕ καὶ τῆς ΔΟΕ δίδουν τὴν αἴσθηση τῶν ἀψιμαχιῶν τῶν συνδικαλιστῶν μὲ τὴν κυβέρνηση καὶ τὴν κοινὴ γνώμη∙ ἡ συμμετοχὴ στὶς ἀπεργίες τὴν Δευτέρα θὰ κρίνει τὸν ἀγῶνα τους, ἐὰν εἶναι μεγάλη θὰ ἔχουν ἐπιπτώσεις, ἐὰν ὄχι, τότε θὰ ἔχουν τὴν τύχη τῶν ἄλλων κινητοποιήσεων τοῦ τελευταίου ἔτους, καὶ μᾶλλον τὸ δεύτερο προοιωνίζεται. Ἡ πλήρης ταύτιση μὲ τὴν τακτικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῶν συνοδοιπόρων του προδικάζει τὸ μέλλον τους∙ ἕνα εἶναι τὸ κριτήριο, οἱ ἀποδείξεις ὅτι οἱ μετακινήσεις ἀφοροῦν ὅσους διορίσθηκαν χωρὶς τὰ τυπικὰ προσόντα καὶ ἡ κοινὴ γνώμη δὲν ἀποδέχεται ἄλλο τὶς παρανομίες. Ἔχει ἐπιβληθεῖ ἡ κάθαρση σὲ ὅλο τὸν δημόσιο τομέα σχετικὰ εὔκολα.

ΗΠΑ, τὸ σύνδρομο τοῦ Ἰρὰκ

Τὸ σύνδρομο τοῦ Ἰρὰκ κατατρύχει τὴν ἀμερικανικὴ κοινωνία καὶ καθορίζει τὰ πολιτικὰ ἀντανακλαστικά της∙ ἡ εἰσβολὴ πρὸ δεκαετίας ἔγινε, μὲ τὸ πρόσχημα τῶν χημικῶν καὶ ἀπαγορευμένων ὅπλων, ἀλλὰ αὐτὰ δὲν βρέθηκαν ποτέ… Στὴν Ἀμερικὴ τὸ οἰκονομικὸ κόστος τοῦ πολέμου ἐγγίζει τὰ δέκα τρις δολλάρια, οἱ ἀνθρώπινες θυσίες ἑκατοντάδες χιλιάδες καὶ τὸ γόητρό της καταρακωμένο, ἐνῶ ἀκόμη μαστίζεται τὸ Ἰρὰκ ἀπ’ τὴν πολιτικὴ ἀστάθεια∙ ὅλοι φοβοῦνται ὅτι στὴ Συρία προοιωνίζεται παρόμοια περιπέτεια καὶ ἀντιδροῦν. Οἱ χειρισμοὶ τῆς κυβερνήσεως ἦταν οἱ χειρότεροι καὶ δὲν ἔπεισαν κανέναν, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ δύο τρίτα τῶν Ἀμερικανῶν νὰ εἶναι ἐναντίον τῶν βομβαρδισμῶν, ἐνῶ θεωροῦν τὴν ρωσικὴ πρόταση ὡς εὐκαιρία εὐπρεποῦς ἀπεγκλωβισμοῦ.

Ἤδη συντεταραγμένον αὐτὸν

Ὁ Σόλων εἶχε συνταραχθεῖ ἀπ’ τὸ παιχνίδι τοῦ Θαλοῦ, ὅτι στὴν Ἀθήνα εἶχε γίνει ἡ κηδεία ἑνὸς νέου, ὅσο ἔλειπε αὐτός∙ εἶχε ἐνοχληθεῖ ὁ Μιλήσιος, ἐπειδὴ τὸν εἰρωνεύθηκε, γιατὶ παρέμεινε ἄγαμος. «Οὕτω δὴ καθ’ ἑκάστην ἀπόκρισιν τῷ φόβῳ προσαγούμενον τὸν Σόλωνα»∙ ἔτσι λοιπὸν μετὰ ἀπὸ κάθε ἀπάντηση κυριευόταν ἀπὸ φόβο ὁ Σόλων. «Καὶ τέλος ἤδη συντεταραγμένον αὐτὸν ὑποβάλλειν τοὔνομα τῷ ξένῳ πυνθανόμενον»∙ καὶ τέλος πλέον ἐντελῶς ταραγμένος ζήτησε τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς τοῦ νεαροῦ. «Μὴ Σόλωνος ὁ τεθνηκὼς υἱὸς ὠνομάζετο»∙ μήπως ἦταν Σόλων τὸ ὄνομα τοῦ πατέρα. «Φήσαντος δὲ τοῦ ἀννθρώπου, τὸν μὲν ὁρμῆσαι παίειν τὴν κεφαλήν»∙ κι ὅταν τὸ ἐπιβεβαίωσε ὁ ξένος, ὅρμησε αὐτὸς καὶ χτύπαγε τὸ κεφάλι του. «Καὶ τἆλλα ποιεῖν καὶ λέγειν, ἃ συμβαίνει τοῖς περιπαθούσι»∙ κι ἄλλα ἔκανε κι ἔλεγε, ὅπως συμβαίνει στοὺς πολὺ θλιμμένους ἀνθρώπους. Ἦταν τέλεια ἡ παγίδα τοῦ Μιλησίου φιλοσόφου.

Στὸ Συμβουλίου Ἀσφαλείας

Ἡ ἀναβολὴ στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῆς συζητήσεως τοῦ Συριακοῦ θεωρεῖται ὡς συνήθης τακτικὴ γιὰ δύσκολα προβλήματα, διότι θέλουν οἱ μεγάλες δυνάμεις χρόνο γιὰ τὶς συνεννοήσεις τους∙ Ἀμερικανοί, Γάλλοι καὶ Βρεταννοὶ προωθοῦν πρόταση γιὰ καταδίκη τῆς Συρίας, διότι ἔτσι διασφαλίζουν τὸ γόητρό τους, γιὰ κατοχὴ χημικῶν ὅπλων, Ρῶσοι καὶ Κινέζοι ἀντιδροῦν, διότι δὲν ὑπάρχουν ἁπτὲς ἀποδείξεις, ἐνῶ οἱ ἴδιοι ἔχουν στοιχεῖα ὅτι οἱ ἀντάρτες χρησιμοποίησαν χημικὰ ὅπλα. Ἡ διελκυστίνδα μᾶλλον θὰ τραβήξει, μέχρι τὴν συμφωνία τους σὲ κοινὴ διατύπωση τὴν ὁποία ψάχνουν οἱ διπλωμάτες∙ τὸ σημαντικὸ εἶναι ἕνα, οἱ βομβαρδισμοὶ ματαιώθηκαν ὁριστικά, διότι εἶναι ἀδύνατη πλέον ἡ πραγματοποίησή τους, μετὰ τὴν ρωσικὴ πρόταση. Στὴν Οὐάσιγκτον ἀναζητοῦν τοὺς τρόπους γιὰ τὴν ἀνάκτηση μέρους ἔστω τοῦ κύρους τοῦ προέδρου, κάποιοι τὸν παρέσυραν στὴν πολιτικὴ αὐτή∙ ὁπωσδήποτε πρέπει νὰ βρεθοῦν οἱ ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι, ὡς θύματα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ προεδρικοῦ γοήτρου!

ΗΠΑ, διπλωματικὴ εὐκαιρία

Τὴν εὐκαιρία στὴ διπλωματία γιὰ τὴν ἐξεύρεση λύσεως στὸ Συριακὸ προτάσσει ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα, στὸ προχθεσινὸ διάγγελμά του πρὸς τὸν ἀμερικανικὸ λαό, ἂν καὶ διατηρεῖ τὶς στρατιωτικὲς δυνάμεις σὲ ἐπιφυλακή∙ ὁ πρόεδρος δήλωσε ὅτι φεύγει γιὰ τὴν Γενεύη ὁ Τζὼν Κέρρυ, ὅπου θὰ ἔχει συνομιλίες μὲ τὸν Σεργκέι Λαβρώφ γιὰ τὸ θέμα. Τὸ διάγγελμα συνοδεύθηκε ἀπ’ τὴν ὁμολογία, ὅτι εἶχε ἀντισταθεῖ γιὰ πολὺ σὲ προτάσεις γιὰ στρατιωτικὴ ἐπίθεση καὶ ὅτι πάντα προτιμοῦσε τὴν εἰρηνικὴ λύση, ἀλλὰ ἡ χρήση χημικῶν ὅπλων καὶ ἠ διανομὴ ἀντιασφυξιογόνων μασκῶν σὲ Σύριους στρατιῶτες, τὸν ἔπεισαν γιὰ τὴν ἀνάληψη δράσεως∙ προσχήματα θεωροῦνται αὐτὰ γιὰ τὴν δικαιολόγηση τῆς ὑποχωρήσεως καὶ τὴν προβολὴ τῶν ἀποδιοπομπαίων τράγων. Ἡ διεθνὴς κοινότης ἐδέχθη μὲ ἱκανοποίηση τὶς προεδρικὲς δεσμεύσεις καὶ περισσότεροι οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι, διότι προέβλεπαν δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις στὴν ἤδη καταχρεωμένη ἀμερικανικὴ οἰκονομία. Μεγάλος νικητὴς παραμένει ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μετὰ τὴν χθεσινὴ ἄνοδο καὶ ἐμφανεῖς τὶς εἰσπράξεις κερδῶν∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3259 δολλάρια καὶ 132,9150 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1365,25 καὶ πετρέλαιο, 111,65. Ἡ ἐκτόνωση τῆς συριακῆς κρίσεως φέρει τὶς ἀγορὲς στὴν ὁμαλή τους πορεία καὶ στὰ γνωστὰ προβλήματα ἐπὶ τάπητος∙ ἡ Κίνα προωθεῖ συστηματικὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς οἰκονομικῆς ἀνόδου, μὲ πρῶτο βῆμα τὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, μὲ ἔμφαση στοὺς κλάδους καλύψεως ἐσωτερικῶν ἀναγκῶν καὶ δευτερευόντως τὶς ἐξαγωγές, διότι δὲν παρουσιάσθηκε ἀνάλογη ἀνάκαμψη στὶς ἄλλες χῶρες. Στὴν Εὐρωζώνη, ἡ βεβαιότης τῆς νίκης τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ἐνισχύει τὴν δυναμικὴ τῆς ἀνακάμψεως, ἐνῶ ἡ ἐκτόνωση τοῦ Συριακοῦ ὁδηγεῖ στὴν ἀποκατάσταση τῆς συνοχῆς της, μετὰ τὴν γαλλικὴ περιπλάνηση στὴν ἀμερικανικὴ ἀλληλεγγύη∙ ἤδη ἡ ἀνάκαμψη θεωρεῖται δεδομένη καὶ στὴ Γαλλία, ὅπως καὶ στὶς χῶρες τοῦ Νότου, μὲ τὰ πολλαπλὰ προβλήματα τῆς ὑπερχρεώσεώς τους.

Παραγγελίες στὴν «Ἀριάδνη»

Ὁ γαλλικὸς διαστημικὸς πύραυλος «Ἀριάδνη» ἐξυπηρετεῖ τὸ 62% τῶν παγκοσμίων διαστημικῶν ἐκτοξεύσεων ἐμπορικοῦ κυρίως χαρακτῆρος∙ τὸν περασμένο μῆνα δέχθηκε ἄλλες τέσσερες παραγγελίες, πέραν τῶν δεκατριῶν ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχει κλείσει τὶς ἀποστολές της γιὰ τρία χρόνια. Ἡ ἐκτόξευση γίνεται ἀπ’ τὴν διαστημικὴ βάση Γκουροῦ τῆς Γαλλικῆς Γουϊάνης ποὺ βρίσκεται πλησιέστερα στὸν Ἰσημερινὸ ἀπὸ ὅλους τοὺς διαστημικοὺς σταθμούς, γεγονὸς ποὺ τῆς ἐπιτρέπει τὴν ἀξιοποίηση τῆς περιστροφῆς τῆς Γῆς στὴν ἐπιτάχυνση τῶν πυραύλων∙ ἡ «Ἀριάνδη» ὑπάγεται στὴν Εὐρωπαϊκὰ Ἐταιρεία Διαστήματος (ΕΣΑ), ἀλλὰ καὶ συνεργάζεται μὲ τὴν ρωσική, καθὼς ὁ πύραυλος Σογιοὺζ πραγματοποιεῖ πλέον πολλὲς ἐκτοξεύσεις ἐτησίως ἀπ’ τὸ Γκουροῦ. Ἡ ἐπιτυχία της προσδίδει κύρος στὴν Εὐρώπη, στὸν διεθνῆ ἀνταγωνισμὸ γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ διαστήματος.

Βραζιλία, ὑποκλοπὲς ΗΠΑ

Ἡ Βραζιλία ἐπιμένει σὲ ἱκανοποιητικὲς ἐξηγήσεις ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση, γιὰ τὸ ζήτημα τῶν διαδικτυακῶν ὐποκλοπῶν τῆς κυβερνήσεώς της καὶ μεγάλων ἑταιρειῶν της∙ ἡ Οὐάσιγκτον δὲν προσέφερε ἱκανοποιητικὲς ἀπαντήσεις, ἐδῶ καὶ δεκαπέντε μέρες, ἀλλὰ παρέχει διαβεβαιώσεις, ὅτι δὲν ἀπέβλεπαν οἱ παρακολουθήσεις στὰ κυβερνητικὰ πρόσωπα, παρὰ στὸν ἐντοπισμὸ τῆς δράσεως τῶν τρομοκρατῶν, ὅσο ἐλάχιστα πειστικὸ ἐμφανίζεται αὐτό. Πάντως ἡ ἀποκλιμάκωση τοῦ Συριακοῦ φέρει στὴν ἐπιφάνεια τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις σὲ ὅλες τὶς χῶρες, καθὼς ἡ Βραζιλία διατηρεῖ τὸ θέμα στὴν ἐπικαιρότητα∙ οἱ Ἀμερικανοὶ αἰσθάνονται τὶς πιέσεις καὶ τὴν ἀπομόνωσή τους ἀπὸ παραδοσιακοὺς φίλους, ὅπως ἡ Γερμανία καὶ Ἰταλία στὴν Εὐρώπη καὶ τὸ Μεξικὸ καὶ ἡ Ἀργεντινὴ στὴ Λατινικὴ Ἀμερική. Ἡ διέξοδος φαίνεται πιὸ δύσκολη στὶς παρακολουθήσεις ἀπ’ τὸ Συριακό.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.