Ἔγκαιρη ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων

Ἡ προετοιμασία τῆς χώρας γιὰ τὴν ἐπιθεώρηση τῆς τρόικας ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἐγκαίρως, ὅσο καμμία ἄλλη φορὰ στὴν τριετία∙ οἱ ἀντιδράσεις δὲν εἶναι πολλὲς καὶ περιορίζονται στὰ γνωστὰ κυκλώματα τῶν κρατικοδίαιτων τῆς τριακονταετίας. Ἀποδείχθηκε, ὅτι, στὸ τρίμηνο μετὰ τὸν ἀνασχηματισμό, ἔγινε περισσότερο ἔργο ἀπὸ ὅσο τοὺς προηγούμενους δώδεκα μῆνες∙ στὰ κρίσιμα ὑπουργεῖα ἦταν ἐπώνυμα στελέχη τῆς ἀριστερᾶς, μὲ πολλὲς δάφνες, ἀλλὰ ἕνα πρᾶγμα ὑπονόμευαν συστηματικά, τὸν περιορισμὸ τῶν προνομίων τῶν τρωκτικῶν τοῦ δημοσίου καὶ περισσότερο, τὴν ἀπόλυση τῶν ἐπιόρκων καὶ τῶν καταχραστῶν. Κινδύνευε ἡ χώρα νὰ ξανακυλίσει στὴν μεθοδευμένη χρεωκοπία τοῦ 2010, ἂν δὲν ἀντιδροῦσε ὁ πρωθυπουργὸς μὲ τὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ καὶ τὴν ἀποχώρηση τοῦ ἀριστεροῦ παρατρεχάμενου ἀπ’ τὴν κυβέρνηση. Τελικά, πόσο εὔκολα ἦταν τὰ πράγματα!

Βρυξέλλες, ἔπαινος προόδου

Τὴν ἀναγνώριση τῆς σημαντικῆς προόδου τῆς χώρας ἐξασφάλισε ὁ πρωθυπουργὸς ἀπὸ τὴν ἡγεσία τῆς Εὐρώπης, μὲ αἰσιόδοξα τὰ μηνύματα γιὰ τὴν σύντομη ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση∙ Μανουὲλ Μπαρόζο, Χέρμαν φὸν Ρουπάι καὶ Μάρτιν Σοὺλτζ ὑπογράμμισαν ὅτι βλέπουν φῶς στὴν ἄκρη τοῦ τοῦνελ καὶ ὅτι τὸ θέμα τοῦ τυχὸν χρηματοδοτικοῦ κενοῦ, γιὰ τὴν διετία 2014-2015, θὰ ἐξετασθεῖ στὴν κατάλληλη στιγμή, τὸ προσεχὲς Θέρος. Οἱ διαπιστώσεις δὲν ἀπευθύνονταν τόσο στὸ ἐσωτερικό μας, στὴν ἀντιπολίτευση καὶ στὴν διαπλοκή, ἀλλὰ στοὺς κερδοσκόπους καὶ στὰ ὄργανά τους, μὲ τὴν ἀνανεωμένη τους ἐκστρατεία καταστροφολογίας∙ ὑπογράμμισαν ὅτι ἡ Εὐρωζώνη ἀνακτᾶ τὴν συνοχή της, μετὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς συριακῆς κρίσεως, καὶ ἐπανέρχεται ἀπὸ Δευτέρας, μετὰ τὶς γερμανικὲς ἐκλογές, στὴν ἐπιθετικὴ τακτική της κατὰ τῶν κερδοσκόπων. Ἡ ἑλληνικὴ προεδρία ἦταν τὸ δεύτερο θέμα, διότι ἡ Ἀθήνα τὴν θεωρεῖ ὡς ἐπισφράγιση τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς διεθνοῦς ἀξιοπιστίας της.

Πρὸς ἐκφυλισμὸ ἀπεργιῶν

Οἱ ἀπεργίες τῶν καθηγητῶν ὁδηγοῦνται σὲ ἐκφυλισμό, καθὼς οὔτε τὴν προβαλλόμενη ἀπὸ διαπλοκή, ἀντιπολίτευση καὶ συνδικάτα εἶχαν, ἐνῶ διογκώνεται ἡ ἀγανάκτηση τῆς κοινῆς γνώμης∙ ὁ κόσμος δὲν θεωρεῖ τὴν ἐποχὴ κατάλληλη γιὰ πολιτικὴ περιπλοκὴ καὶ οἰκονομικὴ περιπέτεια. Καλῶς ἢ κακῶς βλέπει τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ζεῖ ὁ ἴδιος ἢ ὁ περίγυρός του, καθὼς πολλὰ κινοῦνται πλέον καὶ σαφέστατα δὲν βρισκόμαστε στὴν περυσινὴ γενικὴ κατάθλιψη∙ δεύτερον, βλέπει τὸν πρωταγωνιστικὸ ρόλο τῶν γνωστῶν συνδικαλιστῶν καὶ τὸν πιάνει σύγκρυο, πάλι αὐτοὺς θὰ ἔχει στὸ κεφάλι του∙ τρίτον, δὲν πείθεται καθόλου ἀπ’ τὶς διακηρύξεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ περισσότερο τοῦ Ναπολεοντίσκου. Τὴν στάση του ἀπέναντί του τὴν ἐξέφρασε πειστικώτατα ὁ λαὸς τῆς Θεσσαλονίκης, ὅταν περιφρόνησε βαθύτατα τὴν δημόσια συγκέντρωσή του∙ στὴν πολιτικὴ ἡ περιφρόνηση εἶναι πολὺ χειρότερη ἀπ’ τὴν ἀντίθεση, διότι σημαίνει ὅτι δὲν ἀφήνει καθόλου γέφυρες ἐπικοινωνίας μαζί του.

Ἀσκήσεις βίας ἀκροδεξιᾶς

Ἡ βία ἀπ’ τὰ ἀκροδεξιὰ σχήματα παρουσιάζει ἐπικίνδυνη κλιμάκωση στὴν χώρα, εἴτε στὴν πράξη, ὅπως συνέβη στὸ Μελιγαλᾶ εἰς βάρος τοῦ δημάρχου καὶ τῶν οἰκογενειῶν τῶν θυμάτων, εἴτε ὡς παρότρυνση γιὰ λυντσάρισμα δημάρχου τῆς Χαλκιδικῆς∙ ἡ ἐμφάνιση συγκροτημένων καὶ μὲ στρατιωτικὴ πειθαρχία στελεχῶν σημαίνει ὅτι κάπου ἔχουν στρατόπεδα ἐκπαιδεύσεως, κι αὐτὰ τὰ γνωρίζουν οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες, γιατὶ ἀλοίμονό μας ἂν δὲν τὰ γνωρίζουν. Ἡ ὁμόφωνη καταδίκη εἶναι αὐτονόητη, ἀλλὰ ἐπιβάλλεται καὶ ἡ προσοχὴ τῶν πολιτικῶν δυνάμεων ἀπέναντί τους∙ εἶναι φαινόμενα ξένα πρὸς τὸ δημοκρατικό μας πολίτευμα καὶ τὶς παραδόσεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὰ πρότυπά τους στοὺς τυράννους τῆς ἀρχαιότητος ἔχουν διαγραφεῖ ὁριστικὰ ἀπ’ τὶς ἱστορικὲς ἀναφορὲς τῶν Ἑλλήνων.

ΗΠΑ, βιβλικὲς πλημμύρες

Στὸ Κολοράντο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν σημειώθηκαν βιβλικὲς πλημμύρες, μὲ πέντε νεκροὺς καὶ πεντακόσιους ἀγνοούμενους∙ ἄνοιξαν κυριολεκτικὰ οἱ πύλες τοῦ οὐρανοῦ κι ἔπεφτε τὸ νερὸ ὡς καταρράκτης παρασύροντας τὰ πάντα. Ἡ μεγάλη μεσοδυτικὴ πολιτεία μετετράπη σὲ ἀπέραντη λίμννη μέχρι τὶς στέγες τῶν σπιτιῶν σὲ πολλὲς περιπτώσεις∙ ἡ φωτογραφία τοῦ νέφους σὲ σχῆμα ἀνεστραμμένου πιθαριοῦ καὶ μαύρη ἀπόχρωση, μὲ τὸ στόμα του ἀνοικτό, σοῦ δίνει τὴν ἐντύπωση ὅτι ἤθελε νὰ καταπιεῖ τὰ πάντα, τρόμος σὲ πιάνει ὅταν τὴν βλέπεις. Ὁπωσδήποτε πρόκειται γιὰ ἀκραῖα φυσικὰ φαινόμενα, ἀλλὰ δὲν ἀποκλείεται ἡ πρόκλησή τους νὰ ὀφείλεται στὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος∙ τὸ περιβάλλον ἔχει ἀλλάξει καὶ οἱ προειδοποιήσεις του εἶναι πολλὲς καὶ προφητικές.

Τὸ φιλόστοργον ἀλλότριοι

Αἱ παραινέσεις τοῦ Πλουτάρχου, γιὰ τὴν ἀγάπη ἐντὸς τῆς οἰκογενείας καὶ τὸν πόνο γιὰ τὴν ἀπώλεια ἑνὸς συγγενοῦς, μᾶς προσφέρει τὰς ἀντιλήψεις τῶν ἀρχαίων γιὰ τὸ θέμα∙ διατηροῦμε ἀκόμη τὶς ἴδιες ἠθικὲς ἀξίες στὴν κοινωνία μας. Ὅταν χάσει κανεὶς ἕναν οἰκεῖο του, «καὶ καθάπερ οἶκον ἢ χώραν γνησίων ἔρημον διαδόχων»∙ καὶ ὅπως γιὰ μία οἰκία ἢ ἕναν ἀγρὸ ἔρημο ἀπὸ γνήσιους κληρονόμους. «Τὸ φιλόστοργον ἀλλότριοι καὶ νόθοι παῖδες ἢ θεράποντες εἰσοικισάμενοι»∙ ἔτσι καὶ τὴν φιλοστοργία τους ξένοι ἢ νόθα παιδιὰ ἢ δοῦλοι τὰ κληρονομοῦν. «Καὶ καταλαβόντες ἅμα τῷ φιλεῖν τὸ φροντίζειν καὶ δεδιέναι περὶ αὐτῶν ἐνεποίησαν»∙ καὶ τὰ οἰκειοποιοῦνται παίρνοντάς τα, ἐνῶ ἀρέσκονται στὴ φροντίδα τους καὶ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν τύχη τους. «Ὥστ’ ἴδοις ἂν ἀνθρώπους στερροτέρᾳ τῇ φύσει περὶ γάμου καὶ γενέσεως παίδων διαλεγομένους»∙ ἔτσι βλέπεις ἀνθρώπους νὰ διαφωνοῦν πεισματικὰ γιὰ τὸν γάμο καὶ τὰ παιδιά.

Ἑλλάς, κέντρο καιτονομίας

Μία ὁμάδα Ἑλληνοπαίδων, ἀποφοίτων τοῦ ΜΙΤ (Ἰνστιτούτου Τεχνολογίας τῆς Μασσαχουσσέτης) ὀργάνωσε τὴν περασμένη ἑβδομάδα ἡμερίδα στὸ Εὐγενίδειο Ἵδρυμα, μὲ θέμα τὴν ἀνάδειξη τῆς χώρας μας σὲ κέντρο προηγμένης ψηφιακῆς τεχνολογίας∙ ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου ἐντυπωσιακή, κυρίως τῆς νεολαίας, ἡ ὁποία παρακολουθοῦσε μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια τὶς εἰσηγήσεις, κρατοῦσε σημειώσεις, ὑπέβαλε ἐρωτήσεις, συμμετεῖχε ἐνεργῶς. Τὰ παιδιὰ τοῦ MIT Enterprise Forum, Greece, ἀπαντοῦσαν σὲ ὅλους, ὁ διάλογος ἦταν δημιουργικὸς κι ἔδειχνε ὅτι ἔχει ἀνταπόκριση ἡ ἰδέα τους περισσότερο στὴ νεολαία μας∙ τοὺς δρόμους ψάχνουν ὅλοι τους γιὰ τὴν συμμετοχή τους κι εἶναι ὅλοι οἱ νέοι μας πρόθυμοι καὶ τολμηροὶ στὰ νέα βήματα. Συμπληρώνει τὸ φόρουμ τὴν μαζικὴ εἰσροὴ ὅλων τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν ψηφιακῆς τεχνολογίας στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἵδρυση κέντρων ἐρευνῶν∙ οἱ ἑταιρεῖς κινητῆς τηλεφωνίας προηγοῦνται. Γνωρίζουν ὅτι τὰ Ἑλληνόπουλα εἶναι πιὸ ἀποδοτικὰ στὴν χώρα τους, λόγῳ τῆς δημιουργικῆς γλώσσης.

Ἀνάμικτὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν ἀνάμικτὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐπιλογῆς τοῦ νέου προέδρου τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3356 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 132,4375 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1317,25 καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 109,33. Ἡ δυστοκία στὴν Οὐάσιγκτον ἐπηρεάζει τὶς ἀγορές, καθὼς παρεμβαίνουν τὰ κερδοσκοπικά κεφάλαια ποὺ διαμορφώνουν τὶς βραχυχρόνιες διακυμάνσεις στὶς ἀγορές∙ ὁ Λευκὸς Οἶκος φαίνεται ἀναποφάσιστος ὡς πρὸς τὸ πρόσωπο, διότι φοβᾶται τὶς ἀντιδράσεις τῆς Γερουσίας, στὴν ὁποία πολλοὶ Δημοκρατικοὶ γερουσιαστὲς δείχνουν ἀπρόθυμοι νὰ στηρίξουν τὶς προεδρικὲς ἐπιλογές. Ἡ σφαγὴ τῶν ἀθώων πολιτῶν στὴν ναυτικὴ βάση εἶναι χαρακτηριστικὴ τῆς πολιτικῆς ἀδυναμίας τοῦ προέδρου∙ ὑποστηρίζει τὴν ἀπαγόρευση τῆς ὁπλοφορίας, ἀλλὰ δὲν διαθέτει ἐπαρκῆ τὴν δύναμη γιὰ ἐξασφάλιση τῆς πλειοψηφίας τοῦ Κογκρέσσου. Ἡ κοινὴ γνώμη θεωρεῖ τὸν Μπάρακ Όμπάμα ὑπεύθυνο, ὄχι τοὺς γερουσιαστές, τοὺς ὁποίους καλύπτει ἡ «ἀνωνυμία» τους.

Συρία, ἀψιμαχίες μεγάλων

Ἡ ὑπόθεση τῆς Συρίας ἐξελίσσεται πλέον σὲ ἀψιμαχίες τῶν μεγάλων ἐντὸς τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας∙ ἡ ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὰ χημικὰ ὅπλα παραδόθηκε, ἀλλὰ εἶναι σὰν τοὺς χρησμοὺς τῆς Πυθίας, ὁ καθένας ἀντλεῖ τὰ δικά του συμπεράσματα. Ἔτσι, Ἀμερική, Βρεταννία καὶ Γαλλία ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ἔκθεση λέγει ὅτι τὰ φονικὰ ἀέρια ἐκτοξεύθηκαν ἀπ’ τὸν συριακὸ στρατό, ἐνῶ Ρωσία καὶ Κίνα ὑποστηρίζουν ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο, ὅτι οἱ ἀντάρτες ἔστησαν τὴν παγίδα καὶ ζητοῦν νέα ἔρευνα καὶ πραγματογνωμοσύνη∙ ἡ ἐξέλιξη ἦταν ἀναμενόμενη, διότι ἡ κάθε πλευρὰ ἐπιδιώκει νὰ καλύψει τὶς θέσεις της. Τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα, ἡ κρίση ἔχει ἐκτονωθεῖ καὶ ἀποκλείονται οἱ βομβαρδισμοὶ τῆς χώρας, ἀλλὰ προβλέπεται παράταση τῆς διπλωματικῆς διελκυστίνδος∙ οἱ τρίτοι τὸ θεωροῦν δεδομένο, ἐνῶ οἱ ἀγορὲς ἐπανῆλθαν στὴν προηγούμενη κατάσταση ἀναμονῆς γιὰ ἄλλους λόγους ὅμως, ὅπως εἶναι οἱ γερμανικὲς ἐκλογὲς μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἐπιπτώσεις τους.

ΗΠΑ, σφαγὴ σὲ ναυτικὴ βάση

Ἡ ὁμαδικὴ σφαγὴ δώδεκα ἀτόμων στὴ ναυτικὴ βάση Navy Yard τῆς Οὐάσιγκτον, τῆς παλαιότερης στὴν ἀμερικανικὴ ἱστορία, εἶναι τὸ τελευταῖο κροῦσμα ὁμαδικῶν ἐκτελέσεων στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ ὁ δράστης, ἕνας νεαρὸς παλαιὸς πεζοναύτης καὶ ὀξύθυμος χαρακτήρας, μπῆκε μέσα κι ἄρχισε νὰ πυροβολεῖ ἀδιακρίτως ἐναντίον ὅποιου συναντοῦσε, μέχρι ποὺ σκοτώθηκε κι αὐτὸς κάτω ἀπὸ ἀδιευκρίνιστες συνθῆκες∙ οἱ τρεῖς χιλιάδες ἐργαζόμενοι ἔτρεχαν ἀλλόφρονες νὰ κρυφθοῦν, ἐνῶ ἀμέσως κατέφθασαν περιπολικὰ τῆς Ἀστυνομίας. Τὰ αἴτια τῆς τραγωδίας εἶναι ἄγνωστα, ἐνῶ ἔγινε γνωστὸ τὸ ὄνομα τοῦ δράστη κι ὅτι κατοικοῦσε στὸ Τέξας∙ πληρώνουν οἱ Ἀμερικανοὶ πολὺ ὑψηλὸ τίμημα γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς ὁπλοφορίας. Μετατρέπεται ἡ κοινωνία τους σὲ ζούγκλα ἀπ’ τὸν πρῶτο παράφρονα ποὺ θὰ χρησιμοποιήσει τὸ ὅπλο του ἐναντίον ὅλων.

Ἐνδιαφέροντα τῆς Ρωσίας

Τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ρωσίας γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα μετέφερε ἡ πρόεδρος τῆς Ἄνω Δούμας καὶ τρίτη στὴν ἱεραρχία τῆς χώρας∙ ἡ ἐπιλογή της ἔγινε, διότι ἔχει χρηματίσει καὶ πρεσβευτὴς στὴν Ἑλλάδα, πρὸ δεκαπενταετίας, ὁπότε καὶ διατηρεῖ στενὲς σχέσεις μὲ πολλοὺς παράγοντες. Οἱ διαβεβαιώσεις της, ὅτι ἐξετάζεται ἡ μείωση τῶν τιμῶν τοῦ φυσικοῦ ἀερίου καὶ ὅτι ἡ Γκάζπρομ ἐξακολουθεῖ νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ΔΕΠΑ, δείχνουν ὅτι τὰ προβλήματα θεωροῦνται ξεπερασμένα∙ ὑπογράμμισε ἄλλωστε, ὅτι οἱ παρεμβάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Βρυξελλῶν ἦταν ἡ αἰτία τῶν προβλημάτων, διότι ἔδειξαν νὰ ἐνοχλοῦνται γιὰ δυόμισυ ἑκατομμύρια κυβικὰ πόδια φυσικοῦ ἀερίου στὴν Ἑλλάδα κι ὄχι γιὰ τριάντα τῆς Γερμανίας. Οἱ ρωσικοὶ σιδηρόδρομοι ὑπέβαλαν πρόταση γιὰ τὴν ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μαζὶ μὲ τοὺς ρουμανικοὺς καὶ τοὺς γαλλικούς.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.