Γερμανία, θρίαμβος τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ

Ὁ θρίαμβος τῆς Ἀγκέλα Μέρκελ στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς εἶναι ἱστορικὸς καὶ τῆς προσφέρει πλήρη ἐλευθερία πρωτοβουλιῶν γιὰ τὴν Γερμανία καὶ τὴν Εὐρωζώνη∙ πλησιάζει τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία καὶ αὐτὸ σημαίνει τὴν ἐνίσχυση τοῦ ρόλου της, εὐρωπαϊκὰ καὶ διεθνῶς. Οἱ Φιλελεύθεροι μένουν ἐκτὸς Μπουντεστάνγκ, ἀλλὰ πλησιάζουν τὴν εἴσοδο οἱ Ἐναλλακτικοὶ κατὰ τοῦ εὐρώ∙ οἱ Εὐρωπαϊστὲς ἔμειναν ἀπολύτως εὐχαριστημένοι, διότι θεωρεῖται δεδομένη ἡ ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ ἡ ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς της. Ἰδιαίτερη βαρύτητα ἀναμένεται νὰ δοθεῖ στὶς νότιες χῶρες, μὲ ἔμφαση στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τους∙ ἡ Εὐρωζώνη διαθέτει τὰ μέσα γιὰ τὴν ἀποφασιστικὴ παρέμβασή της σὲ ὅλους τοὺς ἑταίρους της, μὲ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ ΔΝΤ, τὸν ρόλο τοῦ ὁποίου τὴν προηγούμενη τετραετία ἔχουν πολλοὶ ἐπικρίνει.

Ἀκροδεξιά, ἀπαρχὴ διώξεων

Ἡ Εἰσαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔδωσε ἐντολὴ γιὰ κατεπείγουσα προκαταρκτικὴ ἐξέταση ἀπὸ ἀντιεισαγγελέα τῶν καταγγελιῶν τοῦ ὑπουργοῦ Δημοσίας Τάξεως γιὰ τὶς παράνομες ἐνέργειες τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἀλλὰ καὶ τὰ περισσότερα κόμματα ἐμφανίζονται σύμφωνα μὲ τὴν τακτικὴ αὐτή∙ τὰ στοιχεῖα γιὰ τὶς παράνομες πράξεις εἶναι πολλά, ἐνῶ καὶ ἡ ἀνακρίτρια συνεχίζει τὸ ἔργο της γιὰ τὴν δολοφονία τῆς Ἀμφιάλης. Ἡ ἄρση τοῦ ἀπορρήτου τῶν τηλεφωνικῶν διαλέξεων θεωρεῖται ἡ κρίσιμη καμπή, διότι θὰ ἀποκαλύψει τὴν ἱεραρχικὴ δομὴ τῆς ὀργανώσεως καὶ τοὺς ἠθικοὺς αὐτουργοὺς τοῦ ἐγκλήματος, διότι κάποιος ἔδωσε τὴν ἐντολὴ γιὰ τὴν συγκέντρωση στὸ συγκεκριμένο μέρος. Ἡ ἡγεσία τῆς ἀκροδεξιᾶς τηρεῖ σιγὴ ἰχθύος, διότι ὁ ἀντίκτυπος τῆς δολοφονίας εἶναι ἄμεσος στὶς τάξεις της καὶ πολλοὶ στρατολογηθέντες διερωτῶνται πλέον γιὰ τὸν ρόλο τους. Ἡ δημοκρατία ἀποδεικνύει ὅτι διαθέτει τὰ μέσα γιὰ τὴν ἄμυνά της καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα γιὰ ἐφαρμογή τους.

Τρόϊκα, ἔναρξη συζητήσεων

Ἡ πρώτη συνάντηση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν μὲ τὴν τρόϊκα ἔληξε χθές, χωρὶς ἀνακοινώσεις, καθὼς εἶχε χαρακτῆρα διερευνητικό∙ οἱ ἀποφάσεις ἀναμένονται σὲ ἕνα μῆνα περίπου, ὅταν θὰ ἔχουν ὁριστικοποιηθεῖ τὰ στοιχεία γιὰ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ τὸ ὕψος τῆς ὑφέσεως γιὰ τὸ τρέχον ἔτος, ὁπότε καὶ προσδιορίζεται τὸ ἔλλειμμα τῆς διετίας 2015-2016. Πιὸ δύσκολο εἶναι τὸ πρόβλημα, ΛΑΡΚΟ, ΕΑΒ, ΕΑΣ, καθὼς ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει ἀντιρρήσεις γιὰ τὸ ἑλληνικὸ σχέδιο ἐκκαθαρίσεώς τους ἐν λειτουργίᾳ καὶ προκρίνει τὸ κλείσιμό τους, ἂν καὶ ἔχει χαμηλώσει ἀρκετὰ τοὺς τόνους μετὰ τὶς τελευταῖες διαβουλεύσεις∙ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας δὲν ἀμφισβητεῖται, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς ἀνακάμψεως στὸ τέλος τοῦ ἔτους. Ἔτσι οἱ συζητήσεις ἑστιάζονται στὴν ἀνάγκη ἐνισχύεως τῆς δυναμικῆς αὐτῆς καὶ ὄχι ἀποτροπῆς τῆς καλῆς σημερινῆς ψυχολογίας∙ αὐτὴ εἶναι ἡ θέση τῶν Εὐρωπαίων, παρὰ τὴν μεμψιμοιρία τοῦ ΔΝΤ. Ἡ ἐπανεκκίνση εἶναι τὸ ζητούμενο.

Ὀργάνωση Ταγμάτων Ἐφόδου

Ἡ ὀργάνωση τῶν παραστρατιωτικῶν τμημάτων τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» ἀποδεικνύεται ὅτι εἶχαν τὴν μορφὴ τῶν «Ταγμάτων Ἐφόδου», μὲ αὐστηρὴ ἱεραρχία καὶ πειθαρχία∙ ἡ τραγικὴ δολοφονία τοῦ ἄτυχου Παύλου Φύσσα ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς ὀργανώσεως αὐτῆς καὶ τῆς διεισδύσεώς τους σὲ ἐργατικὲς συνοικίες μὲ πολλοὺς ἀνέργους. Εἶχαν ἐπιβάλει τὴν πυγμή τους καὶ δὲν δέχονταν τὴν ἀμφισβήτησή της ἀπὸ κανέναν∙ ἔτσι διάλεξαν τὸν νεαρὸ μουσικό, διότι τοὺς προκαλοῦσε μὲ τὴν παρουσία του κι ἦθελαν μᾶλλον νὰ τοῦ δώσουν ἕνα μάθημα. Ἀλλὰ ὡς μαθητευόμενοι μάγοι δὲν μπόρεσαν νὰ ἐλέγξουν τὶς ἀντιδράσεις∙ ἄλλωστε, ὅταν τραβήξεις μαχαίρι, δὲν ξέρεις ὥς ποῦ θὰ φθάσει. Εἶχαν πιστέψει, ὅτι ἐλέγχουν τὶς γειτονιὲς καὶ τώρα τρέχουν νὰ κρυφθοῦν.

Βαθύτερες οἱ διασυνδέσεις

Οἱ διασυνδέσεις τῶν παραστρατιωτικῶν ἦταν κατὰ τὰ φαινόμενα πολὺ βαθύτερες ἀπ’ τὶς ἁπλὲς κομματικὲς ἐξαρτήσεις∙ ἕνα πρᾶγμα ἔχει ἐνδιαφέρον, ἡ προκλητικὴ προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, ὅτι ἡ Ἑλλὰς βρίσκεται σὲ κατάσταση ἀναρχίας, μὲ συνεχεῖς συγκρούσεις στοὺς δρόμους ἀκροδεξιῶν καὶ ἀριστερῶν∙ μᾶς θυμίζει τὴν ἴδια προπαγάνδα, κατὰ τὰ Δεκεμβριανὰ πρὸ πενταετίας. Ἀλλὰ τότε συνέβησαν εὐρείας ἐκτάσεως ἔκτροπα καὶ καταστροφές, εὐτυχῶς μόνο γιὰ μία δύο μέρες∙ τώρα δὲν παρατηρήθηκαν τέτοια ἔκτροπα, ὁπότε ποῦ τὰ βρίσκουν οἱ ξένοι «ἀνταποκριτές» -μᾶλλον τὰ φάνταζονται ἀπ’ τὴν χώρα τους- καὶ πῶς τὰ ἀντιγράφουν οἱ ἐπιχώριοι δοῦλοι τους, χωρὶς ἔστω καὶ ἕνα σχόλιο. Ἕνα εἶναι τὸ ἀσφαλὲς συμπέρασμα, τὰ εἶχαν προσχεδιάσει, ἀλλὰ ἀπέτυχαν οἰκτρῶς.

Περὶ τῆς Σαλαμινίων νήσου

Οἱ Ἀθηναῖοι εἶχαν χάσει τὴν Σαλαμῖνα, στὸν μακροχρόνιο πόλεμό τους μὲ τοὺς Μεγαρεῖς∙ ἦταν στὶς ἀρχὲς τοῦ ἕκτου αἰῶνος, ὅταν τὰ Μέγαρα βρισκόταν σὲ περίοδο ἀκμῆς. «Ἐπεὶ δὲ μακρόν τινα καὶ δυσχερῆ πόλεμον οἱ ἐν ἄστει περὶ τῆς Σαλαμῖνος νήσου Μεγαρεῦσι πολεμοῦντες ἐξέκαμον»∙ ἐπειδὴ οἱ Ἀθηναῖοι, μετὰ ἀπὸ μακρὸν καὶ δυσχερὴ πόλεμο γιὰ τὴν νῆσο Σαλαμῖνα μὲ τοὺς Μεγαρεῖς, κουράσθηκαν. «Καὶ νόμον ἔθεντο μήτε γράψαι τινὰ μητ’ εἰπεῖν αὖθις»∙ καὶ ψήφισαν νόμον οὔτε γραπτῶς οὔτε προφορικῶς κάποιος εἰς τὸ ἐξῆς. «Ὡς χρὴ τὴν πόλιν ἀντιποιεῖσθαι τῆς Σαλαμῖνος ἢ θανάτῳ ζημιοῦσθαι»∙ ὅτι ἔπρεπε ἡ πόλις νὰ διεκδικήσει τὴν Σαλαμῖνα, διαφορετικὰ τιμωροῦταν μὲ θάνατο. «Βαρέως φέρων τὴν ἀδοξίαν ὁ Σόλων καὶ τῶν νέων ὁρῶν πολλοὺς δεομένους ἀρχῆς ἐπὶ τὸν πόλεμον»∙ ἔφερε βαρέως τὴν αἰσχύνην ὁ Σόλων, ἐνῶ ἔβλεπε πολλοὺς νέους πρόθυμους καὶ νὰ ἀναζητοῦν εἰκαιρία γιὰ τὸν πόλεμο.

Ποῦτιν, ἱστορικὲς ρίζες

Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν προετοιάζει τὸν ρωσικὸ λαὸ γιὰ τὴν ἀνάδειξή του σὲ παγκόσμια ἡγετικὴ δύναμη, μετὰ τὴν διάλυση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως∙ προβάλλει πλέον τὶς ἱστορικὲς ρίζες τῶν Ρώσων, στὴν ὀρθοδοξία καὶ στὸν σεβασμὸ τῆς οἰκογενείας, μὲ σαφέστατες τὶς ἀποστάσεις ἀπ’ τὰ δυτικὰ πρότυπα τῶν τελευταίων δεκαετιῶν. Ἡ θρησκευτικὴ πίστη τοῦ λαοῦ του ἐπέζησε τῶν ἑβδομήκοντα ἐτῶν τῆς κομμουνιστικῆς ἀθεΐας, ἐνῶ καὶ στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χρειάσθηκαν τὶς εὐλογίες τοῦ ἀποκατασταθέντος πατριάρχου∙ ἡ οἰκογένεια προβάλλεται πλέον ὡς ὁ πυρήνας τῆς κοινωνίας, μὲ τοὺς ἀναγκαίους φυσικοὺς νόμους λειτουργίας της. Τὸ Κρεμλίνο πιστεύει ὅτι τὰ χρειάζεται αὐτὰ ἡ χώρα καὶ γιὰ τὴν αὔξηση τῆς γεννητικότητος, ἡ ὁποία εἶχε μειωθεῖ πολὺ στὶς περιόδους τῆς κρίσεως∙ ἡ πρωτοβουλία γιὰ τὸ Συριακὸ ἐπιτρέπει στὸν Ρῶσο πρόεδρο τὴν καλλιέργεια τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς ἀπηχήσεως τῆς χώρας καὶ στὸ ἐσωτερικό της. Τὴν χρειάζονται πλέον οἱ Ρῶσοι.

Προσέγγιση, Ἀμερικῆς, Ἰράν

Ἡ πολιτικὴ προσέγγιση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν μὲ τὸ Ἰρὰν φαίνεται ὅτι προωθεῖται, καθὼς πληθαίνουν οἱ δηλώσεις φιλοφρονήσεως ἀπὸ ἀμφότερες τὶς πλευρές∙ ὁ Χασὰν Ρουχανὶ δήλωσε ὅτι, δὲν προτίθεται νὰ προχωρήσει στὴν κατασκευὴ πυρηνικῶν ὅπλων, ἀλλὰ ὄτι διεκδικεῖ τὸ δικαίωμά του γιὰ τὴν εἰρηνικὴ χρησιμοποίηση τῆς πυρηνικῆς ἐνεργείας. Ἡ Οὐάσγικτον ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι θεωρεῖ θετικὴ ἐξέλιξη τὴν δήλωση καὶ ὅτι ἀποδέχεται τὴν ἔναρξη συνομιλιῶν μεταξύ τους∙ ὁ νέος Ἰρανὸς πρόεδρος χαράσσει ἄλλη πολιτική, καθὼς ἐξελέγη μὲ μετριοπαθὲς πρόγραμμα κι ἀναμένεται ἡ συνέχιση τῶν πρωτοβουλιῶν αὐτῶν∙ ὁ ἀντίκτυπός τους στὸ Συριακὸ εἶναι τὸ πρῶτο δεῖγμα, διότι ἡ Δαμασκὸς παρέδωσε προχθὲς στὸν ΟΗΕ τὶς καταστάσεις μὲ τὰ χημικά της ὅπλα κι ἀπομένει ἡ ἀξιολόγησή τους ἀπ’ τὴν ἁρμόδια Ἐπιτροπή. Ἤδη ξεχάσθηκαν οἱ ἀπειλὲς γιὰ βοβδαρδισμοὺς κι ἀναζητεῖται κοινὸς τόπος μεταξὺ Ἀμερικανῶν καὶ Ρώσων γιὰ τὴν διευθέτηση τοῦ ἀκανθώδους προβλήματος.

Ἀμερική, ἀπειλὴ χρεωκοπίας

Ἡ ἀπειλὴ στάσεως πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως εἶναι ἐπικρεμάμανη στὴν Οὐάσιγκτον, καθὼς λήγει στὶς 30 Σεπτεμβρίου ἡ προθεσμία γιὰ αὔξηση τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ της, ἐνῶ τὰ προβλήματα τοῦ Λευκοῦ Οἴκου μὲ τὸ Κογκρέσσο παραμένουν ἀγεφύρωτα∙ ἐὰν δὲν ψηφίσει τὸ Κογκρέσσο τὴν αὔξηση τοῦ ὁρίου, τότε διακόπτεται ὁ δανεισμὸς τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως καὶ ἀπολύονται αὐτομάτως οἱ ὑπάλληλοί της. Τὸ πρόβλημα ἐπανέρχεται, διότι ἡ προηγούμενη αὔξηση ἀφοροῦσε πολὺ μικρὸ ποσοστό∙ ἡ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων προχθὲς ψήφισε τὴν διακοπὴ τῆς χρηματοδοτήσεως κάποιων κοινωνικῶν προγραμμάτων, παρὰ τὴν ἀντίθεση τῆς κυβερνήσεως καὶ ὁ πρόεδρος ἀπειλεῖ μὲ τὴν ἄσκηση ἀρνησικυρίας. Πολιτικὰ αὐτὸ δυσχεραίνει τὶς σχέσεις τῶν δύο πλευρῶν καὶ περισσότερο τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τοῦ χρέους∙ τέτοιες πολυτέλειες δὲν χρειάζονται οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες σήμερα, διότι καὶ ἡ ἀλλαγὴ τοῦ προέδρου τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου ἐκκρεμεῖ, ὁπότε καὶ ἡ χάραξη νέας οἰκονομικῆς πολιτικῆς ἀναβάλλεται.

Δολοφονία, ἀνατροπὴ πολλῶν δεδομένων

Ἡ τραγικὴ δολοφονία τοῦ νεαροῦ μουσικοῦ προκάλεσε τὴν ταυτόχρονη ἀνατροπὴ πολλῶν δεδομένων τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς∙ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία συγκλονίσθηκε ἀπ’ τὴν βάρβαρη σφαγὴ τοῦ Παύλου Φύσσα, ἀλλὰ παρέμεινε ἤρεμη καὶ σώφρων, ἀποφεύγοντας καὶ ἀποδοκιμάζοντας τὶς ἀκραῖες ἀντιδράσεις, τὶς ὁποῖες πολλοὶ περίμεναν, ἂν δὲν εἶχαν καὶ ἄλλες σκέψεις. Ὁ τόπος τῆς δολοφονίας καὶ οἱ παραστρατιωτικὲς ὀργανώσεις τῆς ἀκροδεξιᾶς σὲ ἀριστερὲς συνοικίες ἀποκάλυψαν ἄγνωστες πτυχὲς τοῦ φαινομένου∙ τὰ κόμματα τῆς ἀριστερᾶς αἰσθάνθηκαν ὁπωσδήποτε περισσότερο τὸν ἀντίκτυπο, διότι ἦταν συνήθης ἡ προσφιλὴ χρήση ἀκραίων συνθημάτων ἐκ μέρους των, ὁπότε ἀποδείχθηκε ὅτι δὲν γνώριζαν καὶ πολὺ τὶς διεργασίες στὰ διάφορα κοινωνικὰ στρώματα καὶ μάλιστα στὰ θεωρούμενα κομματικά τους φέουδα. Οἱ διασυνδέσεις τῶν παραστρατιωτικῶν μὲ κυκλώματα προβολῆς στὴ διαπλοκή, ἀλλὰ καὶ μὲ ὑπόγειες διαδρομές, τουλάχιστον ὡς πρὸς τὶς μεθόδους, μὲ πολλὲς ἀκροαριστὲς ὁμάδες, ἀποδεικνύονται κι ἀπομένει ἡ ἐπιβεβαίωση τῶν ἐξαρτήσεών τους ἀπ’ τὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα∙ τίποτε δὲν ἀποκλείεται πλέον, ὅταν τόσα συμβαίνουν ἀπροκάλυπτα κι ὅταν γνωρίζουμε τὸ πῶς μεθοδεύθηκαν τὰ πρὸ πενταετίας Δεκεμβριανά, ἡ πολεμικὴ τῆς τότε ἀντιπολιτεύσεως, μὲ συνθήματα γιὰ ἐπανάσταση, καὶ πῶς οἱ ἴδιες πολιτικὲς δυνάμεις μεθόδευαν, σὲ ἀπόλυτη ἐξάρτηση ἀπ’ τὰ ὑπερατλαντικὰ κέντρα τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης.
Ὁ ἀντίκτυπος στὶς πολιτικὲς δυνάμεις εἶναι ἀντίστοιχος μὲ ἐκεῖνον στὴν κοινωνία∙ «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ», εἶναι πολὺ σημαντικὸ αὐτὸ γιὰ τὴν εὔρυθμη πολιτική μας ζωή. Ὁ πρωθυπουργὸς πρῶτος ἦταν σαφέστατος, στὸ μήνυμά του πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό, «ἡ δημοκρατία εἶναι πολὺ πιὸ ἰσχυρὴ ἀπὸ ὅσο πιστεύουν οἱ ἐχθροί της». Καὶ τὸ ἀποδεικνύει, πρῶτον καὶ κύριον μὲ τὴν συνετὴ στάση τοῦ ἁπλοῦ ἀνθρώπου, διότι στὶς ἀντιδράσεις του φαίνεται τὸ βάθος τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν∙ δεύτερον, μὲ τὴν προσαρμογὴ τῶν κομμάτων στὶς νέες καταστάσεις. Ἀκόμη καὶ ἡ «Χρυσῆ Αὐγὴ» φρόντισε κι ἐξαφανίσθηκε ἀπ’ τὸ προσκήνιο, μὲ ἐλάχιστες μόνο κορῶνες, ποὺ δὲνεἶναι ἐπαρκεῖς οὔτε γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων∙ ἀποδεικνύουν, μὲ τὴν στάση τους, ὅτι γνωρίζουν ἄριστα τὰ ὅρια τῶν δυνατοτήτων τους. Πίστευαν ὅτι βρίσκονται στὸ ἀπυρόβλητο, ὅπως καὶ οἱ συνοδοιπόροι τῶν Βανδάλων τῶν Δεκεμβριανῶν, ἀλλὰ βρέθηκαν πρὸ ἐκπλήξεως, ὅπως ἔδειξαν δημοσίᾳ τουλάχιστον, ὅταν οἱ ἔρευνες –κι ἀκόμη βρίσκονται στὰ πρῶτα τους βήματα- ἄφησαν νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι οἱ ἀρχὲς γνωρίζουν τὸ βάθος τῆς παραστρατιωτικῆς τους ὀργανώσεως καὶ τὶς διασυνδέσεις τους∙ ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἡ βία ἀπέβλεπε μόνο στὴν κατατρομοκράτηση τῆς περιοχῆς, ὁ νεκρὸς εἶναι νεκρός, ὁπότε καὶ οἱ παρεμβάσεις τῆς πολιτείας πολὺ πιὸ αὐστηρές. Αὐτὰ δὲν ὑπολόγισαν σωστὰ οἱ ἐξ Ἑσπερίας καθοδηγητές τους καὶ οἱ ἴδιοι,
Στὴν ἀντιπολίτευση ὁ ἀντίκτυπος ἦταν ὁ ἴδιος, ἂν ὄχι καὶ χειρότερος∙ συνέβη ἡ δολοφονία τὴν ἑπομένη τῆς προσκλήσεως σὲ λαϊκὴ ἐξἐγερση ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο, ὄχι μόνο πρὸς τὸν λαό, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ στοὺς μαθητὲς τῶν Δημοτικῶν σχολείων∙ ὅταν στὴν ἐποχή μας οἱ ἰδεολογίες κάθε μορφῆς ἔχουν ἐλάχιστη ἢ μηδαμινὴ ἀπήχηση, ἀλλὰ καὶ ἀρνητικὴ σὲ μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ, τότε ἡ διάκριση μεταξὺ καλῆς καὶ κακῆς βίας δὲν ὑπάρχει. Ἄλλωστε ἀποδεικνύται ὅτι ἡ ἀκροδεξιὰ ἀσκοῦσε τὴν βία κατὰ τῶν ἁπλῶν μεταναστῶν, ἀλλὰ συνεργαζόταν ἄριστα μὲ τὶς ἡγεσίες τῶν ὀργανωμένων ὁμάδων τους, γιὰ παρεμπόριο ἢ ἄλλα∙ εὔκολα κάποιος καταλήγει στὸ ἐρώτημα, πῶς γίνεται οἱ ἴδιες ὀργανωμένες ὁμάδες τῶν μεταναστῶν νὰ συνεργάζονται καὶ μὲ τὴν ἀκροδεξιὰ καὶ μὲ τοὺς ἀριστεροὺς σχηματισμούς; Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς ἰσχύει ἡ τυπικὴ λογική, «τὰ πρὸς τρίτον ἴσα καὶ μεταξύ των ἴσα»∙ στὴ δημοκρατία εἶναι ἀπαραίτητη ἡ πολιτικὴ ἀπόδειξη τῆς διαφοροποιήσεως, διότι δὲν ἐπαρκεῖ
ἡ ἐπίκληση τῆς ἰδεολογιᾶς. Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ ἔχει δίκαιο ὁ Χρύσανθος Λαζαρίδης, ὁφείλει νὰ καταστήσει σαφῆ τὴν διαφοροποίησή του ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀπ’ τὴν προτροπὴ καὶ στὰ Δημοτικὰ σχολεῖα γιὰ ἐξέγερση καὶ ἀπ’ τὶς φράσεις, γιὰ «γουναράδικα» καὶ «θὰ πάρει καὶ θὰ σᾶς σηκώσει». Ἡ βία εἶναι βία καὶ δὲν ἔχει ἀποχρώσεις ἢ ἄλλες διαφοροποιήσεις.
Στὴν οἰκονομία ὁ ἀντίκτυπος ἦταν μηδαμινός∙ μᾶλλον τὸ ἀντίθετο πέρασε ἀπαρατήρητο τὸ γεγονός, διότι μέτρησαν περισσότερο οἱ ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου, ἂν καὶ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ἐπανῆλθε στὴν καταστροφολογία της, μὲ παροδικὲς ὅμως ἐπιπτώσεις μόνο στὸ Χρηματιστήριο. Περισσότερο ἐνδιαφέρει τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους ἡ ἑπομένη τῆς νίκης τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ ἡ συνακόλουθη δυναμικὴ ἀναπτύξεως τῆς Εὐρωζώνης∙ ὁ ἔλεγχος τῆς τρόϊκας ἀποβαίνει μᾶλλον τυπικός, καθὼς τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα θεωρεῖται δεδομένο καὶ ὑψηλό, ἐνῶ προβλέπεται ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας περὶ τὸ τέλος τοῦ ἔτους. Οἱ ἀντιδράσεις ἑστιάζονται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα, τὰ ὁποῖα ἀδυνατοῦν δικαιολογῆσαι στὸν ἑαυτό τους, τὸ πῶς ἀπέτυχαν οἰκτρῶς καὶ ἐξουθενώθησαν στὴν Ἑλλάδα, ἢ μᾶλλον καλύτερα ἀπέναντι στὸν ἑλληνικὸ λαό∙ ἐμπράκτως ἤλεγχαν τὰ πάντα, ὅπως ὅλες σχεδὸν τὶς πολιτικὲς δυνάμεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Κώστα Καραμανλῆ καὶ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀπολύτως τὸν τύπο, μὲ τὴν ἐξαίρεση περιθωριακῶν ἱστοσελίδων, τὴν ἡγεσία τῶν παραγωγικῶν τάξεων, ἐνῶ οἱ συνδικαλιστὲς ἀποδείχθηκαν τυφλὰ ὄργανά τους. Ἔτσι ὀργάνωσαν τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας πρὸς τετραετίας, μὲ τὴν ταυτόχρονη ἀφελληνιστικὴ προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς, μὲ τὴν συνδρομὴ σοφῶν καθηγητάδων∙ ὁ ἁπλὸς κόσμος ὅμως ἀντιλήφθηκε τὰ σχέδιά τους καὶ τήρησε ἀποστάσεις ἀσφαλείας. Τὸ κίνημα τῶν Ἀγανακτισμένων ἦταν ἡ ἀρχή, διότι πολλοὶ ἐπιχείρησαν τὴν ἐκμετάλλευσή του, ἀλλὰ εὑρέθησαν ἐκτὸς νυμφῶνος.
Ὁ πρωθυπουργός, καὶ ἡ κυβέρνηση κατ’ ἐπέκταση, ἔχει δύο ἰσχυρὰ ὅπλα στὴν διάθεσή του: τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ ἀπέναντί του, ὅπως τὸ ἀπέδειξε μὲ τὴν ἀποστροφή του στὶς ἐκκλήσεις τῶν κάθε μορφῆς καὶ προελεύσεως Σειρήνων γιὰ ἀνατροπὴ τῶν πάντων, καὶ τὴν πλήρη πεποίθησή του, ὅτι ἔχει ἀρχίσει ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας κι ἕπεται λίαν συντόμως ἡ ἀνάκαμψη. Τὸ πρῶτο δὲν χρειάζεται ἐπεξηγήσεις τὰ ἴδια τὰ γεγονότα τὶς προσφέρουν ἐπαρκέστατα∙ ἀρκεῖ ἡ ἀναδρομὴ στὴν πολιτική μας κατάσταση ἕναν χρόνο πρίν, ὅταν ἐλάχιστοι, μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ πρῶτον, πίστευαν στὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὰ Μνημόνια. Τώρα τὴν ψηλαφοῦν οἱ περισσότεροι, μὲ ἐξαίρεση ὅσους φοροῦν παραμορφωτικοὺς φακούς. Ἡ τάση πρὸς ἀνάκαμψη τῆς χώρας θεωρεῖταί δεδομένη ἀπ’ τοὺς ἀντικειμενικοὺς παρατηρητές, ὅσο γιὰ λίγες χῶρες τοῦ κόσμου∙ ἕνας εἶναι ὁ λόγος, ἡ ὕπαρξη πολλῶν δυναμικῶν κλάδων μὲ παγκόσμια ἀπήχηση πλέον. Τοὺς ἐπαναλαμβάνουμε, διότι, «ἡ ἐπανάληψις μήτηρ μαθήσεως», ὅπως ἔλεγον οἱ παλαιοὶ διδάσκαλοι: τουρισμὸς καὶ μεγάλα ἔργα, ὡς πρῶτον κινοῦν, μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων, ἀξιοποίηση τῆς στρατηγικῆς θέσεως τῆς χώρας, ὑπόγειος καὶ ὑποθαλάσσιος πλοῦτος καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία, ὁ σημαντικώτερος. Ὅλες οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες τοῦ κλάδου, καὶ περισσότερο τῆς κινητῆς τηλεφωνίας, κατακλύζουν τὴν χώρα μας. Ἕνα ἐπιζητοῦν τὴν ἄμεση ἀξιοποίηση τῆς δημιουργικότητος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.