ΣΥΡΙΖΑ, προβλήματα ἀπὸ καταγγελία βίας

Ἡ καταγγελία τῆς βίας κάθε μορφῆς εἶναι τὸ μεγάλο πρόβλημα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐπειδὴ ἡ Ἀριστερὴ Πλατφόρμα στὸ ἐσωτερικό του διαφωνεῖ μὲ προκλητικὸ μάλιστα τρόπο∙ σὲ ἐνυπόγραφο ἄρθρο τους οἱ ἀρχηγοί της τονίζουν ὅτι δὲν εἶναι ἐναντίον κάθε μορφῆς βίας, διότι ἡ ἐπαναστατικὴ βία εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τῆς ἰδεολογίας τους. Πρόκειται γιὰ καθαρὴ ὑπονόμευση τοῦ ἀρχηγοῦ τους καὶ τῆς ἀποφάσεως τοῦ συνεδρίου τους γιὰ κατάργηση τῶν συνιστωσῶν∙ πρακτικὰ αὐτὸ σημαίνει, ὅτι τὰ ὀργανωμένα στελέχη τοῦ κόμματος διατηροῦν τὶς διασυνδέσεις τους μὲ τὶς ἀκροαριστερὲς ὁμάδες καὶ δείχνουν ὅτι δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὸν πρόεδρό τους. Ἄλλωστε ἀποτελεῖ κοινὸ μυστικό, ὅτι αὐτὲς οἱ ὁμάδες ὑπονόμευσαν τὴν ἀνοικτὴ συγκέντρωση τῆς Θεσσαλονίκης, μὲ τοὺς τρεῖς… κι ὁ κοῦκος πάνω στὴν ἐξέδρα.

Χρυσὴ Αὐγή, ἐφαρμογὴ νόμου

Ἡ αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου, ἀπέναντι στὴν ἀκροδεξιά, ἔχει τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα, καθὼς ἀποδείχθηκαν οἱ διασυνδέσεις της στὴν Ἀστυνομία καὶ ἐτέθησαν ὑπὸ ἐπιτήρησιν ἔνοχοι ἀστυνομικοί∙ ἡ δικαστικὴ ἔρευνα προχωράει μὲ ταχεῖς ρυθμούς, ἐνῶ ἡ ἄρση τοῦ ἀπορρήτου τῶν τηλεφωνικῶν συνδιαλέξεων ἀναμένεται νὰ προσφέρει τὶς ἀποδείξεις γιὰ τοὺς ἠθικοὺς αὐτουργοὺς τῆς δολοφονίας τῆς Ἀμφιάλης. Σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο προβλέπεται συζήτηση πρὸ ἡμερησίας διατάξεως στὴ Βουλὴ σὲ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν, ἡ ὁποία κρίθηκε πιὸ διαφωτιστικὴ γιὰ τὸ θέμα ἀπ’ τὸ Συμβούλιο τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν∙ ἡ ἀποφασιστικότης καὶ ἡ ταχύτης στὶς ἀντιδράσεις τῆς κυβερνήσεως ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλους, ἐνῶ καὶ οἱ ἀτλαντικοὶ κατήγοροί μας ἐσιώπησαν δεόντως. Στὴν κοινὴ γνώμη οἱ ἀντιδράσεις εἶναι χρακτηριστικώτερες, καθὼς οἱ ὁμάδες τῆς ἀκροδεξιᾶς ἐξαφανίζονται ἀπὸ προσώπου γῆς καὶ ἀσχολοῦνται μόνο μὲ τὴν ἀπόκρυψη τῶν ἐνοχοποιητικῶν στοιχείων∙ τὸ ἀνομοιογενὲς καὶ ἰδιοτελὲς τῶν ὀπαδῶν της καταδεικνύει ἡ ἐξαφάνισή τους.

Αἰσιόδοξες οἱ προβλέψεις

Οἱ αἰσιόδοξες προβλέψεις γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας ἐπιβεβαιώνονται, ὅταν ἀκόμη καὶ ἡ τρόικα συμφώνησε σὲ ὕφεση 4% φέτος, ἂν καὶ ἡ κυβέρνηση ὑπολογίζει ἀκόμη χαμηλότερη∙ ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων προσπερνᾶ τὴν αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ, ὅταν οἱ ἄμεσες ξένες ἐπενδύσεις ἀνῆλθαν τὸ ὀκτάμηνο στὰ τρία δις εὐρὼ περίπου, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ 38% σὲ τηλεπικοινωνίες, δηλαδὴ στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, ἐνῶ ἐκτινάσσεται ἡ ἀγορὰ ἀκινήτων, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν παροχὴ πενταετοῦς βίζας. Ἡ ὑπονόμευση τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς ἔχει ἐξαντληθεῖ καὶ περιορίζεται στὴν ἀντιγερμανικὴ προπαγάνδα∙ πάντως οἱ ἀντιδράσεις ἔφθασαν καὶ στὸ Χρηματιστήριο, μὲ ἄνοδο 2,3%, παρὰ τὶς ἀρχικὲς πιέσεις γιὰ ὑποχώρηση. Ἡ αἰσιοδοξία μεταφέρεται πλέον καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας, χάρις στὰ πολλαπλασιαστικὰ φαινόμενα τοῦ τουρισμοῦ καὶ τῶν ξένων ἐπενδύσεων∙ ἤδη τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα ἀνέρχεται σὲ 2,8 δις τὸ ὀκτάμηνο, μὲ σαφεῖς αὐξητικὲς τάσεις γιὰ τὸ σύνολο τοῦ ἔτους.

Ἐκκαθαρίσεις Ἀστυνομίας

Οἱ παραιτήσεις δύο ἀντιστρατήγων καὶ ἡ μετακίνηση ἄλλων ἑπτὰ ἀξιωματικῶν τῆς Ἀστυνομίας δείχνει ὅτι ἡ κυβέρνηση εἶναι ἀποφασισμένη νὰ κόψει τὴν γάγγραινα στὸ σῶμα∙ πολλοὶ ἀξιωματικοί, παραγράφοντας τοὐς νόμους, φερόντουσαν ἀνεκτικὰ ἢ καὶ βοηθοῦσαν ἀπροκάλυπτα τὶς ἀκροδεξιὲς ὁμάδες. Τώρα ἀντιμετωπίζουν τὴν αὐστηρότητά τους, δὲν εἶναι δυνατὸν κάποιοι ἀστυνομικοὶ νὰ πιστεύουν ὅτι εἶναι δικό τους τὸ κράτος καὶ νὰ παρανομοῦν προκλητικά∙ ταυτοχρόνως διεξάγονται ἐρευνες καὶ στὸ στρατό, γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῶν πληροφοριῶν ὅτι Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ ἐκπαιδεύουν τὰ τάγματα ἐφόδου. Ὁπωσδήποτε κάποια ἄνωθεν κάλυψη εἶχαν αὐτοί, μᾶλλον ἐκτὸς Ἑλλάδος ἀπ’ τὰ ὑπερατλαντικὰ κέντρα, καὶ πίστευαν ὅτι βρίσκονται στὸ ἀπυρόβλητο∙ ὁ ἔλεγχος τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἀποδεικνύεται τελικὰ ὁ μίτος τῆς Ἀριάδνης.

Κίνα, παραμάνες Ἀμερικῆς

Ἡ τελευταία μόδα στοὺς πλούσιους Κινέζους εἶναι ἡ χρησιμοποίηση Ἀμερικανίδων γιὰ τὴν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν τους∙ ὅπως δύο αἰῶνες πρίν, οἱ Γαλλίδες παραμάνες μεγάλωναν τὰ πλούσια παιδιὰ στὶς ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης, τώρα στὴν Κίνα παίρνουν γυναῖκες ἀπ’ τὴν Ἀμερική, τὶς ὁποῖες πληρώνουν πολὺ ἱκανοποιητικά, γιὰ νὰ μεγαλώνουν τὰ παιδιά τους καὶ νὰ τὰ μαθαίνουν ἀρκετὰ καλὰ τὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα. Πόσο ἄλλαξαν οἱ καιροί! Δέκα χρόνια πρὶν αὐτὸ ἦταν ἀδιανόητο, ἀλλὰ σήμερα, μὲ τὴν κρίση στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴν ὑψηλὴ ἀνεργία, δεκάδες χιλιάδες Ἀμερικανίδες μεταναστεύουν στὴν μεγάλη χώρα καὶ ἀπασχολοῦνται γιὰ μερικὰ χρόνια στὰ σπίτια τῶν πλουσίων∙ εἶναι ἑκατοντάδες χιλιάδες οἱ Κινέζοι μὲ πολὺ ὑψηλὰ εἰσοδήματα.

Ὄχλου πολλοῦ συνδραμόντος

Ὁ Σόλων, γιὰ νὰ ἀκυρώσει τὸν νόμο ποὺ ἀπαγόρευε στοὺς Ἀθηναίους νὰ ζητήσουν τὴν ἀνάκτηση τῆς Σαλαμῖνος ἀπ’ τοὺς Μεγαρεῖς, ἔκανε τὸν τρελό∙ εἶχαν διαδώσει ὅτι τρελάθηκε καὶ μιὰ μέρα βγῆκε μὲ ἕνα σκουφὶ στὸ κεφάλι του. «Ὄχλου δὲ πολλοῦ συνδραμόντος ἀναβὰς ἐπὶ τὸν τοῦ κήρυκος λίθον ἐν ᾠδῇ διεξῆλθε τὴν ἐλεγείαν»∙ ἀφοῦ συγκεντρώθηκε πολὺς κόσμος, ἀνέβηκε στὸ πέτρινο βῆμα τοῦ κήρυκος καὶ τραγούδησε τὴν ἐλεγεία. «Ἧς ἔστιν ἡ ἀρχή, Αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ’ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος,/ κόσμον ἐπέων ᾠδῂν ἀντ’ ἀγορῆς θέμενος»∙ τῆς ὁποίας ἡ ἀρχὴ εἶναι, Ἐγὼ ἦρθα κήρυκας ἀπ’ τὴν ἀγαπημένη Σαλαμῖνα,/ καὶ τραγοῦδι ἀντὶ γιὰ λόγια θὰ σᾶς πῶ. «Τοῦτο τὸ ποίημα Σαλαμὶς ἐπιγέγραπται καὶ στίχων ἑκατόν ἐστι»∙ αὐτὸ τὸ ποίημα ἐπιγράφεται Σαλαμὶς καὶ ἔχει ἑκατὸ στίχους. «Χαριέντως πάνυ πεποιημένον»∙ μὲ πολλὺ χάρι ἔχει γραφεῖ. Στὴν ἀνάταση τῶν νέων Ἀθηναίων ἀπέβλεπε ὁ σοφὸς πολιτικός.

Γερμανία, προβολὴ θέσεων

Οἱ διαβουλεύσεις γιὰ τὸν σχηματισμὸ τοῦ μεγάλου συνασπισμοῦ στὴ Γερμανία ἔχουν ἀρχίσει κι ἴσως κρατήσουν μέρες∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, μετὰ τὸν ἐκλογικό της θρίαμβο, ἔχει τὸν πρῶτο λόγο, ἀλλὰ καὶ οἱ Σοσιαλδημοκράτες θέλουν νὰ προβάλουν τοὺς ὅρους τους, διότι διαφορετικὰ αἰσθάνονται ὅτι εἶναι «χαμένοι», ὅπως ἔγινε καὶ τὸ 2005. Τὸ κρίσιμο πρόβλημα εἶναι τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, τὸ ὁποῖο ζητοῦν οἱ Σοσιαλδημοκράτες, ἀλλὰ τὸ θέλει καὶ ἡ καγκελάριος γιὰ στέλεχός της∙ περισσότερο θέμα προβολῆς εἶναι, διότι ἡ ἀτλαντικὴ προπαγάνδα ἔχει ταυτίσει τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ μὲ τὴν λιτότητα∙ ἀλλὰ αὐτό, ἂν ἴσχυε προηγουμένως, δὲν ἰσχύει τώρα, διότι ἔχει δεσμευθεῖ γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, τόσο στὴν χώρα της, ὅσο καὶ στὴν Εὐρωζώνη καὶ περισσότερο στὶς νότιες χῶρες. Ἡ ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ διευκολύνεται ἀπ’ τὶς μεταρρυθμίσεις, δὲν εἶναι ἀντίθετα τὰ δύο∙ συμπληρωματικὰ εἶναι καὶ ὁ συνδυασμός τους ὁδηγεῖ στὴν οἰκονομικὴ ἀπογείωση.

Χρέος Ἡνωμένων Πολιτειῶν

Ἡ αὔξηση τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως εἶναι τὸ κρίσιμο θέμα στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ μέχρι τὴν Δευτέρα τὰ μεσάνυχτα πρέπει νὰ ψηφισθεῖ ὁ νόμος στὸ Κογκρέσσο, διαφορετικὰ ἀπολύονται ὅλοι οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι. Οἱ σχέσεις προέδρου καὶ Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων εἶναι κακές, καθὼς προσφάτως ἡ Βουλὴ ψήφισε νόμο γιὰ διακοπὴ χρηματοδοτήσεως προγραμμάτων ὑγείας καὶ ὁ Λευκὸς Οἶκος ἀπειλεῖ μὲ ἀρνησικυρία∙ οἱ διαβουλεύσεις συνεχίζονται ἐντατικές, ἀλλὰ δὲν διαφαίνεται στὸν ὁρίζοντα συμφωνία, ἂν καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ πάντα κάτι γίνεται. Τὸ χειρότερο εἶναι ὁ ἀντίκτυπος στὸ κύρος τῆς χώρας, ὅταν μάλιστα ἔχει ἀντιμετωπίσει καὶ τὴν διεθνῆ ἀπομόνωσή της, λόγῳ τοῦ Συριακοῦ καὶ τῶν διαδικτυακῶν παρακολουθήσεων∙ δίδει τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ ἡγεσία της ἐνδιαφέρεται περισσότερο γιὰ τὶς ἐσωτερικές της ἀντιδικίες, παρὰ γιὰ τὸ καλὸ τῆς χώρας καὶ πολὺ ὀλιγώτερον γιὰ τὴν ἀπήχησή της στὸ ἐξωτερικό. Κάτι βαθύτερο συμβαίνει στὴν Ἀμερική.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία καὶ ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρά, 1,3484 δολλάρια καὶ 133,2600 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1316,50 καὶ πετρέλαιο, 108,16. Ἡ ἀμηχανία στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, κυρίως ὡς πρὸς τὸ ὅριο δανεισμοῦ της, ἐπηρεάζει τὶς ἀγορές, ἐνῶ στὴν Εὐρωζώνη ὁ σχηματισμὸς τῆς νέας γερμανικῆς κυβερνήσεως δίδει προοπτικὲς αἰσιοδοξίας γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της∙ ἐνθαρρυντικὲς εἶναι καὶ οἱ πληροφορίες γιὰ νέα ἔνεση ρευστότητος πρὸς τὶς τράπεζες της ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ὄπως καὶ ἡ βελτίωση τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κλίματος στὴ Γερμανία. Οἱ ἐπενδυτὲς φαίνεται ὅτι στρέφουν τὴν προσοχή τους πρὸς τὴν Εὐρώπη, διότι καὶ τὰ νέα ἀπ’ τὶς νότιες χῶρες εἶναι εὐχάριστα, καθὼς ἡ Ἱσπανία ἐξέρχεται πλέον ἀπ’ τὴν περίοδο τῆς κρίσεως, ἐνῶ οἱ ἀτλαντικοὶ παρατηρητὲς βλέπουν παρόμοια πορεία καὶ γιὰ τὶς ἄλλες νότιες χῶρες, μὲ τὴν Ἑλλάδα μεταξύ τους.

Πωλήσεις iPhone καὶ Ρῶσοι

Οἱ πωλήσεις τοῦ νέου iPhone τῆς Apple ἔφθασαν τὶς τρεῖς πρῶτες μέρες τὰ ἐννέα ἑκατομμύρια παγκοσμίως καὶ ἡ ἑταιρεία προσβλέπει στὴν δυναμική τους συνέχεια∙ ἀλλὰ δικαστὴς τῆς Ἁγίας Πετρούπολης ζήτησε ἐγγυήσεις ἀπ’ τὴν ἑταιρεία, μὲ τὴν ἀπειλὴ ἀπαγορεύσεως τοῦ προϊόντος στὴ Ρωσία, ὅτι δὲν παρακολουθοῦνται οἱ συνδέσεις της ἀπ’ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπιροπὴ Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ὁ ἀνταγωνισμὸς μὲ τὶς κορεατικὲς ἐταιρεῖες εἶναι ὀξύτατος κι ἂν δὲν δοθοῦν οἱ ἀπαραίτητες ἐγγυήσεις, τότε κινδυνεύει ἡ ἀπαγόρευση τῆς πωλήσεως τοῦ iPhone στὶς ἀναδυόμενες ἀγορές, διότι μᾶλλον θὰ ἀκολουθήσουν τὸ παράδειγμα τῆς Ρωσίας καὶ οἱ κυβερνήσεις τους∙ ἡ Οὐάσιγκτον καὶ οἱ ἀμερικανικὲς ἑταιρεῖες δὲν ἔχουν προσφέρει οὐδεμία ἐγγύηση, ὅτι δὲν παρακολουθοῦνται, μέσῳ τῶν ὅποιων προϊόντων τους, οἱ διαδικτυακὲς ἐπικοινωνίες.

Αἴγυπτος, Συρία καὶ Ἰρὰν

Στὴν Αἴγυπτο δικαστήριο ἔθεσε ἐκτὸς νόμου τὶς ὀργανώσεις τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων καὶ δήμευσε τὴν περιουσία τους, γεγονὸς ἀποκαλύπτον ὅτι ἐλέγχει πλήρως τὴν κατάσταση∙ στὴν Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ ἡ Συρία καὶ τὸ Ἰρὰν συγκεντρώνουν τὸ ἐνδιαφέρον ὅλων. Γιὰ τὴν Συρία, ἡ Ρωσία πιέζει γιὰ τὴν ἀποστολὴ ὁμάδος ἐπιθεωρητῶν γιὰ τὰ χημικὰ ὅπλα, ἐνῶ ἡ Γαλλία ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἔκδοση ψηφίσματος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας∙ οἱ διαβουλεύσεις μᾶλλον θὰ παραταθοῦν γιὰ πολύ. Στὸ Ἰρανικό, μετὰ τὴν θετικὴ ἀνταπόκριση τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα στὴν κίνηση προσεγγίσεως τοῦ Χασὰν Ρουχανί, διαγράφονται ἐλπίδες γιὰ οὐσιαστικὲς διαπραγματεύσεις τῶν «Ἕξι» μεγάλων μὲ τὴν Τεχεράνη∙ ἤδη ἡ Ρωσία παραχώρησε τὴν διαχείριση τοῦ πυρηνικοῦ ἐργοστασίου τοῦ Μπουσὲρ στὴν ἰρανικὴ κυβέρνηση. Ὁ διάλογος μοιάζει νὰ εἶναι ἐφικτός.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.