Μπαρόζο, ἀνάκαμψη οἰκονομίας Εὐρωζώνης

Τὴν διαβεβαίωση ὅτι, ἡ ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, ἔχει ἤδη ἀρχίσει, ἔδωσε ὁ Ντουρὰν Μπαρόζο, ὡς προανγγελία τῆς δυναμικῆς συνεχείας της∙ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἀναγνώρισε μάλιστα καὶ τὴν πρόοδο στὶς νότιες χῶρες, ὡς συμπληρωματικὴ ἐξέλιξη. Οὐσιαστικὰ προλέγει τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, καθὼς καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα δεσμεύθηκε ὅτι θὰ αὐξήσει τὴν χρηματοδότησή της στὶς ἐμπορικὲς τράπεζες∙ τὸ ἑπόμενο βῆμα ἔρχεται ἀπ’ τὸ Βερολίνο, μὲ τὸν σχηματισμὸ τῆς νέας κυβερνήσεως καὶ τὴν παρουσίαση τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔχει δεσμευθεῖ γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη, μὲ ἀτμομηχανὴ τὴν Γερμανία, ὄπου ἤδη πνέει ἄλλος ἄνεμος∙ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας καταγράφεται σὲ ὅλους τοὺς ἑταίρους καὶ στὶς νότιες ὑπὸ βαθύτατη κρίση μέχρι χθές.

Κακουργηματικὲς πράξεις

Τὰ ἀδικήματα τῶν στελεχῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς εἶναι κακουργηματικοῦ χαρακτῆρος τὰ περισσότερα, ὅπως ἀποδεικνύουν τὰ στοιχεῖα ἀπ’ τὶς ἀνακρίσεις∙ ἡ σύσταση ἐγκληματικῆς συμμορίας στοιχειοθετεῖται πλέον, ἐνῶ πληθαίνουν τὰ στελέχη της ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ καταθέσουν εἴτε γιατὶ δὲν ἀντέχουν ἄλλο προσωπικά, μετὰ τὸ αἷμα ποὺ χύθηκε, εἴτε γιατὶ εἶναι ἀφόρητες οἱ πιέσεις στὸ οἰκογενειακὸ καὶ φιλικὸ περιβάλλον. Ἡ ἐξαφάνισή της ἀπ’ τὴν δημοσιότητα εἶναι γεγονός, ἂν καὶ ἕνας βουλευτής της ἐμφανίσθηκε χθὲς στὴ Βουλή∙ ἡ τιμωρία της εἶναι ἁρμοδιότης ἀποκλειστικὰ τῆς δικαιοσύνης καὶ τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος. Οἱ ἐπιπτώσεις στὴν κοινὴ γνώμη εἶναι περισσότερες ἀπὸ ὅσες προβλεπόταν, καθὼς χάνει ἡ ἀκροδεξιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ πανίσχυρου τιμωροῦ καὶ τὸν ἀέρα τῆς ὑπεροχῆς της στοὺς ἀνέργους τῶν συνοικιῶν. Οἱ ὑπερατλαντικοὶ προστάτες της δείχνουν ὅτι τὰ ἔχουν χαμένα, διότι ἀνέμεναν κλίμα ἀβεβαιότητος καὶ ἀναταραχῆς, ὅπως ἔγραφαν οἱ κονδυλοφόροι τους.
Ἡ ἠρεμία τοὺς ἀπογοήτευσε.

Μάχη, μάχη ὀπισθοφυλακῶν

Ἡ τρόικα, δηλαδὴ τὸ ΔΝΤ, δίδει τὴν ἐντύπωση ὅτι δίδει μάχη ὀπισθοφυλακῶν, πρὸς δικαιολόγηση τῆς τριετοῦς λοιμικῆς της στὴν Ἑλλάδα∙ προσκολλᾶται στὰ στατιστικὰ στοιχεῖα, ποὺ εἶναι φύσει ἀπολογιστικά, καὶ ἀγνοεῖ προκλητικὰ τὴν δυναμικὴ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἐκτίναξη πολλῶν κλάδων, τουρισμός, ψηφιακὴ τεχνολογία, μὲ ἀποτέλεσμα ἐμφανεῖς τὶς διαφωνίες τῶν Εὐρωπαίων. Σὲ σύγκριση μὲ τὴν πρόοδο τοῦ δωδεκαμήνου τὰ προβλήματα εἶναι παρονυχίδες καὶ δὲν ἀσχολοῦνται μὲ αὐτὰ οἱ Εὐρωπαῖοι∙ ἄλλο πρᾶγμα εἶναι ἡ συνέχιση τῶν μεταρρυθμίσεων, μὲ ταχύτερο ρυθμὸ μάλιστα, καὶ ἡ κωλυσιεργεία ἀπὸ ὅσους εὐθύνονται γιὰ τὸ βάθος τῆς κρίσεως τὴν τριετία. Τὸ ἀντιλαμβάνονται ὅλοι σχεδὸν ὅτι οἱ κεδροσκόποι δὲν συγχωροῦν στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση τὴν οἰκτρὰ ἀποτυχία τους∙ τὰ εἶχαν σχεδιάσει τέλεια μὲ τὸν σοσιαλιστὴ πρωθυπουργὸ καὶ τώρα, μετὰ τὸν θρίαμβο τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, κινδυνεύουν νὰ βρεθοῦν ἐκτὸς Εὐρώπης. Ἡ ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ ἔρχεται λίαν συντόμως.

Παχνίδια τῆς ἀκροδεξιᾶς

Οἱ ἔρευνες τοῦ ἀντεισαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ εἶχε συστήσει ἐγκληματικὴ ὀργάνωση, μὲ ἀδικήματα κακουργηματικοῦ χαρακτῆρος∙ οἱ βουλευτές της ἔχουν χαθεῖ ἀπ’ τὴν Βουλή, οὔτε στὶς συνεδριάσεις τῆς Ὁλομέλειας δὲν παρουσιάζονται, ἐνῶ κλείνουν καὶ πολλὰ τοπικὰ γραφεῖα της. Διαδίδουν ὅμως πληροφορίες ὅτι θὰ παραιτηθοῦν ὅλοι οἱ βουλευτὲς γιὰ νὰ προκαλέσουν πολιτικὸ πρόβλημα∙ ὅ,τι καλύτερο γιὰ τὴν δημοκρατία. Ἐὰν παραιτηθοῦν, ὁρκίζονται οἱ ἀναπληρωματικοὶ καὶ πρέπει καὶ αὐτοὶ ὅλοι τους νὰ παραιτηθοῦν γιὰ νὰ γίνουν ἀναπληρωματικὲς ἐκλογὲς στὶς δεκαπέντε περιφέρειες ὅπου ἐξελέγησαν∙ ἐὰν γίνουν ἀναπληρωματικές, σίγουρα δὲν θὰ ἐκλεγεῖ κανείς τους, διότι τὰ ἄλλα κόμματα, μποροῦν ἄνετα νὰ προτείνουν κατὰ περιφέρεια κοινοὺς ὑποψηφίους.

Τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα

Οἱ ἐπιθέσεις τῶν κουκουλοφόρων καὶ ἄλλων κατὰ τοῦ Ἀρείου Πάγου, προχθὲς τὸ βράδυ, μετὰ τὶς συγκεντρώσεις κατὰ τοῦ φασισμοῦ, ἔστω καὶ μερικῶν δεκάδων, δὲν δικαιολογοῦνται εὔκολα∙ οἱ κουκουλοφόροι πέταξαν πέτρες καὶ μολότωφ κατὰ τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων, ἀλλὰ ἀποκρούσθηκαν ἀνέτως. Στὴν ὑπόθεση τῆς ἀκροδεξιᾶς ἡ Εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔχει ἀναλάβει τὸ κύριο βάρος καὶ σημειώνει πολὺ ἀξιόλογη πρόοδο∙ ὁπότε γιατὶ οἱ ἀριστεροὶ ὑποτίθεται ἐπιτίθενται κατὰ τοῦ Ἀνωτάτου δικαστηρίου∙ διότι πρέπει, κατὰ τὴν ἰδεολογία τους, νὰ συμπράξουν κι ὄχι νὰ ἐπιτεθοῦν. Μία ἑρμηνεία ὑπάρχει, ὅτι δουλεύουν τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα στὶς ἀκραῖες ἐκφράσεις τους, μὲ τὶς ἐξαρτήσεις τους ἐκτὸς τῆς χώρας∙ ἀντιλαμβάνονται ὅτι συμπληρωματικὰ δροῦν ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια.

Τὰς γυναῖκας τῇ Δήμητρι

Ὁ Σόλων ἐπέτυχε τὴν ἀνάταση τῶν Ἀθηναίων γιὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς Σαλαμῖνος∙ τὴν εἶχαν χάσει σὲ πόλεμο μὲ τοὺς Μεγαρεῖς. «Τὰ μὲν οὖν δημώδη τῶν λεγομένων τοιαῦτ’ ἐστίν»∙ ἡ δημοτικὴ παράδοση ἀναφέρει μετὰ τὴν ἐλεγεία του, τὰ ἀκόλουθα. «Ὅτι πλεύσας ἐπὶ Κωλιάδα μετὰ τοῦ Πεισιστράτου»∙ ὅτι ἔπλευσε μὲ τὸν Πεισίστρατο στὴν Κωλιάδα ἀκτή, Ἀστέρια τῆς Γλυφάδος. «Καὶ καταλαβὼν αὐτὸθι πάσας τὰς γηυναῖκας τῇ Δήμητρι τὴν πάτριον θυσίαν ἐπιτελούσας»∙ καὶ βρῆκε ἐκεῖ ὅλες τὶς γυναῖκες προσφέρειν τὴν παραδοσιακὴ θυσία στὴν Δήμητρα. «Ἔπεμψεν ἄνδρα πιστὸν εἰς Σαλαμῖνα προσποιούμενον αὐτόμολον εἶναι»∙ ἔστειλε ἕναν ἔμπιστό του στὸ Σαλαμῖνα προσποιούμενο ὅτι εἶναι αὐτόμολος. «Κελεύοντα τοὺς Μεγαρεῖς, εἰ βούλωνται τῶν Ἀθηναίων τὰς πρώτας λαβεῖν γυναῖκας»∙ παραγγέλοντας στοὺς Μεγαρεῖς, ὅτι ἂν θέλουν τὰ πιάσουν τὶς πρῶτες γυναῖκες τῶν Ἀθηνῶν. «Ἐπὶ Κωλιάδα μετ’ αὐτοῦ πλεῖν τὴν ταχίστην»∙ νὰ πλεύσουν στὴν Κωλιάδα τάχιστα μαζί του.

Γερμανία, πρὸς ἀποφάσεις

Οἱ ἀποφάσεις γιὰ τὸν σχηματισμὸ τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως μᾶλλον λαμβάνονται σήμερα, στὴ συνεδρίαση τῆς ἡγετικῆς ὁμάδος τοῦ Σοσιαλδημοκρατικοῦ κόμματος∙ πολλὰ στελέχη ἀντιδροῦν, διότι γνωρίζουν ὅτι τὸ πιθανώτερο εἶναι ὅτι θὰ χάσουν, ὅπως ἔγινε καὶ τὸ 2005. Ἡ ἡγεσία ὅμως ἔχει ἄλλη ἄποψη∙ ἐὰν δὲν συνεργασθοῦν μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, τότε ὁδηγεῖται ἡ χώρα σὲ νέες ἐκλογές, μὲ πιὸ ἀρνητικὸ ἀποτέλεσμα γιὰ τοὺς Σοσιαλδημοκράτες, ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα. Ἡ καγκελάριος εἶναι ὁ νικητὴς καὶ καθορίζει τοὺς ὅρους τοῦ παιχνιδιοῦ, ὁπότε τεχνηέντως ἐπιρρίπτει τὴν εὐθύνη τῆς ἐκλογικῆς ἀναμετρήσεως στὴν ἀντιπολίτευση, ἀφοῦ ἀρνήθηκε συνεργασία κατὰ τὴν λαϊκὴ ἐντολή∙ οἱ Γερμανοὶ ἔδωσαν θριαμβευτικὴ πλειοψηφία στὴν καγκελάριο καὶ θὰ τὴν ξαναψηφίσουν καὶ πάλι στὴν κάλπη, δὲν ἀλλάζουν εὔκολα κόμμα. Ἑπομένως οἱ Σοσιαλδημοκράτες εἶναι καταδικασμένοι γιὰ τὸν μεγάλο συνασπισμό, μὲ ἕνα ἐπιχείρημα, τὶς σκληρὲς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν διανομὴ τῶν ὑπουργείων. Ὅσο γίνεται δηλαδή.

Ἔκκληση γιὰ δανεισμὸ ΗΠΑ

Ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἀπηύθυνε δραματικὴ ἔκκληση στὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, ὅπως ἐγκρίνει τὴν αὔξηση τῶν ὁρίων δανεισμοῦ τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως μέχρι τὴν Δευτέρα τὰ μεσάνυχτα, γιὰ νὰ μὴν κηρύξει αὐτὴ στάση πληρωμῶν∙ ὀ Τσὰκ Λιοῦ ἦταν ἀποκαλυπτικός, ὅταν ἀνέφερε ὅτι τὰ ταμειακὰ ἀποθέματα εἶναι μόνο τριάντα δις δολλάρια καὶ ὅτι ἐπαρκοῦν μέχρι τὶς 17 Ὀκτωβρίου. Ἡ ἀπήχηση στοὺς Ρεπουμπλικανοὺς δὲν ἦταν εὐνοϊκή, μᾶλλον τὸ ἀντίθετο, διότι ἐπιμένουν στὴν ἀντιπαράθεσή τους μὲ τὸν πρόεδρο, μὲ ἀφορμὴ τὸν νόμο ποὺ ψήφισαν προσφάτως γιὰ περικοπὲς στὶς δαπάνες ὑγείας∙ ἡ σύγκρουση κλιμακώνεται, μὲ τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς νὰ ἐνδιαφέρονται πρωτίστως γιὰ τὴν ταπείνωση τοῦ προέδρου, διότι αὐτὸς θὰ ὑποστεῖ τὸ πλῆγμα, ἐὰν γίνει στάση πληρωμῶν. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δίδουν τὴν εἰκόνα τῶν ἐσωτερικῶν πολιτικῶν ἀνταγωνισμῶν τῆς ἡγεσίας τους∙ δείχνουν ὅτι ἀδιαφοροῦν ὅλοι τους γιὰ τὴν οἰκονομία καὶ τὴν διεθνῆ ἀπήχησή τους.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικρατοῦν σταθεροποιητικὲς τάσις, ἐξ αἰτίας τῶν προοπτικῶν στάσεως πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,3495 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 133,2350 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1332,50, ἐνῶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 109,18. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ ἀπέναντι στὸ ἀδιέξοδο στὴν Οὐάσιγκτον κι ἀναμένουν τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα γιὰ τὶς ἐξελίξεις, ἂν καὶ δὲν διαφαίνεται διέξοδος στὸν ὁρίζοντα∙ οἱ ἀγωγὲς ἀποζημιώσεως τῶν πελατῶν τους, κατὰ τῶν δεκατριῶν τραπεζῶν, δείχνει ὅτι ἡ κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων δὲν ἔχει τελειώσει στὸν ἀτλαντικὸ κόσμο. Ἤδη ἡ Morgan Stanley εἰδοποίησε τὴν Ἐπιτροπὴ Ἐλέγχου τῆς Κεφαλαιαγορᾶς, ὅτι συμβιβάζεται μὲ τὴν πληρωμὴ ἕνδεκα δις δολλαρίων στοὺς παραπλανηθέντες πελάτες της∙ οἱ ἄλλες τράπεζες δὲν ἔχουν ἀπαντήσει, ἀλλὰ θεωρεῖται ὡς προηγούμενο ἡ ἀναγνώριση τῆς ἐνοχῆς της ἀπ’ τὴν μεγαλύτερη. Ὁ ἀντίκτυπος στὶς ἀγορὲς εἶναι σοβαρὸς καὶ δύσκολα ὑπολογίζονται οἱ διαστάσεις του.

Γαλλία, αὐστηρὰ λιτότης

Σὲ περίοδο αὐστηρᾶς λιτότητος εἰσέρχονται οἱ Γάλλοι, μὲ τὸν νέο προϋπολογισμό, ὁ ὁποῖος προβλέπει δεκαπέντες δις εὐρὼ προσθέτους φόρους καὶ χρέος στὸ 94%∙ ὁ Πιὲρ Μοσχοβισὶ ὑποσχέθηκε ὅτι τὸ 2014 θὰ εἶναι ἡ τελευταία χρονιὰ θυσιῶν καὶ ὅτι θὰ κρατηθεῖ τὸ ἔλλειμμα τοῦ προϋπολογισμοῦ στὸ 3% τοῦ ἀκαθαρίστου ἐγχωρίου προϊόντος. Οἱ ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικό της εἶναι ἔντονες, ἐνῶ ὁ Ζὰν Πιὲρ Μελενσὸν ζήτησε ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν ἀντιπολίτευση τὴν καταψήφιση τοῦ προϋπολογισμοῦ στὴν Ἐθνοσυνέλευση∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ βρίσκεται ἀντιμέτωπος μὲ τὴν διόγκωση τῆς ἀγανακτήσεως ἀπέναντί του,καθὼς ἡ δημοτικότης του ἔπεσε στὸ 23%, στὸ χαμηλότερο ποσοστὸ γιὰ Γάλλο πρόεδρο. Ἡ ταύτισή του στὸ Συριακὸ μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα μετράει πολύ, ὁπότε ἐναποθέτει τὶς ἐλπίδες του στὴν Ἀγκέλα Μέρκελ.

Κίνα, ἐνοικίαση Οὐκρανίας

Οἱ μεγάλες κινεζικὲς ἀγροτικὲς ἑταιρεῖες ἔχουν νοικιάσει τὸ 5% τῶν καλλιεργησίμων ἐκτάσεων τῆς Οὐκρανίας, μὲ σκοπὸ τὴν ἐξαγωγὴ στὴν Κίνα τῆς παραγωγῆς τους∙ τὸ Κίεβο εὐνοεῖ τὶς ἐπενδύσεις αὐτές, διότι τῆς ἐπιτρέπουν τὴν ἀξιοποίηση τῶν ἀχανῶν ἐκτάσεών της. Μελέτη τοῦ ΟΗΕ ἀναφέρει ὅτι, ἐὰν καλλιεργηθοῦν συστηματικὰ μὲ σιτηρὰ οἱ οὐκρανικὲς ἐκτάσεις, τότε ἡ παραγωγή τους ἐπαρκεῖ γιὰ τὴν διατροφὴ ὁλοκλήρου τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς∙ τὸ Πεκῖνο ἀπ’ τὴν πλευρά του ἔχει τὸ 20% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ καὶ μόνο τὸ 9% τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς. Ἔτσι ἐπιδίδεται στὴν ἐνοικίαση ἐκτάσεων σὲ ἄλλες χῶρες, τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Νοτίου Ἀσίας, μὲ σύγχρονες μεθόδους καὶ μὲ πλήρη μηχανολογικὸ ἐξοπλισμὸ ἀπ’ τὴν Κίνα∙ ἡ διείσδυση εἶναι ἡ μεγαλύτερη στὴν ἱστορἰα τοῦ κόσμου.

ΑΟΖ, εὐρωπαϊκὴ ὑπόθεση ἡ ὁριοθέτηση

Τὸ ψήφισμα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, γιὰ τὴν ὁριοθέτηση σὲ εὐρωπαϊκὸ ἐπίπεδο τῶν ἀλιευτικῶν ζωνῶν, σημαίνει ὅτι αύτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη∙ ἡ Εὐρώπη ἔκανε ἀπὸ θεσμικῆς πλευρᾶς τὸ ἀποφασιστικὸ βῆμα γιὰ ἑνιαία πολιτικὴ θαλασσίων συνόρων, διότι γιὰ τὰ χερσαῖα εἶναι δεδομένη. Οἱ Ἕλληνες εὐρωβουλευτὲς πρωτοστάτησαν στὴν ὑποστήριξή του καὶ ἐπέτυχαν ἀρκετά∙ ἤδη σὲ ἐπίπεδο πολιτικῶν ἀρχηγῶν ἔχει προβληθεῖ ἡ ἄποψη αὐτή, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ θεσμοθέτησή της. Στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως εἶναι ἰδιαίτερο, ἐπειδὴ παρουσιάζονται τὰ περισσότερα προβλήματα, κυρίως στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Κύπρο∙ μὲ τὴν προώθηση τῆς συμφωνίας γιὰ τὴν χάραξη τῆς ΑΟΖ μὲ τὴν Αἴγυπτο, οἱ δύο χῶρες διασφαλίζουν τὴν ὁριοθέτησή της, ἀπέναντι στὶς προκλήσεις τῶν τρίτων.

Εἰσροὴ μεγάλων ἐπενδύσεων

Ἡ εἰσροὴ μεγάλων ἐπενδύσεων συνεχίζεται, καθὼς ὁ πρωθυπουργὸς δέχθηκε χθὲς διαδοχικὰ τοὺς προέδρους της ΖΤΕ καὶ τῆς Google∙ ὁ πρόεδρος τῆς πρώτης ἐπιβεβαίωσε τὴν ἀπόφασή της γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Πειραιῶς ὡς διαμετακομιστικοῦ κέντρου πρὸς τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ προσέθεσε ὅτι ἱδρύει καὶ κέντρο συναρμολογήσεως καὶ ἐρευνῶν λίαν συντόμως, μὲ ἀπασχόληση 400-600 ἀτόμων∙ ὁ πρόεδρος τῆς δεύτερης δεσμεύθηκε γιὰ τὴν ἵδρυση κέντρου ἐρευνῶν. Οἱ ἐπενδύσεις ψηφιακῆς τεχνολογίας ἔχουν ταχύτατες τὶς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις, διότι ἔχουν ἐλάχιστες πάγιες ἐπενδύσεις, ἀλλὰ καὶ χρησιμοποιήσουν ἑκατοντάδες ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες παραγωγῆς λογισμικοῦ∙ τὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας εἶναι πλέον ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία, μὲ συμπληρωματικὸ τὸν ρόλο τῶν ἄλλων κλάδων. Οἱ ἐμπειρογνμώμονες τοῦ ΔΝΤ ἀδυνατοῦν καταγράψαι τὴν δυναμικὴ αὐτή, διότι διαφορετικὰ θὰ ἔλυαν καὶ τὰ προβλήματα τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας∙ οἱ παρωπίδες τῆς βιομηχανικῆς λογικῆς δὲν τοὺς ἀφήνουν ἐπαρκὲς πεδίο θεάσεως τῶν ἐξελίξεων.

Δεδομένη ἐσχάτη προδοσία

Ἡ κατηγορία τῆς ἐσχάτης προδοσίας ἀπ’ τὴν ὀργάνωση τῆς ἀκροδεξιᾶς στοιχειοθετεῖται πλέον μὲ τὶς καταθέσεις πολλῶν στελεχῶν της∙ ἡ ἄρση τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας τῶν Γιώργου Γερμένη, Παναγιώτη Ἠλιόπουλου και Στάθη Μπούκουρα θὰ συζητηθεῖ τὴν Τετάρτη, καθὼς χθὲς ὁλοκληρώθηκε ἡ συζήτηση στὴν ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς. Τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα συζητεῖται καὶ τὸ θέμα τῆς χρηματοδοτήσεως, ἂν καὶ ἡ Κουμουνδούρου συνεχίζει τὶς τρικλοποδιές∙ ἤδη θέτει ζήτημα γιὰ δῆθεν προετοιμασία ἐμπλοκῆς βουλευτῶν της στὰ ἐπεισόδια τῶν Σκουριῶν καὶ στὴ δολοφονία τῶν τριῶν στὴν τράπεζα ΜΑΡΦΙΝ. Βουλευτές της ἀπηύθυναν συχετικὴ ἐρώτηση πρὸς τὴν κυβέρνηση, γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχει παρόμοιο σχέδιο∙ εἶναι ἐμφανὲς ὅτι κάτι παραπάνω γνωρίζουν γιὰ τὶς ἐγκληματικὲς αὐτὲς πράξεις καὶ δὲν τὸ ὁμολογοῦν. «Λαγὸς τὴν φτέρη κούναγε, κακὸ τῆς κεφαλῆς του», λέει ἡ λαϊκὴ παροιμία. Ἐπιβεβαιώνονται τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεία, ὅπως φαίνεται, κι ἡ ἀγωνία τους ἀποκαλύπτει πολλὰ ἀπόκρυφα πράγματα.

Αὐθαιρεσία Πανεπιστημίων

Πολλὰ Πανεπιστήμια ἐπιδεικνύουν τὶς τελευταῖες μέρες ἄκρως αὐθαίρετη στάση, μὲ τὴν ἄρνησή τους νὰ ἐφαρμόσουν τὸν νόμο, γιὰ τὴν κινητικότητα τῶν διοικητικῶν τους ὑπαλλήλων∙ οἱ προφάσεις τῶν πρυτάνεων ἀπὸ γελοῖες μέχρι προκλητικὲς πρὸς τὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος βιώνει τὴν χειρότερη κρίση σὲ περίοδο εἰρήνης στὴν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος. Ὅταν μάλιστα οἱ περισσότεροι διοιρισμοὶ ἔχουν γίνει μὲ ἀδιαφανεῖς διαδικασίες, γιὰ τὶς ὁποῖες ποτὲ δὲν ἀσκήθηκε ἔλεγχος ἀπὸ κανέναν, οἱ ἀρνούμενοι τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου πρυτάνεις δὲν ἀπαντοῦν στὸ κρίσιμο θέμα τῆς διαφάνειας. Μάλιστα ὁ πρύτανις τοῦ Καποδιστριακοῦ προκαλεῖ λέγοντας, ἂν παρανόμησα νὰ μὲ συλλάβουν∙ δηλαδή, ἀναγνωρίζει ὅτι ἔγιναν παρανομίες, ἀλλὰ ἀποφεύγων τὰς εὐθύνας ἀναθέτει στὴ δικαιοσύνη τὴν διερεύνησή τους.

Τελευταία ἔκθεση τοῦ ΔΝΤ

Ἡ τελευταία ἔκθεση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἔδωσε ἀφορμὴ προπαγάνδας καταστροφολογίας τῆς ἐπιχωρίου διαπλοκῆς, σὲ χαμηλότερο τόνο τῆς ἀτλαντικῆς∙ ἡ διαφορὰ στὶς προβλέψεις εἶναι μικρή, σὲ σύγκριση μὲ τὴν ἐκτίμηση τῆς τρόικας τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα, κάτω ἀπὸ 0,5% τοῦ ΑΕΠ. Ἡ προπαγάνδα δὲν δικαιολογεῖται, διότι τὸ Ταμεῖο δὲν ἔχει ἐπιβεβαιθωθεῖ στὶς προβλέψεις του τὴν τριετία, ἐνῶ ἔχει ὁμολογήσει ὅτι ἔχει κάνει λάθη, ἀλλὰ δὲν ἀνέλαβε τὶς εὐθύνες του∙ ἡ χώρα μας ἔχει σημειώσει σημαντικὴ πρόοδο σὲ ὅλα τὰ θέματα, ἐνῶ τὰ διέψευσε ἡ Κριστὶν Λαγκὰρντ καὶ ἀναγνώρισε τὴν πρόοδο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἡ διαπλοκὴ τὰ ξεχνάει αὐτά, ἀλλὰ χρησιμοποιεῖ τὴν ἀμφιβόλου ποιότητος ἔκθεση Γραφείου τῆς Βουλῆς…

Ἐξελέγξαι τοὺς Μεγαρέας

Ὁ πόλεμος τῶν Ἀθηναίων μὲ τοὺς Μεγαρεῖς ἔληξε, μὲ τὴν ἀνακατάληψη ἀπ’ τοὺς πρώτους τῆς Σαλαμῖνος καὶ τὴν ἐνσωμάτωσή της στὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν∙ ὁ Σόλων εἶχε ἡγηθεῖ τοῦ πολέμου καὶ εἶχε προσθέσει μάλιστα εἰς τὴν Ἰλιάδα τρεῖς στίχους, γιὰ τὴν ἱστορικὴ θεμελίωση τῆς ἀπόψεώς του. «Ἔτι δὲ μᾶλλον ἐξελέγξαι τοὺς Μεγαρέας βουλόμενον ἰσχυρίσασθαι περὶ τῶν νεκρῶν»∙ ἐπὶ πλέον ἤθελε ἀσκῆσαι κριτικὴ στοὺς Μεγαρεῖς γιὰ τὸν τρόπο ταφῆς τῶν νεκρῶν. «Ὡς οὐχ ὃν τρόπον ἐκεῖνοι θάπτουσιν κεκηδευμένων, ἀλλ’ ὃν αὐτοί»∙ διότι κηδεύουν τοὺς νεκρούς τους, ὄχι ὅπως οἱ Ἀθηναῖοι, ἀλλὰ μὲ δικό τους τρόπο. «Θάπτουσι δὲ Μεγαρεῖς πρὸς ἕω τοὺς νεκροὺς στρέφοντες, Ἀθηναῖοι δὲ πρὸς ἑσπέρας»∙ θάπτουν οἱ Μεγαρεῖς τοὺς νεκρούς τους μὲ τὸ πρόσωπο πρὸς ἀνατολάς, ἐνῶ οἱ Ἀθηναῖοι μὲ τὸ πρόσωπο πρὸς δυσμάς. Οἱ Μεγαρεῖς ἦταν Δωριεῖς καὶ οἱ Ἀθηναῖοι Ἴωνες, μὲ ἐντελῶς διαφορετικὰ ἤθη.

Στροφὴ κεφαλαίων πρὸς εὐρὼ

Ἡ στροφὴ τῶν κεφαλαίων πρὸς τὸ εὐρὼ γίνεται μαζικὴ τὸν τελευταῖο καιρό, μὲ πρῶτο τὴν ἔκδοση ὁμολόγων, ἐνῶ ἡ ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά, παρὰ τὶς διαφωνίες, εἶναι ἐπὶ θύραις∙ τὸ πρῶτο ἐννεάμηνο ἔχουν ἐκδοθεῖ ὁμόλογα σὲ εὐρώ, ἀπὸ τρίτους, Ἀμερικανοὺς καὶ ἄλλους, ὕψους 66 δις εὐρώ, ἔναντι 44 τὸ ἴδιο διάστημα πέρυσι. Ἡ στροφὴ καταγράφεται σὲ ἐποχὴ σοβαρῆς κρίσεως, στὴν Εὐρωζώνη, μὲ τὴν προεκλογικὴ περίοδο στὴ Γερμανία, τὴν ἀδυναμία τῆς Γαλλίας καὶ τὴν πολιτικὴ κρίση στὴν Ἰταλία, πέραν τῶν προβλημάτων τῶν νοτίων χωρῶν∙ ὁπωσδήποτε τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες ἡ ἔκδοση ὁμολόγων πολλαπλασιάσθηκε, ἀπ’ τὶς ἴδιες περιοχές, μετὰ τὴν στάση πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ὁ ἀντίκτυπος καταγράφεται στὴν ἀνατίμηση τοῦ ἑνιαίου νομίσματος καὶ στὴν μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων, ἀκόμη καὶ στὶς νότιες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης∙ ἀναμένεται ὅτι ὁ σχηματισμὸς τῆς κυβερνήσεως στὴ Γερμανία θὰ ἀποτελέσει στὸ ἐφαλτήριο.

ΗΠΑ, ἔναρξη διαβουλεύσεων

Ὡς ἔναρξη διαβουλεύσεων, μεταξὺ τοῦ Λευκοῦ Οἴκου καὶ τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, γιὰ τὴν ἄρση τοῦ ἀδιεξόδου στὴν στάση πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως, χαρακτηρίζεται ἡ χθεσινοβραδυνὴ συνάντηση τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα μὲ τὸν Τζὼν Μπόνερ στὸ ὀβὰλ γραφεῖο∙ ἡ κήρυξη καὶ ἐπισήμως τῆς χρεωκοπίας εἶναι ἐπὶ θύραις, διότι τὸ ἀμερικανικὸ δημόσιο ἐξαντλεῖ τὰ ταμεικά του ἀποθέματα τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα. Οἱ δύο πλευρὲς δείχνουν ἀμετακίνητες, μὲ μοναδικὴ διαφαινόμενη παραχώρηση ἀπ’ τοὺς Ρεπουμπλικανούς, τὴν μικρὴ αὔξηση τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ τῆς κυβερνήσεως, ὁπότε ἐξασφαλίζει τὴν χρηματοδότησή της γιὰ λίγους μῆνες∙ παραμένει ὅμως δέσμια τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ πάλι. Τὸ πρόβλημα ἀφορᾶ τὴν οἰκονομικὴ πολιτική, ὁ πρόεδρος ἐπιμένει στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ κοινωνικοῦ του προγράμματος, ἀλλὰ ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς δίδει ἔμφαση στὴν ἀνάγκη ἀναθεωρήσεώς του∙ ὁ πρῶτος ἀπευθύνεται στὰ χαμηλὰ εἰσοδήματα, ὁ δεύτερος στοὺς μικρομεσαίους καὶ μεγάλους ἐπιχειρηματίες. Τὰ διαφορετικὰ στρώματα τοὺς δεσμεύουν.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς συναντήσεως στὴν Οὐάσιγκτον, τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ τοῦ Τζὼν Μπόνερ, γιὰ τὸ θέμα τῆς στάσεως πληρωμῶν∙ τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε ἐλαφρὰ στά, 1,3541 δολλάρια καὶ στὰ 132,4106 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1298 καὶ παρέμεινε σταθερὸ τὸ πετρέλαιο, 109,86. Οἱ ἐλπίδες γιὰ ἄρση τοῦ ἀδιεξόδου στὴν Ἀμερική, ἔστω καὶ γιὰ βραχὺ χρόνο ἀλλὰ μὲ ἀποφυγὴ τῆς ἐπισήμου χρεωκοπίας, ἔφερε ἀνάσα στὶς δυτικὲς ἀγορές, μὲ ἀνοδικὲς τάσεις, ἀλλὰ συγκρατημένα, διότι οὐδεὶς γνωρίζει τὸ ἀποτέλεσμα∙ στὴν Ἀσία σημειώθηκε ὑποχώρηση, γιὰ κερδοσκοπικοὺς λόγους, μετὰ τὴν τριήμερη ἄνοδο. Στὸ Μπουρνέι ἡ διάσκεψη κορυφῆς τοῦ ΑΣΕΑΝ (Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας) ὁλοκλήρωσε τὶς ἐργασίες της, μὲ τὴν ἐλπίδα αὐξήσεως τῶν ἀνταλλαγῶν τους σὲ ἕνα τρις δολλάρια μέχρι τὸ 2020∙ ἤδη στὴν περιοχὴ τὸ ρεμίνμπι χρησιμοποιεῖται ὡς τὸ ἀνταλλακτικὸ μέσο, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀποθεματικὸ νόμισμα σὲ μεγάλο βαθμό.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.