Τετριμμένες συζητήσεις μὲ τὴν τρόικα

Ἡ τρόικα ἀποχώρησε, χωρὶς αὐστηρὲς παρατηρήσεις, κι ἐπανέρχεται σὲ λίγες ἑβδομάδες γιὰ τὶς τελικὲς διαπραγματεύσεις∙ τὸ ὕψος τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος εἶναι τὸ ζητούμενο, διότι ἀπὸ αὐτὸ θὰ κριθοῦν ὅλα τὰ ἄλλα, ἀλλὰ καὶ θὰ προσδιορισθεῖ ἀπ’ τὴν ὕφεση τοῦ τρίτου τριμήνου. Ἤδη οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναγνωρίζουν τὴν πρόοδο, ἐνῶ καὶ πολλὲς ἀμερικανικὲς τράπεζες ἐπίσης∙ ὁ πρωθυπουργός, μὲ τὰ χαρτιά του αὐτά, ἀρχίζει τὶς ἐπαφές του στὴν Νέα Ὑόρκη, καθὼς οἱ ἐπενδυτικοὶ κύκλοι ἐμφανίζονται πολὺ πρόθυμοι πλέον. Στὴν Εὐρωζώνη ὅλοι σχεδὸν πιστεύουν ὅτι ἡ Ἑλλὰς βρίσκεται στὸ δρόμο πρὸς τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση∙ ὁ σχηματισμὸς τῆς νέας γερμανικῆς κυβερνήσεως θεωρεῖται ἡ ἀφετηρία γιὰ τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, ὅπως ἔχει δεσμευθεῖ ἡ καγκελάριος ἀπ’ τὴν προεκλογικὴ περίοδο.

Συντριπτικὰ τὰ στοιχεῖα

Οἱ ἀνακριτὲς συντάσσουν τὰ κατηγορητήρια, καθὼς τὰ στοιχεῖα γιὰ τοὺς κατηγορουμένους εἶναι συντριπτικὰ ἀπὸ κάθε πλευρά∙ γιὰ κάθε ἐπίθεση, ἀκόμη καὶ δολοφονική, ἔδιδε τὴν ἐντολὴ ὁ ἀρχηγός, ὁ ὁποῖος εἶχε καὶ λεπτομερῆ ἐνημέρωση γιὰ τὴν ἐξέλιξή της βῆμα βῆμα. Ἔτσι στὴ δολοφονία τῆς Ἀμφιάλης ἐπέβαιναν στὸ αὐτοκίνητο τοῦ δολοφόνου τρία ἄτομα, ποὺ βρίσκονται ἤδη φυλακή, ἐνῶ ἀναζητοῦνται οἱ ὑπόλοιποι∙ ἡ Εὐτέρπη Κουτζαμάνη ἀνακοινώνει τὴν σύγκληση τῆς Ὁλομελείας Ἐφετῶν, γιὰ τὴν ἐκλογὴ ἐφέτου ἀνακριτοῦ, λόγῳ τῆς ἐξαιρετικῆς σπουδαιότητος τῆς ὑποθέσεως. Σὲ πρακτικὸ ἐπίπεδο φαίνεται ὅτι τὰ πανίσχυρα Τάγματα Ἐφόδου ἐξαχνώθηκαν, καθὼς δὲν προσέφεραν καμμία ὑποστήριξη στὸν ἔγκλειστο ἀρχηγό, ἔστω κι ἐκ τοῦ μακρόθεν, ἐνῶ στὶς γειτονιὲς εἶναι ἐντελῶς χαμένοι καὶ τὰ γραφεῖα θεόκλειστα∙ ἡ ἀκροδεξιὰ εἶχε στηρίξει τὴν πολιτική της ἀπήχηση στὴν δυναμικὴ παρουσία της στὶς περιοχές της καὶ περισσότερο στὶς ἀριστερὲς συνοικίες. Ἐὰν ἐκλείψει, ἐξαφανίζεται πλέον ὁριστικά.

Ἀμήχανα, κόμματα, διαπλοκὴ

Ἡ ἀντιπολίτευση καὶ ἡ διαπλοκή, παρὰ τὴν προβολὴ τῆς συλλήψεως τῆς ἡγεσίας τῆς ἀκροδεξιᾶς, δείχνουν ἐμφανέστατα ὅτι αἰσθάνεται ἐξαιρετικὰ ἀμήχανα καὶ ἄβολα∙ δὲν περίμεναν τὴν ἀποφασιστικὴ ἀντίδραση τῆς δικαιοσύνης καὶ τὴν ὁλόψυχη στήριξή της ἀπ’ τὴν κυβέρνηση. Τὰ πικρὰ σχόλια, τὰ ὑπονοούμενα στὶς ἀναλύσεις τους, ἀριστερῶν πολιτικῶν καὶ ἄλλων, καταγράφουν τὴν ἐνόχληση τῶν ἐπικυριάρχων τους εἰς Ἑσπερίαν∙ προτιμοῦσαν τὴν παράταση τῆς νόθου καταστάσεως, ὥστε καὶ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας νὰ ὑπονομευθεῖ καὶ ἡ δημοκρατία ἐπίσης, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἀμετάκλητος σκοπός τους παραμένει ἡ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ σύνεση καὶ ἡ σωφροσύνη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση σὲ ὅλους τους∙ διαπιστώνουν ὅτι χάνουν τὸ παιχνίδι, διότι ἡ σταθερότης στὸ ἐσωτερικὸ καὶ ἡ ἀξιοπιστία διεθνῶς εἶναι τὰ μεγάλα κέρδη τῆς χώρας. Ἀλλὰ καὶ ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ ρόλου ὅλων τους. Οἱ μάσκες πέφτουν.

Τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα

Τὰ ὑπόγεια συγκοινωνοῦντα δοχεῖα φάνηκαν καὶ πάλι στὴν ἐξάρθρωση τῆς συμμορίας τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς»∙ ἡ ἀντίδραση τῆς Εἰσαγγελίας τοῦ Ἀρείου Πάγου ἦταν ὑποδειγματικὴ κι ἀπέδειξε ὅτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος δουλεύει καὶ μάλιστα ἀποτελεσματικά, ἐλάχιστοι εἶναι οἱ ἐπίορκοι. Τὰ στοιχεῖα εἶναι συντριπτικὰ γιὰ ὅλους τους καὶ τὰ διαπραχθέντα κακουργήματα ἀνέρχονται σὲ δέκα, ἐνῶ ἀποκαλύπτονται ὅλο καὶ νέα∙ οἱ ἐξ ἀριστερῶν συνοδοιπόροι τους ἄρχισαν τὶς διαμαρτυρίες, δὲν εἶναι πειστικὰ τὰ ἐπιχειρήματα, βουλευτὲς ἦταν καὶ ἄλλα. Τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα, συνέλαβαν τὸν ἀρχηγὸ καὶ τοὺς βουλευτές του καὶ μόλις συγκεντρώθηκαν δύο ἑκατοντάδες ὀπαδῶν του στὴ ΓΑΔΑ καὶ μία στὴν Εὐελπίδων. Ποῦ εἶναι ἡ δημοσκοπικὴ ἐκτίναξη; Μήπως στὰ συγκοινωνοῦνται δοχεῖα ἐντασσόταν.

Ἀποδοχή, Ποῦτιν, Ὀμπάμα

Στὴν Ἀμερικὴ ἔγινε δημοσκόπηση γιὰ τὸ χειρισμὸ τῆς συριακῆς ὑποθέσεως ἀπ’ τοὺς ἡγέτες τῶν μεγάλων χωρῶν∙ στὴν ἐρώτηση, ποιὸς ἔκανε τοὺς πιὸ ἔξυπνους χειρισμούς, τὸ 49% ἀπάντησε ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν καὶ τὸ 25% ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα, ἐνῶ οἱ ἄλλοι βρίσκονται σὲ μονοψήφιο ἀριθμό. Στὴν ἀντίστροφη ἐρώτηση, τὸ ποιὸς ἔκανε τὰ περισσσότερα λάθη, ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος εἶναι στὸ 30% καὶ ὁ Ρῶσος στὸ 10%∙ ἡ σφυγμομέτρηση αὐτὴ μέτρησε πάρα πολὺ στὸν Λευκὸ Οἶκο καὶ πολλοὶ τῆς ἀποδίδουν τὴν στροφή του στὸ Ἰρανικὸ καὶ Συριακό. Δηλαδή, οἱ ἴδιοι οἱ Ἀμερικανοί, ποὺ ἔβλεπαν τοὺς Ρώσους σὰν διαόλους ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ψυχροῦ πολέμου, ἀλλάζουν στάση. Σημαντικὴ ἀνατροπὴ τῆς διεθνοῦς δυναμικῆς.

Ἐλαυνόμενον ἀπὸ τῆς νήσου

Ὁ Σόλων ἐξελέγη στρατηγὸς καὶ ὁδήγησε τοὺς Ἀθηναίους στὴν Κωλιάδα, ὅπου οἱ γυναῖκες ἑόρταζαν τὰ Δημήτρια∙ τότε ἔστειλε «αὐτόμολο» στοὺς Μεγαρεῖς καὶ τοὺς εἶπε ὅτι ἐκεῖ βρίσκονται Ἀθηναῖες. «Ὡς δὲ πεισθέντες οἱ Μεγαρεῖς ἄνδρας ἐξέπεμψαν ἐν τῷ πλοίῳ»∙ Ὅταν ἐπείσθησαν οἱ Μεγαρεῖς ἔστειλαν ἄνδρες μὲ ἕνα πλοῖο. «Καὶ κατεῖδεν ὁ Σόλων τὸ πλοῖον ἐλαυνόμενον ἀπὸ τῆς νήσου»∙ μόλις εἶδε ὁ Σόλων τὸ πλοῖο ἐρχόμενο ἀπ’ τὴν νῆσο. «Τὰς μὲν γυναῖκας ἐκποδὼν ἀπελθεῖν ἐκέλευσε»∙ ἔδωσε ἐντολὴν νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀμέσως οἱ γυναῖκες. «Τῶν δὲ νεωτέρων τοὺς μηδέπω γενειῶντας ἐνδύμασι καὶ μίτραις καὶ ὑποδήμασι τοῖς ἐκείνων σκευασμένους»∙ ἀπ’ τοὺς νεωτέρους ὅσοι δὲν εἶχαν βγάλει γένεια τοὺς ἔντυσε μὲ φορέματα, κορδέλλες καὶ ὑποδήματα τῶν γυναικῶν. «Καὶ λαβόντας ἐγχειρίδια κρυπτὰ παίζειν καὶ χορεύειν προσέταξε πρὸς τῇ θαλάσσῃ»∙ τοὺς ἔδωσε ἐγχειρίδια καὶ τοὺς εἶπε νὰ χορεύουν καὶ νὰ παίζουν κοντὰ στὴ θάλασσα.

Γερμανία, πρὸς κυβέρνηση

Οἱ Σοσιαλδημοκράτες ἐμφανίζονται διχασμένοι στὴ Γερμανία, ὡς πρὸς τὴν συμμετοχή τους στὸν μεγάλο συνασπισμὸ μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ∙ τὰ δύο τρίτα τῶν βουλευτῶν καὶ τῶν στελεχῶν εἶναι κατά, ἀλλὰ τὸ 50% τῶν ψηφοφόρων τάσσονται ὑπέρ, ὁπότε ἡ ἀπόφαση μᾶλλον κλίνει ὑπὲρ τῶν τελευταίων. Ἐὰν ἀρνηθοῦν τὴν συμμετοχή τους στὴν κυβέρνηση, τότε οἱ ἐκλογὲς ἐπαναλαμβάνονται καὶ χάμενο εἶναι τὸ κόμμα τους, διότι ἡ καγκελάριος βρίσκεται στὸ ἀπόγειο τῆς δημοτικότητός της∙ οἱ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι θὰ γίνει κυβέρνηση, ἀλλὰ ἴσως ἀργήσει λίγο στὰ παζάρια. Σὲ κυβερνητικὴ κρίση ἀντιθέτως βαδίζει ἡ Ἰταλία, διότι οἱ πέντε ὑπουργοὶ τοῦ Σύλβιο Μπερλουσκόνι παραιτήθηκαν ἤδη, ἐπειδὴ ἔχει ἐκπέσει τῆς Γερουσίας ὁ ἀρχηγός τους∙ ὁ Ἐνρίκο Λέττα ἐπέστρεψε ἐπειγόντως ἀπ’ τὴν Νέα Ὑόρκη κι ἄρχισε ἀμέσως τὶς διαβουλεύσεις μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Ἡ χώρα ὁδηγεῖται σὲ νέα περίοδο ἀκυβερνησίας, μὲ ἀπρόβλεπτες ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία.

ΗΠΑ, Ἰράν, Συρία, ἁπάλυνση

Οἱ σχέσεις τῆς Ἀμερικῆς, μὲ τὸ Ἰρὰν καὶ τὴν Συρία, ἐξομαλύνθηκαν ἀρκετὰ καὶ βαδίζουν πρὸς τὴν ἀποκατάστασή τους∙ ὁ Μπάρακ Ὀμάμα μίλησε τηλεφωνικὰ μὲ τὸν Ρουσὰν Χουσανί, γιὰ τὴν διπλωματικὴ ἐπίλυση τῶν διαφορῶν, ἐνῶ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας ἐνέκρινε ψήφισμα,γιὰ τὴν παράδοση τῶν χημικῶν ὅπλων τῆς Συρίας, ἀλλὰ χωρὶς καμμία ἀναφορὰ στὴν ἀπειλὴ χρήσεως βίας. Μετὰ ἀπὸ τριανταπέντε χρόνια ἡ ψυχρὴ σύγκρουση ΗΠΑ καὶ Περσίας βαίνει πρὸς τὸ τέλος της, ἂν καὶ τὸ Ἰσραὴλ ἔδειξε ὅτι δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων∙ ἡ Οὐάσιγκτον δείχνει ὅτι γυρίζει σελίδα στὴν στρατηγική της στὴ Μέση Ἀνατολή, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ στάση τῶν ἀραβικῶν κρατῶν καὶ πρωτίστως τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, ἡ ὁποία εἶναι ὁ ἀδιάλλακτος ἐχθρὸς τοῦ Ἰρὰν στὴν περιοχὴ καὶ ὁ χρηματοδότης τῆς μεγαλυτέρας ἀνταρτικῆς ὀργανώσεως στὴ Συρία. Οἱ διαφωνίες γιὰ τὸ ὁμοσπονδιακὸ χρέος μὲ τὴν Βουλή, ἴσως μέτρησαν.

Κλίμα, ἐπιβίωση ἀνθρώπου

Ἡ ἐπιβίωση τοῦ ἀνθρώπου στὴν γῆ ἀπειλεῖται εὐθέως ἀπ’ τὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος, σύμφωνα μὲ τὴν ἐμπεριστατωμένη ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Περιβάλλοντος τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν∙ ἡ ἔκθεση ἀναφέρει ὅτι κατὰ 95% ὁ ἄνθρωπος φέρει τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτου καὶ ὅτι μέχρι τὸ 2100 ἡ μέση θερμοκρασία θὰ αὐξηθεῖ ἀπὸ 3,8 στοὺς 4,5 βαθμοὺς Κελσίου. Ἡ τήξη τῶν παγετώνων θὰ ἐπιταχυνθεῖ καὶ ἡ στάθμη τῆς θαλάσσης θὰ αὐξηθεῖ κατὰ εἴκοσι ἑκατοστά, μὲ ἀποτέλεσμα πολλὲς περιοχὲς τῆς ὑφηλίου νὰ κατακλυσθοῦν ἀπ’ τὰ ὕδατα καὶ πρῶτα τὰ χαμηλὰ νησιὰ τῆς Πολυνησίας∙ οἱ μετεωρολόγοι ὑπογραμμίζουν ὅτι τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, κατακλυσμοί, ξηρασίες, κυκλῶνες, ἀνεμοστρόβιλοι θὰ πολλαπλασιασθοῦν μὲ ἀπρόβλεπτο ρυθμό καὶ συνέπειες στὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ μεγάλοι ὅμως, καὶ πρώτη ἡ Ἀμερική, ἔδειξαν ὅτι δὲν ἀνησυχοῦν. Ἄλλωστε οὔτε κἂν σχολίασε ἡ κυβέρνησή της τὴν ἔκθεση. Ἀδιαφοροῦν γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις.

Ἱστορικὴ καμπή, δικαιοσύνη, σταθερότης

Ἡ ἀμερόληπτη ἐφαρμογὴ τῆς δικαιοσύνης καὶ ἡ διασφάλιση τῆς σταθερότητος καὶ τῆς ἠρεμίας στὴ χώρα εἶναι τὸ συμπέρασμα τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὴν σύλληψη τῆς ἡγετικῆς ὁμάδος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς∙ ὁ πρωθυπουργὸς τὰ συνόψισε ἐπιγραμματικά, «δικαιοσύνη, σταθερότητα, ὄχι ἐκλογές», κι ἔπιασε τὸν σφυγμὸ τοῦ κόσμου. Ἡ Ἑλλάς, μόλις ἔκανε τὰ πρῶτα της βήματα γιὰ τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὴν τετραετῆ πρωτοφανῆ στὰ ἱστορικά της χρονικὰ κρίση, κι οἱ ἀπειλὲς ἐκπορεύονταν πλέον ἀπ’ τὸ ἐσωτερικό, ἀπ’ τὶς ἀκραῖες ὁμάδες τὶς κινούμενες στὰ ὅρια τῆς νομιμότητος, μὲ συνεχῆ τὴν ροὴ στὰ μεταξύ τους συγκοινωνοῦντα δοχεῖα∙ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλους, ἀλλὰ τὸ σημαντικώτερο εἶναι ἡ πίστη τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου, πρωτίστως τῶν μικρομεσαίων. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε ἀπ’ τὸν τουρισμό, μὲ τὴν παράτασή του βεβαία ὣς στὰ Χριστούγεννα σχεδόν, καὶ μὲ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, μὲ τὶς ἄμεσες πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις τους στὴν ὑπόλοιπη οἰκονομία∙ τὸ πολιτικό μας πρόβλημα εἶναι ἕνα σήμερα, ἡ διαφορὰ ἀνταποκρίσεως στὰ οἰκονομικὰ μεταξὺ τοῦ ἁπλοῦ κόσμου καὶ τῶν ἀντιπολιτευτικῶν δυνάμεων. Ἡ ψυχολογία στὸν κόσμο -ὄχι ὅτι τοῦ ἔχουν λυθεῖ τὰ προβλήματα, κάθε ἄλλο- ἔχει ἀλλάξει κι ἔχει ἀποκτήσει ἐμπιστοσύνη κι ἐλπίδα ὅτι κάτι τουλάχιστον γίνεται∙ τὰ κόμματα συνεχίζουν τὸ τροπάριο τῆς καταστροφολογίας καὶ τοῦ ἀντιγερμανισμοῦ.
Ἡ ταχύτης τῆς ἀντιδράσεως τῆς Εἰσαγγελίας τοῦ Ἀρείου Πάγου, τῆς Εἰσαγγελέως καὶ τοῦ Ἀντιεισαγγελέως, ἦταν ὑποδειγματικὴ καὶ μὲ ἄμεσο ἀποτέλεσμα∙ οὐδεὶς ἀμφισβήτησε τὸ πόρισμά του –πλὴν μερικῶν θαμώνων τῆς ἀτλαντικῆς παραφιλολογίας-, ἐνῶ καὶ ἡ συνεργασία μὲ τὴν Ἀντιτρομοκρατικὴ ἦταν ἄριστη καὶ ἄκρως ἀποτελεσματική. Συνελήφθησαν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πέντε βουλευτές του, κι ὅλοι οἱ ἄλλοι, πολιτικοὶ ἀρχηγοί, δημοσιογραφίζοντες, συνελήφθησαν ἐπίσης κοιμώμενοι∙ ὁ μεγάλος ἡγέτης, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπιβάλει τὴν «τάξιν» του στὶς ἐργατικὲς κυρίως συνοικίες, δὲν βρῆκε μερικὲς δεκάδες ἀποφασισμένους ὀπαδοὺς γιὰ τὴν ὑποστήριξή του, ἔμεινε μόνος κι ἄχαρος. Δύο εἶναι τὰ ἀποτελέσματα αὐτὴν τὴν στιγμή, ἡ ἱκανοποίηση τοῦ κόσμου, ὅτι ἀπαλλάσσεται ἀπὸ μία ἑστία συνεχοῦς ἀναταραχῆς κι ἑπομένως μπορεῖ ἄνετα νὰ συνεχίσει τὶς δουλειές του, ἢ μᾶλλον τὴν ἀναζήτησή τους ποὺ τώρα τὴν ἀρχίζει καὶ δεύτερον, ἡ ἐλπίδα ὅτι αὐτὸ θὰ ἐπεκταθεῖ καὶ στὶς ἄλλες ἑστίες παρανομίας, στὰ Πανεπιστήμια καὶ ἀλλοῦ∙ ἡ νομιμότης ἰσχύει γιὰ ὅλους, χωρὶς διακρίσεις, διαφορετικὰ δὲν ἰσχύει γιὰ κάνεναν, παρὰ μόνο γιὰ τὸν ἀρχηγό∙ ἐπιστρέφουμε τότε στὸ γνωστὸ σοσιαλιστικὸ ἀνέκδοτο, ὅτι, «ὅλοι εἶναι ἴσοι, ἀλλὰ μερικοὶ εἶναι λίγο πιὸ ἴσοι», ὅπως ὁ ἀρχηγός. Ἀνακούφιση αἰσθάνεται ἡ κοινὴ γνώμη καὶ πρωτίστως στὶς ἐργατικὲς συνοικίες, μὲ τὰ ὑψηλὰ ποσοστὰ ἀνεργίας καὶ εὔκολη τὴν ἀνοχὴ πρὸς ὁ,τιδήποτε.
Ἡ ἑλληνικὴ δημοκρατία ἀπέδειξε ὅτι ἔχει τὶς δυνάμεις καὶ τὰ μέσα γιὰ τὴν ἄμυνά της ἀπέναντι στὸν ὅποιον ἐπιβουλέα της∙ ἡ ἀπάντηση δίδεται πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς συνέχισε κανονικὰ τὸ πρόγραμμά του, μὲ τὴν προγραμματισμένη ἐπίσκεψή του στὴ Νέα Ὑόρκη, ἐπειδὴ θεώρησε ὡς πρωθυπουργὸς τυπικὴ λειτουργία τῶν νομίμων ἀρχῶν τὴν συνέχιση τῆς δικαστικῆς διαδικασίας∙ ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία ὁλοκλήρωσε τὴν ἀποστολή της, μὲ τὴν διαβίβαση τῶν σχετικῶν φακέλων, κι ἀπομένει μόνο ἡ συνδρομὴ τῆς Ἀστυνομίας στὸ ἀνακριτικὸ ἔργο. Ἀποστομώθηκαν κανονικὰ οἱ ἀτλαντικοὶ καταστροφολόγοι, οἱ ὁποῖοι ἔβλεπαν ἀναταραχὴ καὶ συγκρούσεις στοὺς δρόμους, μετὰ τὴν δολοφονία στὴν Ἀμφιάλη∙ παραδέχονται τώρα, ὅτι ἡ παρέμβαση τῆς δικαιοσύνης εἶναι ἀποτελεσματικὴ καὶ ἄκρως τυπική, διότι ἡ δικαιοσύνη στὴν ἀπόδοσή της κρίνεται στὸν σεβασμὸ τῶν τύπων∙ γιὰ δεύτερη φορὰ ἀπογοητεύονται οἱ ἐξ Ἑσπερίας Κασσάνδρες, μὲ πρώτη τὴν βεβαιότητά τους, ὣς λίγους μῆνες πρὶν ὅτι βρίσκεται ἐπὶ θύραις ἡ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ ἀποπομπή της ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη∙ ὅταν διαπίστωσαν τὸ Θέρος, ὅτι αὐτὸ δὲν γίνεται, ἄρχισαν τὴν προπαγάνδα τῆς πολιτικῆς ἀναταραχῆς, σύντομα μάλιστα ὅπως ἔγραφαν, ἀλλὰ πάλιν ἀπέτυχαν οἰκτρῶς καὶ ἐξουθενώθησαν. Τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀντέγραφαν κανονικὰ τὶς ἀτλαντικὲς προφητεῖες∙ ἔπεσαν πάλι στὴν παγίδα τους, διότι ἡ ἀκροδεξιὰ ξεδοντιάσθηκε κανονικὰ γιὰ τὸ προβλεπτὸ μέλλον.
Ἡ ἀπήχηση τῆς πολιτικῆς τους στὸν κόσμο εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα γιὰ τὴν ἀντιπολίτευση∙ εἶχε ἐπενδύσει πολλὰ στὴν ὑπόθεση ὅτι ἡ κυβέρνηση δείχνει ἀνοχὴ ἀπέναντι στὴν ἀκροδεξιά, μὲ τὸ γνωστὸ ἐπιχείρημα τῆς διακρίσεως δεξιᾶς καὶ ἀριστερᾶς. Φυσικὰ πολλοί, μὲ πρῶτον τὸν Ναπολεοντίσκο, προέβλεπαν πολιτικὴ ἀστάθεια καὶ ἐκλογές, ἐνῶ ὁ Κοινοβουλευτικός του Ἑκπρόσωπος χαρακτήρισε εὐκαιρία τὶς ἐπαναληπτικὲς ἐκλογές, ἂν παραιτηθοῦν οἱ βουλευτὲς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς∙ μάλιστα ὁ ἀρχηγός της ἀπείλησε ἢ μᾶλλον δεσμεύθηκε, μὲ τὴν τελευταία του δήλωση πρὸ τῆς φυλακίσεώς του, ὅτι στὶς ἐπαναληπτικὲς ἐκλογὲς θὰ ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας ἔτσι τὴν καταψήφιση τῶν κυβερνητικῶν κομμάτων. Ὡς συνήθως ἡ διαπλοκὴ ἐξαφάνισε τὴν δήλωση αὐτή, ἀλλὰ τὸ χειρότερο γιὰ τὴν ἀντιπολίτευση εἶναι, ὅτι ἀδυνατεῖ προβλέψαι τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ ὅποια ἑρμηνεία κι ἂν δώσει κανείς, ἕνα φθάνει στὸν πολὺ κόσμο, ἡ δικαιοσύνη ἐξάρθρωσε, μὲ ἕνα κτύπημα τὸ πολυκέφαλο τέρας. Ἔτσι ὁ Ναπολεοντίσκος βρίσκεται καὶ πάλιν ἐκτὸς νυμφῶνος τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων καὶ τρέχει ἀπὸ πίσω, ἀλλὰ δὲν προλαβαίνει∙ ἡ πολιτικὴ δυναμικὴ ἔχει ἀλλάξει στὴ χώρα, διότι ἡ κυβέρνηση ἐπέδειξε πυγμὴ ἀποφασιστικότητα πρὸς τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ καλεῖται τώρα ἀποδεῖξαι, ὅτι διαθέτει ἐναλλακτικὴ πολιτική- διότι τὰ ἄλλα κομματίδια ἔχουν δευτερεύουσα σημασία- κι αὐτὸ δὲν φάνηκε ἀκόμη∙ τὸ ἀντίθετο δείχνει, ὅτι πελαγοδρομεῖ ἀκυβέρνητος σὲ φουρτουνιασμένη θάλασσα.
Ὁ ἀντίκτυπος στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὴν οἰκονομία μετράει περισσότερο∙ πολλοί, κάτω κι ἀπ’ τὴν καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, εἶχαν ἀρκετὲς ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴν βιώσιμητα τῆς κυβερνήσεως καὶ γιὰ τὴν ἀντοχή της ἀπέναντι στὴν βία τῶν ἀκραίων ὁμάδων. Εἴτε αὐτὸ ἦταν ἀποτέλεσμα μόνο τῆς ἀτλαντικῆς προπαγάνδας –ποὺ ἦταν στὴν πραγματικότητα-, εἴτε καὶ πίστη κάποιων κύκλων, πάλιν γεγονός, οἱ ἐπιφυλάξεις πολλῶν ἐπενδυτῶν καὶ πολιτικῶν παραγόντων ἦταν σαφεῖς καὶ ὁρατὲς διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ∙ ἡ ἀπόφαση τῆς δικαιοσύνης εἶναι ἡ καλύτερη ἀπάντηση, ἐνῶ ὁ λακωνικὸς σχολιασμὸς τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀποπνέει τὴν ἐμπιστοσύνη πρὸς τὸ ἐξωτερικό. Ἔτσι θεωρεῖται βέβαιο ὅτι ἡ εἰσροὴ ἐπενδύσεων θὰ πολλαπλασιασθεῖ, ἂν καὶ ἤδη βρίσκεται σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα, διότι τὸ δέλεαρ τῶν δυναμικῶν μας κλάδων καὶ μόνο εἶναι σπάνια πρόκληση γιὰ τοὺς ξένους∙ ἡ κυβέρνηση, πέραν τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος, ἐπέτυχε ἕνα πρᾶγμα, τὸ νὰ καταστήσει ἑλκυστικοὺς τοὺς δυναμικούς μας κλάδους, μὲ πρῶτον τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, δεύτερον τὸν τουρισμὸ καὶ τοὺς ἄλλους στὴ συνέχεια. Δὲν ἀνακόπτεται ἡ ἐγκατάσταση τῶν κέντρων ἐρευνῶν τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν λογισμικοῦ καὶ κινητῆς τηλεφωνίας πρωτίστως στὴν χώρα μας, παρὰ μὲ ἀνατροπὴ τῶν πάντων∙ αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη ἐπιτυχία τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, εἶναι ἡ καλύτερη διαφήμισή μας στὸ ἐξωτερικό. Ὅπλο μας ἡ δημιουργικότης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, μοναδικὴ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.