Προετοιμασία τοῦ τέλους τῶν Μνημονίων

Ἡ ὁμαλὴ καὶ ἀθόρυβη ἐπιθεώρηση τῆς τρόικας, μὲ ἔκφραση ἱκανοποιήσεως γιὰ τὴν πρόοδο τῶν μεταρρυθμίσεων, σημαίνει ὅτι εἰσήλθαμε στὴν τελικὴ εὐθεῖα τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὰ Μνημόνια∙ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν δήλωσε ὅτι, προϋπόθεση γιὰ τὴν προσφυγὴ στὶς ἀγορὲς εἶναι τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ἡ ἀνάπτυξη γιὰ δύο τρίμηνα. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι σὲ ἐννέα μῆνες γίνεται τὸ ἀποφασιστικὸ βῆμα∙ ἡ ὕφεση τὸ τρίτο τρίμηνο προβλέπεται σὲ 2-2,5%, ὁπότε τὸ τέταρτο κατέρχεται γύρω στὴ μονάδα. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸν τελευταῖο μῆνα μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ κάποια ἑκατοστὰ ἀνάπτυξη∙ αὐτὰ δείχνει ἡ δυναμική, ὅταν ἡ παράταση τῆς τουριστικῆς περιόδου ἁπλώνεται στὸ Δεκέμβριο καὶ οἱ πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις της στὴν ὑπόλοιπη οἰκονομία τώρα ἀρχίζουν, ὅπως καὶ τῶν ἐπενδύσεων στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία.

Ἐπιβεβαίωση κακουργημάτων

Τὰ κακουργήματα τῆς ἀκροδεξιᾶς συμμοριᾶς ἐπιβεβαιώνονται μὲ τὸ πόρισμα τοῦ Ἀντεισαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου κι ἀπ’ τὶς παρακολουθήσεις τῆς ΕΙΠ∙ ἡ ἀποκάλυψή τους προκάλεσε τὴν ἀγανάκτηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὴν ταχύτατη διαρροὴ τῶν ὀπαδῶν της, καθὼς καὶ τὰ στελέχη της διαμαρτύρονται γιατὶ κανεὶς δὲν τοὺς ἀκολουθεῖ πλέον. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔδωσε τὴν διαβεβαίωση στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὅτι οἱ ψηφοφόροι τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς δὲν εἶναι νεοναζὶ καὶ ὅτι ἁπλῶς παρασύρθηκαν λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, καὶ καταχειροκροτήθηκε ἀπ’ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ ἐβραϊκοῦ λόμπυ∙ ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς ἄρχισε τὶς συζητήσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τῆς χρηματοδοτήσεως τοῦ κόμματος. Πάντως κάποιοι δείχνουν ὅτι ἐνοχλοῦνται ἀπ’ τὴν πάταξη τῆς ἀκροδεξιᾶς∙ εἶναι τὰ φερέφωνα τῶν κερδοσκοπικῶν κυκλωμάτων στὴν διαπλοκὴ καὶ στὴν πολιτικὴ ζωή. Πιέζουν γιὰ ἐκλογές, ἐνῶ γνωρίζουν ὅτι τὶς χάσουν. Γιατὶ δὲν ἔκανε δημόσια συγκέντρωση ὁ Ναπολεοντίσκος; Τὴν Θεσσαλονίκη τρέμει!

Ἀξιοπιστία στὸ ἐξωτερικὸ

Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικὸ φέρει ἁπτὰ ἀποτέλεσματα, ὅπως τὴν συμφωνία μὲ τὴν Αἴγυπτο γιὰ τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη καὶ τὴν πληθώρα τῶν ξένων ἐπενδύσεων∙ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἔζησε τὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσεως τῶν ξένων στὸν ΟΗΕ, σὲ σύγκριση μὲ τὴν προηγούμενη τετραετία. Ὁ πρωθυπουργὸς ἀσχολεῖται πλέον στὴν Ἀμερικὴ ἀποκλειστικὰ σχεδὸν μὲ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων καὶ τὰ ἀποτελέσματα εἶναι πολὺ εὐνοϊκά∙ ἡ πάταξη τῆς ἀκροδεξιᾶς εἶναι τὸ κρίσιμο βῆμα, διότι στερεῖ ἀπ’ τὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα τὸ τελευταῖο τους ἐπιχείρημα εἰς βάρος μας. Ἡ σταθερότης στὸ ἐσωτερικὸ καὶ οἱ μεταρρυθμίσεις εἶναι γνωστὲς πλέον στοὺς μεγάλους ἐπενδυτές, ἐνῶ ἡ γεωγραφική μας θέση γίνεται δέλεαρ γιὰ ὅλου τους∙ ἡ Ἑλλὰς μετετράπη, μέσα σὲ ἕναν χρόνο, ἀπὸ ἀποδιοπομπαῖος τράγος τῆς διεθνοῦς σκηνῆς σὲ πολύφρενο νύφη. Ὅσο κι ἂν δείχνουν ὀλιγώτερα τὰ ἀποθέματα φυσικοῦ ἀερίου τῆς Ἀφροδίτης, ὑπάρχουν ἄλλα δίπλα.

Ἑνότης ὅλων τῶν Ἑλλήνων

Τὴν ἀνάγκη διατηρήσεως τῆς ἑνότητος ὅλων τῶν Ἑλλήνων, πρόβαλε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς στὴν πρώτη ὁμιλία του πρὸς ἐκπροσώπους τῶν ὁμογενῶν στὴ Νέα Ὑόρκη∙ ὁ πρωθυπουργός, ἀναφερόμενος στὰ πρόσφατα γεγονότα, ὑπογράμμισε ὅτι, «οἱ ρατσιστὲς καὶ οἱ μισαλλόδοξοι νὰ γνωρίζουν ὅτι θὰ βροῦν ἀπέναντί τους ὁλόκληρο τὸν ἑλληνικὸ λαό». Τὸ μήνυμα πρὸς τὸ ἐξωτερικὸ εἶναι ἡ σταθερότης στὸ ἐσωτερικὸ καὶ ἡ ὁμόνοια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, κι αὐτὸ διασφαλίζεται∙ ἡ φυλάκιση τῶν ἡγετῶν τῆς ἀκροδεξιᾶς, μὲ τὶς κατηγορίες τῆς ἀποδεδειγμένης συστάσεως συμμορίας, ἔγινε μὲ τὸν πιὸ ὁμαλὸ τρόπο, ἐνῶ τὸ κόμμα καὶ οἱ «μαχητικοὶ» ὀπαδοί του ἐξαφανίσθηκαν ἀπὸ προσώπου γῆς. Καμμία οὐσιαστικὴ ὑποστήριξη δὲν προσέφεραν στὸν ἔγκλειστο ἀρχηγό τους.

Ἐγγραφὲς νέων φοιτητῶν

Σὲ μερικὰ Πανεπιστήμια οἱ πρυτάνεις ἔχουν κλείσει τὴν γραμματεία καὶ δὲν δέχονται τὴν ἐγγραφὴ τῶν νέων φοιτητῶν, διότι διαφωνοῦν μὲ τὴν διαθεσιμότητα μερικῶν ὑπαλλήλων∙ δηλαδὴ ἐπιμένουν στὴν παραμονὴ τῶν παρανόμως προσληφθέντων. Μάλιστα, ὁ ἀμπελοφιλόσοφος τοῦ Καποδιστριακοῦ δήλωσε, ὅτι, «εἶναι προτιμώτερο νὰ χαθεῖ ἕνα ἑξάμηνο, παρὰ νὰ χαθεῖ τὸ Πανεπιστήμιο». Στὴ θητεία του ὡς πρύτανις ἀπέδειξε ὅτι ἔχει ὀλιγώτερη σχέση μὲ τὴν λειτουργία τοῦ Πανεπιστημίου ἀπὸ ὅση ἔχει μὲ τὴν πραγματικὴ φιλοσοφία καὶ περισσότερο μὲ τὴν ἑλληνική∙ ἐμφανῶς ὑπηρετεῖ τὰ κομματόσκυλα τὰ ὁποῖα τὸν ἐξέλεξαν καὶ τὰ ὁποῖα τραπέζωνε συστηματικὰ στὰ περὶ τὰ Ἰλίσια ἑστιατόρια στὴν προεκλογικὴ περίοδο. Πράγματι, ποιὸς πλήρωνε τὰ ἔξοδα; ὁ μισθός του δὲν ἔφθανε.

Ἁμιλλώμενοι πρὸς ἀλλήλους

Ὁ Σόλων εἶχε ντύσει τοὺς χωρὶς γένεια νέους μὲ γυναικεῖα ροῦχα, ὅταν εἶδε πὼς ἔφθαναν οἱ Μεγαρεῖς ἀπ’ τὴν Σαλαμῖνα∙ χόρευαν κι ἔπαιζαν, μὲ κρυμμένα τὰ ἐγχειρίδιά τους. «Μέχρις ἂν ἀποβῶσιν οἱ πολέμιοι καὶ γένηται τὸ πλοῖον ὑποχείριον»∙ μέχρις ὅτου ἀποβιβασθοῦν οἱ ἐχθροὶ καὶ καταληφθεῖ τὸ πλοῖο. «Οὕτω δὴ τούτων πραττομένων ὑπαχθέντες οἱ Μεγαρεῖς»∙ ἐνῶ γίνονταν αὐτὰ δελεασμένοι οἱ Μεγαρεῖς. «Τῇ ὄψει καὶ προσμίξαντες ἐγγὺς ἀλλήλων ἐξεπήδων ὡς ἐπὶ γυναῖκας»∙ Μόλις τὶς εἶδαν ἔτρεξαν κοντά τους καὶ τὶς πῆραν γιὰ γυναῖκες. «Ἁμιλλώμενοι πρὸς ἀλλήλους»∙ ἀνταγωνιζόμενοι μεταξύ τους… «Ὥστε μηδένα διαφυγεῖν, ἀλλὰ πάντας ἀπολέσθαι»∙ ὥστε κανένας δὲν ξέφυγε κι ὅλοι χάθηκαν. «Καὶ τὴν νῆσον ἐπιπλεύσαντας εὐθὺς ἔχειν τοὺς Ἀθηναίους»∙ κι ἀμέσως ἔστειλαν πλοῖα οἱ Ἀθηναῖοι καὶ κατέλαβαν τὴν νῆσον. Ἦταν τὸ μεγάλο βῆμα τῶν Ἀθηναίων∙ διασφάλισαν τὴν διέξοδο στὴν θάλασσα κι ἔτσι ἔγιναν μεγάλη ναυτικὴ δύναμη στὴ Μεσόγειο.

Ἱταλία, πολιτικὴ κρίση

Ἡ Ἰταλία εἰσῆλθε σὲ βαθειὰ πολιτικὴ κρίση, καθὼς ὁ Σύλβιο Μπερλουσκόνι, μόλις ἀνακοινώθηκε ἡ ἔκπτωσή του ἀπ’ τὴν Γερουσία, ἀπέσυρε τοὺς πέντε ὑπουργούς του ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπειλὴ γιὰ παραίτησή της∙ ὁ πρωθυπουργὸς εἶχε συνάντηση μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ συμφώνησε στὴν ψῆφο ἐμπιστοσύνης τῆς Βουλῆς στὸ πρόσωπό του αὔριο. Πολλοὶ συντηρητικοὶ βουλευτὲς φαίνεται ὅτι ἀλλάζουν στάση καὶ εἶναι πρόθυμοι πλέον γιὰ παροχὴ ψήφου ἐμπιστοσύνης. Ἡ χώρα διέρχεται σοβαρώτατη οἰκονομικὴ κρίση, ὁπότε οἱ πρόωρες ἐκλογὲς δὲν συνιστῶνται ∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἐπισημάνει τοὺς κινδύνους αὐτούς, διότι πρόκειται γιὰ τὴν τρίτη μεγαλύτερη οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης. Πάντως ἡ παροχὴ ψήφου ἐμπιστοσύνης δὲν ἀποκλείεται, ἐπειδὴ εἶναι ἰσχυρὲς οἱ πιέσεις τῆς κοινῆς γνώμης καὶ τῶν οἰκονομικῶν κύκλων∙ οἱ τελευταῖες ἐκλογὲς δὲν ἔδωσαν βιώσιμη κυβέρνηση, ὁπότε πολλοὶ πιστεύουν ὅτι παρόμοιο ἀποτέλεσμα θὰ δώσει πάλι ἡ προσφυγὴ στὶς κάλπες.

Ἀμερική, στάση πληρωμῶν

Ἡ στάση πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδικῆς κυβερνήσεως ἐθεωρεῖτο δεδομένη ὣς τὶς μεσημβρινὲς ὧρες Ἀμερικῆς, καθὼς οἱ διαφωνίες τοῦ προέδρου καὶ τῶν Ρεπουμπλικανῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων διευρύνονταν, ἀντὶ νὰ γεφυρώνονται∙ οἱ Ρεπουμπλικανοὶ ἐπιδιώκουν τὴν ταπείνωση τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ τὴν εὔκολη νίκη στὶς ἑπόμενες ἐκλογές∙ ὁ πρόεδρος, ἀπ’ πλευρά του, δὲν ἠδυνήθη προσελκύσαι τὴν κοινὴ γνώμη, ὡς τὸ καλύτερον ὅπλο κατὰ τῆς πλειοψηφίας στὴ Βουλή. Ἐφ’ ὅσον δὲν ἐπῆλθε συμφωνία μέχρι τὰ μεσάνυχτα, κάπου 800000 ὑπάλληλοι τῆς κυβερνήσεως ἀπολύονται, μὲ ἀβέβαιη τὴν ἐπαναπρόσληψή τους, ὅταν ἐγκριθεῖ ἡ αὔξηση τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ∙ οἱ ἀγορὲς σημείωσαν ἀπότομη πτώση, ὅπως καὶ τὸ δολλάριο, ἐνῶ ἀποδυναμώνεται πλήρως τὸ διεθνὲς κύρος τῆς χώρας. Ἡ κρίση ἔρχεται, μετὰ ἀπὸ μακρὰ σειρὰ ἀτυχῶν χειρισμῶν τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις, Συριακό, ἐνῶ καὶ ἡ προσέγγιση μὲ τὸ Ἰρὰν δημιουργεῖ προβλήματα. Ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς ἔσπευσε στὴν Οὐάσιγκτον.

Ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τοῦ κινδύνου στάσεως πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς πολιτικῆς κρίσεως στὴν Ἰταλία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,3500 δολλάρια καὶ ὑποχώρησε στὰ 131,7530 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1335,75, ἀλλὰ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 107,79. Οἱ ἐπενδυτὲς φοβοῦνται ὅτι τὸ πρόβλημα στὴν Ἀμερικὴ εἶναι σοβαρώτερο καὶ θὰ ἔχει ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν διεθνῆ οἰκονομικὴ παρουσία της, ἐπειδὴ προστίθεται στὴν ἀπαρχαιωμένη ὑποδομή της καὶ στὴν πτώση τῆς ἀνταγωνιστικότητος τῆς οἰκονομίας της∙ ἀντιθέτως ἡ ἰταλικὴ θεωρεῖται δευτερευούσης σημασίας, διότι καὶ σὲ ἐκλογὲς νὰ ὁδηγηθεῖ δὲν δύναται ἐπηρεάσαι τὴν Εὐρωζώνη σὲ οὐσιαστικὸ βαθμό, διότι σχηματίζεται κυβέρνηση στὴ Γερμανία καὶ δίδει ἀμέσως ὤθηση στὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτική, ἐνῶ καὶ ὅλες οἱ ἄλλες νότιες χῶρες βρίσκονται σὲ τροχιὰ ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση. Μοναδικὴ ἐξαίρεση χθὲς μὲ ἄνοδο ἦταν ἡ Σαγκάη, λόγῳ τῶν ἐγκαινίων τῆς ἐλευθέρας ζώνης ἐμπορίου.

Αὐστρία, ἄνοδος ἀκροδεξιᾶς

Οἱ βουλευτικὲς ἐκλογὲς στὴν Αὐστρία ἔδωσαν ὁριακὴ πλειοψηφία στὸ κυβερνῶν κεντροδεξιὸ σχῆμα, ἀλλὰ καὶ μεγάλη ἄνοδο τῆς ἀκροδεξιᾶς∙ τὸ Σοσιαλδημοκρατικὸ κόμμα πῆρε τὸ 27%, ἔναντι 29% στὴν παλιὰ Βουλὴ καὶ τὸ Συντηρητικὸ 24%, ἀπὸ 26%, ἐνῶ τὸ ἀκροδεξιὸ ἀνέβηκε στὸ 22%. Τὰ ἀποτελέσματα ἔχουν ἀνησυχήσει τοὺς Εὐρωπαίους, διότι τὰ συνθήματα τοῦ ἀκροδεξιοῦ κόμματος εἶναι ἐναντίον τῶν μεταναστῶν καὶ κατὰ τῆς Εὐρωζώνης, ἂν καὶ ἡ Αὐστρία ὑφίσταται τὴν ἐλαφρότερη κρίση σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ἄλλους ἑταίρους καὶ περισσοτέρο μὲ τοὺς νότιους∙ ἔχει δεχθεῖ ὅμως πολλοὺς μετανάστες ἀπ’ τὶς ἀνατολικὲς χῶρες, μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ κομμουνιστικοῦ συστήματος. Ἐπὶ πλέον πρέπει νὰ προστεθεῖ καὶ τὸ παλαιὸ ἀκροδεξιὸ κόμμα τὸ ὁποῖο δὲν ἐξασφάλισε τὸ 4% γιὰ τὴν εἴσοδό του στὴν Βουλή.

Ἐλεύθερη ζώνη τῆς Σαγκάης

Ἡ Σαγκάη ἐγκαινίασε ἐλεύθερη έμπορικὴ ζώνη τὴν Κυριακή, σὲ ἔκταση 30000 στρεμμάτων καὶ μὲ κανονικὴ ὑποδομὴ γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση ἐμπορικῶν, βιομηχανικῶν καὶ πιστωτικῶν ἐργασιῶν∙ φιλοδοξία τῶν ἀρχῶν εἶναι ἡ μετατροπή της σὲ μεγάλο διεθνὲς πιστωτικὸ κέντρο, καθὼς εἶναι ἐλεύθερες οἱ συναλλαγὲς σὲ αὐτήν, καὶ χωρὶς τοὺς περιορισμοὺς στὴν ὑπόλοιπη Κίνα. Ἤδη πολλὲς ἐπιχειρήσεις ἔχουν ἐγκατασταθεῖ κι ἄρχισαν τὶς ἐργασίες τους, ἐνῶ κεντρίζει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν μεγάλων τραπεζῶν, ὄχι μόνο τῆς Ἀσίας, ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς∙ στὴν ζώνη τὸ ρεμίνμπι θὰ εἶναι πλήρως μετατρέψιμο καὶ διαθέσιμο γιὰ ἀποθεματικὸ νόμισμα ἀπὸ τρίτες χῶρες, κυρίως ἀσιατικές, πιὸ ἀποτελεσματικὰ ἀπὸ ὅτι γίνεται μέχρι τώρα. Ἡ ζώνη ἀποτελεῖ ἀπάντηση στὴν ἀμερικανικὴ πρόταση γιὰ συνεργασία τῶν χωρῶν τοῦ Εἰρηνικοῦ.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.