Συναντήσεις πρωθυπουργοῦ στὴν Ἀμερικὴ

Οἱ συναντήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Ἀμερικὴ συμβάλλουν τὰ μέγιστα στὴν προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων καὶ στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας∙ παρὰ τὴν σοβαρὴ κρίση της καὶ τὴν στάση πληρωμῶν, ποὺ ἐπηρεάζουν ὁπωσδήποτε τὴν ἀτμόσφαιρα, τὰ μεγάλα ἀμερικανικὰ κεφάλαια ἐνδιαφέρονται γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα, διότι γνωρίζουν τὴν στρατηγική μας θέση καὶ τὰ πλεονεκτήματά της. Ἡ διασφάλιση τῆς σταθερότητος, καὶ μὲ τὴν πάταξη τῆς ἀντιδημοκρατικῆς ἀκροδεξιᾶς, αἴρει στὴν πραγματικότητα καὶ τὶς τελευταῖες ἐπιφυλάξεις κάποιων κύκλων∙ ἡ συζήτηση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ μὲ τὴν Κριστὶν Λαγκὰρντ ἦταν ἐποικοδομητικὴ καὶ ἐνθαρρυντικὴ γιὰ τὴν συνέχιση τῆς οἰκονομικῆς μας πολιτικῆς. Ὅσο πληθαίνουν οἱ εἰσροὲς κεφαλαίων ἀπὸ ἄλλες χῶρες προσελκύουν καὶ τὰ ἀμερικανικά, διότι πολλὰ ἐκδηλώνουν ἐνδιαφέρον ἀποκτῆσαι σταθερὴ θέση στὴν δυναμικὴ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας μας.

Αἱσιοδοξία γιὰ οἰκονομία

Ἡ αἰσιοδοξία γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση ἐξαπλώνεται σὲ ὅλα τὰ στρώματα, καθὼς ἐπεκτείνονται τὰ πολλαπλασιαστικὰ φαινόμενα ἀπ’ τὴν ἁλματώδη αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ καὶ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας∙ ἡ ἀναγνώριση τῆς προόδου στὶς μεταρρυθμίσεις ἀπ’ τὸν μονίμως πικρόχολο Πὼλ Τόμσον, θεωρεῖται ὡς τὸ βαρόμετρο. Ἡ ἐπέκταση στοὺς ἄλλους κλάδους, μὲ πρώτους τὶς πωλήσεις ἀκινήτων, κυρίως σὲ ξένους μὲ ἀντίκρυσμα τὴν παροχὴ πενταετοῦς βίζας ἀκολουθεῖ, ἐνῶ ἄρχισαν οἱ πρῶτες κινήσεις καὶ στὴν ἑλληνικὴ οἰκοδομή∙ ἡ ἐπανεκκίνηση δὲν ἀνακόπτεται πλέον, ἀναγνωρίζουν οἱ ἑλληνικοὶ παράγοντες τῆς ἀγορᾶς, οἱ χειραφετημένοι ἀπ’ τὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα καὶ τὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκή. Ἀκόμη καὶ τὸ Χρηματιστήριο ἀντέχει στὶς πιέσεις τῶν κερδοσκόπων καὶ παρουσιάζει τελικὰ ἄνοδο, παρὰ τὴν δυσμενῆ διεθνῆ συγκυρία∙ τέλος καὶ ὁ ΙΟΒΕ ἀνακάλυψε τὴν αἰσιοδοξία τῆς ἀγορᾶς, ἀλλὰ δὲν ἀναφέρει λέξη, γιὰ τὴν πρὸ διμήνου πρόβλεψή του γιὰ ὕφεση 5,2% φέτος.

Ἀπολογίες, προφυλακίσεις

Οἱ ἀπολογίες τῶν ἡγετικῶν κλιμακίων τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἄρχισαν μὲ τὶς προφυλακίσεις ὡς ἐπακόλουθο, ἐνῶ ἡ ἐξάχνωση τῶν στελεχῶν της ἀποδεικνύει τὴν σαθρότητα τοῦ σχήματος∙ τὰ στοιχεῖα εἶναι συντριπτικὰ καὶ δὲν ἀμφισβητοῦνται ἀπὸ κανέναν, ἐνῶ οἱ στενὲς σχέσεις μὲ τὸν ὑποκόσμο ὄζουν κυριολεκτικά. Οἱ ἐναπομείναντες βουλευτὲς ὁμολογοῦν τὴν ἀνυπαρξία τους, καθὼς δὲν ἔχουν προβεῖ σὲ καμμία ἐνέργεια ἔστω καὶ ἁπλῆς κομματικῆς παρουσίας∙ οἱ διασυνδέσεις τους στὴν Ἀστυνομία ἐλάχιστες, ἀλλὰ σὲ καίριες θέσεις τοὺς ἐπέτρεπαν κάποια ἄνεση κινήσεων καὶ προβολῆς. Μὲ τὸν ἀποκεφαλισμὸ τῶν «στελεχῶν» στὴν ΕΥΠ ἔχασαν τὸν προσανατολισμό τους ὅλοι τους σχεδόν∙ ἀκόμη καὶ ἡ ἀπειλὴ γιὰ ὁμαδικὴ παραίτηση τῶν βουλευτῶν μᾶλλον παρακάμπτεται, διότι φοβοῦνται ὅτι θὰ φέρει ἐκτὸς Βουλῆς καὶ τοὺς ἐναπομείναντας. Μοναδικοὶ ὑποστηρικτές τους οἱ ἀκροαριστεροὶ τοῦ διαδικτύου, μὲ τὴν δικαιολογία τῆς συνταγματικῆς νομιμότητος, ἀλλὰ μὲ τὴν ἴδια ἀκριβῶς φρασεολογία. Τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα δουλεύουν κανονικά.

Θρασύδειλοι καὶ χαμερπεῖς

Ἡ ἐξαφάνιση ἀπὸ προσώπου γῆς τῶν ὀπαδῶν τῆς ἀκροδεξιᾶς ἐξέπληξε τοὺς πάντας, καὶ περισσότερο τὴν ἡγεσία της∙ οἱ δημοσιευόμενες συνομιλίες τῶν στελεχῶν της εἶναι ἄκρως ἀποκαλυπτικές. Ὅλοι τους εἶναι τρομοκρατημένοι καὶ κρυπτόμενοι ἀπὸ χωρίου εἰς χωρίον καὶ δὲν βρέθηκαν λίγες δεκάδες νὰ τολμήσουν τὴν εὐθεῖα ὑποστήριξη πρὸς τὸν προφυλακισμένο ἀρχηγό τους∙ οἱ λόγοι εἶναι πολλοί, ἀλλὰ οἱ πρῶτοι εἶναι αὐταπόδεικτοι: πρῶτον, ὅτι ἡ ἐμφανισθεῖσα ὡς πανίσχυρη καὶ πλήρως πειθαρχημένη ὁμάδα ἦταν ἀέρας κοπανιστὸς καὶ σύμφυρμα ἰδιοτελῶν καὶ δειλῶν ἀτόμων∙ δεύτερον, μοναδικό τους μέλημα ἦταν τὸ οἰκονομικὸ κίνητρο, χωρὶς οὐδεμία πίστη σὲ κάτι ἄλλο. Οὔτε τὰ στελέχη του ἐνέπνευσε ὁ ἀρχηγὸς οὔτε τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους. Ἐξαχνώθηκαν στὸν ἀέρα.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ἐνδιαφέρον ξένων

Ἡ πώληση τῆς ΤΡΑΙΝΟΣΕ κέντρισε τὸ ἐνδιαφέρον τριῶν μεγάλων ἑταιρειῶν, τῆς Σῆμενς, τῶν γαλλικῶν καὶ τῶν ρωσικῶν σιδηροδρόμων∙ καὶ οἱ τρεῖς εἶναι ἀπ’ τὶς μεγαλύτερες ἑταιρεῖες παγκοσμίως στὸν κλάδο κι ἔδειξαν ὅτι σκοπεύουν σὲ περισσότερες ἐπενδύσεις ἀπ’ τὴν διαχείριση τοῦ τροχαίου ὑλικοῦ τῶν σιδηροδρόμων μας. Πολιτικὰ τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι γίνεται ἡ χώρα πόλος ἕλξεως τῶν μεγάλων ἐπενδυτῶν, μὲ εὐρύτερα σχέδια∙ ξεφύγαμε δηλαδὴ ἀπ’ τὴν ἀπομόνωση καὶ τὴν μιζέρια. Πρακτικὰ ἔχει τὴν εὐρύτερη ἀπήχησή του στοὺς ἄλλους κλάδους τῆς οἰκονομίας μας∙ οἱ Ρῶσοι καὶ οἱ Γάλλοι ἔχουν δείξει ἄμεσο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν λιμένα τῆς Θεσσαλονίκης, ὡς πύλης εἰσόδου στὰ Βαλκάνια καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη. Συμπληρώνει τὸν Πειραιᾶ.

Τὸν Σόλωνα διαπλεύσαντα

Στὴν μυθολογία εἶχε περάσει πλέον ἡ ἀνακατάληψη τῆς Σαλαμῖνος∙ ἄλλοι ἔλεγαν μὲ τὸ δέλεαρ τῶν Ἀθηναίων γυναικῶν παρὰ τὴν Κωλιάδα ἀκτήν. «Ἄλλοι δὲ φασιν οὐ τοῦτον τὸν τρόπον γενέσθαι τὴν κατάληψιν»∙ ἄλλοι πάλιν λένε ὅτι δὲν ἔγινε μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν ἡ ἀνακατάληψη τῆς Σαλαμῖνος. «Ἀλλὰ πρῶτον μὲν αὐτῷ τὸν ἐν Δελφοῖς θεὸν χρῆσαι»∙ ἀλλὰ πρῶτα ὁ θεὸς τῶν Δελφῶν ἔδωσε στὸν Σόλωνα αὐτὸν τὸν χρησμόν. «Ἀρχηγοὺς χώρας θυσίαις ἥρωας ἐνοίκους»∙ τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς χώρας τοὺς ντόπιους ἥρωες μὲ θυσίες. «Ἵλασο, τοῖς κόλποις Ἀσωπιὰς ἀμφικαλύπτει»∙ ἐξιλέασε, ὅσους στοὺς κάλπους της σκεπάζει ἡ Ἀσωπιάς. «Οἳ φθίμενοι δέρκονται ἐς ἡέλιον δύνοντα»∙ οἱ ὁποῖοι κεῖνται βέποντας στὸν δύοντα ἥλιο. «Τὸν δὲ Σόλωνα διαπλεύσαντα νυκτὸς εἰς τὴν νῆσον»∙ ὁ δὲ Σόλων ἀφοῦ πέρασε νύκτα στὴν νῆσο. «Ἐντεμεῖν σφάγια Περιφήμῳ καὶ Κυχρεῖ τοῖς ἥρωσιν»∙ προσέφερε σφάγια στοὺς τοπικοὺς ἥρωες Περίφημο καὶ Κυχρέα.

Ἀμερική, στάση πληρωμῶν

Ἡ στάση πληρωμῶν εἶναι γεγονὸς ἀπὸ προχθὲς γιὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ στὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων δὲν ἐπῆλθε συμφωνία κι ἡ ὁμοσπονδιακὴ κυβέρνηση ἀπέλυσε 800000 ὑπαλλήλους, στὰ τελωνεῖα, ταχυδρομεῖα, ἐφορίες, στρατό, περιβάλλοντος, πλὴν Ἀσφαλείας καὶ Ἀστυνομίας∙ μετὰ ἀπὸ ἕνα δίμηνο θὰ συζητηθεῖ καὶ πάλη ἡ πρόταση γιὰ αὔξηση τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ. Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἐπέρριψε τὴν εὐθύνη στὴν μικρὴ μειοψηφία τῆς Βουλῆς, ἐνῶ ὁ ἡγέτης τῶν Ρεπουμπλικανῶν στὸν πρόεδρο, διότι δὲν δέχεται τὴν μείωση τῶν δαπανῶν ὑγείας∙ ὁ πρόεδρος ἀπέδειξε πλήρη ἀδυναμία χειρισμοῦ τῆς ὑποθέσεως καὶ ἀναλήψεως τῶν καταλλήλων πρωτοβουλιῶν πρὸς ἀποτροπὴν τῆς στάσεως πληρωμῶν. Ὁ διεθνὴς ἀντίκτυπος εἶναι ὁ χειρότερος, διότι ἔρχεται στὴν πιὸ κακὴ στιγμὴ γιὰ τὴν Οὐάσιγκτον∙ στὸ Συριακὸ ἀπέτυχε παταγωδῶς καὶ στὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις εἶναι διαρκῶς ἀπολογούμενη, ἐνῶ στὴν ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων μὲ τὸ Ἰράν, οἱ ἀντιδράσεις, στοὺς Ἀμερικανοεβραίους καὶ στοὺς Ἄραβες, εἶναι πολλές.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, παρὰ τὴν στάση πληρωμῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ τὴν πολιτικὴ κρίση στὴν Ἰταλία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3545 δολλάρια καὶ 132,5950 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,12, ἀλλὰ ὑποχώρησε μόνο ὁ χρυσός, 1332,25. Οἱ ἐπενδυτὲς φαίνεται ὅτι εἶχαν προεξοφλήσει τὸ ἀδιέξοδο στὰ ἀμερικανικὰ δημοσιονομικὰ καὶ δὲν παρατηρήθηκε πανικὸς στὶς ἀγορές∙ θεωροῦν δεδομένη τὴν ἀπαξίωση τοῦ ρόλου τῆς χώρας στὴν παγκόσμια οἰκονομία, καθὼς παρατηροῦν ἤρεμοι τὴν ἀναμέτρηση Λευκοῦ Οἴκου καὶ Καπιτωλίου. Στὴν Εὐρώπη ἀναμένεται ὁ σχηματισμὸς στὴ Γερμανία τῆς κυβερνήσεως τοῦ μεγάλου συνασπισμοῦ, ἐνῶ δὲν παρατηρεῖται νευρικότητα ὡς πρὸς τὴν ἔκβαση τῆς ἰταλικῆς κρίσεως∙ οἱ πληροφορίες γιὰ διαρροὴ πολλῶν βουλευτῶν τῆς Φόρτσα Ἰταλία καὶ γιὰ στήριξη τῆς κυβερνήσεως τοῦ Ἐνρίκο Λέττα πληθαίνουν, ἐνῶ ὁ Σύλβιο Μπερλουσκόνι μᾶλλον ἀπομονώνεται. Οἱ διεργασίες εἶναι πολλές, μὲ ἄμεσες παρεμβάσεις στὴ Ρώμη τῶν ἰσχυρῶν οἰκονομικῶν κύκλων τῆς Βορείου Ἰταλίας.

Μεταρρυθμίσεις Ἐρντογὰν

Οἱ μεταρρυθμίσεις τοῦ τουρκικοῦ πολιτικοῦ συστήματος, κάθε ἄλλο παρὰ ἔπεισαν τοὺς τρίτους∙ ὁ πρωθυπουργὸς δείχνει ὅτι τὶς πρότεινε κομμένες καὶ ραμμένες στὰ μέτρα του. Ἔτσι, ἐπιτρέπει τὴν μαντήλα παντοῦ, ἐκτὸς στρατοῦ καὶ δημοσίων ὑπηρεσιῶν, ἐνῶ μειώνει τὸ ποσοστὸ ἐκλογῆς βουλευτῶν, ἀπὸ τὸ σημερινὸ 10%, παραχωρεῖ ἀρκετὰ στοὺς Κούρδους, τὸ δικαίωμα τῆς γλώσσης, τῆς ἐκλογῆς τους στὴ Βουλή, ἀλλὰ δὲν περιέλαβε τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν δὲν ἔπεισε καθόλου, παρὰ μόνο ὅτι ἔχει στὸ μυαλό του τὴν πτώση τῆς δημοτικότητός του καὶ τὶς προσεχεῖς ἐκλογές, μὲ σκοπὸ τὴν πολυδιάσπαση τῶν δυνάμεων στὴ Βουλὴ πρὸς ἐπιβίωσίν του∙ ἡ παταγώδης ἀποτυχία του στὸ Συριακὸ ἔχει ὁδηγήσει τὴν Τουρκία σὲ διεθνῆ ἀπομόνωση στὸν ἀραβικὸ κόσμο καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.

Ἐπιβίωση Μπασὰρ Ἂλ Ἀσσὰντ

Ἡ ἐπιβίωση τοῦ Μπασὰρ Ἂλ Ἂσσὰντ στὴ Συρία θεωρεῖται θαῦμα ἀπ’ τοὺς διεθνεῖς παρατηρητές, ὅταν ἐπὶ διετία τὸν χαρακτήριζαν ἀποτυχημένο καὶ βεβαία τὴν ἀπομάκρυνσή του∙ μετὰ τὴν ρωσοαμερικανικὴ συμφωνία ἐνισχύθηκε σημαντικὰ ἡ θέση του, ἐνῶ ἔφθασε στὴ Δαμασκὸ ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν χημικῶν ὅπλων. Ἡ ἐξομάλυνση τῶν ἀμερικανοπερσικῶν σχέσεων ἐνισχύει τὴν Δαμασκό, μὲ τὶς πέντε ὁμάδες ἀνταρτῶν νὰ ἀλληλοκατηγοροῦνται γιὰ ἀποτυχημένη πολιτική∙ οἱ ἀραβικὲς χῶρες καὶ ἡ Τουρκία ἀναζητοῦν διέξοδο στὴν νέα διεθνῆ συγκυρία, διότι τοὺς ἀνατρέπει πλήρως τὴν πολιτική τους ἡ ἐξομάλυνση αὐτή. Ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς συναντήθηκε μὲ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο καὶ τοῦ ζήτησε, ὅπως ἀποφύγει τὴν ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Τεχεράνης, ἀλλὰ μᾶλλον δὲν ἔγινε δεκτὸ τὸ αἴτημά του.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.