Στελέχη ΑΚΕΛ σὲ κυκλώματα διαφθορᾶς

Στὴν Κύπρο συνελήφθησαν στελέχη τοῦ ΑΚΕΛ καὶ τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως, γιὰ συμμετοχή τους σὲ κυκλώματα διαφθορᾶς καὶ τὴν ἀπόκτηση δεκάδων ἑκατομμυρίων εὐρώ∙ τρεῖς ὁδηγήθηκαν στὶς φυλακὲς καὶ ἄλλοι πέντε ἀπολογοῦνται στοὺς ἀνακριτές, ἐνῶ λέγεται ὅτι ὁ κύκλος τῶν ἐνόχων εἶναι πολὺ μεγαλύτερος. Οἱ ὑποθέσεις ἀφοροῦν τὴν ἐκτέλεση μεγάλων ἔργων, μὲ ἀδιαφανεῖς διαδικασίες, οἱ ὁποῖες τώρα ἀποκαλύπτονται, ἐνῶ διερευνῶνται καὶ περιπτώσεις μὲ ἀκίνητα στὰ Κατεχόμενα καὶ ἐμπλοκὴ κυβερνητικῶν παραγόντων∙ οἱ ὑποθέσεις αὐτὲς δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὴν ἔρευνα, γιὰ τὸ πῶς ὁδηγήθηκε ἡ μεγαλόνησος στὸ Μνημόνιο. Τὸ ΑΚΕΛ ἀπ’ τὴν πλευρά του καταγγέλλει τὴν κυβέρνηση γιὰ πολιτικὴ σκευωρία εἰς βάρος του, ἀλλὰ ἀποφεύγει νὰ ἀναφερθεῖ εἰδικὰ σὲ συγκεκριμένα στοιχεῖα καὶ στὴ δράση τῶν συγκεκριμένων ἀνθρώπων.

Ἑλλάς, χώρα σταθερότητος

Ὡς «προπύργιο σταθερότητος» στὴν περιοχή, χαρακτήρισε τὴν Ἑλλάδα ὁ πρωθυπουργός, κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Ἀμερικανὸ ἀντιοπρόεδρο κι ἐκεῖνος συμφώνησε πλήρως μαζί του∙ ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐπισκέψεως στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες κρίνεται περισσότερο ἀπ΄ τὶς ἐπαφὲς τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ μὲ οἰκονομικοὺς παράγοντες καὶ ὀλιγώτερον μὲ τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτες, διότι συνέπεσε ἡ ἐπίσκεψη μὲ τὴν στάση πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως. Μόνο καὶ μόνο ἡ ἔλευση τῶν προέδρων τῆς Google καὶ τῆς SAP, γιὰ ἐπενδύσεις σὲ κέντρα ψηφιακῆς τεχνολογίας εἶναι παραπάνω ἀπὸ ἀρκετές∙ συνέπεσαν δὲ μὲ τὴν ἀναγνώριση ἀπ’ τὴν Κριστὶν Λανγκὰρντ τῆς «σημαντικῆς προόδου» τῆς χώρας κι ἀπ’ τὴν πάταξη τῆς ἐγκληματικῆς ἀκροδεξιᾶς μὲ ἀποτελεσματικὸ τρόπο. Ἡ πολιτική μας ζωὴ ἔχει γυρίσει σελίδα καὶ οἱ οἰκονομικὲς προοπτικὲς εἶναι πλέον αἰσιόδοξες, γιὰ σύντομη ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ὅπως φαίνεται κι ἀπ’ τὰ δημοσιονομικὰ στοιχεῖα, μὲ ἀπότομη μείωση τοῦ ἐλλείμματος.

Ἐμφανὴς δειλία ἀκροδεξιᾶς

Ἡ προφυλάκιση τῆς ἡγεσίας τῆς ἀκροδεξιᾶς, καὶ οἱ προηγηθεῖσες ἀπολογίες τῶν στελεχῶν της στοὺς ἀνακριτές, ἀποκάλυψε τὴν θρασύδειλη φύση τους∙ ἀποκήρυξαν μετὰ βδελυγμίας τὴν πραγματικὴ ἰδεολογία τους καὶ τοὺς ἐνόχους γιὰ τὴν στυγερὴ καὶ ἄνανδρη δολοφονία, ἀλλὰ καὶ ἐκλιπαροῦσαν τὴν ἀνοχὴ τῶν δικαστῶν. Ἡ στάση αὐτὴ μᾶλλον ἐξηγεῖ καὶ τὴν ἄμεση καὶ πλήρη ἀποκήρυξή τους ἀπ’ τοὺς ὀπαδούς τους∙ ὁδηγήθηκε ὁ «μέγας» ἀρχηγὸς στὴ φυλακή, μὲ συντροφιὰ τὴν μοναξιά του καὶ τὴν οἰκογένειά του, μὲ τὰ χιλιάδες στελέχη τῶν Ταγμάτων Ἐφόδου χαμένα ἀπὸ προσώπου γῆς. Οἱ ἀκραῖες πολιτικὲς ὀργανώσεις χαρακτηρίζονται στὴν ἱστορία ἀπ’ τὴν ἀλληλεγγύη τῶν στελεχῶν τους καὶ τὴν συνέπεια στὶς ἰδέες τους∙ ἐὰν ἐγκαταλείψουν αὐτὰ τὰ δύο, τότε χάνοννται, μὲ τὸ πρῶτο φύσημα τοῦ ἀνέμου. Ἡ ὑπεύθυνη στάση τῆς κυβερνήσεως ἀποτελεῖ τὴν ἐγγύηση γιὰ τὴν τήρηση τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν καὶ τὴν ἀμερόληπτη ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης.

Προφυλάκιση τοῦ ἀρχηγοῦ

Ἡ προφυλάκιση τοῦ ἀρχηγοῦ χθὲς ἄμβλυνε ἀρκετὰ τὶς ἐντυπώσεις ἀπ’ τὴν μὴ προφυλάκιση τῶν τριῶν βουλευτῶν τὴν προηγούμενη∙ οἱ ἀντιδράσεις τῶν δικαστικῶν κύκλων γιὰ τοὺς τρεῖς καὶ ἡ προκλητικὴ στάση αὐτῶν, μὲ βιαιότητες κατὰ τῶν δημοσιογράφων, μέτρησαν μᾶλλον πολύ, ἂν καὶ εἶναι διάχυτο στὴν ἀτμόσφαιρα ὅτι καὶ ἄλλο γίνεται. Πολλοὶ στὴν διαπλοκὴ καὶ στὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα δὲν μποροῦσαν νὰ κρύψουν τὴν χαρά τους γιὰ τὴν μὴ προφυλάκιση, μὲ ταυτόχρονες κατηγορίες κατὰ τῆς κυβερνήσεως∙ κάποια μέσα ἀναμετέδιδαν τὰ σχόλια τους ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος. Ἡ ἀπόφαση γιὰ τὸν ἀρχηγὸ καὶ γιὰ τὸν τομεάρχη τῆς Νίκαιας τὰ σκέπασε ὅλα∙ ἀξιολύπητος ἦταν, μία μόνο γυναικεία φωνὴ ἀκούστηκε γιὰ συμπαράστασή του.

Ἡ δικαιοσύνη στὸ ἔργο της

«Ἡ δικαιοσύνη κάνει τὴν δουλειά της», ἦταν ἡ χαρακτηριστικὴ δήλωση τοῦ πρωθυπουργοῦ, μετὰ τὴν μὴ προφυλάκιση τῶν τριῶν βουλευτῶν∙ ἀπέδωσε χαρακτηριστικὰ τὴν λειτουργία τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν στὴν χώρα μας. Τὰ πολιτικὰ πράγματα ἔχουν πάρει ἄλλη κατεύθυνση πλέον, μετὰ τὴν ἀπόκαλυψη τῆς ἐγκληματικῆς δράσεως τῆς ἀκροδεξιᾶς∙ οἱ κατηγορίες πολλῶν ἀπὸ τὴν Ἑσπερίαν, ὅτι στὴν Ἑλλάδα ξαναζωντανεύει ὁ ναζισμός- ὅπως τοῦ Αὐστριακοῦ προέδρου τῶν Σοσιαλιστῶν στὸ Εὐρωκοινοβούλιο ὁ ὁποῖος δὲν βλέπει τὸ 25% τοῦ νεοναζισμοῦ στὴν χώρα του-, καταρρίπτονται. Στὸ ἐσωτερικὸ εἶναι ἀντίστοιχη ἡ ἐξέλιξη, ἡ τριακονταετὴς ἀνοχὴ πρὸς τὶς ἐγκληματικὲς ὁμαδοῦλες τῆς ἀκροαριστερᾶς τελειώνει ἐπίσης∙ οἱ γιάφκες τους σὲ πανεπιστημιακὰ ἱδρύματα ἐκκαθαρίζονται. Οὐδεὶς ὑπεράνω τοῦ νόμου.

Τοὺς ἐν Σαλαμῖνι Μεγαρεῖς

Ὁ Σόλων μὲ πεντακοσίους Ἀθηναίους κατέλαβε τὴν ἀκτὴ τῆς Σαμαῖνος ἀπέναντι ἀπ΄ τὰ Μέγαρα∙ ἐκεῖ περίμενε τὶς άντιδράσεις τῶν Μεγαρέων. «Πυθομένους δὲ τοὺς ἐν Σαλαμῖνι Μεγαρεῖς ἔκ τινος φήμης οὐδὲν βέβαιον»∙
μόλις οἱ εὑρισκόμενοι στὴ Σαλαμῖνα Μεγαρεῖς πληροφορήθηκαν γιὰ τὰ γεγονότα ἀπὸ κάποιες διαδόσεις, χωρὶς τίποτε βέβαιο. «Αὐτοὺς μὲν εἰς τὰ ὅπλα θορυβομένους βαδίζειν»∙ αὐτοὶ ἀμέσως καταθορυβομένοι πῆραν τὰ ὅπλα τους. «Ναῦν δ’ ἀποστεῖλαι κατασκεψομένην τῶν πολεμίων»∙ κι ἔστειλαν πλοῖο νὰ κατασκοπεύσει τοὺς ἐχθρούς. «Ἧς ἐγγὺς ἐλθούσης κρατῆσαι τὸν Σόλωνα καὶ καθεῖρξαι τοὺς Μεγαρεῖς»∙ τὴν ὁποία μόλις τοὺς πλησίασε τὴν κατέλαβε ὁ Σόλων καὶ φυλάκισε τοὺς Μεγαρεῖς. «Ἐμβιβάσαι δὲ τῶν Ἀθηνων τοὺς κρατίστους»∙ ἐπιβίβασε δὲ στὸ πλοῖο τοὺς καλύτερους Ἀθηναίους. «Κελεύσαντα πλεῖν ἐπὶ τὴν πόλιν ὡς ἂν ἐνδέχηται μάλιστα κρύπτοντας ἑαυτούς»∙ δίδοντάς τους ἐντολὴ νὰ πλεύσουν πρὸς τὰ Μέγαρα πλέον, κρύβοντας ὅσο γίνεται τὴν ταυτότητά τους.

Αἰσιοδοξία ἀπ΄ τὴν Ἰταλία

Ἡ ψῆφος ἐμπιστοσύνης στὴν ἰταλικὴ κυβέρνηση ἀπ’ τὴν Βουλή τῆς χώρας ἔφερε ἄνεμο ἐμπιστοσύνης σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη, ὅπως καὶ ἡ πατάξη τῆς ἐγκληματικῆς ἀκροδεξιᾶς στὴν Ἑλλάδα∙ οἱ καταστάσεις πλέον ἐπιτρέπουν τὴν ἄσκηση τῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, ὅταν ἐπίκειται καὶ ὁ σχηματισμὸς τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως τοῦ μεγάλου συνασπισμοῦ. Στὴν Ἰταλία φαίνεται ὅτι τώρα δύει κανονικὰ ὁ πολιτικὸς ἥλιος γιὰ τὸν Σύλβιο Μπερλουσκόνι, καθὼς ἄρχισε ἡ διαρροὴ βουλευτῶν του, ἐνῶ ὁ Ἐνρίκο Λέττα ἀναδεικνύεται πολιτικὸς μὲ πολλὲς δυνατότητες∙ φυσικὰ ὅλα θὰ κριθοῦν στὴν οἰκονομική του πολιτικὴ καὶ στὴν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπ’ τὴν κρίση. Ἡ ἀποφασιστικότης τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, στὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ καὶ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐγκληματικῆς δράσεως τῶν ἄκρων, βαρύνει ἀρκετὰ στὸ διεθνὲς κύρος τῆς Ἑλλάδος καὶ στὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας∙ ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ Εὐρωζώνη πρέπει νὰ ἔχει ἑνιαῖο βηματισμό, διαφορετικὰ ἀνακύπτουν τὰ διάφορα προβλήματα.

Ἀμερική, πολλὰ προβλήματα

Ἡ στάση πληρωμῶν ἀπ’ τὴν Τρίτη τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως ἐμφάνισε πολλὰ καὶ πολλαπλὰ προβλήματα στὴ μεγάλη χώρα∙ ἡ ἀπόλυση ὀκτακοσίων χιλιάδων ὑπαλλήλων ἔφερε τὸ κλείσιμο πολλῶν δημοσίων καὶ συναφῶν ὑπηρεσιῶν, τελωνεῖα, ἐφορίες, νοσοκομεῖα, πολλὲς στρατιωτικές μυστικὲς ὑπηρεσίες, μουσεῖα, πάρκα. Ἔτσι οἱ μητέρες δὲν μποροῦν πιὰ νὰ πάνε περίπατο τὰ παιδιά τους στὰ πάρκα τῶν πόλεων ἢ τῶν βουνῶν, στὰ νοσοκομεῖα οἱ δυσκολίες εἶναι πολλές, ἀλλὰ καὶ ἡ χώρα γίνεται ξέφραγο ἀμπέλι γιὰ τὶς διάφορες παρανομίες, λαθρεμπόριο, ναρκωτικά, ὑπονόμευση τῆς χώρας, τρομοκρατία∙ δὲν εἶναι γνωστὴ ἡ Ἀμερικὴ γιὰ τὸν σεβασμὸ τῶν πολιτῶν της πρὸς τὸν νόμο, τὸ ἀντίθετο μάλιστα. Ὅλοι βρῆκαν τὴν εὐκαιρία γιὰ ἀνενόχλητη δράση καὶ τὴν ἀσκοῦν πλέον ἐλεύθερα∙ ἤδη ὁ πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀσφαλείας ἀπηύθυνε ἔκκληση σὲ Ἐπιτροπὴ τοῦ Κογκρέσσου γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος, διότι οἱ κίνδυνοι γιὰ τὴν χώρα εἶναι μεγάλοι ὑπογράμμισε.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, κυρίως ἐξ αἰτίας τῆς στάσεως πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν ἐπιπτώσεών τους στὴν οἰκονομία∙ ὅλα κινήθηκαν ἀνοδικά, εὐρώ, 1,3600 δολλάρια, 132,9550 γιέν, χρυσός, 1309, πετρέλαιο, 109,37. Οἱ ἀνησυχίες γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν στάση πληρωμῶν εἶναι πλέον ἐμφανεῖς πλέον∙ πέραν τῶν ἀπολύσεων ὀκτακοσίων χιλιάδων δημοσίων ὑπαλλήλων, μεγάλες βιομηχανίες, ἀεροπορικὲς καὶ πολεμικές, μεταξὺ τῶν ὁποίων Μπόινγκ καὶ Λόνγκχηντ, ἔχουν εἰδοποιηθεῖ ὅτι διακόπτεται ἡ χρηματοδότησή τους γιὰ τὶς τρέχουσες παραγγελίες. Οἱ ἐπενδυτὲς τῆς Γουὼλ Στρπὴτ ἀνησυχοῦν περισσότερο, διότι φοβοῦνται ὅτι μπορεῖ νὰ προκληθεῖ διελκυστίνδα ἀρνητικῶν συνεπειῶν∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα μάλιστα ἔκανε εἰδικὴ ἀναφορὰ γιὰ τὴν προστασία τῆς ἀμερικανικῆς κεφαλαιογορᾶς, διότι εἶναι ἄμεσος ὁ κίνδυνος ἐπιταχύνσεως τῆς διαρροῆς κεφαλαίων ἀπ’ τὴν χώρα καὶ διοχετεύσεώς τους στὶς ἀναδυόμενες κυρίως ἀγορές. Στὴν Εὐρώπη ἀποκαθίσταται σταδιακὰ ἡ ὁμαλότης, μόνες οἱ ἀντανακλάσεις ἀπ’ τὴν Ἀμερικὴ νὰ γεννοῦν ἐπιφυλάξεις.

Σχέσεις Κίνας, Ἰνδονησίας

Οἱ συνομιλίες τοῦ Κινέζου προέδρου στὴν Τζακάρτα μὲ τὸν Ἰνδονήσιο ὁμόλογο του χαρακτηρίζονται ὡς ἄκρως ἐποικοδομητικές, ἐνῶ ὑπέγραφη ἀπ’ τοὺς ἁρμόδιους ὑπουργοὺς σωρεία οἰκονομικῶν καὶ ἐμπορικῶν συμφωνιῶν∙ ἡ Ἰνδονησία εἶναι ἡ ἀνερχόμενη οἰκονομικὴ δύναμη παγκοσμίως, καθὼς διαθέτει τεράστιο φυσικὸ πλοῦτο καὶ δυναμικὸ πληθυσμό. Ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἐπέμεινε στὴν κοινὴ πορεία ὅλων τῶν χωρῶν τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας, στὰ πλαίσια τοῦ ὀργανισμοῦ ΑΣΕΑΝ, κάτι ποὺ ἀποδέχθηκε εὐμενῶς ὁ συνομιλητής του∙ ἡ οἰκονομία τους ἄλλωστε εἶναι συμπληρωματική, καθὼς καὶ τῶν ὑπολοίπων χωρῶν τῆς περιοχῆς, ἐνῶ χρησιμοποιοῦν, ὅλο καὶ σὲ μεγαλύτερο βαθμό, τὸ ρεμίνμπι ὡς ἀποθεματικὸ νόμισμα. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι, ὁ νέος συντηρητικὸς πρωθυπουργὸς τῆς Αὐστραλίας ἐπέλεξε τὴν Τζακάρτα, ὡς πρώτη ἐπίσκεψη στὸ ἐξωτερικό, διότι δίδει βαρύτητα στὶς σχέσεις τῆς περιοχῆς.

Google καὶ SAP σὲ Σαμαρᾶ

Κατὰ τὴν παραμονή του στὴν Ἀμερικὴ πλησίσαν τὸν πρωθυπουργὸ ἐκπρόσωποι τῶν κολοσσῶν Google καὶ SAP καὶ ζήτησαν τὴν συνάντησή του στὴν Ἀθήνα, μὲ τοὺς προέδρους τῶν δύο ἑταιρειῶν∙ ἡ συνάντηση ὁρίσθηκε γιὰ τὴν προσεχῆ Πέμπτη. Πρόκειται γιὰ δύο ἀκόμη πρωτοπόρους τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα, στὸν κλάδο τῆς παραγωγῆς λογισμικοῦ, ἂν καὶ ὁ πρόεδρος τῆς SAP εἶχε καὶ τὸν χειμῶνα συνάντηση μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, μετὰ τὴν ὁποία δήλωσε, ὅτι, «ὅ,τι χρειάζεται ἡ προηγμένη τεχνολογία τὸ βρίσκει στὴν Ἑλλάδα»∙ ἡ Google χρησιμοποιήσε τὴν χώρα μας, μόνο γιὰ τὴν προσφορὰ τῶν ὑπηρεσιῶν της, καὶ μάλιστα μικρῆς ἀξίας, διότι εἴμαστε λίγοι ποὺ μιλᾶμε ἑλληνικά. Τώρα ὅμως ἀναζητάει τὴν δημιουργικότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.