Κατάθεση προσχεδίου τοῦ προϋπολογισμοῦ

Τὸ προσχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ 2014 κατατίθεται σήμερα στὴ Βουλὴ καὶ συζητεῖται ἐντὸς τῶν ἡμερῶν∙ ὥς τὸ τέλος τοῦ μηνὸς κατατίθεται ὁ κανονικὸς προϋπολογισμός, ποὺ προβλέπει ἔλλειμμα κάτω τοῦ 3% καὶ ἀνάπτυξη γύρω στὴ μονάδα. Ἡ τρόικα ἔχει συμφωνήσει στοὺς στόχους, ἂν καὶ οἱ οἰκονομικοὶ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι εἶναι πολὺ συντηρητικοί∙ ἡ κυβέρνηση, ὅπως καὶ προηγουμένως, τηρεῖ χαμηλοὺς τόνους καὶ προτιμάει τὴν ἐκ τῶν πραγμάτων διάψευση τῶν στόχων. Τὴν αἰσιοδοξία της γιὰ τὴν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἐξέφρασε καὶ ἡ Κριστὶν Λαγκάρντ, ἐνῶ ἀναγνώρισε ὅτι ἔγιναν λάθη στὴν ἀρχὴ τοῦ προγράμματος, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πρωτοφανῆ ὕφεση καὶ τὴν ἐξαθλίωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ καλὲς οἱ διαπιστώσεις, ἀλλὰ δὲν ἀνέλαβε καὶ τὸ βάρος τῶν εὐθυνῶν. Πληρώνονται τὰ λάθη.

Ἰσραήλ, ἐπίσκεψη Σαμαρᾶ

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Ἰσραήλ, συνοδείᾳ ὀκτὼ ὑπουργῶν καὶ ἑκατὸ ἐπιχειρηματιῶν, θεωρεῖται ἱστορικῆς σημασίας γιὰ τὶς δύο χῶρες καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου ἑστιάζουν τὸ ἐνδιαφέρον τους στὴν στενὴ πολιτικὴ συνεργασία -ἄλλωστε διεξάγονται αὐτὸν τὸν μῆνα δύο κοινὰ στρατιωτικὰ γυμνάσια- καὶ στὴν διερεύνηση τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων, μὲ τὶς ὁποῖες θὰ ἀσχοληθοῦν οἱ ὑπουργοὶ καὶ οἱ ἐπιχειρηματίες. Ἡ ἐνέργεια εἶναι τὸ πρῶτο θέμα, γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ ἰσραηλινοῦ φυσικοῦ ἀερίου στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ ἡ συνεργασία στὸν τουρισμό, στὴν γεωργία, στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ στὴν πολεμικὴ βιομηχανία∙ οἱ Ἰσραηλινοὶ συνεργάζονται ἤδη μὲ πολλὲς ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες παραγωγῆς λογισμικοῦ, διότι θεωροῦνται πιὸ ἀποδοτικὲς καὶ πιὸ προηγμένες ἀπ’ τὶς δικές τους, παρὰ τὴν ἀναγνωρισμένη ὑψηλὴ στάθμη τους σὲ πολλὰ ὁπλικὰ συστήματα. Στοὺς πολλοὺς ἄλλους κλάδους διανοίγονται εὐρεῖες προοπτικὲς συνεργασίας μὲ ἐπὶ μέρους ἑταιρεῖες. Γινόμαστε περιζήτητοι στὸ ἐξωτερικό.

Βουλή, ζήτημα ἀκροδεξιᾶς

Τὸ πρόβλημα τῆς ἀκροδεξιᾶς μεταφέρεται καὶ στὴ Βουλή, πέραν τῶν ἀνακρίσεων μὲ τὰ πολλὰ νέα εὐρήματα∙ ἤδη ἐντοπίζονται εὐθύνες, γιὰ συμμετοχὴ σὲ κακουργήματα, καὶ γιὰ δύο ἀκόμη βουλευτές, ἐνῶ κατέθεσαν, μὲ ἀπόλυτη μυστικότητα τρεῖς ἄλλοι προστατευόμενοι μάρτυρες. Ἡ δικαιοσύνη εἶναι ἀποφασισμένη νὰ φθάσει στὰ ἄκρα, ἐνῶ ἔχει τὴν πλήρη ὑποστήριξη τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἀποδοχὴ τῆς κοινῆς γνώμης∙ οἱ διαστάσεις τῆς παρανόμου δράσεως τῆς ἀκροδεξιᾶς ἀποδεικνύεται πλέον πολὺ εὐρύτερες ἀπὸ ὅσες φαίνονταν στὴν ἀρχή. Τὰ νομοσχέδια, γιὰ τὴν διακοπὴ τῆς χρηματοδοτήσεως, ὄταν διαπιστώνεται παρανομία, κατατίθενται στὴ Βουλή, ἀλλὰ ὁ ΣΥΡΙΖΑ καὶ οἱ ΑΝΕΛ ἐμφανίζονται ἐπιφυλακτικοὶ τουλάχιστον∙ δείχνουν, μὲ τὶς δηλώσεις στελεχῶν τους, ὅτι δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν ψήφιση τῶν σχετικῶν νόμων. Στὴν Κουμουνδούρου ἔχει προκληθεῖ σοβαρὸ θέμα, καθὼς πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ἀμφιλεγόμενες αὐτὲς θέσεις ἔχουν ἀρνητικὴ ἀπήχηση καὶ ἐπιβεβαιώνουν ἔτσι ὅσους καταγγέλουν τὶς ὑπόγειες διασυνδέσεις.

Ἔναρξη ἐργασιῶν τῆς Βουλῆς

Ἡ ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Ὁλομελείας τῆς Βουλῆς συμπίπτει μὲ ἱστορικῆς σημασίας γεγονότα∙ ἡ ἡγεσία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς βρίσκεται στὴ φυλακή, ἐνῶ οἱ ἀνακρίσεις εἶναι ἀκόμη στὰ πρῶτα τους βήματα. Ἡ συζήτηση μεταφέρεται πλέον στὴν ἐθνικὴ ἀντιπροσωπεία, καθὼς ἡ κυβέρνηση καταθέτει τὰ σχετικὰ μὲ τὴν δράση τῆς ἀκροδεξιᾶς νομοσχέδια, ὁπότε ὅλα τὰ κόμματα ἀναλαμβάνουν τὶς εὐθύνες τους, ἐνῶ ἐπίκειται καὶ ἡ συζήτηση σὲ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν. Σαφῆ θέση ἔχουν λάβει μόνο τὰ κόμματα τοῦ κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ, μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ νὰ τυρβάζει περὶ πολλῶν ἄλλων, τὴν ΔΗΜΑΡ, κάτι νὰ ψελλίζει καὶ τοὺς ἄλλους τὸ βιολί τους∙ εἶναι ὑποχρεωμένα νὰ πάρουν θέση κι αὐτὸ εἶναι τὸ δυσκολώτερο γι’ αὐτούς.

Τραγωδία στὴν Λαμπεντοῦζα

Τὸ ναυάγιο, λόγῳ κακοκαιρίας, ἔξω ἀπ’ τὴν Λαμπεντοῦζα, μὲ τὶς ἑκατοντάδες τῶν μεταναστῶν νεκρῶν, ταρακούνησε ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη∙ οἱ ἄσχημες καιρικὲς συνθῆκες δὲν ἐπέτρεψαν στὰ σωστικὰ συνεργεῖα τὴν ἀναζήτηση πολλῶν πνιγμένων στὴ θάλασσα. Οἱ πρόσφυγες προέρχονταν ἀπ’ τὴν Ἐρυθραία κι ἀναζητοῦσαν καλύτερη τύχη στὴν Εὐρώπη, μέσα ἀπ’ τὰ χέρια τῶν συγχρόνων δουλεμπόρων∙ τὸ μικρὸ νησί, νοτίως τῆς Σικελίας, δὲν διαθέτει ἐγκαταστάσεις οὔτε γιὰ τὴν φύλαξη τῶν σορῶν τῶν νεκρῶν. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ χαράξει σαφῆ καὶ ἀποτελεσματικὴ μεταναστευτικὴ πολιτικὴ καὶ νὰ προστατεύσει αὐστηρὰ τὰ σύνορά της∙ δὲν εἶναι δυνατὸν μόνο οἱ περιφερειακὲς χῶρες νὰ ὑφίστανται τὶς συνέπειες. Τὸ ποιὰ θὰ εἶναι αὐτὴ ἀπομένει νὰ συμφωνηθεῖ.

Συμφέρεσθαι τοῖς Μεγαρεῦσι

Ὁ Σόλων εἶχε καταλάβει τὴν Σαλαμῖνα καὶ ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς πεντακόσιους πρώτους ἐκλεκτοὺς Ἀθηναίους νὰ ἐπιτεθοῦν κατὰ τῶν Μεγάρων∙ αὐτὸς ἀνέμενε τὴν βοήθεια ἀπ’ τὴν Ἀθήνα. «Ἅμα δὲ τοὺς ἄλλους Ἀθηναίους ἀναλαβόντα πεζῇ συμφέρεσθαι τοῖς Μεγαρεῦσι»∙ μόλις ἔφθασαν καὶ οἱ ἄλλοι Ἀθηναῖοι ἐβάδισε μὲ τὸ πεζικὸ κατὰ τῶν Μεγαρέων. «Καὶ τῆς μάχης ἔτι συνεστώσης φθάσαι τοὺς ἀπὸ τῆς νεὼς καταλαβόντας τὴν πόλιν»∙ καὶ ἐνῶ διαρκοῦσε ἡ μάχη κατέφθασαν οἱ πεντακόσιοι ἀπ’ τὸ πλοῖο καὶ κατέλαβε τὴν πόλη. «Ἔοικε δὲ τῷ λόγῳ τούτῳ καὶ τὰ δρώμενα μαρτυρεῖν»∙ μὲ τὴν ἐκδοχὴ αὐτὴ συμφωνοῦν καὶ οἱ τελετὲς σὲ ἀνάμνηση τοῦ γεγονότος. Οἱ Ἀθηναῖοι εἶχαν χάσει τὴν Σαλαμῖνα στὸν πόλεμο μὲ τοὺς Μεγαρεῖς κι εἶχαν περιορισθεῖ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἀττικῆς∙ αὐτὴ ἦταν ἡ ἀποφασιστικὴ μάχη, διότι κρινόταν ἡ ὑπεροχή τους σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἀττικὴ καὶ ἡ ἔξοδος τῶν Ἀθηναίων στὴ θάλασσα.

Ἐπανεμφάνιση τῆς Εὐρωζώνης

Στὴν ἐνασχόληση μὲ τὰ ἐσωτερικά της ἐπιδίδεται πλέον ἡ Εὐρωζώνη, καθὼς τελείωσε ἡ πολιτικὴ κρίση στὴν Ἰταλία, ἡ Γαλλία ἐπανέρχεται στὰ εὐρωπαϊκὰ μετὰ τὴν συριακή της περιπλάνηση, ἡ Γερμανία ἀποκτᾶ κυβέρνηση καὶ οἱ νότιες χῶρες βαδίζουν στὴν ἔξοδό τους ἀπ’ τὴν κρίση. Δύο εἶναι τὰ ἐπείγοντα θέματα, ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ ἡ διεθνής της παρουσία∙ γιὰ τὸ πρῶτο ἔχει ἤδη δεσμευθεῖ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, γιὰ τὴν παροχὴ πιστώσεων πρὸς τὶς ἐμπορικὲς τράπεζες, ἐνῶ καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ τὸ ἔχει περιλάβει στὸ πρόγραμμά της. Στὸ δεύτερο, ἡ συγκυρία εἶναι ἐπείγουσα μετὰ τὴν στάση πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἀπομόνωση τῆς Ἀμερικῆς στὸ Συριακὸ καὶ στὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις∙ στὸν κόσμο πρωτοστατοῦν πλέον οἱ Ἀναδυόμενοι, μὲ τὶς Ρωσία καὶ Κίνα στὴν κορυφή. Εἶναι ἀπαραίτητη καὶ ἡ φωνὴ τῶν δυτικῶν δυνάμεων.

ΑΠΕΚ, στὸ Μπαλὶ Ἰνδονησίας

Ἡ διάσκεψη κορυφῆς τῶν χωρῶν Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Ἀσίας καὶ Εἰρηνικοῦ ἄρχισε στὸ Μπαλὶ τῆς Ἰνδονησίας∙ οἱ ἡγέτες τῶν μεγάλων χωρῶν τῆς περιοχῆς καὶ τοῦ σημερινοῦ διεθνοῦς οἰκονομικοῦ κέντρου συζητοῦν γιὰ τὰ μεγάλα οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ προβλήματα, ἐνῶ γίνονται καὶ πολλὲς διμερεῖς συναντήσεις. Στὴ διάσκεψη ἐκπροσωποῦνται 21 χῶρες, οἱ περισσότερες μὲ τοὺς προέδρους τους, καὶ καλύπτουν 55% τοῦ παγκοσμίου ΑΕΠ καὶ 44% τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου∙ πρωταγωνιστικὸ ρόλο διαδραματίζει πλέον ὁ Κινέζος πρόεδρος, μὲ τὸν Ρῶσο δεύτερο, οἱ ὁποῖοι ἀναλαμβάνουν τὴν πρωτοβουλία γιὰ πολλὰ προβλήματα. Ἡ Κίνα ἔχει καθιερώσει τὸ ρεμίνμπι ὡς ἀποθεματικὸ νόμισμα καὶ καταστήσει πιστωτικὸ κέντρο τῆς περιοχῆς τὴν Σαγκάη, καὶ μὲ τὴν καθιέρωση τῆς ζώνης της ἐλευθέρου ἐμπορίου∙ ἡ ἀπουσία τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα μετράει ἀρκετά, διότι περιορίζεται ἡ Ἀμερικὴ σὲ δευτερεύοντα ρόλο, καθὼς ματαιώθηκαν καὶ οἱ συναντήσεις μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ τὸν Ξὶ Τζιπίνγκ.

ΗΠΑ, χρέος καὶ ἐπιδρομὲς

Τὸ πρόβλημα τῆς στάσεως πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως προσλαμβάνει ἐπικίνδυνες διαστάσεις, πέραν τῶν ἀπολύσεων τῶν ὑπαλλήλων της, ἐνῶ οἱ ἐπιδρομὲς στὴν Ἀφρικὴ κατὰ τῶν τρομοκρατῶν δὲν φέρουν οὐσιαστικὴ ἄμβλυνση τῶν πολιτικῶν καὶ οἰκονομικῶν ἐπιπτώσεων∙ ἡ Ἀμερικὴ ἀδυνατεῖ ἐκπληρῶσαι ὡς δημόσιο τὶς ὑποχρεώσεις της στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ἡ σύγκρουση τοῦ προέδρου μὲ τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς ὀξύνεται καὶ δὲν παρουσιάζονται σημεῖα συγκλίσεως, ἐπειδὴ ἀνάγεται σὲ πρόβλημα πολιτικοῦ προσανατολισμοῦ τῆς χώρας∙ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἔχει πληγεῖ ἀνεπανόρθωτα μᾶλλον τὸ διεθνές της κύρος, ἀφοῦ περιορίζονται οἱ ἐπαφές της μὲ τοὺς ξένους. Οἱ ἐπιδρομὲς κατὰ τῶν τρομοκρατῶν εἶχαν διαφορετικὸ ἀποτέλεσμα∙ στὴν Τρίπολη τῆς Λιβύης συνέλαβαν οἱ Ἀμερικανοὶ κομμάντος τὸν καταζητούμενο ἀρχηγὸ καὶ τὸν μετέφεραν στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ ὁ Λίβυος πρωθυπουργὸς ζήτησε ἐξηγήσεις. Στὴ Σομαλία ἡ ἐπιχείρηση ἀπέτυχε, διότι ὁ τρομοκράτης διέφυγε. Οἱ Ἀμερικανοὶ σημείωσαν ἔτσι κάποια ἐπιτυχία στὸ ἐξωτερικό.

Ἀναγνώριση ἄλλης πολιτικῆς δυναμικῆς

Ἡ πάταξη τῆς κακουργηματικῆς ἀκροδεξιᾶς καὶ ἡ συνακόλουθη ἐμπέδωση τῆς δημοκρατικῆς νομιμότητος ὁδηγεῖ στὴν ἀναγνώριση τῆς ἄλλης πολιτικῆς δυναμικῆς τῆς χώρας, συνοδευόμενης κι ἀπ’ τὴν δεδομένη πλέον ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας∙ πολλὰ ἔχουν ἀλλάξει μέσα σὲ δέκα μέρες. Ἡ δικαιοσύνη ἀπερίσπαστη ἐπιτελεῖ τὸ ἔργο της, μὲ ἀντικειμενικότητα καὶ παρὰ τὶς ταλαντεύσεις τῆς κοινῆς γνώμης στὶς ἀποφάσεις της∙ τὰ πολιτικὰ κόμματα παρακολουθοῦν καὶ μὲ τὶς ἀντιδράσεις τους ἀποκαλύπτουν τὶς πραγματικές τους προθέσεις. Ἡ ἀνατροπὴ στὶς ἐκτιμήσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς εἶναι πλήρης, ὅπως καὶ μεγάλου μέρους τῆς ἐπιχωρίου∙ δὲν περίμεναν τὴν ἀποφασιστικὴ στάση τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ταχεῖα ἀντίδραση τῆς δικαιοσύνης καὶ δὲν κρύβουν πλέον τὴν ἀπογοήτευσή τους, ἐπειδὴ εἶχαν ἐπενδύσει στὴν λογικὴ τῆς κυβερνητικῆς ἀνοχῆς τουλάχιστον ἀπέναντι στὴν ἀκροδεξιὰ καὶ προανήγγειλαν αἱματοχυσία στοὺς ἑλληνικοὺς δρόμους. Ἡ διεθνὴς κοινότης ἐπαίνεσε τὶς ἀποφάσεις τῆς δικαιοσύνης, ἀλλὰ καὶ ἐξεπλάγη ἀπ’ τὶς διαστάσεις τῶν ἐπιδόσεων τῶν ἀκροδεξιῶν σὲ ἐγκληματικὲς πράξεις∙ τὰ ναζιστικὰ κινήματα εἶναι καταδικασμένα στὴν Εὐρώπη, διότι πλήρωσαν πολὺ ἀκριβὰ οἱ λαοί της δυὸ γενιὲς πρὶν τὰ πειράματά τους. Οὐδεὶς δείχνει ἀνοχὴ πλέον, ἔστω καὶ στὶς γραφικὲς παραλλαγές τους, ὅπως εἶναι ἡ ἑλληνικὴ περίπτωση, ἀλλὰ πληρωμένη κι αὐτὴ μὲ τὸ αἶμα ἑνὸς νέου ἀνθρώπου.
Ἡ ὑπεύθυνη στάση ὅλων τῶν πολιτικῶν δυνάμεων ἀπέναντι στὸ φαινόμενο τῶν διαπραχθέντων ἤδη κακουργημάτων εἶναι τὸ ζητούμενο ἀπ’ τὸν ἁπλὸ κόσμο∙ δίδουν τὶς ἐξετάσεις τους τώρα πιὸ αὐστηρὰ μᾶλλον κι ἀπ’ τὴν ὥρα τῆς κάλπης, διότι βρίσκονται ἐνώπιον ἀποδεδειγμένων περιστατικῶν. Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ χρησιμοποιοῦσε τὴν κρατικὴ ἐπιχορήγηση γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν ταγμάτων ἐφόδου καὶ τῶν ἐγκληματικῶν της ἐπιδρομῶν κατὰ μεταναστῶν καὶ πολιτικῶν ἀντιπάλων της∙ τὰ γεγονότα εἶναι ἀδιαμφισβήτητα, διότι ἐπικυρώνονται ἀπ’ τὶς ἀποφάσεις τῆς δικαιοσύνης. Κατὰ τὴν συζήτηση στὴ Βουλὴ τῶν νομοθετικῶν πρωτοβουλιῶν τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς συζητήσεως σὲ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν θὰ παρουσιάσουν τὰ κόμματα τὶς θέσεις τους∙ διατυπώνονται ὅμως ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοὺς ΑΝΕΛ πολλὲς ἐπιφυλάξεις μέχρι καὶ ἀντιρρήσεις, μὲ σαφῆ τὴν πρόθεση τῆς κωλυσιεργείας. Δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ τηρήσουν τὴν στάση τους αὐτὴ μέχρι τὸ τέλος, διότι διαφορετικὰ ὁδηγοῦνται μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεία σὲ αὐτοκτονία∙ θὰ εἶναι σὰν νὰ ἐπιβεβαιώνουν τὶς φῆμες γιὰ ἐξάρτησή τους ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα. Ὁ ἀντιευρωπαϊσμός τους, καὶ ὁ ἀντιγερμανισμός τους περισσότερο, τείνουν πρὸς τὴν λογικὴν αὐτήν∙ ἄλλο πρᾶγμα ὅμως εἶναι ἡ φρασεολογία τῆς τριετίας κι ἄλλο ἡ ἀντιμετώπιση τῆς κακουργηματικῆς ἀκροδεξιᾶς κι ὄχι ἁπλῶς τῆς ἐθνικιστικῆς, ἡ ὁποία δικαιοῦται τὴν θέση της στὴν πολιτική μας σκηνή. Ἐὰν τὸ ἐπιβεβαιώσει ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι ἄξιος τῆς μοίρας του.
Ἡ ἀκροδεξιὰ ὑπέστη συντριπτικὴ ἧττα, ὄχι μόνο γιὰ τὴν προετοιμασία καὶ τέλεση τῶν κακουργημάτων, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν μετὰ βδελυγμίας ἀποκήρυξη τῶν ἀρχῶν της∙ ἀπ’ τὸν ἀρχηγὸ καὶ τοὺς βουλευτές, ἀλλὰ καὶ τὰ κομματικὰ στελέχη, ὅλοι ἀποκήρυξαν τὶς πολιτικές τους ἀρχὲς καὶ τὰ συλληφθέντα γιὰ τὴν δολοφονία στὴν Ἀμφιάλη στελέχη. Ὁ ἀντίκτυπος ἦταν ἄμεσος στὴν κομματική τους βάση, ἐλάχιστοι κινητοποιήθηκαν γιὰ συμπαράσταση στὸν φυλακισμένο ἀρχηγὸ καὶ τοὺς βουλευτές∙ δὲν ὑπάρχει ἱστορικὸ προηγούμενο τέτοιας διαρροῆς ταγμάτων ἐφόδου, ὅταν ἰσχυρίζονταν ὅτι ἦταν 3000 μόνο στὴν Ἀττική. Οἱ ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας κινήσεις διακρίνονται ἀπ’ τὴν πίστη τῶν ἀρχηγῶν στὶς ἀρχές τους, ἀπέναντι σὲ κάθε πίεση, κι ἀπ’ τὴν μέχρις αὐτοθυσίας ὑποστήριξή τους ἀπ’ τοὺς ὀπαδούς τους∙ τὰ τάγματα ἐφόδου διελύθησαν, ὅπως φαίνεται, εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθησαν κι ἡ ἡγεσία τους σκέπτεται μόνο τὸ τομαράκι της. Στὴν κοινὴ γνώμη καὶ στοὺς ὀπαδούς τους περισσότερο ἀπέδειξαν ὅτι εἶναι χαμερπῆ καὶ θρασύδειλα ὄντα, ποὺ ἐξαχνοῦνται μὲ τὸ πρῶτο φύσημα τοῦ ἀνέμου∙ ἐπιβεβαιώνεται ὅμως καὶ κάτι ἄλλο, ἡ ἐξάρτησή τους ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα. Τὰ δημοσιεύματα στὸν ἀγγλοσαξωνικὸ τύπο ἔδωσαν τὴν πρώτη ὤθηση πρὸς τὰ πάνω, μὲ τὴν προβολή τους ἀπ’ τὴν ἐπιχώριο διαπλοκή∙ τὰ σκέπτονται ὅλα αὐτά, ὅσοι παρασύρθηκαν τὴν τριετία.
Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας θεωρεῖται πλέον δεδομένη ἀπὸ ὅλους κι ἀπόμειναν μόνοι τους οἱ κεκράκτες τοῦ νέου κουρέματος∙ εἶναι ἡ παραφωνία ποὺ κάνει πιὸ πειστικὴ τὴν ἀρμονία. Τὸ ἐὰν χρειασθεῖ ἡ χώρα μας κι ἄλλη βοήθεια, θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ ἕναν κυρίως παράγοντα, ἀπ’ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας μας∙ ὅταν εἶναι πλέον δεδομένο κι ἀπ’ τὴν τρόικα, ὅτι ἡ ὕφεση τὸ 2013 θὰ ὑποχωρήσει στὸ 4% περίπου -ὅταν τὴν προέβλεπαν γιὰ 5,2% πρὸ τριμήνου- καὶ ἡ ἀνάπτυξη τὸ 2014 στὸ 0,5% τουλάχιστον, τότε ἡ ὅλη προσπάθεια ἑστιάζεται στὸ πῶς θὰ βελτιωθοῦν τὰ μεγέθη αὐτὰ καὶ θὰ γίνει τὸ ἅλμα στὴν ἀνάπτυξη. Ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἔχει δηλώσει, ὅτι, ἡ ἐπίτευξη πρωτογενοῦς πλεονάσματος φέτος καὶ δύο τρίμηνα μὲ θετικοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως, ἐξασφαλίζουν στὴ χώρα τὴν ἔξοδο στὶς ἀγορές∙ αὐτὸ εἶναι ἐφικτὸ καὶ γιὰ ἕναν ἄλλο λόγο, κι αὐτὸς εἶναι ἡ ἔκπληξη τῶν δυναμικῶν κλάδων τῆς οἰκονομίας μας. Ὁ τουρισμὸς στὰ περισσότερα νησιὰ συνεχίζεται, ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία ἐκτινάσσεται στὰ ὕψη, ἐνῶ πληθαίνουν οἱ ἐπενδύσεις γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς στρατηγικῆς μας θέσεως, ὅπως στοὺς σιδηροδρόμους καὶ στὰ λιμάνια∙ δὲν ὑπάρχει μεγάλη ἑταιρεία κινητῆς τηλεφωνίας ποὺ νὰ μὴν ἀνοίγει κέντρο ἐρευνῶν στὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἰδιαίτερη σημασία τους ἔγκειται στὸ ὅ

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.