Κανονικὰ ὁ ἁγιασμὸς στὸ Κοινοβούλιο

Ὁ ἁγιασμὸς στὸ Κοινοβούλιο, μὲ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν του, ἔγινε ἀπ’ τὴν Μητροπολίτη Καρυστίας κανονικὰ καὶ χωρὶς κανένα συμβάν∙ οἱ βουλευτὲς τῆς ἀκροδεξιᾶς ἐμφανίσθηκαν σὰν πρωτόβγαλτες νυφοῦλες, χαμηλοματοῦσες καὶ σεμνοπρεπεῖς. Φυσικὰ ἔπαιξαν σημαντικὸ ρόλο οἱ νέες ἀποκαλύψεις τοῦ ἀνακριτοῦ, γιὰ σχέδια ἀνατροπῆς τοῦ καθεστῶτος, ἐνῶ ἕνας βουλευτής τους προσῆλθε αὐτοβούλως στὸ δικαστήριο∙ ἡ φυλάκιση τοῦ ἀρχηγοῦ, δύο βουλευτῶν καὶ ἀρκετῶν στελεχῶν, φαίνεται ὅτι προκάλεσε τὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσεώς τους. Πίστευαν ὅτι εἶχαν τὸ ἀκαταδίωκτο, ἴσως λόγῳ τῶν διασυνδέσεών τους στὴν Ἀστυνομία καὶ τῆς προστασίας τους ἀπὸ ξένα κέντρα∙ δὲν περίμεναν μᾶλλον τόσο ἀποφασιστικὴ καὶ ταχεῖα ἀντίδραση τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ οὔτε καὶ παντελῆ ἐξαφάνιση τῶν στελεχῶν τους. Οὔτε ὅσοι πληρώνονταν δὲν παρουσιάζονται.

ΧΑ, ἄλλοι τρεῖς βουλευτὲς

Ὁ ἀνακριτὴς τῆς κουκουργηματικῆς ἀκροδεξιᾶς ζήτησε τὴν ἄρση τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας ἄλλων τριῶν βουλευτῶν, ἐπειδή, μὲ τὴν ἄσκηση τῆς ποινικῆς διώξεως αἴρεται τὸ αὐτόφωρο∙ οἱ καταθέσεις τῶν προστατευομένων μαρτύρων, πρώην στελεχῶν τῆς ὀργάνωσης, ἀποκαλύπτουν τὰ σχέδια, γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ καθεστῶτος καὶ τὴν εἰσβολὴ μὲ τὰνκς στὴ Βουλή. Οἱ διώξεις ἄρχισαν, ἐνῶ οἱ λαλίστατοι συνοδοιπόροι τους, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἔχουν χάσει τὴν φωνή τους∙ δὲν περίμεναν τόσο ταχεῖα καὶ τόσο ἀποφασιστικὴ ἀντίδραση τῆς δικαιοσύνης. Ἡ ἐκκαθάριση τῆς πλευρᾶς αὐτῆς ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὴν συνέχισή της στὶς ἄλλες πλευρὲς τῆς παρανομίας, μὲ τὴν ἀνοχὴ ἀπέναντί τους κομμάτων τῆς ἀριστερᾶς∙ ἤδη ἔχουν ἀδειάσει μερικὰ ὀχυρά τους, ἀλλὰ ἀπομένουν καὶ ἄλλα τὴν σειρά τους. Στὸ Ἐφετεῖο τὸ δικαστήριο ἔκρινε τὸν Ἄκη Τσοχατζόπουλο καὶ τοὺς ἄλλους δεκαέξι, πλὴν δύο, ἐνόχους γιὰ ὅλα τὰ ἐγκλήματα. Ἀκολουθοῦν σήμερα οἱ ποινές.

Ὕφεσις, δεδομένη ἔξοδος

Ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν ὕφεση θεωρεῖται πλέον δεδομένη, μὲ τὴν κατάθεση στὴ Βουλὴ τοῦ προσχεδίου τοῦ προϋπολογισμοῦ, ἐγκεκριμένου ἀπ’ τὴν τρόικα, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργὸς ὁλοκληρώνει σειρὰ συμφωνιῶν στὸ Ἰσράηλ∙ προβλέπεται πρωτογενὲς πλεόνασμα, 350 ἑκατομμυρίων εὐρὼ φέτος καὶ 2,8 δις τοῦ χρόνου, ὕφεση 4% καὶ ἀνάπτυξη 0,5% ἀντιστοίχως. Ὁ εὐνοϊκὸς ἀντίκτυπος φάνηκε στὸ Χρηματιστήριο, μὲ ἅλμα πρὸς τὶς 1100 μονάδες, ἐνῶ πολλὰ ἀτλαντικὰ κεφάλαια ἀπηυθύνουν θερμοὺς ἐπαίνους γιὰ τὴν οἰκονομική μας πρόοδο, ὅταν ὥς λίγους μῆνες πρὶν προέβλεπαν τὴν καταστροφὴ καὶ τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων πολλαπλασιάζεται καὶ κατευθύνεται πρὸς ὅλους σχεδὸν τοὺς κλάδους, ἐνῶ φαίνεται ὅτι πέφτουν καὶ τὰ ὀχυρὰ τῶν καταστροφολόγων στὴν κεφαλαιαγορὰ καὶ στὸν οἰκονομικὸ τύπο. Ἡ ἀναγνώριση τῆς προόδου συνοδεύεται κι ἀπ’ τὴν παραδοχὴ τῆς χώρας μας ὡς ἑστίας σταθερότητος στὴν περιοχή. Τὴν σταθερότητα τῆς Ἑλλάδος ἀναζητάει καὶ τὸ Ἰσραήλ.

Προκλήσεις Ταχὶπ Ἐρντογὰν

Ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς ζητάει ἀντιπαροχὴ τῆς Ἑλλάδος στὴ Θράκη, τὴν διαδικασία τῆς ἐκλογῆς τοῦ Μουφτῆ, ὡς ἀντάλλαγμα γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης∙ δὲν περιέλαβε τὴν Σχολὴ στὶς μεταρρυθμίσεις ποὺ πρότεινε, διότι ἤλπιζε ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση θὰ ἔπεφτε στὴν παγίδα καὶ θὰ συζητοῦσε τὸ θέμα. Ἡ Ἀθήνα, ὅμως, ἀπάντησε, ὅτι τὸ θέμα τῆς Χάλκης, εἶναι διεθνὲς κι ὄχι διμερές, ἑπομένως ὑποχρεοῦται ρυθμίσαι αὐτὸ ἡ Τουρκία, γιὰ τὴν ἔνταξή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ ὅσο γιὰ τὸν Μουφτῆ τὴν διαδικασία τῆς ἐκλογῆς του τὴν προβλέπει ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἔχασε τὴν ὑπόθεση τῆς Συρίας κι ἐγκαταλείπει τὰ ὄνειρά του περὶ ἡγεμονίας στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο.

Βόρειο σέλας Μινεσσότας

Στὴν Μινεσσότα, τὸ βράδυ τῆς 1ης Ὀκτωβρίου παρουσιάσθηκε στὸν οὐρανὸ τὸ βόρειο σέλας∙ τὸ μοναδικὸ φαινόμενο καταγράφηκε ἀπὸ πολλοὺς ἐρασιτέχνες καὶ δημοσιεύθηκαν τὰ βίντεο στὸ δαδίκτυο. Εἶναι πράγματι ἐντυπωσιακό, τὸ κόκκινο σύννεφο νὰ ἐμφανίζεται στὸν ἔναστρο οὐρανὸ καὶ νὰ δημιοουργεῖ διάφορα σχήματα, ὅπως καὶ στὸν Βόρειο πόλο∙ πολλοὶ κάτοικοι βγῆκαν ἔξω καὶ παρακολούθησαν τὸ φαινόμενο. Οἱ μετεωρολόγοι δὲν μπόρεσαν νὰ ἀπαντήσουν τὸ πῶς παρουσιάσθηκε τὸ βόρειο σέλας ἐκτὸς τοῦ ἀρκτικοῦ κύκλου, διότι δὲν ἔχει καταγραφεῖ στὴν ἱστορία ἄλλο τέτοιο φαινόμενο∙ ἡ ἐμφάνισή του στὸν Βόρειο Πόλο ἀποδίδεται στὰ μαγνητικὰ κύματα τοῦ ἡλίου, ἀλλὰ αὐτὰ γιατὶ ἐπεκτάθηκαν μόνο στὴν Μινεσσότα κι ὄχι καὶ σὲ ἄλλες περιοχές; Δύσκολη ἀπάντηση.

Πάντας ὑποσπόνδους ἀφῆκεν

Ἡ κατάληψη τῆς πόλεως τῶν Μεγάρων ἀπ’ τοὺς Ἀθηναίους σήμανε τὴν ὁριστικὴ νίκη τους στὸν πόλεμο∙ εἶχε ἀρχίσει, στὶς ἀρχὲς τοῦ ἕκτου π.Χ. αἰῶνος, μὲ τὴν ἀνακατάληψη τῆς Σαλαμῖνος. «Ναῦς γὰρ τις Ἀττικὴ προσέπλει σιωπῇ τὸ πρῶτον»∙ στὴν ἀρχὴ ἕνα ἀττικὸ πλοῖο παράπλεε τὴν ἀκτὴ σιωπηλά. «Εἶτα κραυγῇ καὶ ἀλαλαγμῷ προσφερομένων»∙ ἔπειτα μὲ φωνὲς καὶ ἀλαλαγμούς. «Εἷς ἀνὴρ ἔνοπλος ἐξαλλόμενος μετὰ βοῆς ἔθει πρὸς ἄκρον τὸ Σκιράδιον… ἐκ γῆς προσφερόμενος»∙ ἕνας ἄνδρας ἔνοπλος ἀλαλάζοντας μὲ θόρυβο ἔτρεχε πρὸς τὸ Σκιράδιο ἀκρωτήριο. «Πλησίον δὲ τοῦ Ἐνυαλίου τὸ ἱερόν ἐστιν ἱδρυσαμένου Σόλωνος»∙ ἐκεῖ κοντὰ εἶναι καὶ ὁ ναὸς τοῦ Ἐνυαλίου, τοῦ Ἄρεως, τὸν ὁποῖο ἔκτισε ὁ Σόλων. «Ἐνίκησε γὰρ τοὺς Μεγαρεῖς, καὶ ὅσοι μὴ διεφθάρησαν ἐν τῇ μάχῃ, πάντας ὑποσπόνδους ἀφῆκεν»∙ ἐνίκησε τοὺς Μεγαρεῖς κι ὅσοι δὲν σκοτώθηκαν στὴ μάχη τοὺς ἄφησε ἐλευθέρους μετὰ ἀπὸ διμερεῖς μεταξύ τους σπονδές.

Ἀγορές, ἐνίσχυση τοῦ εὐρὼ

Τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες παρουσιάζεται σημαντικὴ ἐνίσχυση τοῦ εὐρὼ κυρίως ἀπέναντι στὸ δολλάριο καὶ στὸ γιέν∙ ἡ στάση πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἔχει προκαλέσει νέα προβλήματα στὸ ἀμερικανικὸ νόμισμα, ἐνῶ οἱ ἀγορὲς προβλέπουν περαιτέρω ὑποτίμησή του, ἐὰν τὸ θέμα τοῦ ὁρίου τοῦ χρέους δὲν ρυθμισθεῖ στὴν Οὐάσιγκτον. Ὁ πολιτικὸς ἀντίκτυπος εἶναι ὁ χειρότερος, διότι σχηματίζεται ἡ ἐντύπωση στοὺς ἐπενδυτές, ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ ἀδυνατοῦν ἀντιμετωπίσαι τὰ προβλήματά τους καὶ τὰ ἀφήνουν στὴν τύχη∙ συμβαίνει μάλιστα ἡ στάση πληρωμῶν, μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς Ἀμερικῆς στὴν συριακὴ ὑπόθεση καὶ τὴν συνεχῆ ἀπολογία της γιὰ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις, ὁπότε ἐπιτείνεται ἡ διεθνὴς ἀπαξίωσή της. Στὴν Εὐρωζώνη, οἱ ἰσχυρὲς οἰκονομικὰ χῶρες, Γερμανία, δὲν ἀνησυχοῦν, ἀλλὰ οἱ ἀδύναμες, Γαλλία, φοβοῦνται τὶς ἐπιπτώσεις στὶς ἐξαγωγές τους∙ ἀπ’ τὴν ἄλλη βελτιώνεται ἡ θέση τοῦ εὐρὼ ὡς ἀποθεματικοῦ νομίσματος, μὲ ἀντίστοιχη πολιτικὴ ἀπήχηση.

Χῶρες, Ἀσίας, Εἰρηνικοῦ

Ἡ διάσκεψη κορυφῆς τῶν 21 χωρῶν τῆς Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Ἀσίας καὶ Εἰρηνικοῦ ἄρχισε χθὲς στὸ Μπαλὶ τῆς Ἰνδονησίας, μὲ κύριο θέμα τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς∙ οἱ ἡγέτες ἑστιάζουν τὴν προσοχή τους στὴν ἄμβλυνση τῶν ἐπιπτώσεων στὶς οἰκονομίες τους ἀπ’ τὴν στάση πληρωμῶν στὴν Ἀμερική. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ διμερεῖς συναντήσεις τῶν ἡγετῶν∙ ὁ Κινέζος πρόεδρος κλέβει τὴν παράσταση μὲ περισσότερες συναντήσεις, ἐνῶ ὑπογράμμισε, ὅτι εἶναι ὑπὲρ τῆς ἀποπυρηνικοποιήσεως τῆς κορεατικῆς χερσονήσου∙ δεύτερος ἔρχεται ὀ Ρῶσος, ἐνῶ συναντήθηκε καὶ μὲ τὸν Κινέζο ὁμόλογό του. Ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ ὑπογράμμισε ὅτι ἡ ΑΠΕΚ ἀποτελεῖ τὴν ἐγγύηση γιὰ τὴν ὁμαλὴ πορεία τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας καὶ τὴν ἀποτροπὴ ὅποιας νέας κρίσεως∙ ἡ ἀπουσία τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου εἶναι αἰσθητὴ καὶ δὲν ἀντισταθμίζεται ἀπ’ τὸν ὑπουργό του Ἐξωτερικῶν. Δίδει τὴν ἐντύπωση ἡ Ἀμερικὴ ὅτι βρίσκεται στὸ περιθώριο τῶν ἐξελίξεων, μὲ ἐλάχιστες δυνατότητες παρεμβάσεως.

Πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως

Οἱ πτωτικὲς τάσεις κυριάρχησαν παγκοσμίως στὶς ἀγορές, μὲ τὴν ἐξαίρεση σταθεροποιητικῶν στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3570 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 131,4950 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,59, ἀλλὰ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1311. Οἱ φόβοι χρεωκοπίας τῆς Ἀμερικῆς διαμορφώνουν τὸ ἀρνητικὸ κλίμα, ἐπειδὴ συνεχίζονται οἱ ἀντεγκλήσεις μεταξὺ Δημοκρατικῶν καὶ Ρεπουμπλικανῶν στὴν Οὐάσιγκτον∙ οἱ πολιτικοὶ δείχνουν νὰ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν πραγματικὴ οἰκονομία, καθὼς ἡ κρίση πλήττει πλέον καὶ τὶς ἰδιωτικὲς ἐπιχειρήσεις, διότι παρατηρεῖται ἔλλειψη ρευστότητος στὴν ἀγορά. Γιὰ τὶς μεγάλες ἐπιχειρήσεις, μὲ παραγγελίες ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, τὰ προβλήματα εἶναι περισσότερα καὶ πολλὲς ἀπολύουν προσωπικό, λόγῳ κεφαλαιακῆς στενότητος∙ ἐπὶ πλέον ἡ Airbus ἐξασφάλισε παραγγελία γιὰ πρώτη φορὰ ἀπ’ τὴν Japan Airlines, γιὰ 56 Α350, ὕψους ὀκτὼ δις εὐρὼ κι ἔχει αὐξήσει τὶς παραγγελίες της σὲ 1112 τὸ πρῶτο ἐννεάμηνο, ἔναντι 476 τῆς Boeing. Πλήττεται ἡ ναυαρχίδα τῆς Ἀμερικῆς.

Ταχεῖα ὀξείδωση ὠκεανῶν

Τελευταία μελέτη τῆς Ἐπιτροπῆς Περιβάλλοντος τοῦ ΟΗΕ ἀποκαλύπτει τὴν ταχεῖα ὀξείδωση τῶν ὠκεανῶν, λόγῳ τῆς ἐπιδεινώσεως τοῦ κλίματος, μὲ ἄμεσες τὶς καταστροφικὲς ἐπιπτώσεις στὴν πανίδα των καὶ στὴν στεριά∙ ἡ μελέτη ἀναφέρει, ὅτι τρεῖς παράγοντες ἐπηρεάζουν τοὺς ὠκεανοὺς τὶς τελευταῖες δεκαετίες. Πρῶτον, τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου μὲ τὴν τήξη τῶν πολικῶν παγετώνων, μὲ ἄμεσο τὸν κίνδυνο ἐπιδράσεώς του στὴν κυκλοφορία τῶν μεγάλων θαλασσίων ρευμάτων, καὶ κυρίως ἐκείνου τοῦ Κόλπου, στὸν Βόρειο Ἀτλαντικό, καὶ τοῦ Κουροσίβο, στὸν Βόρειο Εἰρηνικό∙ δεύτερον, ἡ ἔλλειψη ὀξυγόνου, λόγω τῆς ἀποψιλώσεως τῶν δασῶν, κυρίως τῶν μεγάλων στὸν Ἀμαζόνιο καὶ στὴν Ἰνδονησία, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐξαφάνιση τῶν πλέον εὐαίσθητων ἰχθύων∙ τρίτον, ἡ ὀξείδωση τῶν ὠκεανῶν, μὲ τὴν δημιουργία διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος στὴν ἐπιφάνειά τους.

Γεγονότα, Αἰγύπτου, Συρίας

Τὰ γεγονότα στὴ Μἐση Ἀνατολὴ ἔχουν ἀντιστραφεῖ, καθὼς ἐπανελήφθησαν οἱ συγκρούσεις στὴν Αἴγυπτο, ἀλλὰ γίνεται κανονικὰ στὴ Συρία ἡ καταστροφὴ τῶν χημικῶν ὅπλων∙ στὸ Κάιρο καὶ ἄλλες πόλεις σημειώθηκαν σκληρὲς συγκρούσεις τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων μὲ τὴν Ἀστυνομία καὶ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ σημερινοῦ καθεστῶτος. Οἱ νεκροὶ ἀνῆλθαν σὲ 51 καὶ οἱ τραυματίες σὲ ἑκατοντάδες∙ οἱ ὀπαδοὶ τοῦ ἀνατραπέντος προέδρου δὲν ὑποχωροῦν, παρὰ τὴν ἀπαγόρευση τοῦ κόμματός του καὶ τὴν δήμευση τῆς περιουσίας του. Ἡ ἠρεμία μᾶλλον ἀργεῖ νὰ φθάσει στὴ χώρα τοῦ Νείλου, ἡ ὁποία περνάει καὶ περίοδο βαθειᾶς οἰκονομικῆς κρίσεως∙ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση μᾶλλον ἀργεῖ. Στὴ Συρία ἀντιθέτως τὰ πράγματα ὁμαλοποιοῦνται, μὲ τὶς ἀνταρτικὲς ὁμάδες νὰ χάνονται, ἐνῶ οἱ Ἀμερικανοὶ πλέκουν τὸ ἐγκώμιο τοῦ Ἀσσάντ.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.